overloon nieuws

Home » Nieuws » De gemeente Boxmeer is financieel gezond en op de toekomst voorbereid!

De gemeente Boxmeer is financieel gezond en op de toekomst voorbereid!

Gepubliceerd op 19 september 2019 om 19:59

Met trots presenteren wij u de begroting 2020 online van de gemeente Boxmeer. Deze begroting is de 2e begroting van de gemeente Boxmeer die wij niet meer in boekvorm, maar digitaal presenteren. Hiervoor is gekozen omdat we deze informatie op een transparante en duurzame wijze met u willen delen.

De financiële positie van de gemeente Boxmeer is evenwichtig en gezond. Wij kunnen de begroting 2020 inclusief meerjarenbegroting structureel en reëel sluitend presenteren, ondanks de nodige tegenwind en enkele grote uitdagingen waar wij de komende jaren voor staan. De tegenwind waarmee wij te maken hebben, betreft de stijgende kosten in het sociaal domein en met name de kosten voor jeugdhulpverlening en WMO. Grote uitdagingen waar wij de komende jaren voor staan, zijn de voorgenomen herindeling met Cuijk en Sint Anthonis, het zorgdragen voor voldoende woonmogelijkheden, de klimaatopgave en de duurzaamheidsopgave.

Acties beleid 2020

Bestuur en ondersteuning

Boxmeer kiest voor een herindeling met de gemeenten Cuijk en Sint Anthonis per 1 januari 2022. De gemeenten Mill en Sint Hubert en Grave blijven welkom hierbij aan te sluiten tot vaststelling van het herindelingsadvies. In het proces van herindeling wordt veel waarde gehecht aan de inbreng van inwoners, ondernemers en instellingen. In maart 2020 neemt de gemeenteraad het definitieve besluit en zal er met de diverse werkgroepen, onder begeleiding van de stuurgroep, gewerkt worden om ervoor zorg te dragen dat de nieuwe gemeente 01-01-2022 kan starten. Een intensief proces. Wij zullen u periodiek informeren over de voortgang van de herindeling.

Veiligheid

Boxmeer streeft naar een veilige en gezonde omgeving voor iedereen. De inzet van de straatcoaches zal worden gecontinueerd en daar waar nodig worden geïntensiveerd.

Openbare Werken

De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. De verzorging van het onderhoudsniveau is op het gewenste kwaliteitsniveau. Burgerparticipatie is structureel ingebed in het WIU-proces. Op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt in 2020 gewerkt en wordt de kwaliteit en veiligheid van wegen en groen verbeterd. Naast de uitvoering van de onderhoudsplannen zal extra geïnvesteerd worden in een fietspad Stationsweg Boxmeer, fietsvoorzieningen en verlichting Maasstraat Boxmeer en reconstructie Urlingsestraat Oeffelt.

Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Speerpunt is het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen en het behoud en verbetering van de spilfunctie ten aanzien van wonen, werken, onderwijs en winkelen. Woonmogelijkheden worden in alle kernen gerealiseerd voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Uitvoering wordt gegeven aan het uitvoeringsprogramma Toerisme en recreatie, met als zwaartepunten de Maasheggen en het Oorlogsmuseum Overloon.

Financiën

De begroting 2020 van Boxmeer is structureel en reëel sluitend. De stijging van de OZB ligt onder het landelijke inflatiepercentage. De belastingdruk blijft onder het landelijke gemiddelde.

Leefbaarheid

Voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van de kernen. Hierin wordt ook in 2020 geïnvesteerd. Geplande projecten zijn: ver- en nieuwbouw van MFC in Sambeek, de renovatie van de sporthal in Oeffelt en de toegankelijkheid van de accommodaties. Ook staat de vervangende nieuwbouw school Overloon op de planning.

Sociale zaken en werkgelegenheid

Met inzet van eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners, zorgen voor een sluitend netwerk rondom (kwetsbare) burgers. Via het zorgloket willen wij zorgen voor een sluitende zorgstructuur door het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende instellingen. Armoedebeleid blijft een prioriteit.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Gezien de omvang, impact en complexiteit wordt nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen gezocht, zowel regionaal als landelijk. In 2020 wordt verder uitvoering gegeven aan de doelstellingen en de geactualiseerde projecten 2019-2021 uit het duurzaamheidsplan. Speerpunten hierbij zijn stimulering vermindering gebruik fossiele brandstoffen en klimaatadaptatie. Ook wordt de klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte voortgezet.

Vergunningen, toezicht en handhaving

Gestart is met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet, welke per 1 januari 2021 in werking treedt. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zal kwalitatief worden geïntensiveerd.

 

Op donderdag 7 november behandelt de gemeenteraad de begroting 2020 van de gemeente Boxmeer.

 

U vindt de begroting 2020 online op de website van de gemeente Boxmeer op de startpagina onder onderstaande button.

Begroting online logo


«   »