overloon nieuws

woningbouwplan

Gepubliceerd op 28 oktober 2022 om 10:05

Na circa twee jaar van planvoorbereiding en overleg is er nu overeenstemming over het stedenbouwkundig plan en de diverse woningtypes. Het gaat daarbij om de bouw van ruim honderd woningen aan de Pasveldweg / Helderseweg / Zandstraat te Overloon.

Op 25 oktober 2022 heeft college ingestemd met de inhoud van de anterieure overeenkomst met daarbij inbegrepen een planschaderegeling. Deze overeenkomst zal deze binnenkort door ons en de betrokken partijen ondertekend worden.

De ontwikkelaar heeft in het voortraject al diverse malen over de ontwikkelplannen contact gehad met de dorpsraad en Wonen Vierlingsbeek. Ook de omwonende weten dat er een woningbouwproject op die locatie in ontwikkeling is. Maar nu de anterieure overeenkomst ondertekend kan worden, kunnen de omwonenden geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken in de plannen.

Daarna zal het stedenbouwkundigplan ter inzage gelegd worden, om vervolgens nog dit jaar een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te kunnen leggen.

Aanleiding raadsinformatiebrief

De gemeente Land van Cuijk wil jaarlijks een grote hoeveelheid woningen bouwen, verdeeld over de vele kerkdorpen. Ook in Overloon is grote behoefte aan woningen. De gemeentelijke bouwkavels aan de Stevensbeekseweg / d'n Hof in Overloon zijn inmiddels allemaal verkocht. Er zijn daarom nieuwe ontwikkellocaties nodig. De gemeente heeft in Overloon zelf geen grondposities.

De ontwikkelcombinatie JAVO Vastgoed en Bouwmij Janssen heeft agrarische gronden binnen een zogenaamd zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling aan kunnen kopen om hier een nieuw woongebied te kunnen realiseren. Eind 2020 zijn ze met een eerste verzoek en planconcept bij de voormalige gemeente Boxmeer gekomen.

Het college was zeer verheugd met dit initiatief en heeft de locatie als een prioritair project aangemerkt. Dit is destijds ook met gemeenteraad van Boxmeer gedeeld.

Toelichting

Er is o.a. overleg geweest over een goede aansluiting op de bestaande kern, goede inpassing in het buitengebied, diversiteit aan woningtypes, parkeren, klimaatadaptatie, groene uitstraling en biodiversiteit. In het plan is plaats voor tien sociale huurwoningen voor Wonen Vierlingsbeek en worden (tenminste) twintig kavels gereserveerd voor het CPO3-collectief uit Overloon. Daarnaast kunnen nog meer rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen gerealiseerd worden. Het plan wordt in twee fasen uitgevoerd.

De ontwikkelaar heeft in het voortraject al diverse malen over de ontwikkelplannen contact gehad met de dorpsraad en Wonen Vierlingsbeek. De dorpsraad is blij met het plan en de verschillende woningtypes en kan zich in het plan vinden. De omwonende weten dat er een woningbouwproject op die locatie in ontwikkeling is.

Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

Zeer binnenkort worden de omwonende over het stedenbouwkundig plan geïnformeerd. Daarna zal het stedenbouwkundig plan voor eenieder ter inzage gelegd worden. Vervolgens zal nog dit jaar een ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd kunnen worden.Bron:https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ 


«   »