overloon nieuws

Home » regionieuws » Financiële positie gemeente Boxmeer evenwichtig en gezond

Financiële positie gemeente Boxmeer evenwichtig en gezond

Gepubliceerd op 1 juni 2021 om 19:27

De gemeenteraad van Boxmeer behandelt op 8 juli 2021 de jaarrekening 2020 en de 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021. Vanwege de herindeling per 1 januari 2022 zal er dit jaar geen Kadernota gemeente Boxmeer worden gepresenteerd. 

Wel zal er rond de zomer een zogenaamde Kaderbrief 2022 Land van Cuijk uitgegeven worden, waarin een eerste financiële doorkijk wordt gegeven naar de begroting 2022 van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

 

Geconcludeerd kan worden dat de financiële positie van de gemeente Boxmeer nog steeds evenwichtig en gezond is. De diverse financiële ratio’s laten de laatste jaren een stabiele positieve ontwikkeling zien in tegenstelling tot een landelijke dalende trend.

De gemeente Boxmeer presenteert al jaren een reëel sluitende begroting en de jaarrekeningen laten een positief resultaat zien.

 

Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 van de gemeente Boxmeer sluit na overheveling van doorlopende budgetten naar 2021 met een netto positief resultaat van € 2.895.201. Belangrijkste meevallers zijn een hogere Algemene Uitkering van het Rijk, lagere 

bedrijfsvoeringskosten, lagere administratieve kosten, lagere kosten Inkomensvoorzieningen en lagere kosten Sociaal Domein. Voorgesteld wordt om van het positieve resultaat een bedrag van € 269.200 te storten in de reserve Sociaal Domein en het overige ad € 2.626.001 te storten in de Algemene Reserve.

 

De uitbraak van COVID-19 eind februari 2020 heeft een enorme impact gehad op ons allemaal. De wereldwijde pandemie heeft tot ongekende omstandigheden geleid in 2020 en deze duren nog voort in 2021. Naast de uitvoering van de TOZO-regeling is er in 2020 door de gemeente onder andere uitvoering gegeven aan een regeling tot uitstel van gemeentelijke belastingen, aanpassing van het terrassenbeleid, extra taken in het kader van toezicht en handhaving en tegemoetkomingsregelingen sport, cultuur en collectief welzijn. Daarnaast zijn de nodige bedrijfsvoeringmaatregelen genomen voor aanpassing werkplekken, faciliteiten thuiswerken en digitaal vergaderen.

 

Ook de herindeling Land van Cuijk heeft in 2020 grote impact gehad. Het herindelingsadvies voor de samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert is vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2020. Inmiddels hebben de gemeenteraden op 7 april 2021 besloten te opteren voor deelname van de gemeente Grave aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is in 2020 veel werk verzet in de voorbereiding van de herindeling.

Andere in het oog lopende besluiten uit 2020 zijn de vaststelling van het VGRP 2020-2024 (30 april 2020), Klimaatadaptatie omgeving de Weijer en krediet bouw Jozefschool Overloon (11 juni 2020) en aankoop de Pit Overloon (10 december 2020).

De investeringen bedroegen in 2020 ruim € 14,7 miljoen, onder andere voor riolering € 5,9 miljoen, wegen € 2,6 miljoen, bouw gymzaal Metameer € 1,7 miljoen, aankoop Sportlaan 1 € 1 miljoen en verstrekte leningen € 1,8 miljoen.

 

1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Via de 1e Algemene Begrotingsbijstelling wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en de hier aan gekoppelde middelen van het dienstjaar 2021. Geconcludeerd kan worden dat de begroting 2021 op koers ligt met per saldo een negatieve afwijking van € 7.497.


«   »