overloon nieuws

Home » Nieuws » Indrukwekkende Wil van der Burgt-dag door Stichting Overloon War Chronicles

Indrukwekkende Wil van der Burgt-dag door Stichting Overloon War Chronicles

Gepubliceerd op 30 augustus 2021 om 16:30

Op initiatief van Stichting Overloon War Chronicles, voorheen Werkgroep Overloon War Cemetery, vond op zaterdag 28 augustus een herdenkingsdag plaats voor Wil van der Burgt.

Van der Burgt is de enige Nederlander die begraven ligt op het Britse kerkhof in Overloon.

Stichtingsvoorzitter Leo Janssen: “Van der Burgt werd geboren op West-Terschelling in 1923, studeerde af als waterbouwkundige en meldde zich op 5 oktober 1944 bij de Prinses Irene Brigade. Omdat hij verschillende talen sprak werd hij door de Brigade direct als tolk-vertaler gestationeerd bij het Britse 2e Bataljon Royal Ulster Rifles. Zijn taak was het om Duitse krijgsgevangenen te verhoren en in die functie bevond hij zich direct aan het front. 10 dagen later, op 15 oktober 1944 tijdens de strijd tussen Overloon en Venray, raakte Van der Burgt zwaar gewond door een Duitse mortieraanval. Hij werd overgebracht naar het Britse noodhospitaal in de toenmalige boerderij “De Bloem” aan de Merseloseweg en overleed daar de volgende dag.”

Van der Burgt werd tijdelijk begraven aan de bosrand, samen met nog 6 andere gesneuvelde Britten. Op 29 mei 1947 werden de stoffelijke resten van Van der Burgt en de 6 Britten herbegraven op het Britse kerkhof in Overloon.

 

Stichting Overloon Chronicles, die o.a. de herinnering aan de Slag om Overloon levend wil houden en wil uitdragen, organiseerde speciaal voor de familie Van der Burgt een herdenkingsdag. Familieleden uit o.a. Antwerpen en Amsterdam kwamen daartoe naar Overloon.

Na het welkomstwoord door stichtingssecretaris Piet Peters gaf Richard van de Velde, onderzoeker van de Prinses Irene Brigade, een presentatie over de geschiedenis van de Brigade.

 

Daarna werd het hele gezelschap, 30 mensen, opgehaald door Dodges en Jeeps, militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, voor een battlefieldtour, het exacte laatste stuk van de route die Wil van der Burgt en de Royal Ulster Rifles aflegden naar Overloon en Venray in 1944.

De battlefieldtour, met onderweg uitleg op diverse locaties, eindigde met een korte wandeltocht naar de bosrand waar Van der Burgt en de 6 Britten tijdelijk begraven zijn geweest.

Janssen: “Leden van de stichting zijn er een aantal maanden geleden in geslaagd via gps-bepalingen en vergelijking van oude landkaarten en foto’s op de meter nauwkeurig vast te stellen waar die tijdelijke graven zich hebben bevonden. Nu bij deze fase van de herdenkingsdag hebben we om die locatie te markeren 7 replica-kruizen geplaatst en vond daar een kort emotioneel herdenkingsmoment plaats.” 

 

De volgende stop van het gezelschap was bij de CWGC-begraafplaats aan de Vierlingsbeekseweg. 

Na de bloem- en kransleggingen bij het graf van Van der Burgt door de familie, de Prinses Irenebrigade en de Stichting werd de Last Post geblazen en werden 2 minuten stilte in acht genomen.

Na de lunch gaf Wils neef Maarten van der Burgt een presentatie over de familiegeschiedenis en vertrok het hele gezelschap naar Museum Van Postzegel tot Tank in Groeningen waar eigenaar en Stichtingslid Tonnie Ebben beschikt over een Wil van der Burgt-collectie.

 

Een geslaagde herdenkingsdag die door de familie Van der Burgt zeer werd gewaardeerd.

Janssen: “We moeten daarbij ook iedereen hartelijk danken die heeft bijgedragen aan deze succesvolle dag: de dames en heren met hun militaire voertuigen, de militaire re-enactors bij de graven, de trompettiste van de Last Post, de bloemenzaak die prachtige boeketten en kransen leverde en het restaurant. En ook de fotografen en het camerateam van Omroep Land van Cuijk die ons de hele dag hebben gevolgd. “

 

Bedoeling is dat dit soort herdenkingsdagen in de toekomst vaker zullen worden opgezet door de stichting. 

Janssen: “We merken vanuit de contacten die wij hebben met nabestaanden van de Britse gesneuvelden dat er behoefte is aan zulke herdenkingen. Dat nabestaanden willen weten wat er exact is gebeurd met hun vader, opa, overgrootvader of oom. Die informatie bieden wij door onze uitgebreide research, maar willen wij ook bieden door een herdenkingsdag als deze te organiseren.”

Meer informatie over de Stichting Overloon War Chronicles en de projecten is nu te vinden op:

Facebook: https://www.facebook.com/OverloonWarChronicles 

Let op er zijn meerdere foto pagina's

scroll naar beneden voor het filmpje

DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-1.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-3.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-2.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-4.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-5.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-6.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-7.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-8.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-9.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-10.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-11.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-12.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-13.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-14.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-15.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-16.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-17.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-18.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-19.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-20.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-21.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-22.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-23.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-24.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-25.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-26.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-27.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-28.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-29.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-30.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-31.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-32.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-33.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-34.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-35.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-36.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-37.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-38.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-39.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-40.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-41.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-42.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-43.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-44.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-45.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-46.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-47.jpg
DagvoorWilvanderBurgt28-08-2021-48.jpg

🇬🇧 Impressive Wil van der Burgt-day by Stichting Overloon War Chronicles.

 

On the initiative of the Overloon War Chronicles Foundation, formerly The Overloon War Cemetery Working Group, a memorial day took place on Saturday 28 August for Wil van der Burgt. Van der Burgt is the only Dutchman buried in the British cemetery in Overloon. Foundation chairman Leo Janssen: "Van der Burgt was born on West-Terschelling in 1923, graduated as a hydraulic engineer and reported to the Princess Irene Brigade on 5 October 1944. Because he spoke several languages, he was immediately stationed by the Brigade as an interpreter-translator with the British 2nd Battalion Royal Ulster Rifles. Its task was to interrogmate German prisoners of war and in that function he was directly at the front. 10 days later, on 15 October 1944 during the battle between Overloon and Venray, Van der Burgt was badly wounded by a German mortar attack. He was transferred to the British emergency hospital in the then farm "De Bloem" on the Bossenhoek and died there the next day." Van der Burgt was temporarily buried on the edge of the forest, together with 6 other Fallen British. On 29 May 1947, the remains of Van der Burgt and the 6 British were reburied in the British cemetery in Overloon.

The Overloon Chronicles Foundation, which, among other things, wants to keep the memory of the Battle of Overloon alive and wants to propagate it, organized a memorial day especially for the Van der Burgt family and researchers. Family members from a.o. Putte, Uitgeest and Amsterdam came to Overloon to do so. After the welcome speech by foundation secretary Piet Peters, Richard van de Velde, researcher of the Princess Irene Brigade, gave a presentation about the history of the Brigade.

After that, the entire group, 30 people, was picked up by Dodges and Jeeps, military vehicles from the Second World War, for a battlefield tour, the exact last part of the route that Wil van der Burgt and the Royal Ulster Rifles took to Overloon and Venray in 1944. The battlefield tour, with explanations at various locations along the way, ended with a short hike to the edge of the forest where Van der Burgt and the 6 Brits were temporarily buried. Janssen: "A few months ago, members of the foundation succeeded in accurately determining where those temporary graves were located via GPS provisions and comparison of old maps and photos on the meter. Now at this stage of the memorial day, we have placed 7 replica crosses to mark that location and a short emotional moment of remembrance took place there."

The next stop of the company was at the CWGC cemetery on the Vierlingsbeekseweg. After the flower and wreath layings at van der Burgt's grave by the family, the Princess Irene Brigade and the Foundation, the Last Post was blown and 2 minutes of silence were observed. After lunch, Wil's nephew Maarten van der Burgt gave a presentation about the family history and the whole company left for Museum Van Postzegel tot Tank in Groeningen where owner and Foundation member Tonnie Ebben has a Wil van der Burgt collection.

A successful day of remembrance that was highly appreciated by the Van der Burgt family. Janssen: "We have to thank everyone who contributed to this successful day: the ladies and gentlemen with their military vehicles, the military re-enactors at the graves, the trumpeter of the Last Post, Bloems-Overloon that delivered beautiful bouquets and wreaths and the restaurant. And also the photographers and the camera team of Omroep Land van Cuijk who followed us all day. " The intention is that these kinds of commemorative days will be set up more often by the foundation in the future.


«   »