overloon nieuws

Principeakkoord over tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering in Brabant

Gepubliceerd op 7 juli 2021 om 19:48

Deze week hebben de gezamenlijke jeugdzorgregio’s en Gecertificeerde Instellingen in Noord-Brabant een principeakkoord bereikt over de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Dit is goed nieuws, aangezien er al langer overleg liep tussen gemeenten en Gecertificeerde Instellingen over kostendekkende tarieven voor de hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen. Omdat een eerder uitgevoerd kostprijsonderzoek helaas geen oplossing bood, hebben de partijen begin 2021 gezamenlijk advies gevraagd aan de Jeugdautoriteit. Dit heeft geleid tot een akkoord, wat momenteel ter goedkeuring ligt bij de Brabantse gemeenten.

 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Instellingen die in opdracht van de gemeente jeugdbescherming en jeugdreclassering uit willen voeren, moeten gecertificeerd zijn. De Jeugdautoriteit heeft onderzoek gedaan naar het landelijke beeld van tarieven voor Gecertificeerde Instellingen en heeft de Brabantse regio’s geadviseerd hierbij aan te sluiten. Deze rapportage is door de Brabantse regio’s serieus genomen waarna er is uitgegaan van de gemiddelde tarieven in Nederland, aangevuld met toeslagen voor risicodekking en innovatie. Dit betekent een verhoging van de tarieven met ongeveer 7% voor 2020 en 9% 2021. De bestuurlijke vertegenwoordiging van de Brabantse jeugdzorgregio’s en de Gecertificeerde Instellingen hebben dit advies overgenomen. De voorgestelde tarieven worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan alle Brabantse gemeenten.

Stabiliteit en kwaliteit

In Noord-Brabant zijn de volgende Gecertificeerde Instellingen actief: Jeugdbescherming Brabant (JBB), William Schrikker Stichting, Leger des Heils en Jeugd Veilig Verder (alleen in Zuid Oost Brabant). De voorgenomen tarieven gelden, deels met terugwerkende kracht, voor 2020 en 2021. In het najaar maken de partijen afspraken over inhoudelijke beleidskeuzes en de daarbij aansluitende tarieven. Daarbij houden ze rekening met de landelijke ontwikkelingen op dit gebied, en met de complexiteit en de caseload. De gemeenten en de Gecertificeerde Instellingen streven zo samen naar stabiliteit en kwaliteit, zodat kwetsbare kinderen en gezinnen goede hulp kunnen blijven ontvangen.