Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 22 december 2022 om 19:45

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Vacature voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Land van Cuijk

 

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Land van Cuijk vormt een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit een groep betrokken vrijwilligers.

De Adviesraad adviseert het college en raad zowel gevraagd als ongevraagd over onderwerpen die vallen binnen het Sociaal Domein. De positie van de Adviesraden is verankerd in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2022.

De ASD Land van Cuijk heeft als doel de belangen van de meest kwetsbare groeperingen binnen de gemeentelijke samenleving te behartigen. Het gaat om de gebieden binnen het sociale domein, namelijk de beleidsterreinen en beleidsuitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdzorgwet en de Participatiewet. Dit doet de ASD door het nauwgezet volgen van de beleidsvoornemens en de uitvoering daarvan en door het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college van B&W om het beleid waar nodig aan te passen en bij te stellen.

In verband met de herindeling van de vijf voormalige gemeenten en ook de voormalige ASD’s is de ASD op zoek naar een nieuwe voorzitter.

WE DENKEN DAARBIJ AAN EEN PERSOON DIE

 • Affiniteit heeft met het sociaal domein
 • Midden in de samenleving staat
 • Sociaal betrokken en sociaal vaardig is
 • Een onafhankelijke positie inneemt

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN

 • Een vanuit diverse invalshoeken betrokken team
 • Bestudering, bespreking en advisering van zeer uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken
 • Vacatievergoeding voor de ASD-vergaderingen
 • Vergoeding van cursus- en reiskosten

Heeft u interesse in de functie, dan kunt een brief richten aan secretariaat van de Adviesraad via e-mail: info@asdlvc.nl. Reageren kan tot 17 januari. 

Neem bij vragen contact op met Sil Bruijsten, via telefoonnummer: 06 43 62 52 56

 

 

Bomenonderhoud gemeente Land van Cuijk 2023

In de gemeente Land van Cuijk wordt ieder jaar ongeveer een vierde deel van het gemeentelijk bomenbestand gecontroleerd. Met deze werkwijze komt elke gemeentelijke boom eens in de vier jaar aan de beurt. Bij de controle wordt gekeken of de bomen nog gezond en veilig zijn Denk bijvoorbeeld aan het handhaven van een minimale doorrijhoogte of het verwijderen van dode takken. Indien nodig wordt een boom gesnoeid of in het uiterste geval gekapt.

 

Dit jaar worden de bomen in gebied Noord door de firma Boomverzorging Arie Arts b.v. uit Sint Agatha gesnoeid in de periode  januari tot en met juli 2023. Bomen waarbij geconstateerd is dat snoeien wegens gezondheids- of veiligheidsredenen direct nodig is, worden met voorrang aangepakt.

 

Dit jaar worden de bomen in gebied Zuid door de firma Jos Kanters Groenvoorziening uit Erp gesnoeid in de periode  januari tot en met juli 2023. Bomen waarbij geconstateerd is dat snoeien wegens gezondheids- of veiligheidsredenen direct nodig is, worden met voorrang aangepakt.

 

Gedurende deze werkzaamheden kunt u enige hinder hiervan ondervinden wij vragen hiervoor uw begrip.

Sluiting gemeentehuis Boxmeer

 

Het gemeentehuis in Boxmeer gaat eerder dicht dan gepland. Om energie te besparen sluiten we het gemeentehuis al op 1 januari in plaats van 1 april 2023.

Voor de start van de nieuwe gemeente is besloten om de baliefunctie van Burgerzaken in Boxmeer open te houden tot de start van de verbouwing van dit gemeentehuis. Nu de energieprijzen erg zijn gestegen, en we met elkaar zuinig moeten omgaan met energie, is het niet verstandig om het gemeentehuis in Boxmeer, voor de beperkte openingstijd, verwarmd te houden.

 

Cuijk twee avonden open

De sluiting betekent dat iedereen voortaan in het gemeentehuis van Cuijk terecht kan voor paspoorten, rijbewijzen en zo. Het gemeentehuis zal vanaf dan twee (cliënt)avonden open zijn: op maandag en op woensdag tot 20 uur. De eerste maandagavondopenstelling is op maandag 9 januari. Een afspraak maken kan via https://landvancuijk.mijnafspraakmaken.nl/Client/

 

Fietsen voor Stichting Leergeld

 

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen van 4-18 jaar. De Stichting heeft een grote behoefte aan tweedehands (kinder)fietsen. Heeft u een fiets staan die u niet meer gebruikt, en maakt u daar graag een ander blij mee?

 

Neem dan contact op met leergeld Land van Cuijk via:

info@leergeldlandvancuijk.nl of 06-255 945 98

 

Start bouw Weijerstate

 

In Boxmeer hielp wethouder Bouke de Bruin met de officiële start van de bouw van 68 sociale huurappartementen op Weijerstaete. Dat deed ze samen met Wim Cornelissen, uitvoerder Van der Heijden bouw en ontwikkeling, Ferry Verstappen, commercieel directeur Van der Heijden bouw en ontwikkeling en Bart Kivits, directeur Vastgoed Mooiland. Voor uitvoerder Wim Cornelissen was het extra bijzonder: in 1974 was hij als metselaar betrokken bij de nieuwbouw van De Elsendonck. Precies op die locatie verrijzen nu de 2 volgende appartementengebouwen van Weijerstaete.

 

 

 

 

Afvalkalender 2023 online

 

De afvalkalender is ook dit jaar alleen digitaal beschikbaar. Op deze manier weet u altijd wat de juiste inzameldag van het afval is, ook als het is een keer anders is dan normaal. De afvalkalender voor 2023 is beschikbaar via de website op www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender en via DeAfvalApp.

Ik wil de afvalkalender toch liever op papier!

Print dan de afvalkalender uit via onze website.

Kunt u niet printen? Of heeft u hulp nodig bij het digitaal opvragen van de afvalkalender?

 • Misschien kan een buurman of iemand uit uw omgeving helpen.
 • U kunt ook terecht bij het Informatiepunt van de bibliotheek. De informatiespecialisten helpen u graag. Ook als u geen lid bent van de bibliotheek.
 • Lukt dat ook niet? Bel ons dan op telefoonnummer 0485-854000. Dan denken we met u mee voor een oplossing.

Waarom zet de gemeente de afvalkalender niet in de krant? Dan kan ik deze zelf uitknippen.

Door 20 verschillende routes kunnen we de afvalkalender niet op de gemeentepagina zetten. De routes zijn op postcode ingedeeld en door een kern of wijk lopen soms meerdere routes.

Kijk voor meer informatie op www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender

 

  Beheer gemeentebossen Land van Cuijk 2022

Werkzaamheden Overloon

 

De gemeente Land van Cuijk is trotse eigenaar van circa 1.329 hectare bos. Veel van deze bossen zijn in het begin van de vorige eeuw aangeplant om ons te voorzien in onze houtbehoefte. Met name vanuit de mijnbouw was de vraag naar hout groot. Bossen anno 2022 hebben veel meer functies dan alleen die van houtproductie. Zo hebben de functies natuur en recreatie tegenwoordig een belangrijke positie ingenomen in ons bosbeheer.

Om ervoor te zorgen dat er een bos ontstaat dat ook kan voldoen aan de behoeftes die vanuit deze functies gesteld worden, is goed bosbeheer essentieel.

 

Houtoogst

Deze winterperiode vindt er in bosgebied rondom Overloon een houtoogst plaats. Dit is in de gebieden het Helder, Siberië en Hondsbergen. Een houtoogst vormt het bos en is een belangrijke beheermaatregel.

De bossen die we beheren zijn van oudsher aangeplant voor de houtproductie. Ze bestaan vooral uit monotone houtopstanden (bos met weinig diversiteit in soorten en leeftijdsopbouw). De soortkeuze was toen alleen gericht met als doel de productie van hout in zo’n kort mogelijke periode (hoofdzakelijk naaldbomen). Daarbij zijn de bomen zo dicht op elkaar aangeplant dat er weinig daglicht de bodem kan bereiken. Andere boomsoorten krijgen daardoor geen kans om zich te vestigen in het bos waardoor natuurlijke bosverjonging uitblijft.

Dit maakt de bossen gevoelig zijn voor veranderingen van het klimaat, maar ook voor ziekten en plagen. Als gevolg van de droge zomers is er explosieve toename van bastkevers (letterzetter). Met name de bomensoorten die gevoelig zijn voor droogte hebben daar last en sterven massaal.

 

Gezond bos door kappen

Om het bos gezond te houden en zorg te dragen dat er weer een veerkrachting en weerbaarbos ontstaat worden deze bomen gekapt en planten we daar waar nodig weer een divers bos voor terug. Door het uitvoeren van een houtoogst (bomen kappen) ontstaan er openruimtes in het kronendak. Hierdoor kan daglicht weer de bodem bereiken en komt natuurlijke bosverjonging opgang. De bomen die niet gekapt worden komen vrijer te staan waardoor ze weer ruimte hebben om te groeien.


Verantwoord bosbeheer

De bossen van de gemeente Land van Cuijk zijn FSC®-gecertificeerd (FSC = Forest Stewardship Council). Dat wil zeggen dat het bosbeheer voldoet aan de FSC-standaard voor verantwoord bosbeheer. 

Deze zogenaamde FSC-standaard (ook wel de principes en criteria) voor verantwoord bosbeheer brengt sociale-, milieu- en economische belangen in balans. Volgens dit standaard uitgevoerd bosbeheer met de hieraan gekoppelde houtproductie, beschermt de huidige en toekomstige generatie bossen.

 

Voordat de houtoogst daadwerkelijk van start kan gaan worden alle percelen waar geoogst wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Deze natuur check gebeurt in het kader van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer die ervoor zorgt dat er gewerkt wordt binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming. 

 
Wat merk je van de werkzaamheden in het bos?

Tijdens de werkzaamheden worden panelen in het bos geplaatst met informatie over het beheer dat wordt uitgevoerd. Op sommige locaties is het nodig aangrenzende wegen en paden tijdelijk af te sluiten vanwege de veiligheid. Uiteraard wordt geprobeerd de overlast voor recreanten tot een minimum te beperken.

 

Mocht u vragen hebben over het beheer of andere zaken met betrekking tot de bossen van de gemeente Land van Cuijk, dan kunt u contact opnemen met Pieter Keiren, toezichthouder Natuur & Landschap via 0485 - 854000. 

 

 

De gebiedsmakelaar: hoe kan hij/zij jou en jouw kern helpen?

 

In de gemeente Land van Cuijk zijn gebiedsmakelaars de verbindende schakel tussen jouw kern en de gemeente. Iedere kern heeft een eigen gebiedsmakelaar. Maar wat doen deze ambtenaren nou precies? En wat kunnen ze voor jou en jouw dorp of stad betekenen? In dit artikel leggen zij het je uit.

Wat doet een gebiedsmakelaar?

“Ik ben de contactpersoon voor groepen inwoners die goede ideeën hebben voor hun straat, wijk of kern en hiermee (samen met de gemeente) aan de slag willen. Ik kijk mee wat er van de gemeente nodig is om het idee uit te voeren. Daarna breng ik de initiatiefnemers in contact met mijn collega’s  in het gemeentehuis die verder kunnen helpen. Net als een ‘gewone’ makelaar breng ik dus ‘vraag en aanbod’ bij elkaar. Alleen dan niet van huizen maar van goede ideeën, wensen en behoeften van groepen inwoners uit de kernen,” vertelt Jos Jongenelen, gebiedsmakelaar van de gemeente.

 

Waarom zijn er gebiedsmakelaars?
Collega José Jacobs vult het verhaal van Jos aan: “De gemeente Land van Cuijk wil graag in samenwerking met inwoners zorgen voor dorpen en wijken waar het fijn wonen is. Dan is het belangrijk dat groepen inwoners, die graag met een goed idee aan de slag willen, op een gemakkelijke manier met de gemeente in contact komen. Als gebiedsmakelaar ben ik jullie vraagbaak, meedenker en gemeentelijke wegwijzer ineen.”

 

Kun je bij de gebiedsmakelaar bijvoorbeeld dan ook terecht voor een defecte straatlantaarn?
Gebiedsmakelaar Marieke Kerstens-Gerrits legt het uit. “Natuurlijk mag je altijd bellen maar deze meldingen kan ik zelf niet oplossen. Ik zal je dan doorverwijzen naar de MijnGemeente-app (zie www.gemeentelandvancuijk.nl/melding-over-de-buitenruimte). Hier kan je je melding online doorgeven. Mocht je dat niet  handig vinden, dan kan bellen met onze collega’s van het Klant Contact Centrum natuurlijk ook: 0485-854000.”

 

Zijn gebiedsmakelaars ook de contactpersoon voor de wijk- en dorpsraden?
“De wijk- en dorpsraden hebben een eigen contactpersoon. Dit zijn onze zogeheten contactfunctionarissen wijk- en dorpsraden”, vertelt Andrea Rouland-van Boven, ook gebiedsmakelaar van het eerste uur. “Wél stemmen we regelmatig zaken met hen af. En wist je dat we intensief samenwerken met de gebiedswethouder? Dit is het gezicht in de kern namens het gemeentebestuur.”

 

Wat zou je tot slot willen zeggen?
Als laatste gebiedsmakelaar komt Tiny Strik aan het woord. “De afgelopen tijd heb ik mijn kernen steeds beter leren kennen. Ik zie projecten van de grond komen, ontmoet steeds meer inwoners. Ik hoop ook in 2023 veel mensen tegen te komen. Nodig mij of mijn collega’s ook gerust uit als je een goed idee voor je straat of wijk hebt, of ergens anders tegenaan loopt waarover je graag in contact komt met de gemeente. Wij staan voor jullie kern!”

 

Heb je ook een initiatief en wil je contact daarover met de gemeente? Neem contact op met de gebiedsmakelaar van jouw kern of wijk. Op www.gemeentelandvancuijk.nl/gebiedsteams vind je alle gegevens.

 

Samenwerken aan mobiliteitsplan

 

Verkeer is belangrijk voor inwoners en bezoekers. De gemeente Land van Cuijk moet veilig, bereikbaar en leefbaar zijn. Ook in de toekomst. Daarom werken we aan een mobiliteitsplan. Op 9 januari 2023 gaan we hiermee van start. Ook inwoners mogen meedenken.

 

Het mobiliteitsplan wil de gemeente samen met inwoners, ondernemers en organisaties maken. We starten met het in kaart brengen van alle knelpunten en wensen voor het verkeer in het Land van Cuijk. Deze informatie halen we uit de Kernen CV’s die iedere kern heeft gemaakt. Om dit overzicht nog completer te maken, vragen we daarnaast aan iedereen om verkeersknelpunten door te geven op de knelpuntenkaart. Deze staat vanaf 9 januari online.

 

Wat is een mobiliteitsplan?

In het mobiliteitsplan staat beschreven waar de gemeente Land van Cuijk op het gebied van verkeer en vervoer zich voor wil in gaan zetten. Het beschrijft bijvoorbeeld wat we regelen voor voetgangers of fietsers. Hoe we de gemeente bereikbaar houden. Hoe we omgaan met parkeren en hoe we het verkeer duurzaam kunnen maken.

 

Het mobiliteitsplan geldt voor een langere periode, tot 2040. Bij het mobiliteitsplan hoort ook een uitvoeringsplan. Hierin staan de keuzes die worden gemaakt in de uitvoering. Het overzicht van de knelpunten wordt gebruikt voor het bepalen van deze keuzes.

 

 

Grootschalige opknapbeurt John S. Thompsonbrug Grave gereed

 

Het grootschalige onderhoud aan de John S. Thomsponbrug bij Grave is gereed. Tijdens de grondige opknapbeurt is de brugconstructie verstevigd  door middel van protheses, zijn de regenboogkleuren van het rijksmonument in ere hersteld, is de bovenbouw van de brug voorzien van een nieuwe verflaag en zijn het wegdek en het fietspad vervangen.

Een plotselinge gewichtsbeperking, hoogwater in juli 2021, hitte die werkmethoden belemmerde en het periodiek verplaatsen van de inventieve Slim Fit Coat; het was een enerverende projectperiode. Desondanks zorgde aannemer het Gelders Staalstraal- en schildersbedrijf (GSB) ervoor dat de werkzaamheden volgens planning eind 2022 gereed zijn.

 

 

 

 

 

Het verhaal van Evelien

Jarenlang zaten mijn vriendinnen en ik in dezelfde fase. We gingen samen naar school, dansten samen in het weekend, startten tegelijkertijd op de arbeidsmarkt en kregen rond dezelfde tijd een serieuze relatie. Terwijl bij steeds meer van ons de kinderwens in vervulling ging, strandde mijn relatie.

Ik woonde niet meer samen en was voor het eerst sinds lange tijd weer alleen. Mijn vriendinnen waren inmiddels moeder of in verwachting. We maakten nog steeds tijd vrij om leuke dingen te doen, maar dit confronteerde me juist met het alleen zijn. Ik merkte dat ik steeds vaker geneigd was om af te zeggen. Mijn wereld werd hierdoor kleiner.

Daten kreeg ook een andere lading. Ik werd kieskeuriger, omdat ik vond dat het nu écht de ware moest zijn. Als ik dan toch een date had, vond ik het lastig om met trots over mezelf te praten. Dat was voor mij het keerpunt, want zo ben ik niet.

Ik besloot mijn leven niet meer te vergelijken. Ook voor mij komt alles op z’n tijd. Ik kon me in de tussentijd juist op mezelf focussen. Het contact met mijn vriendinnen bleef, maar ik heb er via mijn nieuwe baan vrienden bij gevonden. We hebben bijvoorbeeld leuke dingen gepland voor de feestdagen. Ik heb het gevoel dat ik de regie weer terug heb.

Ik vind het erg dat eenzaamheid bij zoveel mensen speelt. Daar is deze tijd van het jaar gelukkig extra aandacht voor. Hopelijk kunnen we met elkaar ook in het nieuwe jaar proberen om eenzaamheid te verzachten.

 

Wil je jouw verhaal ook delen? Laat het ons dan weten via communicatie@sociom.nl.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • aanwijzen gehandicaptenparkeerplaatsen en laad- en losstrook - Lepelstraat en Groenhoeven Wanroij
 • vervangen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Beatrixstraat te Cuijk

| Overige

 • Retrospectief vervangingsbesluit personeelsdossiers Werkorganisatie CGM
 • Voorgenomen verkoop grond Land van Cuijk, Dennendijk 3c Langeboom
 • Voorgenomen verkoop grond Land van Cuijk, Dokter Kanterslaan 30 Grave
 • Besluit aanwijzing toezichthouders i.h.k.v. vuurwerkproject van de gemeente Land van Cuijk 2022
 • Voorgenomen verkoop grond Land van Cuijk, Burgemeester Raijmakerslaan 38 Grave
 • algemeen verbindend voorschrift: Verordening reinigingsheffingen Land van Cuijk 2023
 • algemeen verbindend voorschrift: Legesverordening Land van Cuijk 2023
 • algemeen verbindend voorschrift: Verordening rioolheffing Land van Cuijk 2023
 • algemeen verbindend voorschrift: Verordening onroerendezaakbelastingen Land van Cuijk 2023
 • algemeen verbindend voorschrift: Verordening toeristenbelasting Land van Cuijk 2023
 • algemeen verbindend voorschrift: Verordening liggelden woonschepen Land van Cuijk 2023
 • algemeen verbindend voorschrift: Verordening scheepvaartrechten Land van Cuijk 2023
 • algemeen verbindend voorschrift: Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen Land van Cuijk 2022
 • Didam-arrest: eén-op-één verkoop gemeentegrond Paddenpad (ongenummerd)

Beers

| Omgevingsvergunning

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het intern verbouwen van een woning aan Elstweg 13 te Beers
 • Vergunning verleend voor het gebruik van een standplaatsvergunning bij het Strand te Beers

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning Schuttersstraat 45, 5835BT Beugen
 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een nieuw verdeelstation aan Vuursteenstraat te Beugen
 • Aanvraag vergunning voor het renoveren van een bestaand dak en het plaatsen van een dakkapel aan Brouwersstraat 5 te Beugen
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Schuttersstraat 45, 5835BT Beugen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een bijgebouw in de tuin aan Graafsedijk 29 te Beugen

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruiken van Erfgoed Instelling Julie Postel aan Veerstraat 49 te Boxmeer
 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een tijdelijke koelmachine aan Wim de Körverstraat 35 te Boxmeer
 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een carnavalstent voor activiteiten aan Steenstraat 51 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het opknappen en verduurzamen van de woning aan Jan Porcellisstraat 12 te Boxmeer

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan Parklaan 44 te Boxmeer

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van 3 beachvelden aan Sportlaan 3 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het melden van brandveilig gebruik bij Winkelcentrum De Maasburg aan Maasburg 1 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een dakkapel aan Robijnlaan 7 te Cuijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een dakkapel aan Robijnlaan 7 te Cuijk

| Overige

 • Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Mgr. Zwijssenstraat te Cuijk

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Meisevoort ongenummerd Gassel
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen en verduurzamen van een recreatief verblijf aan Kapellaan 4 te Gassel

Overige

 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan ‘Prinsenhof 4 Gassel’

Grave

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het gebruiken van de 1e verdieping voor horeca doeleinden aan Markt 4 te Grave
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen aan Klinkerstraat 27 te Grave
 • Vergunning verleend voor het realiseren van Beekontwikkeling Graafsche Raam voor het stroomgebied tussen Beerschemaasweg en gemaal van Sasse nabij Beerschemaasweg te Grave
 • Vergunning verleend voor het gebruiken van een hoogwerker voor het inspecteren van gevels van 10 januari 2023 tot en met 13 januari 2023 aan Arnoud van Gelderweg 69 te Grave

| Overige

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een container van 5 december tot en met 21 december aan St. Henricusweg te Grave
 • Vergunning verleend voor de verkoop van oliebollen op 31 december 2022 aan Burgemeester van de Braakplein te Beers

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een halfvrijstaande woning aan Beerseweg te Haps, kavel 1 t/m 7

 

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Holthees, Rodermansstraat 6 e.o.

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Lange Linden 26, 5433NC Katwijk NB

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van tijdelijke aanmeerpalen en loskade aan Korte Oijen 3 te Katwijk

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de woning aan Dorpsstraat 46 te Ledeacker

Linden

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van 5 recreatiewoningen aan Hostert 11 te Linden

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Oude Langenboomseweg 8, 5451JN Mill
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Voormalig MOB-complex te Mill
 • Aanvraag voor het wijzigen van een eerder verleende vergunning voor brandveilig gebruik voor Kliniek ViaSana aan Hoogveldseweg 1 te Mill
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Oude Langenboomseweg 8, 5451JN Mill

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Arsenaal 16 te Mill
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een tijdelijk gronddepot aan ‘t Kavelt te Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van 13 woningen voor bouwplan De Haven Oeffelt aan Katsestraat te Oeffelt
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Kuijpersstraat ongenummerd (kavel 502) Oeffelt

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het optimaliseren en herinrichten van natuurgebied de Oeffelter Meent aan Oefelter Meent te Oeffelt

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan ‘Hoogeind 1a Oeffelt’
 • Melding voor het oprichten van een supermarkt aan Lietingsestraat 8 a te Oeffelt

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling aan Meester Henckenstraat 18 te Overloon
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een toiletgebouw aan Holthesedijk 6a te Overloon

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tent voor een ledenbijeenkomst op 20 februari 2023 aan Grotestraat 112 te Sambeek

|Overige

 • Vergunning verleend voor het houden van een kerstconcert op 25 december 2022 in de ‘Warandahal" aan Pastoor van Berkelstraat 4A te Sambeek

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een tuinhuis in de voortuin aan Kempensbos 5 te Sint Anthonis
 • Vergunning verleend voor het realiseren van tijdelijke huisvestiging voor arbeidsmigranten aan Sambeeksedijk 9 te Sint Anthonis
 • Vergunning verleend voor het wijzigen van de constructie in verband met het maken van een doorbraak tussen de keuken en de woonkamer aan Paulusstraat 11 te Sint Anthonis

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een brug over de Hoge Raam nabij Grote Beekweg te St. Hubert

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een kleinschalig kampeerterrein aan Lactariaweg 30 te Stevensbeek

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het oprichten van een monovergistingsinstallatie aan Mullemsedijk 23 te Stevensbeek

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een woning aan Hoogveldscheweg 1 te Velp

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een bedrijfshal en erfafscheiding en het aanleggen van een in- en uitrit aan Steegschenhofscheweg 4 te Velp

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen, uitbreiden en verduurzamen van brandweerkazerne aan Molenweg 8C te Vierlingsbeek

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het veranderen en vergroten van een bestaande woning aan Burggraaf 20 te Vierlingsbeek

| Overige

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een afvalcontainer van 5 december tot en met 9 december 2022 aan Spoorstraat 14 te Vierlingsbeek

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 28 zonnepanelen in de tuin naast de woning aan Boskamp 17 te Vianen

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning geweigerd voor het plaatsen van zonnepanelen voor privégebruik aan Pastoor Sweensstraat naast nummer 7 te Vortum-Mullem

|Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Vortum-Mullem, Akkervoortweg ong.

Wanroij

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Hapseweg 8D te Wanroij