Home » Nieuws » Overschot gemeente Boxmeer ruim 3,7 miljoen euro

Overschot gemeente Boxmeer ruim 3,7 miljoen euro

Gepubliceerd op 25 mei 2018 om 13:28

De jaarrekening 2017 van de gemeente Boxmeer sluit met een overschot van €3.747.882,--. Belangrijkste meevallers zijn de fasering kosten samenwerking Land van Cuijk, lagere rentekosten, lagere bijstandskosten, lagere kosten WMO, lagere kosten pensioenvoorzieningen bestuurders en fasering in de uitvoering van het bestemmingsplan buitengebied en duurzaamheidsplan.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor een gedeelte van het overschot tot een bedrag van € 1.596.306,-- over te hevelen naar het dienstjaar 2018 om daarmee geplande werkzaamheden uit 2017 alsnog op te pakken. Voorgesteld wordt om van het restant van het overschot een bedrag van € 283.200,-- te storten in de reserve sociaal domein om risico’s in het sociaal domein op te vangen en een bedrag van € 1.868.376,-- in de algemene reserve.

 

Inhoudelijk is in 2017 veel gerealiseerd en gestart. Een (niet uitputtende) lijst van deze zaken:

 • Oplevering ver- en nieuwbouw Elzendaalcollege;
 • Oplevering vernieuwde accommodatie AV Boxmeer en KSV Royals;
 • Start verbouw van het Hoogkoor;
 • Start bouw MFA Vortum-Mullem;
 • Reconstructie fietspad Boxmeer-Rijkevoort;
 • Contract aanleg breedband;
 • Start aanpak wateroverlast;
 • Start uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei;
 • Start energiecoöperatie Overloon.

 

Een volledige toelichting op de inhoudelijke en financiële realisaties van de gemeente Boxmeer in 2017 is terug te vinden in de jaarrekening 2017.

 

1e Algemene Begrotingsbijstelling 2018

Via de 1e Algemene Begrotingsbijstelling wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid en de hier aan gekoppelde middelen van het dienstjaar 2018. Belangrijkste conclusies:

De begroting 2018 ligt op koers met per saldo een negatieve afwijking van € 664.891,--. Belangrijkste mutaties zijn:

 • Kosten inhuur in verband met ziekte € 400.000,--;
 • Salarissen en premies € 133.800,--;
 • Kosten handhaving € 71.000,--.

 

Kadernota 2018

In de Kadernota 2018 wordt een eerste doorkijk gegeven naar de begrotingsjaren 2019-2022. Hiermee wordt de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium betrokken bij de door het college van B&W gedachte beleidsontwikkelingen en kan zij prioriteiten aangeven.

In de Kadernota 2018 wordt reeds gedeeltelijk geanticipeerd op het nieuwe coalitieakkoord 2018-2021.

 

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben begin 2018 een akkoord gesloten om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Deze afspraken vormen de start van het gezamenlijke InterBestuurlijk Programma. Het belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke en effectieve aanpak tot stand komt. Deze opgaven liggen op het terrein van duurzaamheid, economie, sociaal domein en openbaar bestuur. Komende maanden zullen deze opgaven op landelijk niveau verder uitgewerkt worden, vervolgens zullen per opgave definitieve afspraken worden gemaakt over bekostiging, inzet instrumenten, samenwerking en monitoring. De gemeenten houden de vrijheid om binnen het programma hun eigen agenda en prioriteiten te stellen. Het InterBestuurlijk Programma zal de komende jaren echter in financiële zin een belangrijke rol gaan spelen in het beleid van de gemeente Boxmeer.

 

Op basis van de thans bekende gegevens kan de begroting 2019 inclusief meerjarenbegroting reëel en structureel sluitend worden gepresenteerd.

De Jaarrekening 2017, 1e Algemene Begrotingsbijstelling en Kadernota 2018 zijn vanaf week 22 digitaal beschikbaar op www.boxmeer.nl.

 

Jaarlijks behandelt de gemeenteraad voor het zomerreces een drietal financiële documenten uit de planning & controlcyclus. Deze behandeling vindt plaats in de raadsvergadering van 5 juli aanstaande.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.