Overloon-Plukken wol aan takken van struiken, her en der schapenkeutels en blatende schapen.Zaken die de bezoeker deze zomer kan tegenkomen op de heideveld begraast een schaapskudde de bossen/heidevelden van Overloon De kans is erg groot dat je tijdens een wandeling de Schaapskudde tegenkomt

Periodieke begrazing in het heidelandschap
Schaapskuddes en heidevelden gaan al eeuwen samen in Nederland. Deze unieke combinatie zorgt voor vitale heide met een hoge natuurwaarde. Veel typen heides kunnen profiteren van schapenbegrazing:

voedselarme stuifzanden met vegetaties van Buntgras en korstmossen
droge heides op stuifzanden tot leemhoudend zand met Nachtzwaluwen en Zandhagedissen
natte heides met Klokjesgentianen, Gentiaanblauwtjes en Zonnedauw
hoogveenvegetaties met Beenbreek of Veenpluis
schraalgraslanden met Muizenoortje en Mannetjesereprijs
uitgedunde bosranden voor geleidelijke overgangen van heide naar bos met mantel- en zoomvegetaties
Door gebieden gefaseerd in ruimte en tijd te begrazen, krijgen kruiden de kans om in bloei te komen en zaad te zetten. Eventuele verstoring van grondbroedende vogels en herpetofauna blijft zo beperkt. Er worden vooraf in samenspraak met beheerders streefbeelden bepaald, waarbij vergrassing en verbossing van terreinen strategisch worden aangepakt en de hei weer structuurrijk en gevarieerd wordt. Delen met kwetsbare flora of fauna worden in gevoelige periodes van het jaar ontzien door met een lichte graasdruk te begrazen. In een begrazingsplanning wordt aan het begin van het begrazingsseizoen de benodigde graasdruk en de tijdstippen van begrazing voor de verschillende vegetaties vastgelegd.

Van herstel naar onderhoud
De sturing van de herder met zijn honden of door middel van tijdelijke rasters (flexinetten) speelt bij begrazing een sleutelrol. Ongewenste vegetaties, vaak dominanties van Pijpenstrootje of Bochtige smele, kunnen zo gemakkelijk worden doorbroken en worden teruggebracht tot verhoudingen die weer in balans zijn en in overeenstemming met de criteria van het natuurbeheertype. Het dichtgroeien van de heide met boomopslag kan effectief met de schaapskudde worden tegengegaan, waar nodig door aanvullend beheer met takkenschaar en bosmaaier door de herder. Dikke strooisellagen worden pleksgewijs opgeruimd door mineralisatie na het opengrazen van de vegetatie en het laten vallen van mest en urine. Door het selectieve grazen en het natuurlijke gedrag van schapen wordt de vegetatie overal anders begraasd, waardoor de variatie in hoogte, structuur en leeftijd van Struikhei toeneemt. Begrazing van oude Struihei zal deels voor nieuwe uitlopers zorgen, deels voor afsterven, waarmee gaten in de hei ontstaan en daarmee ruimte voor ontwikkeling. Tussen de heistruiken zullen zich lage grazige vegetaties ontwikkelen terwijl er open zandige plekken op en langs schapenpaadjes ontstaan. Zo ontstaan heterogene patronen in vegetatiestructuren en bodemomstandigheden en krijgt men diverse micro-habitats op het niveau van de vierkante meter.lees mee op bron: http://schapenbegrazing.nl/terreintypen/heide/
meer over de Schaapskudde op heide van De schapen van Wim en Joke in overloon op https://www.facebook.com/De-schapen-van-Wim-en-Joke-189135347797422/

                                                                  Leuk als je even het gastenboek tekent scroll naar beneden voor het filmpje