overloon nieuws

gemeentenieuws

Gepubliceerd op 18 oktober 2022 om 20:01

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Archeologisch onderzoek langs de Graafsche Raam

 

Waterschap Aa en Maas gaat de Graafsche Raam, de beek die door Grave en Escharen stroomt, natuurlijker inrichten. Voordat dit van start gaat wordt er archeologisch onderzoek gedaan.

Waarom dit onderzoek?
Het gebied rondom de Graafsche Raam heeft een rijke geschiedenis en daardoor een hoge archeologische waarde. Het waterschap wil voorkomen dat er archeologisch waardevolle informatie verloren gaat tijdens de uitvoering van het project ‘natuurlijker inrichten’. Door archeologisch onderzoek ontstaat een goed beeld hebben van de bodem.

Wat wordt er gedaan?
Onder begeleiding van een archeoloog worden, op zorgvuldige wijze, sleuven gegraven van 2 tot 4 meter breed, 10 tot 25 meter lang en ongeveer 1 meter diep. Per grondlaag wordt, zowel met de hand als met een metaaldetector, gekeken of er archeologische waardevolle informatie in de bodem zit. Als dit het geval is, dan worden monsters genomen voor verder onderzoek of wordt de vondst opgegraven.

De sleuven worden gegraven in de oevers van de beek, op de locaties waar een poel komt te liggen zoals ten zuiden van Gemaal van Sasse en ter hoogte van het Waaiwielpad in Grave. Indien nodig wordt voorafgaand aan het onderzoek de locatie afgezet. Na het onderzoek worden de sleuven weer dicht gemaakt en wordt de locatie weer vrijgegeven. Het onderzoek is gestart op maandag 17 oktober ter hoogte van Gemaal van Sasse en duurt naar verwachting drie weken.

Eerdere vondsten in de Raamvallei
In het verleden zijn in de omgeving van de Graafsche Raam al meerdere archeologische vondsten gemeld. Dit waren bijvoorbeeld (vuur)stenen en ijzeren bijlen, huisplattegronden, munten, een ijzeren zwaardgreep en aardewerk. Alle vondsten zijn vanaf het moment van vinden eigendom van de provincie Noord-Brabant en worden aangeleverd aan het archeologisch depot.

Plannen van het waterschap

Het waterschap gaat langs de Graafsche Raam een zogeheten ecologische verbindingszone aanleggen. Dit is een natuurstrook langs de beek met natuurvriendelijke oevers, amfibieënpoelen en begroeiing op de oevers. Daarnaast gaan zij in de beek leefgebied creëren voor waterdieren door de aanleg van meer structuren onder water, zoals dood hout. De Raam speelt ook een belangrijke cultuurhistorische rol vanwege de Peel-Raamstelling en de vestingwerken van Grave. Deze worden meer zichtbaar gemaakt.

Vervolg project

Het waterschap verwacht begin 2023 te starten met de plannen. Mochten er archeologische vondsten gedaan worden, dan kan het aanleiding zijn om de plannen aan te passen. Voor meer informatie over het project, kijk op de projectpagina: www.aaenmaas.nl/graafscheraam.

 

Valpreventie

 

Een groot aantal ongevallen gebeurt in en om de eigen woning. Een val van de trap, struikelen over een mat of uitglijden op een gladde vloer komt vaker voor dan u denkt. Meestal zijn de gevolgen beperkt tot lichte fysieke ongemakken. Echter op jaarbasis zijn er alleen al in de gemeente Land van Cuijk ca. 300 ernstige valincidenten met ernstige gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan heupfracturen, polsfracturen, hersenkneuzingen en ernstige bloedingen.

 

Vallen kan vervelende gevolgen hebben en de kwaliteit van leven verminderen. Het is daarom erg belangrijk om valpartijen zo veel mogelijk te voorkomen door middel van valpreventie. Valpreventie is veilig handelen en ‘gevaarlijke’ situaties in en om het huis aanpakken. 

 

Valpreventie

Uit onderzoek blijkt dat valpreventiecursussen 25% van de valincidenten kan voorkomen (bron: CBS). Dit betekent voor de gemeente Land van Cuijk dat jaarlijks ca. 75 ernstige valincidenten voorkomen kunnen worden. Alle reden om in te zetten op preventie! 

 

Voorlichting valpreventie

Dit najaar zullen er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden over valpreventie. Hierna kunnen senioren gebruik maken van het aanbod van de diverse fysio- en ergotherapie praktijken in de gemeente. Stichting Welzijn Ouderen Land van Cuijk zal, in samenwerking met alle betrokken partijen, werken aan oplossingen om het voor alle senioren mogelijk te maken deel te kunnen nemen aan valpreventiecursussen.

 

Voorlichtingsbijeenkomsten

 

Boxmeer De Weijer, donderdag 27 oktober 14.00 uur
Overloon De Pit, donderdag 10 november 14.00 uur

Aanmelden is niet nodig, U bent van harte welkom!

 

Specifieke vragen?

Mochten er naar aanleiding van dit artikel vragen zijn over valpreventie, dan kunt u wellicht terecht bij een fysiotherapie- of ergotherapiepraktijk in uw buurt. Uiteraard kunt u met vragen ook terecht bij uw zorgverzekeraar. 

 

Vooraankondiging evenementen 

 

Heb jij de afgelopen jaren een evenement georganiseerd in Land van Cuijk? Zo ja, dan zouden wij en de hulpdiensten graag willen weten of je in 2023 weer van plan bent om één of meerdere evenementen te organiseren in Land van Cuijk. Daarom willen wij jou vragen om een vooraankondiging te doen van jouw evenement(en). De verstrekte informatie wordt gebruikt voor de evenementenkalender Land van Cuijk 2023. Deze kalender wordt gepubliceerd.  

 

Vooraankondiging evenementen 2023

Om een goed beeld te krijgen welke evenementen er in het komende jaar plaats zullen vinden moet de vooraankondiging vóór 1 november 2022 zijn ingediend. Zo wordt ook snel duidelijk of er eventuele regionale samenloop van evenementen is en wordt de inzet van hulpdiensten daarop gebaseerd. De vooraankondiging wordt getoetst aan de in het evenementenbeleid Land van Cuijk gestelde regels van onder andere het maximaal toegestane aantal evenementen op een locatie en de spreiding van evenementen in tijd en ruimte over de diverse locaties in de gemeente. In geval van ‘concurrerende’ aanvragen kan er eventueel al in een vroeg stadium bemiddeld worden.

 

Indienen vooraankondiging evenementen 2023

Met de vergunningchecker op onze website kun je een vooraankondiging indienen voor je evenement. Via de link https://landvancuijk.vergunningen.info/ kom je bij deze checker.

In de checker doorloop je de volgende stappen:

 

 1. Klik op: ‘Evenement houden’
 2. Teken de locatie op de kaart
 3. Bij de vraag: ‘Doet u een vooraankondiging voor een evenement?’ Vul hier ‘Ja’ in

 

Organiseer je meerdere evenementen? Dan dien je voor ieder evenement een aparte vooraankondiging in. Als je geen vooraankondiging hebt ingediend voor 1 november 2022 loop je het risico dat je evenement niet door kan gaan omdat dan voorrang wordt gegeven aan een wel vooraf aangekondigd evenement. Later ingediende vooraankondigingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen waarbij wordt gelet op de ruimte die de evenementenkalender nog biedt.

 

Indieningstermijn aanvraag evenementenvergunning

Afhankelijk van onder meer het soort evenement, de grootte ervan en het effect op de omgeving, kan een melding voldoende zijn of is wellicht toch een evenementenvergunning nodig. Dit is te bepalen door het invullen van onze evenementenchecker op www.gemeentelandvancuijk.nl/evenement-organiseren.

 

Voor het indienen van een melding of vergunningsaanvraag gelden de volgende indieningstermijnen:

Melding                                                        ->           Minimaal 8 weken voor evenement.
Vergunning A- en B-evenementen          ->           Minimaal 12 weken voor evenement.
Vergunning C-evenement (hoog risico  ->           Minimaal 16 weken voor evenement.

 

Meer informatie

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kun je contact opnemen met de gemeente Land van Cuijk, e-mail: gemeente@landvancuijk.nl, telefoonnummer 0485 85 4000 (en vraag naar één van onze evenementencoördinatoren).

 

Ervaar jij stankoverlast? Laat je mening weten via een korte vragenlijst 

 

De gemeente Land van Cuijk wil graag je mening horen over de luchtkwaliteit in de gemeente. Ervaart je stankoverlast? Zo, ja waarvan dan? Wat vind je van houtstook en wat zou de gemeente hierin kunnen betekenen? Het zijn enkele vragen die aan bod komen in de vragenlijst die tot en met 4 november online staat: www.gemeentelandvancuijk.nl/onderzoekschonelucht.

 

Hoewel de lucht afgelopen jaren steeds verder verbetert, woont niemand in Brabant op een plek met gezonde lucht. Uit onderzoek blijkt dat Brabanders gemiddeld 358 dagen korter leven door de luchtvervuiling in de provincie. Bij 1 op de 5 (20,2%) kinderen met astma, is de astma toe te schrijven aan luchtverontreiniging. Bij bijna 1 op de 4 (22,9%) volwassenen met een hartvaatziekte, is de ziekte toe te schrijven aan luchtverontreiniging. (Bron: Rapport GGD: Luchtkwaliteit en gezondheid in de provincie Noord-Brabant | mei 2022 ).

 

Schone lucht akkoord

Schone lucht is een absolute voorwaarde voor een gezonde en fijne leefomgeving. De gemeente Land van Cuijk is daarom deelnemer aan het landelijke ‘Schone Lucht Akkoord’. Hierin werkt de gemeente samen met andere overheden aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de regio én onze gemeente. 

 

Vragenlijst

Om de komende jaren gericht de benodigde en meest kansrijke acties in gang te kunnen zetten, is het belangrijk om eerst informatie op te halen. Dat doet de gemeente bijvoorbeeld via gesprekken met betrokken partijen maar ook via onderstaande vragenlijst met 9 vragen. Alle inwoners van het Land van Cuijk kunnen deelnemen aan de vragenlijst. Het invullen kost maximaal 2 minuten. De resultaten worden gebruikt bij het maken van een actieplan Schone lucht. In november worden de resultaten bekendgemaakt. Scan de QR-code om naar de vragenlijst te gaan:

insjabloon-qrcodeschonelucht.jpg

Als je de vragenlijst liever op papier invult, dan kan dat ook in de publiekshal van het gemeentehuis of bij de bibliotheek. 

 

Gelukkig Land van Cuijk

Samen verbreken we het taboe rondom eenzaamheid 

 

Maar liefst 47% van de volwassenen voelt zich eenzaam. Grote kans dus, dat iemand in jouw omgeving ook eenzaamheid ervaart. Afgelopen week was het de week tegen eenzaamheid. In deze week zijn er allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder ook het succesvolle Samen Soepen in Land van Cuijk. Maar eenzaamheid blijft, ook na deze week, een belangrijk thema. 

 

Herken jij eenzaamheid? 

Bij eenzaamheid denken we al gauw aan ouderen. Maar eenzaamheid komt bij alle leeftijden voor en kent vele vormen. Zo kan iemand eenzaam zijn door financiële problemen, door ziekte of beperking (van een naaste), een verhuizing, het verliezen van hun baan of door bijvoorbeeld kinderen die het huis uit gaan. 

 

Sociom, GGD en gemeente Land van Cuijk vragen daarom aandacht voor dit thema. Hiermee willen zij het taboe rondom eenzaamheid verbreken, mensen bewust maken van de verschillende signalen van eenzaamheid en hen stimuleren om actie te ondernemen waar nodig. 

 

Weten wat jij kunt doen? 

Bekijk de signaleringskaart op de website van Sociom onder het thema ‘meedoen voor jong en oud’. Deze geeft je tips en handvatten om signalen van eenzaamheid te herkennen en het gesprek aan te gaan. Vanaf 17 oktober staat Sociom (met de signaleringskaart) ook op verschillende markten in Land van Cuijk om samen eenzaamheid bespreekbaar te maken. 

 

Bekijk ook eens de website van www.mvplein.nl (voor mantelzorgers en respijtzorg) of www.eentegeneenzaamheid.nl. Daarnaast heeft Sociom een divers cursusaanbod dat wellicht ook een steuntje in de rug kan geven. Deze vind je op www.sociom.nl onder het kopje ‘actueel’. 

 

 

Gezocht! Vrijwillige verkeersregelaars voor evenementen

 

Gemeente Land van Cuijk is op zoek naar vrijwillige verkeersregelaars voor diverse evenementen die in onze gemeente worden georganiseerd. Als verkeersregelaar zorg jij voor veilige en optimale doorstroming van verkeer. Mede door jou verlopen de evenementen in het Land van Cuijk veilig. 

 

Als vrijwilliger word je opgenomen in een pool, waar de verschillende organisaties van evenementen een beroep op kunnen doen. Op dat moment kun je zelf aangeven of je dan wilt worden ingezet of niet. Heel flexibel dus. 

 

Wil jij je aanmelden of wil je meer informatie neem dan contact op met de afdeling Civiel & Verkeer via gemeente@landvancuijk.nl of 0485-854000.

 

Nationale Natuurwerkdag in Gasselse Bossen

Op zaterdag 5 november verzorgt de Bosgroep Gassel weer de Nationale Natuurwerkdag voor de Gasselse Bossen. Iedereen met hart voor dit stukje natuur is meer dan welkom. We verzamelen om 9.00 uur bij molen Bergzicht en gaan van daar uit aan de slag met zwerfvuil en opschot van ongewenste soorten. Jullie hoeven niets mee te brengen, enkel een goed humeur en werklust! Voor koffie met iets lekkers en de lunch wordt gezorgd. We werken tot 13.00 uur en hopen uiteraard op goed weer. Graag tot dan. 

 

Namens de Bosgroep Gassel

 

 

 

 

 

 

Win een bijenhotel met je foto!

 

Afgelopen zomer kon iedere inwoner van de gemeente Land van Cuijk een gratis zakje meerjarig bijenmengsel ophalen. Door dit mengsel in te zaaien help je de bijen én geniet je van een mooie bloementuin! Nu het zaaiseizoen afgelopen is, zijn we op zoek naar jullie foto’s van de prachtige bloemenzee uit het bijenmengsel. Deel voor 1 november a.s. jouw foto op onze Facebookpagina (www.facebook.com/gemeentelvc) en maak kans op een bijenhotel!

 

Wist jij dit al over bijen- en insectenhotels?

Je ziet ze overal in de winkels: insectenhotels. Maar wist jij al dat de meeste insectenhotels helemaal niet écht geschikt zijn voor bijen en andere insecten? Nee, zo’n hotel moet aan een aantal voorwaarden voldoen willen de zoemende diertjes er gebruik van maken. Een goed bijenhotel herken je aan het volgende:

 • De diameter van de gaten en stengels (bijv. bamboestengels) is tussen de 3 en 8 mm. Kleinere of grotere gaten trekken geen of weinig bijen.
 • De boorgangen, kokertjes of stengels zijn aan één kant dicht.
 • De boorgangen, kokertjes of stengels zijn gemaakt van hard hout (zacht hout is te glad van binnen, daar houden bijen niet van), karton of planten. Kunststof is niet geschikt omdat de inhoud dan snel gaat schimmelen.

 

Extra tips

Heb je een insectenhotel dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan ben je goed bezig. Nu nog een geschikte plek vinden! Met onderstaande tips zorg je ervoor dat het hotel bewoond gaat worden.

 • Plaats het hotel onder een afdakje zodat er geen regen in kan stromen.
 • Plaats het hotel op een zonnige plek (niet onder bomen!) op het zuiden. 
 • Vervang de kokertjes, stengels en andere inhoud op tijd (na maximaal twee jaar). Na die tijd ontstaat er vaak schimmelvorming of begint het materiaal te scheuren. Je kunt dit het makkelijkst doen door met uitneembare delen te werken, zoals lege conservenblikken en houten cassettes.
 • Plaats het hotel in een voedselrijke omgeving met veel bloemen (vanaf het vroege voorjaar tot de nazomer). 

 

Bron: bestuivers.nl

 

Geef je mening over geluid F-35 jachtvliegtuig 

Zoals eerder aangekondigd vloog op 17 oktober een F-35 jachtvliegtuig diverse routes in de omgeving van vliegbasis de Peel. Door de slechte weersvoorspellingen op 17 oktober is de belevingsvlucht verplaatst naar 18 oktober. Het vliegtuig vloog ook over delen van onze gemeente. 

 

Het Ministerie van Defensie wil meten hoe inwoners het geluid van een F-35 hebben ervaren. Daarom komt er een onderzoek. Iedereen in de regio kan hieraan deelnemen.

Meedoen is heel eenvoudig. 

Vanaf 18 oktober kun je een online vragenlijst invullen. Hoe meer mensen deelnemen, hoe beter de resultaten. Scan de QR-code om naar de vragenlijst te gaan:

insjabloon-qrcodedepeel.jpg

 

Dus, doe mee! Ben je benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? Defensie publiceert deze op een later moment. 

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen. 

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Overig

 • Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
 • Algemene subsidieverordening Land van Cuijk 2022
 • Controleverordening gemeente Land van Cuijk 2022
 • Accommodatiebeleid gemeente Land van Cuijk
 • Aanwijzing functionaris gegevensbescherming (FG)
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Land van Cuijk 2022
 • Controleprotocol gemeente Land van Cuijk 2022

 

Beers

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het uitbouwen van de eerste verdieping aan Jan van Daalstraat 46 te Beers
 • Vergunning verleend voor het tijdelijk (10 jaar) realiseren van een ondergeschikte horecafunctie binnen de bestaande bebouwing aan Kerkeveld 10 te Beers

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de bestaande vergunning aan Vuursteenstraat 10 te Beugen

 

| Verkeersbesluiten

 • Intrekken van het verkeersbesluit van 26 augustus 2022 ‘wijzigen voorrangssituatie kruising Voordtstraat – Laan de Wijze te Beugen' - kruising Voordtstraat – Laan de Wijze te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het kappen van een boom aan Sweelinck 9 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een dakkapel aan Paapje 6 en 8 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van het gemeentehuis voor de gemeente Land van Cuijk aan Raadhuisplein 1 te Boxmeer

Afhandelingen

 • Vergunning geweigerd voor het veranderen van de oprit aan Parklaan 58 te Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van poorten aan de voorzijde van de woning aan Waterkering 11 te Cuijk

Afhandelingen

 • Vergunning geweigerd voor het legaliseren van kamerbewoning aan Leeuwengrootstede 30 te Cuijk
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een bedrijf aan huis in de garage aan Zadelmakersdreef 15 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het wijzigen van een eerder verleende vergunning voor een opbouw op de bestaande woning aan Zilverschat 35 te Cuijk

 

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op de begane grond aan Graafschedijk 73 te Escharen
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Graafschedijk 24 te Escharen

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het kappen van een boom in de voortuin aan van Steenhuijslaan 7 te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een overkapping aan Traverse 173 te Grave

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het aanleggen van parkeerplaatsen en plaatsten van een erfafscheiding aan Mgr. Borretweg 18 te Grave

 

| Overig

 • Vergunning verleend voor het gebruik van een alcoholwetvergunning aan Maasstraat 16 te Grave

 

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een carport met schuur aan Lokkantseweg 8a te Haps

 

| Ruimtelijke plannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan ‘Haps, Beerseweg, woningbouw gemeentewerf’
 • Vastgesteld bestemmingsplan ‘Haps, Kerkstraat 26’

 

| Overig

 • Melding voor het veranderen van een rundveehouderij aan Kalkhofseweg 32 te Haps

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen
Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van bosaanplant aan diverse locaties te Langenboom

 

| Ruimtelijke plannen

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Zeelandseweg 27-27a Langenboom

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een woning aan Jo de Kuperstraat ongenummerd te Maashees

 

Mill

| Ruimtelijke plannen

 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Mill, Oranjeboomstraat 1’ en omgevingsvergunning voor het bouwen van 13 appartementen aan de Stationsstraat/Oranjeboomstraat in Mill

 

| Overig

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een container van 7 oktober 2022 tot en met 10 oktober 2022 aan Julianastraat 16 te Mill

 

 

Oeffelt

| Overig

 • Verkoop bij inschrijving Katsestraat 51 te Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een bed en breakfast in een verrijdbare woning aan Eerste Stichting 5 te Oploo

 

| Overig

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Striep 9 te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van het raamkozijn aan de voorzijde van de woning aan Jan de Rooijstraat 14 te Overloon

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een Baileybrug en het aanleggen van een fietspad aan Museumpark 1 te Overloon

 

| Overig

 • Melding voor het plaatsen van een propaangastank van 1600 liter aan Holthesedijk 6 a te Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van een overkapping aan Hoogeindestraat 33 te Rijkevoort

 

| Overig

 • Vergunning verleend voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten in de inrichting aan Kapelstraat 3A te Rijkevoort

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het aanpassen van de voorgevel aan Voortsestraat 3 te St. Hubert

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een kleinschalig kampeerterrein aan Lactariaweg 30 te Stevensbeek

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een dakkapel op een bestaande woning aan Zaalheuvelweg 9 te Velp

 

Vianen

| Overig

 • Melding voor het veranderen van een timmerfabriek aan Louwerenberg 15 te Vianen Nb

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 4 chalets aan Spoorstraat 49 te Vierlingsbeek

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis aan Vierlingh 33 te Vierlingsbeek

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan voorkant woning aan Dorpsstraat 15 te Wanroij

Afhandelingen 

 • Voornemens verlenen van een vergunning voor het veranderen van een varkens- en rundveehouderij aan Klef 6 (en 1 en 1a) te Wanroij
 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van een bestaand woonhuis aan Lindenplein 13 te Wanroij

 

| Ruimtelijke plannen

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Kom Wanroij, Hapseweg 11
 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Kom Wanroij, Hapseweg 10 B/C

 

| Overig

 • Melding voor het mobiel breken van in totaal 5.500 ton steenachtige materialen aan Peelstraat 6 te Wanroij

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een 2 onder 1 kap woning aan Moerboom III te Wilbertoord

«   »