Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 9 juli 2024 om 19:06

Het Gemeentenieuws uit het Land van Cuijk is een belangrijke bron van informatie voor de inwoners van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint-Anthonis. Dit nieuwsplatform biedt een overzicht van ontwikkelingen, evenementen, besluiten en projecten die van invloed zijn op het dagelijks leven in deze regio.

Subsidiemogelijkheid 80 Jaar Vrijheid Land van Cuijk


Van september 2024 tot en met augustus 2025 vieren we in Nederland 80 Jaar Vrijheid. Rond dit thema worden ook in de gemeente Land van Cuijk verschillende activiteiten georganiseerd door onder andere wijk- en dorpsraden, herdenkingscomités en andere verenigingen/vrijwilligers. Bij enkele activiteiten is de gemeente de organiserende partij; bij andere heeft zij een meer ondersteunende en verbindende rol. Met het verbinden en ondersteunen van de verschillende activiteiten rond 80 Jaar Vrijheid, maken we onze inwoners meer bewust van de waarde van vrijheid en staan stil bij de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook herdenken we allen die zijn omgekomen en geven we blijk van waardering en erkenning van onze veteranen. De organisatoren van activiteiten rond 80 Jaar Vrijheid kunnen financiële ondersteuning vragen bij onder andere het Cultuurfonds (www.cultuurfonds.nl), het VFonds (www.vfonds.nl) en de provincie (www.brabant.nl -> Brabant Herinnert). Daarnaast biedt ook de gemeente Land van Cuijk sinds kort een subsidiemogelijkheid. Deze is te vinden op www.gemeentelandvancuijk.nl/subsidie-80-jaar-vrijheid. Wilt u een aanvraag doen voor een financiële bijdrage aan uw activiteit rond 80 Jaar Vrijheid? Neem dan eerst contact op met de gemeentelijk projectregisseur 80 Jaar Vrijheid John Smeelen via kabinet@landvancuijk.nl, o.v.v. ‘Subsidieregeling 80 Jaar Vrijheid’. U ontvangt dan een aanvraagformulier.

 

Vervoer Voor Mij brengt mogelijkheden om mee te doen

Alle (aanvullende) vervoersmogelijkheden in Land van Cuijk kan je vanaf vandaag vinden op de nieuwe website www.vervoervoormij.nl/landvancuijk

 

Onder het motto ‘Mobiliteit is Meedoen’ brengt het nieuwe platform Vervoer Voor Mij alle vervoersmogelijkheden in de gemeente Land van Cuijk in kaart. Op deze website kun je een vervoersoplossing vinden die bij jouw situatie past. Ook kan het een hulpmiddel zijn voor professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn en mantelzorgers om actuele informatie te vinden over vervoer. Zo maken we het voor iedereen mogelijk om naar familie en vrienden te gaan of een dagje uit te plannen. 

 

Zelfredzaamheid vergroten

Vervoer is belangrijk om actief deel te (blijven) nemen aan de samenleving. Als je je niet kunt verplaatsen dan wordt je wereld klein. Het platform wil onbekendheid met vervoersmogelijkheden tegengaan en daarmee helpen om eenzaamheid te verminderen en zelfredzaamheid te vergroten. 

 

Vergrijzing

De website richt zich met de vervoersinformatie vooral op mensen die zelf niet (meer) in hun vervoer kunnen voorzien. Op een bepaalde leeftijd wordt autorijden en fietsen voor veel mensen onmogelijk en de komende jaren zal het aantal mensen voor wie dit geldt sterk toenemen.

 

Over Vervoer Voor Mij

Vervoer Voor Mij is een initiatief van Stichting Vervoer voor Elkaar en bureau Buitenlijn in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, regio Noordoost-Brabant Oost en de gemeente Land van Cuijk.  

2-logo-vervoervoormij-standard.png

Vraag vóór 1 oktober de mantelzorgwaardering aan

 

Als je mantelzorger bent in de gemeente Land van Cuijk heb je recht op een jaarlijkse waardering vanuit de gemeente. Hiermee laten we zien dat we inzet van mantelzorgers enorm waarderen. Daarom ontvangen jonge en volwassen mantelzorgers een attentie: Als blijk van waardering, ontvang je vanuit de gemeente Land van Cuijk een attentie: de mantelzorgwaardering. Voor volwassen mantelzorgers is dit een eenmalig bedrag van €100,-. Jonge mantelzorgers (8 t/m 23 jaar) kunnen ook de waardering aanvragen. Zij krijgen een eenmalige gift van €30,-.

 

Wanneer kom je in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

  • Het gaat om bovengebruikelijke, langdurige zorg: langer dan 3 maanden en minimaal 8 uur per week (gemiddeld);
  • De zorgvrager aan wie mantelzorg wordt verleend, woont in de gemeente Land van Cuijk;
  • Per zorgvrager kan er maar 1 volwassen mantelzorger (18+ jaar) een waardering aanvragen;
  • De gift voor mantelzorgers in de leeftijd van 18 jaar en ouder bedraagt €100;
  • Als mantelzorger kun je maximaal 2 waarderingen ontvangen;
  • Als mantelzorger vraag je de mantelzorgwaardering zelf aan. Je ontvangt hiervoor geen persoonlijk bericht.

 

De mantelzorgwaardering wordt na de sluiting van de aanvraagperiode uitgekeerd. Dit is in de maanden november en december van 2024.

 

Belangrijke wijziging in de aanvraagperiode.
De mantelzorgwaardering kan dit jaar worden aangevraagd in de periode van 1 juni tot 1 oktober 2024 en niet tot 1 december, zoals voorgaande jaren het geval was.

Voor vragen kun je contact opnemen via mantelzorgwaardering@sociom.nl. Het aanvragen van de mantelzorgwaardering kan via de website van het Mantelzorg- en Vrijwilligersplein: https://mantelzorgenvrijwilligersplein.nl/themas/mantelzorger/mantelzorgwaardering/

 

Feestelijke opening VIEF-beweegroute in Sint Anthonis
Op donderdag 4 juli vond de feestelijke opening plaats van de nieuwe VIEF-beweegroute (Vertier, Inspanning en Fit) in Sint Anthonis. Dit mooie initiatief is opgezet door de dorpsraad Sint Anthonis, Bureau Negen in samenwerking met Netwerk Positieve Gezondheid en de gemeente Land van Cuijk met als doel: inwoners stimuleren tot meer beweging én sociale interactie.

De VIEF-beweegroute biedt zowel een lange (2,5 km) als een korte (1 km) route en maakt onderweg gebruik van de Beweegtuin op het Zandseveld. Langs de route zijn verschillende 'oefenbordjes' te vinden, waar deelnemers op beschutte plekken diverse oefeningen kunnen uitvoeren.

De opening werd bijzonder gemaakt door de aanwezigheid van drie generaties inwoners van Sint Anthonis, die samen de route officieel in gebruik namen. Na de officiële opening konden de bezoekers bij MFA Oelbroeck terecht voor een gratis glucose- en cholesteroltest, BMI-meting, middelomtrekmeting en bloeddrukmeting, verzorgd door de Hartstichting.

Jong en oud genoten samen van de wandeling en de beweegoefeningen, met als afsluiting een gezellig samenzijn met koffie bij MFA Oelbroeck. De beweegroute is een mooi voorbeeld van hoe een dorp samen kan komen om gezondheid en welzijn te bevorderen.

 

Koninklijke Onderscheiding voor Gerrit de Klein uit Langenboom
Op vrijdagochtend 5 juli is de heer G.J. (Gerrit) de Klein uit Langenboom benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door loco burgemeester Bouke van Vught.

De heer De Klein is bijna 60 actief voor Paardensportvereniging Hippos in Langenboom. Als bestuurslid verrichtte hij verschillende vrijwilligerstaken, zoals het terreinbeheer. Daarnaast zorgde hij voor de voorbereiding van de jaarlijks te organiseren wedstrijden.

Hij is ruim 50 jaar actief geweest voor de jaarlijkse Fokpaardendag in Haps. In 2019 was deze Fokpaardendag voor de laatste keer en hij vervulde al die jaren de rol van ringmeester. Eveneens is hij van 1992 tot 2017 vrijwilliger geweest bij de Stichting Indoor De Bergen. Meer dan 25 jaar heeft hij jaarlijks meegeholpen met zowel de op- en afbouw van de wedstrijdlocatie.

 

In 1994 en 1995 heeft hij vele uren gewerkt, voornamelijk als metselaar bij de verbouwing van de kerk in Langenboom. Hij is ook al 30 jaar vrijwilliger bij de stichting Parkbeheer Langenboom. Vanaf 2005 verrichtte hij als bestuurslid wekelijks onderhoud van de terreinen rondom de kerk.

 

De heer De Klein wordt omschreven als ‘manus-van-alles’. Hij wordt als bestuurslid de verbindende factor genoemd tussen de vrijwilligers en bestuur.

 

Vanwege de intensieve en betrokken inzet van de heer De Klein op lokaal niveau, heeft de Koning het besluit genomen om de heer De Klein te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Dag van Cuijk: Welkom aan de wandelaars van de Nijmeegse 4Daagse

 

Op vrijdag 19 juli is het zover: tijdens de 'Dag van Cuijk' trekken tienduizenden wandelaars door onze gemeente die mee wandelen in de Nijmeegse 4Daagse. Dit evenement zorgt voor een fantastische sfeer. We willen er samen voor zorgen dat alles soepel verloopt.

Er zijn daarom een aantal belangrijke afspraken waar we graag je medewerking voor vragen:

Muziek langs de route: Het is leuk om de wandelaars met muziek te ondersteunen. Het geeft een extra stimulans en zorgt voor een gezellige sfeer. We willen je wel vragen om rekening te houden met het volume van de muziekinstallatie. Zet het geluid niet te hard en probeer ervoor te zorgen dat het niet te ver draagt, zodat iedereen kan genieten van de muziek en de 4Daagse doorkomst een prettig en gezellig feest wordt.

Gebruik van toilet: Om wildplassen te voorkomen en het comfort voor de wandelaars te vergroten, stellen we het zeer op prijs als je jouw toilet beschikbaar wilt stellen. Je kunt hierbij een kleine vergoeding vragen als compensatie voor het gebruik. Op deze manier kunnen we samen zorgen voor een schonere en aangenamere route voor iedereen.

Commerciële uitingen: Langs de route mogen geen commerciële uitingen geplaatst worden. Dit vanwege afspraken met de sponsoren van de 4Daagse Nijmegen, die dit prachtige evenement mogelijk maken.

We willen iedereen veel plezier en gezelligheid wensen tijdens de ‘Dag van Cuijk’. Laten we er samen een mooi feest van maken en de wandelaars een warm welkom bieden!

 

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

Intrekken van gereserveerde parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen - aan Brugstraat te Grave

Tijdelijke verkeersmaatregelen voor het instellen van een parkeerverbod - te Westerbeek

Aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats - bij het stadsstrand aan de Bungelaar te Beers

Aanleggen van een voetgangersoversteekplaats - aan Breestraat ter hoogte van huisnummer 1 te Sint Anthonis

Tijdelijk parkeerverbod - naast ingang Elisabehtkerk aan Hoofdwagt te Grave

Aanleggen van een voetgangersoversteekplaats - aan Breestraat 21 en Dokter Verbeecklaan 8 te Sint Anthonis

Tijdelijke verkeersmaatregelen voor het evenement Muziekfeesten - te Overloon

Tijdelijk parkeerverbod voor de kermis - aan Vrijthof te Vierlingsbeek

| Uitschrijving basisregistratie personen

Vertrokken naar onbekende bestemming

 

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij of zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingevolge artikel 2.22 van de Wet BRP besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten wegens vertrek uit Nederland. Dit betekent dat hij of zij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboorte-datum

Adres

Datum besluit

Bogdanovičs, M.

22-05-1988

Silenus 76 Cuijk

04-07-2024

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie.

 

Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

| Overige

Regeling subsidie rond het thema 80 Jaar Vrijheid 2024-2025 Land van Cuijk

Besluit vergunningsvrije feesten en evenementen gemeente Land van Cuijk 2024

Beers

| Overige

Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een Vierdaagse feest op het kerkplein in Beers op 19-07-2024 Grotestraat 28, 5437AS Beers NB

Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de Raamvallei Duomarathon op 22-09-2024 Millseweg 13 e.o., 5437NB Beers NB (Landgoed De Barendonk)

Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Millseweg 13 Beers

Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Heuf 12 te Beers

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een hotel op Health Campus Boxmeer Zuster Bloemstraat ongenummerd in Beugen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 7 sociale huurwoningen Lange Heggen ongenummerd in Beugen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning Molenhei 12 en 10d in Beugen

Afhandelingen

Omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan ten aanzien van de bouwhoogte Vuursteenstraat 10, 5835DZ Beugen

Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een bedrijfsgebouw Vuursteenstraat ongenummerd, Beugen - kadastraal BMR00 S 926

| Overige

Kennisgeving melding brandveilig gebruik voor het brandveilig gebruiken van het gebouw Kerkplein 1, 5835AT Beugen

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een eerder verleende vergunning (realiseren bedrijfspand) Ingenieur Wagterstraat 10, 5831AZ Boxmeer

Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van 2 stolpnaald-ramen tussen Klooster en Basiliek Steenstraat 39, 5831JA Boxmeer

Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van een bedrijfswoning in een kleine bedrijfswoning en appartement Sint Anthonisweg 53a, 5831AD Boxmeer

Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor ODBN/het realiseren van een QCO laboratorium Wim de Körverstraat 35, 5831AN Boxmeer

Aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren van de daken van wooncomplex Stationsweg 16 a t/m p Boxmeer Stationsweg 16 a t/m p, 5831CR Boxmeer

Afhandelingen

Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning van Sasse van Ysseltstraat 51, 5831HC Boxmeer

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure – Handelstraat 13 Boxmeer

Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een aanbouw van Speyk 1, 5831LA Boxmeer

Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een appartement Wim de Körverstraat 1a, 5831AM Boxmeer

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het pand naar een kamerverhuurpand Florijnendreef 20, 5431RW Cuijk

Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bestemmingsplan met functie sport Grotestraat 93, 5431DJ Cuijk

Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een inrit/uitweg Hof van Cuijk ongenummerd in Cuijk (CUIOO C6020 )

Afhandelingen

Omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van kozijnen inclusief indeling daarvan Zwaardvegersstede 3, 5431ZG Cuijk

| Overige

Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Avondvierdaagse Cuijk van 3 tot en met 6 september 2024 Grotestraat - Kerkstraat ongenummerd, Cuijk

Evenementenvergunning verleend voor Kerkpleinfeest 4Daagse Cuijk op 12-07-2024 Grotestraat 23a, 5431DG Cuijk

Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een container van 01-07-2024 tot 23-08-2024 Meidoorn 77, 5432 GB Cuijk

Voorgenomen verkoop perceeltje grond achter Hazeleger 122 te Cuijk

Objectvergunning verleend voor het plaatsen van bouwhekken op het trottoir van 02-09-2024 t/m 01-07-2025 Cantheelen ongenummerd, Cuijk

Objectvergunning verleend voor het plaatsen van containers en een schaftkeet van 5 juli t/m 22 december 2024 nabij Jan Campertstraat Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en weer herbouwen van bijgebouw Schrijfakkerweg 2, 5364NC Escharen

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een veehouderij Over de Voort 4, 5438NC Gassel

| Overige

Evenementenvergunning verleend voor Zomerfeesten Gassel op 24-08-2024 Dorpstraat 2, 5438AM Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het inpandig verbouwen en enkele kozijnen plaatsen in de achtergevel Binnenhof 18, 5361GZ Grave

Afhandelingen

Omgevingsvergunning verleend voor het aanbrengen van lichtreclame op de voorgevel van het kantoorpand Arnoud van Gelderweg 95b, 5361CV Grave

Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Airborneplein 2, 5361CB Grave

| Overige

Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een afvalcontainer voor tuinafval van 28-06 t/m 15-07-2024 Raamoever 31 nabij, Grave

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor Beekontwikkeling Sint Jansbeek traject Hultenhoek Nabij Hultenhoek in Groeningen

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfshal voor wassen en revisie van wegenbouwmachines Kokerbijl in Haps

Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een eerder verleende vergunning (bouwen logistiek gebouw) Klopsteen 3, 5443PW Haps

Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand, uitweg maken en handelsreclame voeren. Kokerbijl 5, 5443PV Haps

Afhandelingen

Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een loods en inrit Schuttersweg 11 Haps - kadastral CUI00 H 253

Katwijk

| Overige

Melding Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) - Lange Linden 13 Katwijk NB

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een mestvergister Allemansweg 2, 5445RB Landhorst

Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een veehouderij De Quayweg 6, 5445NR Landhorst

Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de veehouderij Gemertsebaan 4, 5445NA Landhorst

Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een woning op een andere locatie Hanekampseweg 11, 5445NN Landhorst

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de kozijnindeling en het vervangen van het voegwerk Gasthuisstraat 51, 5453RL Langenboom

| Overige

Evenementenvergunning verleend voor het houden van Out Of The Box Festival op 30-08-2024/31-08-2024/01-09-2024 Fazantenweg 16, 5453JM Langenboom

Linden

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning en bijgebouw Kerkstraat 2, 5439ND Linden

Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het stalsysteem Lommerstraat 6, 5439NP Linden

Afhandelingen

Omgevingsvergunning verleend voor het verharden van de Lommerstraat in Linden Lommerstraat, Linden

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

Omgevingsvergunning verleend voor het herbouwen van een recreatiechalet Op den Berg 30, 5823CZ Maashees

Omgevingsvergunning buiten behandeling gelaten voor het creëren van een sportruimte voor ruiterfitheid in bestaand gebouw Monseigneur Geurtsstraat 78, 5823AG Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Wachttorenlaan ongenummerd, kadastraal MIL00 R 1563 (kavel 500) Mill

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een dubbele woning Wachttorenlaan ongenummerd, kadastraal MIL00 R 1563 (kavel 500) Mill

Afhandelingen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure – Sperwerstraat 10 Mill

Omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van de kozijnen van het hoofdgebouw Leeuwerikstraat 110, 5451VE Mill

omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning Leeuwerikstraat 31, 5451VC Mill

Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen schuur naar recreatieverblijven Kolkweg 25, 5451NT Mill

Omgevingsvergunning verleend voor het houden van Motorcross Mill Groespeelweg grasland Paddenhoolseweg Mill, kadastraal MIL00 P156, P157, P764, P765, P766, P767

Omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van de beglazing aan de voorzijde van de woning voor isolatieglas Hoogveldseweg 27, 5451AA Mill

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van het stalsysteem Gemertseweg 17, 5841CD Oploo

Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een veehouderij Deurneseweg 32, 5841CJ Oploo

Afhandelingen

Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk wijzigen gebruik voor het realiseren BSO in kantine V.V. Excellent Van Steenhuijsstraat 35B, 5841AG Oploo

| Overige

Kennisgeving Bouwmelding voor het bouwen van een loods Watermolenstraat 8, 5841CT Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een veehouderij Duivenbosweg 5, 5825HR Overloon

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw op bestaand dakterras Vierlingsbeekseweg 34, 5825AX Overloon

Afhandelingen

Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning d'n Hof 23, 5825KZ Overloon

Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit Museumlaan 23, 5825AJ Overloon

Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruik van de voorwoning als groepsverblijf Holthesedijk 6, 5825JG Overloon

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning verleend – Stevensbeekseweg 39 en 41, Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een veehouderij Papenvoortsesteeg 8, 5447NH Rijkevoort

Afhandelingen

omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning Koningsspil 21, 5447BN Rijkevoort, bouwkavel 509

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het stalsysteem Hoogeindseweg 1, 5836CA Sambeek

Aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuw bouwen van een vrijstaande villa Torenstraat ong. Sambeek (naast nr. 58)

 

St. Agatha

| Overige

Evenementenvergunning voor het organiseren van een 3 daagse motorcross wedstrijd op 09, 10 en 11-08-2024 Hertraksestraat 26, 5435XM Sint Agatha

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het stalsysteem Zandkant 13B, 5845EV Sint Anthonis

Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van bestaande stallen Vlagberg 35, 5845ED Sint Anthonis

Afhandelingen

Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een container op 10-07-2024 t/m 30-08-2024 Meester Sprenkelsstraat 12, 5845CM Sint Anthonis

| Overige

Publicatietekst Herstelbesluit bestemmingsplan “Centrumplan Sint-Anthonis”

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning Klompenmakersweg 16, 5454GW Sint Hubert

Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het stalsysteem Kwekerijweg 15, 5454PK Sint Hubert

Afhandelingen

| Overige

Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Sint Hubert, Pastoor Jacobsstraat 67

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bewerken van eigen mest binnen de inrichting Mullemsedijk 26 Stevensbeek

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk gebruiken van een bouwwerk als pre-mantelzorg woning Bronkhorstweg 50z, 5363TZ Velp

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning Vierlingh ong. Vierlingsbeek (tussen huisnr.33 en 37)

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een (zorg)boerderij en stal Radioweg 14, 5827BE Vortum-Mullem

Afhandelingen

Omgevingsvergunning verleend voor het reconstrueren van de straat Sint Cornelisstraat, Vortum-Mullem

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Omgevingsvergunning aangevraagd – Zoetendaal 1 Wanroij

Omgevingsvergunning aangevraagd – Broek 2a Wanroij

Omgevingsvergunning aangevraagd – Broekkant 9 Wanroij

Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het stalsysteem Hank 20, 5446XE Wanroij

Afhandelingen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor revisievergunning milieu en bouwen van een overkapping voor de voeropslag Park 7, 5446PH Wanroij

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van bestaande inrit/uitweg Loonseweg ongenummerd in Westerbeek (perceel OPLOO M 500)

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Afhandelingen

Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een prémantelzorg woning van Ophovenlaan 64z, 5455GD Wilbertoord

Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Veenbesstraat 1, 5455RT Wilbertoord