Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 4 april 2023 om 20:13

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Inrichtingsplan Bakelgeert e.o. te Boxmeer

 

In het plan Bakelgeert e.o. te Boxmeer worden ca.  85 woningen gebouwd. De plannen daarvoor zijn vergevorderd. Op de website www.landvancuijkwoont.nl kun je deze plannen inzien.

Inmiddels is ook het concept inrichtingsplan gereed. Dat is een plan waarop staat hoe de omgeving er uit komt te zien als de woningen eenmaal klaar zijn. Op de tekening zie je hoe de straten lopen, waar een parkeerplaats komt en dergelijke. Ook kun je zien waar openbaar groen wordt aangelegd, waar lichtmasten komen en nog veel meer. Er is besloten om een aantal straten in de nabijheid van het plan te herinrichten. Deze straten zijn meegenomen in het inrichtingsplan.

 

Het concept inrichtingsplan heeft betrekking op de inrichting van de openbare ruimte van het plan Bakelgeert e.o. en de volgende straten: Irenestraat, Beatrixstraat, Oranjestraat en een deel van de Bakelgeertstraat. Op de tekening is te zien op welke manier de openbare ruimte wordt ingericht.

 

Afgelopen periode hebben omwonenden, in samenwerking met de Wijkraad Boxmeer West, hun wensen met betrekking tot het inrichtingsplan kenbaar kunnen maken. Deze wensen zijn meegenomen in de totstandkoming van het concept inrichtingsplan. Dit concept is op 15 februari j.l. aan de omwonenden gepresenteerd. Naar aanleiding van tijdens de presentatie ontvangen reacties hierop zijn enkele geringe wijzigingen in het concept inrichtingsplan doorgevoerd.

 

Je kunt het inrichtingsplan vanaf 5 april 2023 tot en met 2 mei 2023 op twee manieren bekijken.

 1. Via de website onslandvancuijk.nl. Kies ‘Boxmeer Centrum’ en dan het project Bakelgeert e.o. Daar vind je het inrichtingsplan.
 2. Kom tijdens de openingstijden naar het gemeentehuis in Cuijk, Louis Jansenplein 1. Daar kun je het inrichtingsplan inzien bij de publieksbalie.

 

Wil je reageren op het inrichtingsplan? Dat kan. Stuur dan voor 3 mei 2023 een schriftelijke reactie naar burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave. Reageren per e-mail mag ook. Stuur je mail naar gemeente@landvancuijk.nl. Zet dan in de onderwerpsregel  ‘Inrichtingsplan Bakelgeert e.o. te Boxmeer’.

Heb je vragen over het inrichtingsplan? Neem dan contact op met Guy Schors, projectleider civiele projecten, telefoon 0485 854 000.

 

Openbare vergadering COVM VOLKEL

 

De Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu luchthaven Volkel vergadert op woensdag

12 april 2022 om 20.00 uur in de raadzaal van de gemeente Maashorst.

 

De vergadering van de COVM is openbaar en de zaal is vanaf 19.45 uur geopend.

 

De agenda luidt als volgt:

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen/uitgegane stukken
 4. Verslag plenaire vergadering d.d. 12 oktober 2022
 5. Mededeling Commandant vliegbasis Volkel
 6. Klachtenoverzichten/ Rapportages meldingen geluidshinder Q3 en Q4 2022
 7. Rapport Geluidbelasting rondom de vliegbasis Volkel 2022 (NLR)
 8. S.v.z. Stuurgroep uitvoering motie geluidsmeetnetten/ auditcommissie geluidsmeetnet
 9. Overgang van Ke naar Lden
 10. Evaluatie Luchthavenbesluit
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

De vergaderstukken zullen vanaf 5 april digitaal beschikbaar zijn op de website van de COVM, https://www.covm.nl/de-covms/volkel

 

De Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu luchthaven Volkel bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis

 

Nieuwe samenwerking met leveranciers van hulpmiddelen Wmo

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij, zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Wanneer iemand niet op eigen kracht mee kan doen aan de maatschappij, of een beperking heeft, dan kan de gemeente helpen met een voorziening.

Vanaf 1 april 2023 werkt de gemeente Land van Cuijk samen met vier leveranciers. Zo hebben we telkens de mogelijkheid om de hulpmiddelen te vergelijken en je een hulpmiddel te bieden dat past bij jouw zorgvraag.

Deze vier leveranciers zijn:

Hoe werkt het?

Stap 1 – Neem contact op
Heb je ondersteuning nodig? Dan kun je contact opnemen met de Front Office Sociaal Domein via 0485-854444 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur). Je kunt natuurlijk ook mailen naar wmo-consulenten@landvancuijk.nl.


Stap 2
- Plan een gesprek met de consulent
Tijdens dit gesprek (meestal bij jou thuis) bespreken we samen jouw situatie. We bekijken wat je zelf kunt en wat jouw omgeving kan doen. Het is handig als jouw mantelzorger en/of professioneel begeleider bij dit gesprek aanwezig is. Je kunt ook kosteloos gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Zet vóór het gesprek wat zaken op een rij, zoals de dingen die goed gaan en die minder goed gaan en waarbij je ondersteuning nodig hebt. Denk ook na of er mensen in jouw omgeving zijn die jou met bepaalde zaken kunnen helpen.


Stap 3 – Verslag
De Wmo-consulent bepaalt de indicatie en maakt een verslag van het gesprek. Dit verslag krijg je vervolgens thuisgestuurd. Een aanvraag voor ondersteuning wordt ingediend nadat het gespreksverslag door jou is ondertekend en is ontvangen bij de gemeente.

Stap 4 – Voorziening
Afhankelijk van de indicatie wordt ondersteuning gezocht. Dat kan een algemene voorziening zijn die voor alle inwoners beschikbaar is (bijvoorbeeld een maaltijddienst) of een maatwerkvoorziening speciaal voor jou (bijvoorbeeld een scootmobiel) .

 

  Werkbezoek Eric van der Burg: sociaal werk en statushouders

 

Eric van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, bracht op woensdag 29 maart een werkbezoek aan sociaalwerkorganisatie Sociom en de gemeente Land van Cuijk. Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “We hebben met staatssecretaris Eric van der Burg gesproken over het belang van goede ketensamenwerking en wat opvang van grote groepen betekent voor onze inwoners. Het was goed om de staatssecretaris direct te kunnen spreken over de opvang in het Land van Cuijk.”

Van der Burg, oud-voorzitter van Sociaal Werk Nederland, ging in gesprek met twee statushouders. De statushouders vertelden hun persoonlijke verhaal, ondersteund door Michelle van Kruijsbergen en Iman Asaad, sociaal werkers van Sociom en vertrouwenspersonen van de statushouders. Zij gaven een inkijkje in hun begeleidingsproces en hun integratie en participatie in de wijk. Daaruit bleek dat voor de één het proces makkelijker verloopt dan voor de ander.

 

Er werd gesproken over de goede samenwerking tussen Sociom, woningbouwvereniging Mooiland en de gemeente. Ook de ondersteuning bij integratie kwam aan bod. Sociom koppelt dan vrijwilligers aan gezinnen. Zij praten met de mensen over Nederland, nemen hen mee naar sportverenigingen. Ook scholen, Stichting Leergeld en de zorg (huisartsen, tandartsen) zijn hierbij betrokken en vergroten het netwerk.

Er wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van statushouders, een van de uitgangspunten in de nieuwe Wet inburgering 2021. Iman Asaad, zelf zes jaar geleden als vluchteling naar Nederland gekomen, vertelt dat succesvol je doel bereiken afhankelijk is van de kansen die mensen in het azc krijgen: “Individuele begeleiding is nodig, begeleiding op maat is nodig”. Door risicofactoren als angst, trauma, zorgen over je familie en laaggeletterdheid kan er ook een mentaal probleem zijn. Er is dan geen ruimte om de taal te leren en zonder basis taalvaardigheid kun je moeilijk participeren en integreren. Michelle van Kruijsbergen vult aan: “We mogen zes maanden begeleiden, daarna moeten de mensen zelfredzaam zijn. Voor de één is die tijd voldoende, de ander heeft veel langer nodig.”

 

02_broccoli_hc.jpg

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Overige

 • Subsidieregeling Kernendemocratie Facilitering en Ondersteuning wijk- en dorpsraden in de gemeente Land van Cuijk 2023
 • Subsidieregeling Kernendemocratie Kernactiviteiten wijk- en dorpsraden in de gemeente Land van Cuijk 2024
 • Subsidieregeling Kernendemocratie KernenCV’s en Inwonersinitiatieven gemeente Land van Cuijk 2023

Beers

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning Burg Thijssenstraat 22, 5437AW Beers

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van twee vrijstaande woningen Burgemeester Thijssenstraat 33 Beers - kavel P 885 (1)
 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van twee woningen, het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en het aanleggen van twee uitritten aan de Burgemeester Thijssenstraat 33 en 33a te Beers (kadastraal CUI00 P 885)

Beugen

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Lange Heggen West te Beugen

 

Boxmeer

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een container Jacob Marisstraat parkeerplaats voor appartementengebouw nr. 37 t/m 47 in Boxmeer
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een container Sambeekseweg 14T / van Grotenhuisstraat, 5831GK Boxmeer
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een container Jacob Marisstraat parkeerplaats voor appartementengebouw nr. 37 t/m 47 in Boxmeer
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een container nabij Grotenhuisstraat 6, 5831GK Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een scootmobileberging Mgr Zwijzenstraat ongenummerd, Cuijk - kadstraal CUI00 A 4412
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen n.a.v. onderzoeken Louis Jansenplein 1, 5431BV Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een pré-mantelzorgwoning Kerkhofpad 1, 5431DR Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van 79 appartementen en 9 woningen Beatrixstraat 2, 5431TX Cuijk

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een woonhuis De Heerlickheit 3, 5431BC Cuijk

Escharen

| Overige

 • Het schenken van alcoholische dranken buiten sluitingstijd bij tennisvereniging Esteren Karweg 2, 5364MZ Escharen
 • APV-ontheffing verleend voor ontheffing schenktijden tennisvereniging Esteren Karweg 2, 5364MZ Escharen

 

Grave

| Overige

 • Voorgenomen verkoop perceel Burgemeester Raijmakerslaan 154 te Grave

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bijplaatsen van 2 laadpalen en een trafo station Haps - kadastraal CUI00 H 93

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Lokkantseweg 1, 5443PE Haps

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Intrekken Omgevingsvergunning van de eerder verleende vergunning voor de huisvesting van 20 Oekraïense vluchtelingen aan Lange Oijen 4, 5433NG Katwijk

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een natuurlijke erfafscheiding Dorpsstraat 8a, 5453JV Langenboom

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning geweigerd voor het bouwen van een hooimijt aan de Vrijstraat 5 te Ledeacker Vrijstraat 5, 5846AG Ledeacker

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitweg Jo de Kuperstraat 21, 5823CL Maashees

| Overige

 • Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van een moeraseik bij kerk de Goeijstraat 2, 5823AH Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een schuur met een schuur, carport en terrasoverkapping Stationsstraat 17, 5451AM Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom Mergen 54, 5451TB Mill

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Karstraat 42 te Mill
 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan ’Buitengebied, Beerseweg 52 te Mill’

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bedrijfspand Kruispunt 1a, 5441PB Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning van rechtwege verleend voor het veranderen van het stalsysteem en de melkstal Schipperspeel 1, 5841CL Oploo

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een paardenbak Laageindsedijk 49, 5447PB Rijkevoort

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Hoogeindsestraat 15a Rijkevoort

 

Sambeek

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Catharinalaan 1 te Sambeek

 

St. Agatha

| Overige

 • Melding voor het oprichten van een locatie voor praktijkgerichte cursussen met mogelijkheid voor overnachten aan Heerstraat 22 te Sint Agatha

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen/uitbreiden van het woonhuis Boxmeerseweg 10, 5845ET Sint Anthonis
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een scootmobielberging Alexandriëstraat 21, 5845BT Sint Anthonis

| Overige

 • Kennisgeving evenementenmelding categorie 1 voor het houden van een Koningsdagevenement op 27 april 2023 Brink Sint Anthonis

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten v/e bedrijfsverzamelgebouw en het aanleggen van in- en uitritten Appèlplaats 46 tm 52 (e) en Veldartilleriestraat 4 tm 14 (e) Velp
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkopen van vloeibare brandstoffen tijdens nachtelijke uren Elftweg 1, 5363SV Velp

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor (uitgebreid) bouwen van woning en aanleggen uitweg Sint Cornelisstraat 15a Sint Cornelisstraat ongenummerd tussen 15-17, Vortum-Mullem (kadastraal VLB00 U 611)

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van bedrijventerrein Molenveld in Wanroij Molenveld ongenummerd, Wanroij - kadastraal WRJ00 K 776
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een paardrijbak Hulsbeek 1, 5446PR Wanroij - kadastraal WRJ00 K 1364

Westerbeek

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een pluimveehouderij aan Kerkstraat 63 te Westerbeek