overloon nieuws

Home » regionieuws » Word wakker Stop Vliegbasis de Peel

Word wakker Stop Vliegbasis de Peel

Gepubliceerd op 13 maart 2020 om 12:21

de werkgroep ‘Stop Vliegbasis de Peel’ heeft als hoofddoelstelling de bewoners binnen de invloedsfeer van vliegbasis de Peel objectief te informeren over de gevolgen van de voorgenomen reactivering van de basis. Hiervoor zijn inmiddels twee  informatieavonden gehouden (Merselo en Deurne). Aan de bezoekers is o.a. uitgelegd wat een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) beoogt.

Een samenvatting van de belangrijkste aspecten t.a.v. het nut / de noodzaak voor het uitvoeren van een MKBA betreffende het beleidsvoornemen tot reactivering van de vliegbasis:

  • toename geluidsoverlast:  gezondheidsproblemen, waardevermindering woningen en bedrijven;
  • verhoging stikstofdepositie:  hoe verkopen we dat aan onze veehouders?
  • veiligheid: concentratie van militaire objecten (o.a. met opslag van kernwapens);
  • ontwikkeling van de toeristische functie van de gehele Peelregio: komt in de knel;
  • burgerprotest: staatssecretaris Visser  blijkt er gevoelig voor (zie Gilze Rijen).

Een MKBA brengt de positieve en negatieve effecten van deze punten in kaart t.a.v. welzijn en welvaart in Noord Limburg en Zuid-Oost Brabant voor omwonenden, ondernemers, organisaties, gemeenten en provincie. Naast de directe kosten en baten van de reactivering worden dus ook de bovengenoemde maatschappelijke effecten systematisch in kaart gebracht en gemonetariseerd. Hierdoor zijn deze effecten vergelijkbaar en worden zij tezamen met de directe kosten financieel inzichtelijk gemaakt.

Bij de Milieu Effect Rapportage (MER), voor Defensie een verplicht onderdeel in het proces voor het op te stellen Luchthavenbesluit dat reactivering van de Peel mogelijk moet maken, wordt ‘slechts’ gezocht naar de invloed en de daarmee gepaard gaande fysieke veranderingen van de reactivering m.b.t. milieu, natuur, cultuur, lucht, bodem en water. 

Zowel een MER als MKBA schetsen ieder vanuit haar eigen invalshoek een genuanceerd beeld van wat de reactivering met zich meebrengt. Mits de uitgangspunten vooraf goed op elkaar zijn afgestemd, zijn beide studies inhoudelijk complementair. Het is dan ook zinvol om naast de verplichte MER - zo mogelijk gelijktijdig - een MKBA te laten uitvoeren waarvan de resultaten het voor de reactivering wettelijk voorgeschreven Luchthavenbesluit mede zal kunnen bepalen. En daarmee een belangrijk stempel zal drukken op de toekomst van de leefomstandigheden binnen uw gemeente.

Voor de werkgroep aanleiding onze doelstelling wat breder te trekken dan alleen informatie verstrekken en Defensie te polsen om naast de voor hen verplichte MER op vrijwillige basis mee te werken aan de uitvoering van een MKBA. Helaas vonden wij geen gehoor. Reden voor ons om de haalbaarheid te onderzoeken van het (laten) uitvoeren van een MKBA namens de burgers. Hiervoor hebben wij NEO Observatory en LEOBUS benaderd, twee onafhankelijke bureaus gespecialiseerd in deze materie. Zij verwachten voor een bedrag tussen € 15.000 en € 25.000 (afhankelijk van de omvang van de opdracht) een dergelijk onderzoek te kunnen uitvoeren.

Een MKBA is er voor iedereen en is het o.i. uit oogpunt van solidariteit wenselijk deze kosten niet alleen te laten dragen door een aantal bezorgde inwoners, maar deze ten laste te brengen van alle burgers via de gemeentelijke begroting. Daarom geacht college, richten wij ons tot u en uw collegae van < Deurne, Boxmeer en Gemert Bakel > met het verzoek om een evenredig deel van de kosten hiervoor in uw begroting op te nemen.

Zoals hierboven reeds vermeld is het tegelijkertijd uitvoeren respectievelijk opleveren van de MER en een MKBA het meest effectief voor een goed gefundeerd Luchthavenbesluit. Omdat uitvoering van de MER inmiddels in volle gang is hopen wij op een spoedig besluit tot uw eventuele bijdrage aan de uitvoering van een MKBA. 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet,

Namens de werkgroep  ‘Stop Vliegbasis de Peel’,

Met vriendelijke groet,

 

Boudewijn Sterk

Werkgroep Stop Vliegbas de Peel vertegenwoordigd door bewoners uit de omliggende gemeenten

Erik vink (gemeente Deurne) Ivonne van Duren (gemeente Venray) Hans Kunneman (gemeente Boxmeer) Loes Straatman (gemeente Venray) Sandra Boogerts (gemeente Venray) Annie van Galen (gemeente Deurne) Janny Thijssen Manders (gemeente Gemert-Bakel) Jan Verstraeten (gemeente Eindhoven)

 

meer informatie vindt u op http://www.stopvliegbasisdepeel.nl/Home/

 

Op basis van  filmpje klik hier op kunt u een idee krijgen hoe het klinkt als er een F-35 over je huis vliegt. Een omwonende van luchtmachtbasis Leeuwarden meet 108 decibel bij het overvliegen van een F-35. “Het klinkt als een huilende wolf…”


«   »