overloon nieuws

Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 1 februari 2023 om 19:47

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Uitnodiging voor de installatie van burgemeesterMarieke Moorman

Op 8 februari wordt Marieke Moorman geïnstalleerd als burgemeester van Land van Cuijk. Iedereen is van harte welkom om bij de installatie aanwezig te zijn.

De bijzondere raadsvergadering en de welkomstreceptie vinden plaats in Hotel Riche (Steenstraat 51, Boxmeer).

 

 

Programma

19.00 uur 19.30 uur

21.00 uur

Ontvangst
Aanvang bijzondere raadsvergadering
De commissaris van de Koning, mevrouw Adema, beëdigt Marieke Moorman als burgemeester van Land van Cuijk. Het volledige programma is te vinden   op: https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/enrol/ installatie-burgemeester-moorman

 


Aanvang welkomstreceptie
Persoonlijke kennismaking en gelegenheid om te feliciteren.

Wij verzoeken u vriendelijk om vooraf plaatsen te reserveren. Dat kan door de QR-code te scannen

schermafbeelding2023-02-01om195105.png

of ga naar: https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/enrol/ installatie-burgemeester-moorman

Wij vragen u om vóór 6 februari uw plaatsen te reserveren.

Tot ziens op 8 februari 2023!

Gemeenteraad en college Gemeente Land van Cuijk

 

Nieuwe website Werken bij Land van Cuijk

 

Wist je dat we een website hebben die speciaal bedoeld is voor werkzoekenden? Op deze website vind je alles over het werken bij gemeente Land van Cuijk. En onlangs is hij helemaal vernieuwd en uitgebreid! Op de website vind je onder andere onze vacatures en opdrachten waarop je direct kunt solliciteren, leer je een aantal van onze medewerkers kennen en je krijgt een goede indruk van wat het werken bij Land van Cuijk inhoudt. Want bij gemeente Land van Cuijk maak je het mee!

 

Je komt te werken in een gevarieerde omgeving, waar je de kans krijgt om samen met ons te groeien en te ontwikkelen. Hier zie je jouw werk direct terug in de samenleving. Jouw inzet betekent echt iets voor de inwoners en ondernemers van het Land van Cuijk. Samen maken we het Land van Cuijk iedere dag een beetje beter.

 

Bekijk de gloednieuwe website op www.werkenbijlandvancuijk.nl of scan de QR-code en wie weet bouw jij straks mee aan jouw eigen gemeente!

 

Wijk- en dorpsraden maken goed gebruik van WIU   

 

Wijk- en dorpsraden konden dit jaar voor het eerst centraal hun wensen en ideeën voor de openbare ruimte aanleveren. 15 januari was de deadline voor de wensenlijst van WIU (werk in uitvoering). Alle 42 wijk- en dorpsraden leverden een lijst aan. In totaal kwamen er 426 verzoeken binnen.

 

Wethouder David Sölez: “Ik vind het heel positief dat alle wijk- en dorpsraden meteen al vanaf de start de weg  weten te vinden naar WIU. Dit is voor ons een van de manieren om in een grotere gemeente, toch dicht bij de mensen en de kernen te blijven”.

 

Een groot deel van de aangeleverde lijst van de wijk- en dorpsraden bestaat uit wensen en ideeën over verkeersveiligheid. Op dit moment loopt er ook een onderzoek naar de verkeersveiligheid voor alle inwoners. Er wordt gekeken waar overlap is. Daarnaast deden de wijk- en dorpsraden met name verzoeken voor speelvoorzieningen en extra groen.

 

Alle verzoeken worden bekeken op haalbaarheid, wenselijkheid en op de mogelijkheid deze te combineren met werkzaamheden die toch al gepland zijn in de wijk of het dorp. Ook heeft elke dorps- en wijkraad een eigen budget. Soms kan dat meegenomen worden om een wens uit te kunnen voeren.

 

In maart krijgen de dorpsraden de eerste reactie op hun verzoeken. Mogelijke positieve reacties zijn dat het meteen uit te voeren is, dat het kan als de gemeenteraad er geld beschikbaar voor stelt of dat het op termijn kan als er toch een straat op de schop gaat. Maar het kan natuurlijk ook dat, met een uitleg waarom, het idee wordt afgewezen.

 

Inwoners

Inwoners kunnen via hun wijk- of dorpsraad ideeën voor de openbare ruimte in hun omgeving aandragen voor WIU.  De contactgegevens van de wijk- en dorpsraden zijn te vinden op www.gemeentelandvancuijk.nl/wijk-en-dorpsraden.

 

Verkiezingen Provinciale Staten van Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas

 

STEMMEN BIJ VOLMACHT

 

 

De burgemeester van Land van Cuijk maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant en de leden van het bestuur van Waterschap Aa en Maas op 15 maart 2023  een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

 

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

 

 

 

A.

MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

 

1.

Bij Bureau verkiezingen van de gemeente of via www.landvancuijk.nl zijn  formulieren verkrijgbaar voor  verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.

Met DigiD kan de aanvraag online worden ingediend via www.landvancuijk.nl 

 

2.

Het verzoekschrift moet uiterlijk op 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.

 

3.

Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 30 januari 2023 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.

 

4.

Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

 

5.

Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

 

B.

MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS

 

1.

De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.

 

2.

De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.

 

3.

De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.

 

4.

Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.

 

5.

Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.

 

6.

Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

 

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :

Bureau verkiezingen

Louis Jansenplein 1

5431 BV Cuijk

verkiezingen@landvancuijk.nl

 

Verkiezingen  Provinciale Staten van Noord-Brabant en  Waterschap Aa en Maas

 

STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS

 

 

De burgemeester van Land van Cuijk maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant op 15 maart 2023 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in de provincie Noord-Brabant en bij verkiezing van de leden van het bestuur van het Waterschap Aa en Maas op 15 maart 2023 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Waterschap Aa en Maas.

 

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 

 

 

A.

SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

 

1.

Bij Bureau verkiezingen van de gemeente of via www.landvancuijk.nl  zijn  formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.

Met DigiD kan de aanvraag online worden ingediend via www.landvancuijk.nl 

 

2.

Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.

 

3.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.

 

4.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 

B.

MONDELINGE AANVRAAG

 

1.

De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op 14 maart 2023, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.

 

2.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.

 

3.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :

Bureau verkiezingen

Louis Jansenplein 1

5431 BV Cuijk

verkiezingen@landvancuijk.nl

 

Verkiezingen  Provinciale Staten van Noord-Brabant en  Waterschap Aa en Maas

 

Centrale stemopneming

 

 

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant en van de leden van het bestuur van het Waterschap Aa en Maas op 15 maart 2023 is gekozen voor centrale stemopneming.

 

Dit betekent dat op 15 maart 2023 de stembureaus alleen de stemmen op partijniveau tellen en niet op kandidaat.

 

Op 16 maart 2023, komt het gemeentelijk stembureau (GSB) in  het gemeentehuis van Boxmeer, Raadhuisplein 1, Boxmeer,  bij elkaar voor het tellen van de stemmen op kandidaatsniveau.

 

De openbare zitting van het GSB start om 9.00 uur.

 

 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :

Bureau verkiezingen

Louis Jansenplein 1

5431 BV Cuijk

verkiezingen@landvancuijk.nl

 

Overloon, Pasveldweg - Helderseweg – Zandstraat

 

Concept-stedenbouwkundig plan Heldersveld

 

 

De locatie aan de Pasveldweg - Helderseweg - Zandstraat in Overloon is in beeld voor de ontwikkeling van woningbouw. Er is een concept-stedenbouwkundig plan ontworpen. Hierbij zijn zaken als een goede ontsluiting, ruimte voor groen i.c.m. de wateropgave, behoud van monumentale boom en zicht daarop, voldoende parkeerplaatsen, woningen in diverse segmenten etc. als uitgangspunten betrokken. Het concept-stedenbouwkundig plan voorziet in ruim honderd woningen. 

 

Bijeenkomst omgevingsdialoog

Het concept-stedenbouwkundig plan is op 14 november 2022 in gemeenschapshuis De Pit tijdens een informatiemarkt aan de direct omwonenden gepresenteerd. De ontvangen reacties zijn daar waar mogelijk verwerkt in het concept-stedenbouwkundig plan dat nu ter inzage gelegd wordt.

 

Ter inzagelegging en eventuele schriftelijke reactie

Het concept-stedenbouwkundig plan zal vanaf 1 februari 2023 gedurende twee weken ter inzage liggen bij de publieksbalie in het gemeentehuis aan het Louis Jansenplein 1 te Cuijk. Het plan is dan eveneens digitaal te raadplegen via www.landvancuijkwoont.nl/overloon/overloon-heldersveld-project-derden/. Tot en met 14 februari 2023 kan eenieder een schriftelijke reactie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave. U kunt ook per e-mail uw reactie indienen via gemeente@landvancuijk.nl o.v.v. “Reactie op concept stedenbouwkundig plan Heldersveld”.

Na afloop van de ter inzagetermijn wordt een definitief stedenbouwkundig plan vastgesteld dat de basis is voor het ontwerpbestemmingsplan.meer informatie zie: https://nieuwbouw-overloon.nl/

 

Jonge bomen langs de Graafsche Raam krijgen een nieuwe plek
Meld je aan voor de oogstdag en neem gratis bomen mee

Waterschap Aa en Maas gaat in samenwerking met de gemeente Land van Cuijk de Graafsche Raam natuurlijker inrichten. De eerste voorbereidende werkzaamheden starten in februari. Er moet namelijk ruimte gemaakt worden voor o.a. poelen en bloemrijk grasland. In samenwerking met Meer Bomen Nu worden daarom jonge boompjes geoogst. Iedereen kan meehelpen met het oogsten tijdens de eerste oogstdag op vrijdag 10 februari van 10:00 tot 16:00. Vervolgens kan je jouw oogst direct meenemen of iedereen die geïnteresseerd is kan de boompjes later gratis ophalen om ze een nieuw thuis te geven in de regio.

Herinrichting Graafsche Raam: wat gaat er gebeuren?

(Foto De Graafsche Raam bij het Gemaal van Sasse)


Langs de Graafsche Raam wordt een ecologische verbindingszone aangelegd. Dit is een natuurstrook langs de beek met natuurvriendelijke oevers, amfibieënpoelen en begroeiing op de oevers, maar ook natuurlijk ingerichte gebieden. Daarnaast wordt er in de beek leefgebied gecreëerd voor waterdieren door de aanleg van meer structuren onder water, zoals dood hout. Ook wordt de recreatieve beleving langs de Graafsche Raam versterkt, door bijvoorbeeld struinpaden aan te leggen. De Raam speelt ook een belangrijke cultuurhistorische rol vanwege de Peel-Raamstelling en de vestingwerken van Grave. Deze worden meer zichtbaar gemaakt.

 

Voorbereidende werkzaamheden
Voordat de graafwerkzaamheden starten wordt eerst het gebied vrijgemaakt. Dit betekent dat bomen soms plaats moeten maken voor bijvoorbeeld een poel of zodat er ruimte ontstaat om de oever af te graven. Ernest de Groot, lid dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, legt uit: “Daar waar het lukt graven we om de bomen heen. Als dat niet lukt, dan willen we in het kader van duurzaamheid en circulariteit de bomen graag herplanten in de omgeving. Daarom organiseren we samen met de gemeente Land van Cuijk en ‘Meer Bomen Nu’ speciale oogstdagen. We willen in totaal tussen de 5.000 en 10.000 jonge bomen oogsten. Dit zijn bomen tussen de 1 en 2 meter hoog. Iedereen is welkom om ons hierbij te helpen en de bomen een nieuw thuis geven.” Naast het aanleggen van de poelen en natuurrijke gebieden worden op geschikte locaties ook weer nieuwe bomen geplant. Zoals sleedoorns en fruitbomen.

Ook wethouder Antoinette Maas is blij met het herplanten van de bomen. “Door het herplanten van bomen slaan we meerdere vliegen in 1 klap. Er gaat immers geen natuur weg. Naast de duurzaamheid en circulariteit helpen we ook de biodiversiteit én dragen we een steentje bij aan klimaatadaptatie: het voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe wij als gemeente met natuur om willen gaan.”

Voor meer informatie over de herinrichting van de Graafsche Raam, ga naar www.aaenmaas.nl/graafscheraam

 

Help je mee?
Iedereen is welkom om te komen helpen tijdens de oogstdagen. Op vrijdag 10 februari om 10:00 start de eerste oogstdag bij Gemaal van Sasse (Mars en Wijthdijk 1 in Grave). De bomen die geoogst worden, worden ingekuild in een speciale Bomenhub nabij het gemaal.  Aan het einde van de oogstdag (rond 15:00/16:00 uur) is het mogelijk om jouw geoogste bomen meteen mee te nemen. Bewoners en agrariërs uit de omgeving kunnen bomen af komen halen en op eigen grond herplanten. Hiervoor moet je je vooraf aanmelden via https://bomenplanner.meerbomen.nu. Daarnaast kunnen agrariërs zelf grotere bomen komen oogsten en meteen meenemen. Op 18 en 24 februari worden twee aanvullende oogstdagen georganiseerd. Kom je niet meehelpen, maar wil je toch een boom? Dat kan, als er nog voldoende bomen beschikbaar zijn na de oogstdagen. Er wordt dan een speciale uitdeeldag georganiseerd op zaterdag 25 februari tussen 14:00 en 16:00 uur bij Gemaal van Sasse. De oogst van de drie oogstdagen staat dan klaar voor afhalen. Maar: op=op. Hou de website in de gaten voor meer informatie over de beschikbare bomen.

 

Praktisch
Meld je vooraf aan als afhaler en/of oogst vrijwilliger via de website van Meer Bomen Nu in de bomenplanner:

Zorg dat je voorafgaand aan de oogstdag goed de weersvoorspellingen in de gaten houdt en je kleed naar het weer. Trek goede schoenen of laarzen aan en neem je eigen spade en eventueel kruiwagen mee. Voor lunch en koffie/thee wordt gezorgd. Kom indien mogelijk op de fiets of carpool samen, want er is beperkte parkeergelegenheid. Kinderen zijn uiteraard ook welkom om mee te komen helpen, maar wel onder begeleiding.

 

Meer Bomen Nu: handen uit de mouwen
Meer Bomen Nu is een campagne van Urgenda en zorgt dat bomen van ongewenste locaties naar gewenste locaties worden verplant. Ze verzamelen bijvoorbeeld overdadige zaailingen, oftewel jonge bomen, uit natuurgebieden die op een kansarme plek staan. Wanneer ze te weinig licht krijgen of te dicht bij een pad staan en anders worden gemaaid. Door deze met vrijwilligers uit te steken, of te stekken of 'oogsten', kan Nederland versnelt vergroenen. Afgelopen jaar (ver)plantte Meer Bomen Nu de miljoenste boom voor klimaat en biodiversiteit.

 

Vanaf 6 februari in Sint Anthonis: inloopspreekuur GGD voor ouders

 

Vanaf 6 februari 2023 start de GGD met een inloopspreekuur voor ouders bij Oelbroeck (Breestraat 1D, ingang Oost) in Sint Anthonis. Het inloopspreekuur is voorlopig wekelijks op maandag van 14.00 tot 15.00 uur (met uitzondering van de vakanties) en vindt plaats in de muziekzaal. Ouders kunnen zonder afspraak binnenlopen met hun vragen. Ouders uit Sint Anthonis en omgeving blijven voor de reguliere afspraken bij het consultatiebureau gebruik maken van de locaties in Overloon, Boxmeer, Mill en andere locaties in de omgeving. Het consultatiebureau gevestigd in Zorgcentrum ‘Op ’t Hoogveld’ heeft de GGD, op wens van Pantein om de ruimte zelf te kunnen gebruiken, verlaten.

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • afsluiten van de weg, het instellen van een parkeerverbod en een wegsleepregeling op diverse locaties ten behoeve van het evenement Kuukse Elfkroegetocht 2023 – Cuijk
 • verlagen snelheid naar 30 km - Handelstraat te Grave
 • verlagen van de maximum toegestane snelheid naar 60 km/uur - De Quayweg tussen Middenpeelweg en westelijke komgrens Landhorst en tussen oostelijke komgrens Landhorst en Sint Anthonisweg te Landhorst-Ledeacker
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van 25 driehoeksborden van 16 tot en met 30 januari 2023 op diverse locaties te Mill, St. Hubert en Langeboom
 • reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch laden - Roerdomphorst te Grave

Beers

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Burg Thijssenstraat 22, 5437AW Beers
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Blauwe Steen 6, 5437AH Beers
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Provincialeweg ong. Beers (nabij nr. 2) kavel N 650

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van kleinschalig logeren en het legaliseren van dakkapellen aan Vianenstraat 5 te Beers
 • Vergunning verleend voor het gewijzigd uitvoeren van een bedrijfsloods ten opzichte van een eerder verleende omgevingsvergunning en het oprichten van een bedrijfswoning met garage aan Graafsedijk 16 te Beers

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Brouwersstraat ongenummerd, naast nr. 18 te Beugen, kadastraal BMR00 G 2128
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Transportcentrum 2, 5835CT Beugen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van twee inritten/uitwegen bij een bedrijfspand aan Laan de Wijze 2 te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Wim de Körverstraat 35, 5831AN Boxmeer (1)
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Wim de Körverstraat 35, 5831AN Boxmeer (2)
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Nabij de Weijer en Jan Sluitersstraat Boxmeer
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Stationsweg 4, 5831CR Boxmeer

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke koelmachine en milieuneutrale veranderen van de inrichting aan Wim de Körverstraat 35 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het organiseren van activiteiten tijdens koopzondagen in 2023 in het centrum te Boxmeer

| Overige

 • Melding voor de oprichting van een horecagelegenheid aan Steenstraat 91 c te Boxmeer
 • Melding voor het starten van een paardendeken wasserij aan Sint Anthonisweg 23 te Boxmeer

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Nabij Beersebaan in Cuijk
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Maasstraat 10, 5431EB Cuijk CUI00 C 4875
 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Florisstraat 1 te Cuijk
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Maasburg 35, 5431BR Cuijk
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Korhoenderveld 115, 5431HC Cuijk
 • Bekendmaking aanvraag Korhoenderveld 113, 5431HC Cuijk
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Beerseweg 4a, 5431LC Cuijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verhogen van het dak van de woning aan Aleidestraat 24 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel op het rechterdakvlak aan Zilveresdoorn 33 te Cuijk

| Overige

 • Vergunning verleend voor het organiseren van het Nölersfestival op 18 februari 2023 aan Grotestraat 62 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een puincontainer op 23 en 24 januari 2023 op de Hoek Smidstraat–Zwaanstraat te Cuijk

Escharen

| Overige

 • Ontheffing voor de schenktijden van  “’t Dorpshuus” op  4, 10, 11, 18, 19 en 20 februari 2023 aan Meester Bongaardsweg 2 te Escharen

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Meisevoort 5, 5438NK Gassel

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van 18 zonnepanelen aan Broekstraat 4 te Gassel
 • Vergunning verleend voor het wijzigen/aanleggen van 2 inritten aan Molenakker 5h en 5k te Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Braillestraat 32, 5361AK Grave

Afhandelingen

| Overige

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Pronkzittingen in een tent op 10, 11, en 12 februari 2023 op het Loswalterrein te Grave

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Voortstraat ongenummerd Groeningen

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Korte Oijen 6a, 5433NE Katwijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het overbrengen en gebruik van explosieven ten behoeve van de reiniging van de ketels en installaties tot 7 juli 2026 aan Lange Oijen 31 te Katwijk

 

Landhorst

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een dierenkliniek aan Grote Baan 9 te Landhorst

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Vrijstraat 5, 5846AG Ledeacker

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Cuijksedijk 1, 5451NP Mill
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Arsenaal 1 te Mill
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Beerseweg 65, 5451NR Mill
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Arsenaal 1 Mill (MIL00 F 4807) Kavelnummer 9
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Millenbosch kavel 3 Mill

Afhandelingen

 • Ingetrokken aanvraag voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit op de bouwkavel aan Arsenaal 13 te Mill
 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Arsenaal 1 te Mill

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Bakhuisweg 2a te Mill

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 8, 5841CA Oploo

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een optocht op 20 februari 2023 te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Museumlaan 15, 5825AJ Overloon

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor 4 x4 rijden op 12 en 26 februari 2023 en 12 en 19 november 2023 aan Oploseweg 34 te Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning In het Spiek 10, 5447PR Rijkevoort
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Hoogeindsestraat 14, 5447PD Rijkevoort

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Torenstraat 36, 5836AM Sambeek

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Vlagberg 35A, 5845ED Sint Anthonis
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Boxmeerseweg 26, 26a en 28, 5845ET Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een onbemand tankstation aan Boxmeerseweg 25 te Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Overige

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Voortsestraat 32’ Sint Hubert

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning definitief aan Radioweg 14a te Stevensbeek
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Mullemsedijk 8, 5844AR Stevensbeek

| Overige

 • Vergunning verleend voor het organiseren van de carnavalsoptocht op 19 februari 2023 te Stevensbeek

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Hoogveldscheweg 1, 5363TM Velp
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Hoogveldscheweg 1, 5363TM Velp
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Appèlplaats ongenummerd te Velp (tegenover Stoottroepenweg 2), kadastraal GVE00 E 2499 (het noordelijke deel)

| Overige

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een Carnavalsoptocht op 20 februari 2023 en overige activiteiten op 21 januari 2023 en 4, 18, 20 en 21 februari 2021 aan Beukenlaan 11 te Velp

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Vlasakker 14, 5821CP Vierlingsbeek

| Overige

 • Melding voor het oprichten van een autoreparatiebedrijf aan Overloonseweg 3 A te Vierlingsbeek

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een schuur aan Molenhof te Vortum-Mullem

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Koningslinde 35, 5446BN Wanroij
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Wanroij nabij De Klef (kadastraal WRJ00 L 50)

Afhandelingen

 • Ingetrokken aanvraag voor het realiseren van een zonneweide aan Broeksteen te Wanroij

«   »