Help je mee? Dien je bezwaar in tegen de Peel!

Gepubliceerd op 5 februari 2024 om 21:03

Vind jij ook dat de Peel in de toekomst geen militair vliegveld moet worden met alle gevolgen van dien? Help ons mee en dien ook jouw bezwaar in! Hoe meer bezwaar we maken, hoe meer kans we maken dat het luchtruim boven ons rustig blijft.

Hieronder vind je een voorbeeld van een bezwaar (dit wordt officieel een zienswijze genoemd) dat je naar Defensie kan sturen. Je kunt jouw bezwaar tot 12 februari 2024 indienen. 

  1. Je kunt jouw bezwaar digitaal indienen via de website van defensie: https://www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie/indienen-zienswijze

 

  1. Je kunt je bezwaar ook opsturen naar:
    Ministerie van Defensie

              Directie Materieel, Vastgoed, Leefomgeving en Duurzaamheid ( o.v.v. NPRD)

              Postbus 20701

              2500 ES  Den Haag

 

  1. Bij het indienen kun je gebruik maken van bijgevoegde brief.die je kan download hier onderaan aan de website Die kun je zelf natuurlijk aanvullen met zaken die jij belangrijk vindt.

Je kunt het onderstaande bezwaar (zienswijze) ook digitaal opvragen bij Bertbardoel53@gmail.com. Ben je daarnaast benieuwd naar het bezwaar van onze werkgroep ‘de Peel zuidelijk Land van Cuijk’? Die sturen we je graag toe. Mail dan: werkgroepdepeelzlvc@gmail.com.

Tot slot: onze Werkgroep is niet tegen Defensie, maar is wel van mening dat de Peel niet geschikt is als militair vliegveld voor de F-35. We vinden onder andere dat er te weinig gekeken is naar alternatieve locaties. Voor eventuele vragen of aanvullende informatie kun je contact opnemen met de werkgroep of met mij.

Bert Bardoel

Bertbardoel53@gamil.com

tel. 06-53498899

 

Namens de  werkgroep de Peel zuidelijk Land van Cuijk alvast bedankt voor de medewerking. Onze kinderen en kleinkinderen zijn je er straks dankbaar voor.

 

Ministerie van Defensie

Directie Materieel, Vastgoed, Leefomgeving en Duurzaamheid ( o.v.v. NPRD)

Postbus 20701

2500 ES  Den Haag

 

              Overloon,   … februari 2024.

 

Onderwerp: Indienen tegen zienswijze Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

L.S.

Naar aanleiding van Uw kennisgeving NRD, NPRD van Uw Ministerie in de Staatscourant, no. 34223, van 18-12-2023, dien ik als belanghebbende deze zienswijze in.

OVERLAST

In de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van 25-6-2019 werd m.b.t. de Peel voorgesteld om  gedurende 3 perioden van 6 weken 1800 sorties (dat betekent 3600 starts of landingen) te  laten plaatsvinden.

M.b.t. de opgedane ervaringen in Leeuwarden met de F-35 m.b.t. geluidoverlast, stress, gehoorschade, gezondheidsklachten en aantasting van het woon, leef- en werkklimaat in deze regio , was dit onacceptabel.

Dit betekent dat de in de NRD gepubliceerde plannen van 18-12-2023, waarbij het aantal sorties van 5200 sorties op jaarbasis wordt opgeschroefd, eveneens onacceptabel is voor de regio.

De eerste ervaringen met de F-35 op de vliegbasis Volkel maken duidelijk dat reactivering van de Peel een onmogelijke optie is.

Geconstateerd moet verder worden dat de regio Noord-Limburg/Oost-Brabant en het zuiden van Nederland al onevenredig belast is met vliegvelden (Volkel, Weeze, Eindhoven, Gilze Rijen en Woensdrecht) en met deze Defensieplannen nog  meer wordt belast.

Vraag:

Welke alternatieven zijn onderzocht om de Peel te vrijwaren van vliegactiviteiten? Is in het kader van Navo-verband ook onderzocht welke alternatieven er in het buitenland zijn?                            

HAALBAARHEID VAN GEWENSTE / VOORGENOMEN ACTIVITEITEN IN RELATIE TOT BENODIGDE VERGUNNINGEN

Defensie heeft recentelijk een door Royal Haskoning / DHV verricht onderzoek uitgebracht, waarin de stikstof-emissie en –depositie op en rond De Peel in een doelsituatie (stationering van de F35) wordt vergeleken met een hypothetische vroegere referentiesituatie. De conclusie van dat onderzoek volgens Defensie is dat reactivering niet zal leiden tot een grotere uitstoot en depositie van stikstof dan in de referentiesituatie. Weliswaar is dit onderzoek in de ijskast gezet door defensie, maar wort er nog steeds door hen naar verwezen. Defensie grijpt voor de referentiesituatie terug op een aanwijzing uit 1960 van de Peel als militair vliegterrein en de definitie van een “indicatieve” geluidscontour uit 1978, die berekend is voor een squadron F-16 toestellen. Echter vanaf 1960 is nooit sprake geweest van een jaarstationering van een squadron jachtvliegtuigen; sterker nog, er mag vanaf 1993 helemaal niet meer gevlogen worden vanaf de Peel omdat toen de basis werd gedeactiveerd. De conclusie die hieruit volgt is dat de Peel helemaal geen geluidsruimte heeft en dat de wettelijke basis, in het kader van de Wet Luchtvaart, ontbreekt en dat reactivering zal leiden tot een forse stikstoftoename, terwijl de Peelregio al overbelast is met stikstof. Recent onderzoek van de Ecologische Autoriteit geeft aan in  de Deurnese Peel en Mariapeel, waarvan ook de op enkele kilometers van de basis gelegen “de Bult” onderdeel is, reeds zonder een reactivering van de Peel drie keer te veel stikstof neerslaat.

 

 

Vraag

Hoe denkt defensie het probleem stikstof in dit reeds zwaar overbelaste gebied rondom de vliegbasis  en nabij Natura 2000 gebieden op te lossen?

Gezondheid

Eventuele reactivering van De Peel zal leiden tot onverantwoorde en ontoelaatbare productie van geluidspieken van 115 dBa en meer, met als gevolg gezondheidsrisico’s (waaronder ernstige gehoorschade en stress) voor de burgers uit Vierlingsbeek en de regio, omdat een van de aanvliegroutes boven de kern van Vierlingsbeek ligt. Daarnaast wordt het woon- en leefmilieu van burgers ernstig aangetast en ondervinden zij mogelijk negatieve gevolgen voor de waarde van hun onroerende zaken. Daarom is meer onderzoek naar alternatieven een must.

Vraag

Hoe gaat Defensie de gezondheid van de burgers waarborgen?

Kan Defensie garanderen dat voldaan wordt aan de geluidsnormen voor vliegverkeer, zoals opgesteld door de WHO?

Economie

Verder zal reactivering van de Peel grote economische gevolgen hebben. Enkele aandachtpunten:

De diverse vakantieparken en campings, horeca, de land- en tuinbouw, de paardenhouderijen en de intensieve veehouderij (met name pluimvee en rundvee)  in de regio.

Een reactivering van de Peel zal beperkende gevolgen hebben voor de woningbouwmogelijkheden in de regio.

 

Vraag

Hoe denkt defensie met bovenvermelde zaken om te gaan?

 

TENSLOTTE.

Ik zie uw reacties met belangstelling tegemoet en hopelijk zal bovenstaande leiden tot de nodige aanpassingen ten faveure van de gezondheid, het welzijn, het woon-, werk- en leefklimaat van de burgers in deze regio.

Uiteraard is landsverdediging belangrijk, maar voor iedere burger is de eigen gezondheid het állerbelangrijkste en die gezondheid, in combinatie met een goed en gezond werk-,  leef- en woonklimaat, staat op het spel/wordt door Defensie geweld aangedaan als onverhoopt werkelijkheid zou gaan worden wat in dit NRD voor onze regio is voorgenomen.

Hoogachtend,

 

Naam              ………………………………….

 

Handtekening …………………………………

 

Emailadres       …………………………………

Bij het indienen kun je gebruik maken van bijgevoegde brief.die je kan download hier onderaan aan de website 

 

30 01 2024 Defensie Zienswijze NRD De Peel Februari 2024
Word – 90,4 KB 157 downloads