Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 11 juli 2023 om 15:42

Nieuws uit het Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

Vergaderingen en bijeenkomsten raad Land van Cuijk

 

Vanaf 17 juli heeft de gemeenteraad zomerreces. De volgende vergadercyclus start op 28 augustus met op 7 september de eerstvolgende bijeenkomst.

 

Planning na het zomerreces

Na het zomerreces vindt een verandering in de vergadercyclus van de gemeenteraad plaats. De tweede thema-avond en de commissievergaderingen worden hierbij omgedraaid. Dit geeft de hierna beschreven raadscyclus.
De eerste en derde donderdag van een raadscyclus, die steeds vier weken duurt, staan in het teken van beeldvorming. De tweede donderdag vergaderen de commissies en op de vierde donderdag de raad. De raad werkt volgens het model van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Openbare vergaderingen en bijeenkomsten van de raad beginnen in de regel om 19.30 uur.

 

Thema-avond

Op donderdag 7 september a.s. vinden gelijktijdig twee thema-avonden plaats. Thema-avond 1 gaat over de Mobiliteitsvisie. Thema-avond 2 gaat de Visie buitengebied.
Op donderdag 21 september a.s. is de tweede thema-avond. Er vinden dan eveneens gelijktijdig twee thema-avonden plaats. Thema-avond 1 gaat over het Geurbeleid en stikstof. Thema-avond 2 gaat over het Masterplan Waterpark Dommelsvoort.

 

 

Commissies

Op donderdag 14 september a.s. vergaderen de commissies Omgeving en Inwoners.

 

Raadsvergadering

Op donderdag 28 september a.s. vergadert de raad.

 

Agenda’s en stukken

Op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ vindt u de agenda’s en de stukken van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ook te bereiken via de website van de gemeente (www.landvancuijk.nl). U vindt er ook steeds de actuele informatie m.b.t. aanvangstijd en locatie.

 

Vergaderingen volgen

Via internet kunt u een vergadering live volgen of een eerdere vergadering terugkijken. Ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/.

Het maken van beeld- en geluidsopnames is alleen toegestaan wanneer u dit vooraf heeft gemeld bij de griffie (via griffie@landvancuijk.nl) of voorafgaand aan de vergadering meldt bij de voorzitter, en de gegeven aanwijzingen volgt.

 

Spreekrecht

U kunt gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raads- of commissievergadering vraagt u spreekrecht aan via griffie@landvancuijk.nl. Er zijn regels voor het inspreken. Zo zijn er bepaalde onderwerpen waarover u niet kunt inspreken. Bij de commissies spreekt u in bij het desbetreffende agendapunt, bij de raad aan het begin van de vergadering. Spreek bij voorkeur in bij een commissie. De raad heeft dan nog meer tijd om uw inbreng te wegen en te betrekken bij het uiteindelijke besluit.

 

Meedoen en meepraten

Tijdens de beeldvormende thema-avonden is er ook ruimte om mee te doen en mee te praten. Dit is afhankelijk van de onderwerpen en vorm waarin deze worden behandeld. Ook staat dan het inwonerspodium op de agenda. Hierbij kunt u een nieuw onderwerp onder de aandacht van de raad brengen. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de thema-avond via griffie@landvancuijk.nl. We gaan graag met u in gesprek!

 

Informatie

De griffie helpt u graag verder. U kunt ons bereiken via griffie@landvancuijk.nl.

 

Zwemmen in de maas

Als het weer warmer wordt, zoeken veel mensen verkoeling.  Sommigen willen dan gaan zwemmen in de Maas. Dit kan gevaarlijk zijn, jaarlijks zijn er zelfs slachtoffers te betreuren. Je brengt je eigen veiligheid (en die van een anderen) in gevaar.

Want:

Algemeen:

 • Als zwemmer ben je niet opgewassen tegen de sterke stroming van rivieren en kanalen.
 • Als zwemmer kun je door de sterk wisselende temperatuur van het rivierwater kramp krijgen en onderkoeld raken.

Scheepvaart:

 • Als zwemmer ben je voor opvarenden van een binnenvaartschip nauwelijks zichtbaar. De schipper kan tot ongeveer 350 m voor zijn schip géén zicht op het wateroppervlak hebben. Het hoofd van een zwemmer die verder weg is dan die 350 m, is dan niet meer dan een klein stipje.
 • Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken.
 • Zwemmers worden snel meegezogen door de sterke onderstroom van een passerend schip. Tijdens het varen duwt een schip water naar de zijkant. Dit water komt aan de achterkant vervolgens weer met grote snelheid terug. Dit zorgt voor onderstroom.
 • Ook aan de waterkant is die zuigende kracht van schepen goed merkbaar. De waterlijn trekt zich terug in de richting van het schip, waardoor er tijdelijk een breder strand ontstaat. Als het schip voorbij is, wordt het water terug gestuwd en stijgt het water soms met meer dan 50 cm.
 • Alhoewel zwemmen tussen kribben relatief onschuldig lijkt, is ook dit sterk af te raden. De zuiging en golfslag van passerende schepen kan ook tussen de kribben zeer sterk zijn.

 

Van bruggen springen:

 • Door het troebele water is de diepte niet in te schatten en zijn voorwerpen op de bodem vaak niet te zien.

 

Boete van € 150

Zwemmen in de Maas is niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Je riskeert hiermee een boete van €150,-.

 

Informatiebijeenkomst Waterpark Dommelsvoort

Op woensdag 5 juli vond er in de Spijker in Beers een informatiebijeenkomst plaats over Waterpark Dommelsvoort. Tijdens de bijeenkomst werd het concept masterplan gepresenteerd door de ontwikkelaar Dutch Resorts (TopParken). Daarnaast legde de projectleider vanuit de gemeente uit welke stappen er de komende tijd in het proces worden genomen. Na de presentaties konden de aanwezigen de tekeningen nader bekijken en in gesprek gaan met de ontwikkelaar en de gemeente.

De avond was drukbezocht en er waren veel vragen. De vragen die niet meteen beantwoord konden worden, worden schriftelijk teruggekoppeld. Deze worden op een later moment (vermoedelijk in augustus) aangevuld op de ‘Vraag en Antwoord lijst’ die op de website van de gemeente staat.

Kon je de bijeenkomst niet bijwonen óf wilt u de informatie nog eens rustig doorlezen? De presentaties en het concept masterplan Waterpark Dommelsvoort staan op: www.gemeentelandvancuijk.nl/dommelsvoort.

Luchtfoto waterpark dommelsvoort

 

Mantelzorgwaardering

 

De gemeente Land van Cuijk verstrekt jaarlijks een waardering aan mantelzorgers. Deze bestaat uit een geldbedrag van € 100, - en wordt één keer per jaar uitgereikt. Met deze attentie wil de gemeente laten blijken dat zij de inzet van de mantelzorgers enorm waarderen. Ben jij mantelzorger? Vraag de mantelzorgwaardering dan aan via www.mvplein.nl. Aanvragen kan van

1 juni tot 1 december 2023

 

De mantelzorgwaardering wordt per aanvrager éénmaal per jaar verstrekt. Je ontvangt de

mantelzorgwaardering het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de aanvraag is

ingediend.

 

Criteria mantelzorgwaardering 2023

 

Wanneer kom je in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

 

 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • Het gaat om bovengebruikelijke, langdurige zorg: langer dan 3 maanden en minimaal 8 uur per week (gemiddeld);
 • Per zorgvrager kan er maar 1 mantelzorger een waardering ontvangen;
 • De zorgvrager aan wie mantelzorg wordt verleend, woont in de gemeente Land van Cuijk; per mantelzorger kun je maximaal 2 waarderingen ontvangen;
 • Je vraagt de mantelzorgwaardering zelf aan, je ontvangt hiervoor geen persoonlijk bericht.

 

Ook mantelzorgwaardering voor jonge mantelzorgers

Ook jonge mantelzorgers van 8 tot en met 23 jaar die thuis opgroeien met een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid kunnen een waardering aanvragen. De waardering is een geldbedrag van € 30,-.

 

Hiervoor gelden geen criteria, het is mogelijk om binnen één gezin meerdere mantelzorgwaarderingen te ontvangen voor jonge mantelzorgers. Wel geldt dat de zorgvrager aan wie mantelzorg wordt verleend, in de gemeente Land van Cuijk woont. Jonge mantelzorgers tussen 18 en 23 jaar die de waardering voor jonge mantelzorgers hebben aangevraagd, kunnen geen aanspraak

maken op de volwassen mantelzorgwaardering.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je bellen naar 06-30233552 of stuur een email naar

mantelzorgwaardering@sociom.nl.

 

Geeft u binnenkort een feestje in

uw tuin? Houd dan rekening met uw buren en

voorkom overlast.

Buren. We hebben ze allemaal. Ze wonen boven, onder, links of rechts van ons. In de meeste gevallen is het fijn om buren te hebben. Het houdt de buurt levendig en gezellig. Toch kunnen buren soms overlast ondervinden van elkaar. In veel gevallen zijn buren zich hier niet of onvoldoende van bewust. Gelukkig ligt de oplossing vaak binnen handbereik. Een vriendelijk praatje met uw buurman of buurvrouw lost veel problemen op.

 

De meeste klachten van buren of buurtbewoners komen voort uit lawaai, zoals harde muziek of luidruchtig gepraat. In veel gevallen kan deze geluidsoverlast vrij eenvoudig worden voorkomen. Gewoon, door wat meer rekening met elkaar te houden. Zet de muziek later op de avond zachter of uit en voorkom luidruchtig stemgeluid; want vooral ’s avonds kan dit als storend worden ervaren. In de avond klinken geluiden nu eenmaal harder. Zeker nu de avonden langer zijn en de temperatuur ook in de avonduren aangenaam hoger is, worden veel verjaardags- en andere feestjes verplaatst naar de tuin. In de meeste gevallen is dat geen probleem, maar toch komt het steeds vaker voor dat buren en andere omwonenden verplicht mogen ‘meegenieten’ van zo’n feestje. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Geeft u binnenkort een feestje in uw tuin? Laat uw buren dan vooraf weten dat u een tuinfeestje houdt. Doe in uw buurt een briefje in de bus waarop staat dat u een feestje geeft. En zet hierop uw telefoonnummer, zodat buren u kunnen bereiken als er onverhoopt toch geluidsoverlast is. In de meeste gevallen komen buren er dan samen prima uit. En dat is wel zo prettig.

 

Bezorgklachten Maasdriehoek

Je hebt op dit moment De Maasdriehoek in handen, de wekelijkse krant waarin onze gemeentepagina te vinden is. De Maasdriehoek doet er alles aan om de bezorging te garanderen. Mis je ‘m toch een keer in je brievenbus, geef het dan door via https://bezorgklachten.nl/weekblad/klacht/de_maasdriehoek of bel naar: 0413-745983. Zodra je de klacht hebt doorgegeven wordt er actie ondernomen om het zo snel mogelijk op te lossen.

 

 

Melding doen! MijnGemeente App gebruiken. Fixi wordt NIET meer ondersteund!

Nog elke dag krijgen we meldingen binnen via Fixi. Omdat we deze App niet meer gebruiken, krijgen we de informatie niet goed binnen, en kunnen we niet reageren op alle meldingen. Vervang de Fixi app op je telefoon voor de MijnGemeente App. Dat werkt!

 

 

 

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

 

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Professor vd Brinkstraat te Cuijk
 • Tijdelijk parkeerverbod met wegsleepregeling in verband met Kermis van 28-08-2023 t/m 04-09-2023 - aan Lunette te Grave
 • Tijdelijk parkeerverbod en wegafsluiting in verband met Bierfestival 27 augustus 2023 - Markt te Cuijk
 • Verplaatsen algemene gehandicaptenparkeerplaats op openbare parkeerplaats - Schoolstraat te Mill
 • Instellen eenrichtingsverkeer - Bernhardstraat te Mill

| Overige

 • Voorgenomen verkoop strookje grond naast Randweg 53A te Sint Anthonis
 • Voorgenomen verkoop grond Land van Cuijk
 • Bestuurlijke geldvordering H.M. Mooring
 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Molenveldweg 8 Beugen
 • Nadere regels leerlingenvervoer gemeente Land van Cuijk 2023
 • Publicatie verkoop grond Sint Hubertusstraat
 • Evenementenvergunning voor het organiseren van een het Kerkpleinfeest op 14 t/m 16 juli 2023
 • Publicatie verkoop grond Sint Hubertusstraat
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen 2’

Beers

| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Kansspelvergunning verleend voor het aanwezig hebben van speelautomaten in Café de Spijker Grotestraat 28, 5437AS Beers
 • APV-vergunning verleend voor een verzorgingspost tijdens de Vierdaagse op 21 Juli 2023 voor KSCC Nijmegen Op het erf van Grotestraat 22 Beers
 • APV-vergunning verleend voor een verzorgingspost tijdens Vierdaagse 21 juli 2023 van Qua Vadis Broekhofsestraat, Beers
 • APV-vergunning verleend voor een verzorgingsrust-/standplaats (4-Daagse) Wandelsportvereniging Volendam 'n Loopie op 21 juli 2023 Broekhofsestraat, Beers
 • APV-vergunning verleend voor een verzorgingspost tijdens doortocht Vierdaagse op 21 juli 2023 voor SSOVN Nabij Grotestraat - Burgemeester van de Braakplein 14a Beers

 

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsloods met woongedeelte Stationsweg 11, 5831CR Boxmeer (kadastraal BMR00 D 7444 en D 7462)

 

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een traforuimte en inkoopstation op terrein VTS Handelstraat 28, 5831AV Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning Veerstraat 49a, 5831JM Boxmeer

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van bomen Weijerplein Boxmeer Weijerdonckstraatje nabij, Boxmeer
 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een tuinkamer en een buitenber­ging Bilderbeekstraat 2, 5831CX Boxmeer
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Boxmeer, Floralaan 107a
 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw Nassaustraat 1, 5831CZ Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitbouw Wilhelminastraat 24, 5431TN Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een woonhuis Waterkering 10, 5432KE Cuijk
 • Standplaatsvergunning veerleend voor een verzorgingspost tijdens de Vierdaagse op 21 Juli 2023 van KSCC Nijmegen Irenestraat - Beerseweg, Cuijk
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een reeds bestaande kleinschalige Airbnb Waterkering 29, 5432KE Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een erker Magnolia 16, 5432KK Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Escharen, Graafschedijk 71-ongenummerd
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bewonen van meerdere onzelfstandige woonruimtes voor arbeidsmigranten Meester Bongaardsweg 12, 5364PM Escharen

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ecologische woning Meisevoort 10 Gassel
 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een tweede inrit Molenakker 5f, 5438NE Gassel

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een levensbestendige aanbouw en het aanleggen van een uitweg Habsburgsestraat 33, 5361BR Grave

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning St.Henricusweg 47, 5361EE Grave

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit/uitweg Voortweg 3a, 5826AG Groeningen

 

Afhandelingen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verharden van een in- en uitrit het perceel behorend bij Groeningsestraat 2 Groeningen

 

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een terrein Lange Oijen 14, 5433NG Katwijk

 

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een werkplaats Eikenlaan 5, 5453RT Langenboom

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van kantoorruimte naar 7 wooneenheden Dorpsstraat 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e en 20f 5453JV Langenboom
 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een bestaande schuur tot woning Dominicanenstraat 9 Langenboom MIL00 K 2742

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 12 woningen Den Dries ongenummerd, Ledeacker, kadastraal OLO00 I 1113
 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning De Quayweg 1A, 5846AR Ledeacker
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Ledeacker, De Quayweg 1 en 1a

 

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het (her)bouwen van een recreatiechalet Op den Berg 30, 5823CZ Maashees

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de garagedeur voor een glaspui Hoogveldseweg 49, 5451AA Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van bestaande handelsreclame en plaatsen van winkelwagenstalling Markt 20a, 5451BS Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de garagedeur voor een glaspui Hoogveldseweg 49, 5451AA Mill

 

 

Afhandelingen

 • Kansspelvergunning verleend voor het aanwezig hebben van speelautomaten in Café “’t Lagerhuis” Beerseweg 9, 5451NR Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning en een berging Van den Bogaardweg 24 MILL, kadastraal MIL00 R 771
 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitweg Meidoornweg 13 Mill, kadastraal MIL00 R 767
 • Omgevingsvergunning verleend voor plaatsen van een grondgebonden stelling met panelen voor opwekken zonne-energie Langenboomseweg 1, 5451JH Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een inrit/uitweg Hogehoek 14b, 5441XE Oeffelt
 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op rekken op de grond Scheperstraat 7, 5441PN Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erker Boortorenstraat 39, 5841AP Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een monument Derpshei 40j, 5825CJ Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woonboerderij Papenvoortsesteeg 1, 5449AB Rijkevoort-De Walsert
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een ruimte op de eerste verdieping ten behoeve van warmtepomp Pleinstraat 14, 5447AD Rijkevoort
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Koningsspil 26, Rijkevoort, kadastraal BMR00 W 1742

 

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een woonunit bij een nieuwe woning Bonkelaaer 14 Rijkevoort, kadastraal BMR00 W 1731

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods Hoogeindseweg 2b, 5836CB Sambeek

 

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van het Kunstdorp op 3 september 2023 Brink ongenummerd, Sint Anthonis
 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen/uitbreiden van het woonhuis Boxmeerseweg 10, 5845ET Sint Anthonis
 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een scootmobielberging Alexandriëstraat 21, 5845BT Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van brug en aanleggen van een pad naar Grote Beekweg Wanroij tussen Hapseweg Sint Hubert en Broeksteen Wanroij, kadastraal MIL00 R 864 (Sint Hubert)

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het gewijzigd uitvoeren en herbouwen bestaande woningen en herstellen cultuurhistorische waarden Mullemsedijk 8, 5844AR Stevensbeek

 

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan vergunningvrij Generaal de Bonsweg 1, 5363ST Velp
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een stacaravan Venstraat 2, 5363SM Velp

 

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Venstraat 2, 5363SM Velp
 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de Verrekijker Beukenlaan 6, 5363RA Velp

 

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een veehouderij Broek 1C, 5446PS Wanroij
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een natuurvijver Oosteind 2, 5446PM Wanroij
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning Hapseweg 8C, 5446XM Wanroij

 

 

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 76 bomen Molenstraat en omgeving, Wanroij

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen de agrarische bestemming naar woonbestemming Schepersstraat 4, 5843AR Westerbeek

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van het Euroweekend 2.0 op 14 en 15 juli 2023 Verbindingsweg 40, 5455GP Wilbertoord
 • Evenementenvergunning verleend voor Juli 1, 2, 3 en 4 - Kermis Wilbertoord Wethouder Lindersstraat 68, 5455GM Wilbertoord