overloon nieuws

Home » regionieuws » Jaarrekening 2018, 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 en Kadernota 2019

Jaarrekening 2018, 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 en Kadernota 2019

Gepubliceerd op 20 mei 2019 om 19:26

Jaarlijks behandelt de gemeenteraad voor het zomerreces een drietal financiële documenten uit de planning & controlcyclus. Deze behandeling vindt plaats in de raadsvergadering van 4 juli aanstaande.

Jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 van de gemeente Boxmeer sluit na overheveling van doorlopende budgetten naar 2019 met een netto positief resultaat van € 659.576. Belangrijke meevallers zijn lagere rentekosten, een hogere Algemene Uitkering van het Rijk, lagere personeelskosten, lagere uitgaven bijstand, lagere uitgaven WMO en lagere kosten onderwijsbeleid. Voorgesteld wordt om van het positief resultaat € 454.000 te storten in de reserve sociaal domein om risico’s in het sociaal domein op te vangen en om het restant ad € 205.576 te storten in de Algemene Reserve.

 

Inhoudelijk is in 2018 veel gerealiseerd en gestart. Een (niet uitputtende) lijst van deze zaken:

- Oplevering nieuw-/verbouw het Hoogkoor;
- Oplevering MFA Vortum-Mullem;
- Uitvoering renovatie openbare begraafplaats Sambeek;
- Start aanleg breedband in de gemeente Boxmeer;
- Ontvangst UNESCO MAB status Maasheggengebied;
- Start voorbereiding gemeentelijke herindeling met de gemeenten Cuijk en Sint Anthonis.

 

Een volledige toelichting op de inhoudelijke en financiële realisaties van de gemeente Boxmeer in 2018 is terug te vinden in de jaarrekening 2018.

 

1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Via de 1e Algemene Bijstelling wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het door de gemeenteraad  vastgestelde beleid en de hier aan gekoppelde middelen van het dienstjaar 2019. Geconcludeerd kan worden dat de begroting 2019 op koers ligt met per saldo een negatieve afwijking van € 588.534. Belangrijkste mutaties zijn:

- Kosten inhuur in verband met ziekte € 500.000 (nadeel);
- Hogere uitkering van het Rijk € 112.000 (voordeel);
- Hogere kosten bezwaar en beroep WOZ € 50.000 (nadeel);
- Hogere onderhoudskosten gemeentelijke accommodaties inclusief verduurzaming € 255.000;
- Hogere kosten Omgevingsdienst Brabant Noord € 84.477;
- De hogere kosten WMO ad € 210.000 en Jeugdwerk ad € 1.075.005 kunnen worden gedekt uit de daarvoor beschikbare stelposten loon/prijsstijgingen en de reserve sociaal domein.

 

Kadernota 2019

In de Kadernota 2019 wordt een eerste doorkijk gegeven naar de begrotingsjaren 2020-2023. Hiermee wordt de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium betrokken bij de door het college van B&W gedachte beleidsontwikkelingen en kan zij prioriteiten aangegeven.

 

Daar waar de centrale overheid een groeiend overschot laat zien, komen lokale overheden steeds verder in zwaar weer. Onder meer door de enorme stijging van de vraag van jeugdhulp, zonder compensatie van het Rijk, geven gemeenten steeds meer uit dan dat ze binnenkrijgen. Ook de beperkende maatregelen bij de WMO doen hier geen goed aan. Deze ontwikkelingen gelden ook voor de gemeente Boxmeer. Wij vinden dat de budgetten voor de jeugdzorg moeten aansluiten op de kosten. Pas dan krijgen we ruimte voor andere belangrijke opgaven, zoals bijvoorbeeld de energietransitie en het duurzaamheidsbeleid. De tekorten in het sociaal domein werken immers door in alle hoeken van de gemeentebegroting.

 

Op basis van de thans bekende gegevens kan de begroting 2020 inclusief meerjarenbegroting reëel en structureel sluitend worden gepresenteerd. De gemeente heeft hierbij wel keuzes moeten maken, zowel in de exploitatiebegroting als in het concept-investeringsprogramma.

 

De Jaarrekening 2018, 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 en de Kadernota 2019 zijn vanaf 17 mei 2019 digitaal beschikbaar op www.boxmeer.nl.


«   »