Water Natuurlijk pleit voor extra herstel biodiversiteit

Gepubliceerd op 14 november 2022 om 12:03

UDEN –  Water Natuurlijk Aa en Maas heeft geïnventariseerd welke (extra) maatregelen het waterschap Aa en Maas de komende tijd zou kunnen nemen in de strijd vóór verder herstel van biodiversiteit in Oost-Brabant. Ook het versneld voortzetten en uitvoeren van bestaand waterbeleid is en blijft van belang.

Woordvoerder natuurlijk waterbeheer Gerard Claassen geeft aan wat er extra kan gebeuren: “Het waterschap kan meer (knot)bomen en struiken aanplanten langs waterlopen. Beschaduwing leidt tot gezonder water en vermindert de groei van water- en oeverplanten. Verder kan het ecologisch oeverbeheer versterkt worden via maaien en afvoeren. Tenslotte zorgen kleinschalige “Bouwen met Natuur” maatregelen zoals zand, houtbossen en boomstammen voor extra variatie in stroming en substraat en dus extra natuur, ook buiten de reguliere projecten om.”

 

Herstel van biodiversiteit urgent

   Woordvoerder waterbeheer Gerard Claassen vervolgt. “Ook bestaand beleid moet met kracht worden door gezet. Denk aan de aanpak van verdroging en droogte, beek-herstel, ecologische verbindingszones en vismigratie. Maar ook aan het natuurlijk peilbeheer en het verder verbeteren van de waterkwaliteit van ons water.”

waternatuurlijkaaenmaasdoodhoutindebeek.jpg

   Fractievoorzitter Suzanne de Zoeten vult aan: “ik ben blij met alle suggesties vanuit onze diverse achterbannen. Het belang van de aanpak van verdroging, droogte en beekherstel wordt onderschreven. We moeten de realisatie van robuuste blauwgroene structuren versnellen. Hiermee kunnen we de komende tijd actief aan de slag. We zullen alle suggesties actief door leiden binnen ons waterschap.”

Voor nadere informatie over WN zie https://www.waternatuurlijk.nl/aa-en-maas (website)  of https://www.facebook.com/water.natuurlijk.aa.en.maas (FaceBook).