Home » Nieuws » Begroting 2019

Begroting 2019

Gepubliceerd op 21 september 2018 om 14:56

De begroting 2019 van de gemeente Boxmeer is structureel en reëel sluitend. Door in de jaren van de economische crisis fors te investeren in de grondexploitatie, in onderwijsvoorzieningen en in de openbare ruimte is de schuldpositie van de gemeente hoger dan gemiddeld.

Inmiddels ontwikkelt deze schuldpositie zich al een paar jaar positief. De gemiddelde belastingdruk ligt in de gemeente Boxmeer onder het landelijke gemiddelde. Voor 2019 is een lichte stijging van de OZB voorzien van 1,5%. Ook de tarieven reiniging en riool zullen stijgen.Dit wordt met name veroorzaakt door de stijgende verwerkingskosten van afval en door maatregelen op het gebied van waterbeheersing.De gemeente Boxmeer is financieel gezond en op de toekomst voorbereid!

De begroting 2019 heeft als thema ‘Energie’.Dankzij energie kunnen we ons voedsel telen, onze huizen verwarmen, ons snel in auto’s verplaatsen en handige apparaten gebruiken die het leven veraangenamen.Voor de zomer van 2018 is het nieuwe college vol nieuwe energie aangetreden om de komende periode de gemeente Boxmeer te besturen.De belangrijkste opgaven voor de gemeente Boxmeer liggen de komende jaren op de terreinen Jeugdzorg, WMO, Wonen, Bestuurlijke Vernieuwing en Duurzaamheid.Een van de belangrijkste thema’s bij duurzaamheid is de energietransitie.Verschillende vormen van energie worden nu vooral opgewekt uit fossiele energiebronnen. Deze zullen in toenemende mate vervangen worden door energie uit hernieuwbare of duurzame energiebronnen. Als gemeente hebben wij een belangrijke rol in regionale energiestrategieën, duurzame energieopwekking en projecten energiebesparing. Samen met de andere overheden willen wij deze rol intensiveren.

Ook met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing zijn onze ambities de komende periode hoog.Deze ambities zullen op korte termijn uitgewerkt worden in concrete doelen. In relatie tot de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk zal ook onderzocht worden hoe met betrekking tot dit onderwerp kan worden samengewerkt met de andere gemeenten in het Land van Cuijk.

U vindt de begroting 2019 online via www.boxmeer.nl/begroting


«   »