Gemeenteberichten

Gepubliceerd op 15 november 2022 om 19:34

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Gemeenteraad Land van Cuijk stemt in met begroting 2023

Verhoging OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing niet nodig

Tijdens een levendige vergadering heeft de gemeenteraad van Land van Cuijk de Programmabegroting 2023 - met 35 stemmen voor en 1 tegen – aangenomen. Ook de Bestuursrapportage 2022 -
een periodieke rapportage van het college aan de raad, waarin B en W verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en nieuwe ontwikkelingen - kon op instemming van de gemeenteraad rekenen. De Bestuursrapportage 2022 werd unaniem aangenomen. Om de begroting sluitend te krijgen was geen verhoging van de Onroerend Zaakbelasting (OZB), rioolheffing of afvalstoffenheffing nodig. Zelfs de min of meer gebruikelijke inflatiecorrectie - een verhoging van zo’n 3% - bleef achterwege. Gelet op de gedurende het afgelopen jaar fors gestegen energie- en andere lasten, besloot de raad dat een extra verhoging van de belastingdruk voor inwoners niet noodzakelijk was.

Moties en amendementen
Tijdens de begrotingsbehandeling werden twee amendementen (voorstellen tot aanpassing) en 28 moties (een verzoek van de raad aan het college om bepaalde zaken op te pakken of uit te voeren) door de raad ingebracht. Na de besprekingen en mede door diverse toezeggingen van de zijde van het college, werden 12 moties ingetrokken en 16 ter stemming voorgelegd. Van deze 16 zijn er 10 in meerderheid aangenomen en 6 afgewezen. Ook beide ingediende amendementen zijn door de gemeenteraad aangenomen. Hierna een korte samenvatting van de aangenomen amendementen en moties.

 

Foto

Donderdag 10 november overhandigde wethouder Financiën Maarten Jilisen - namens het college - de eerste Programmabegroting 2023 van de gemeente Land van Cuijk aan burgemeester Wim Hillenaar, voorzitter van de gemeenteraad. Wethouder Jilisen bood de begroting aan in een speciaal daarvoor gemaakt houten koffertje, zoals dat ook jaarlijks gebeurt tijdens Prinsjesdag in Den Haag.

In het koffertje (geïntroduceerd door Han van Oort, burgerlid van de gemeentelijke auditcommissie) zat de begroting, die weer was gelegd in een fraaie, speciaal hiervoor gemaakte boekomslag van perkament. Deze boekomslag is gemaakt door professioneel boekbinder Broeder Edgar Claes van het Kruisherenklooster in Sint Agatha. De geboorte van een mooie traditie.

 

Aangenomen amendementen

Niet autoriseren deel investeringsschema 2023
De raad heeft hiermee besloten dat niet alle in de begroting opgenomen voorgenomen investeringen direct uitgevoerd mogen worden. Voor een deel van de investeringen moet het college een raadsvoorstel maken, zodat de gemeenteraad zich hier expliciet over kan uitspreken.

 

Vergroten bestaanszekerheid
De raad heeft hiermee besloten dat een grotere groep inwoners in aanmerking kan komen voor gemeentelijke aanvullende financiële regelingen en kwijtscheldingen, door het percentage van de bijstandsnorm te verhogen van 115% naar 120%.

Aangenomen moties

Invulling provinciale rotondes Land van Cuijk
Ga met de provincie in gesprek om provinciale rotondes - samen met lokale initiatieven en/of marktpartijen - in te richten en te beheren. Pak verzoeken over invulling van deze rotondes op en breng deze verzoeken bij de provincie onder de aandacht.

 

Energieopslag
Neem de mogelijkheden van verschillende vormen van energieopslag op in de voortgangsrapportage van de RES (Regionale Energiestrategie) en breng deze onder de aandacht in het Land van Cuijk.

Groen gas
Start een haalbaarheidsstudie naar de technische realisatie van zogenaamde groen gas-hubs (knooppunten van biogas-infrastructuur) in de gemeente. Ondersteun bedrijven in het traject van vergunningverlening en blijf over deze hubs in gesprek met de regio, de provincie en de netbeheerder. Onderzoek of groen gas-hubs voor een Green Deal met de rijksoverheid van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Versterken communicatie gemeente-inwoners en tussen inwoners onderling
Zet in 2023 en 2024 ook in op andere dan de gebruikelijke communicatiekanalen voor gemeentelijke publicaties, om zodoende beter aan te sluiten bij de behoeftes van onze inwoners.

Inkomensafhankelijke hulp bij huishouden Wmo
Onderzoek of de financiële draagkracht van inwoners voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo kan worden betrokken (dus of een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd kan worden om zodoende de druk op deze voorzieningen en de kosten voor de gemeente te laten afnemen). Hierbij vooruitlopend op een aangekondigde wetwijziging.

 

Aanvragen ruimtelijke ordening
Maak de toetsing van conceptaanvragen voor ruimtelijke ontwikkelingen weer mogelijk op de kortst mogelijke termijn; niet later dan 1 januari 2023.

Aandacht voor flexwonen
Neem beleid voor snelle realisatie van tijdelijke woningen, tiny houses en andere bijzondere (flexibele) woonvormen integraal op in de woonvisie voor het Land van Cuijk, samen met beleid voor spoedzoekers. Kom met een duidelijke doelstelling voor het te realiseren aantal tijdelijke en flexibele woningen voor 2030 en geef in de planvorming een hoge prioriteit aan deze woonvormen.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Maak, op basis van energiescans, adequate middelen vrij voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, het gemeentelijk wagenpark en materieel en start zo snel mogelijk met de uitvoering daarvan. Gebruik deze voorbeelden in de communicatie over het verduurzamen van gebouwen.

 

Woningbouw
Informeer de raad periodiek over de voortgang van de woningbouw in de gemeente Land van Cuijk, waarbij de voorkeur uitgaat naar twee keer per jaar.

 

Lokale producten
Ga in overleg met verschillende initiatiefgroepen, die inwoners aanmoedigen tot het kopen van lokale producten, om te praten over de rol die de gemeente kan pakken om dit verder te ondersteunen. Stel u actief op en neem een voortrekkersrol om te zorgen dat lokaal geproduceerde producten makkelijk en goed verkrijgbaar zijn.

 

schermafbeelding2022-11-15om193937.png

Cijfers
Alle uitgangspunten en speerpunten van de Programmabegroting 2023 zijn natuurlijk vertaald naar cijfers. Naast een overzichtelijke “Begroting 2023 in één oogopslag” (zie de pagina hiernaast) vindt u hieronder twee diagrammen met een overzicht van inkomsten en uitgaven van de gemeente Land van Cuijk voor 2023. De volledige Programmabegroting 2023, inclusief alle cijfers en highlights per programma vindt u op https://landvancuijk.begrotingsapp.nl.

 

 

Donderdag 10 november overhandigde wethouder Financiën Maarten Jilisen - namens het college - de eerste Programmabegroting 2023 van de gemeente Land van Cuijk aan burgemeester Wim Hillenaar, voorzitter van de gemeenteraad. Wethouder Jilisen bood de begroting aan in een speciaal daarvoor gemaakt houten koffertje, zoals dat ook jaarlijks gebeurt tijdens Prinsjesdag in Den Haag.

In het koffertje (geïntroduceerd door Han van Oort, burgerlid van de gemeentelijke auditcommissie) zat de begroting, die weer was gelegd in een fraaie, speciaal hiervoor gemaakte boekomslag van perkament. Deze boekomslag is gemaakt door professioneel boekbinder Broeder Edgar Claes van het Kruisherenklooster in Sint Agatha. De geboorte van een mooie traditie.

insjabloon-02_begroting-ineenoogopslag.jpg

 

Korte termijn pacht landbouwgrond
Bekendmaking

De gemeente Land van Cuijk verpacht ook gronden voor een korte periode, meestal voor een jaar. Vaak gaat het om percelen landbouwgrond, die op termijn ook voor andere doeleinden kunnen worden ingezet (woningbouw, natuurontwikkeling, ruilgrond o.i.d.). Zolang er nog geen concrete plannen zijn, worden ze kortdurend verpacht.

 

In afwachting van de vaststelling door de raad van de gemeente Land van Cuijk van de nota Grondbeleid en van de nota Pachtbeleid is besloten om de gronden, die in aanmerking komen voor een kortdurende verpachting, vooruitlopend op het nog vast te stellen beleid voor het jaar 2023 te verpachten.

De gemeente is daarom van plan om voor het tijdvak 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 de beschikbare landbouwpercelen in geliberaliseerde pacht uit te geven. De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht. De inschrijving staat open vanaf 8 november tot en met 2 december 2022.

 

Heeft u n.a.v. de bekendmaking, de procedure of de op de website te raadplegen informatie vragen of wenst u een toelichting dan kunt u contact op nemen met de medewerkers van het clusters Grondzaken. De medewerkers van het clusters Grondzaken bereiken via het algemene nummer van de gemeente 0485-854 000 of via gemeente@landvancuijk.nl.

 

Op de website van de gemeente kunt u zien welke gronden worden verpacht en hoe u daarvoor in aanmerking kunt komen. Klik op onderstaand link

 www.gemeentelandvancuijk.nl/pacht2023

 

Gladheidbestrijding


In en rond de winter kan gladheid ontstaan door sneeuwval of ijzel. Op zo’n moment krijgt de gemeente vaak vragen over gladheidsbestrijding. Daarom hebben we de belangrijkste zaken voor je op een rijtje gezet.

 

 • De gemeente heeft in de periode dat er gladheid kan optreden contact met Meteoconsult. Op basis van de verwachtingen van Meteoconsult wordt preventief gestrooid.
 • De gemeente heeft geprioriteerde strooiroutes. In deze routes zijn de hoofdontsluitingswegen, de wijkontsluitingswegen en de gebiedsontsluitingswegen opgenomen. Daarnaast wordt er gestrooid op fietspaden en op bus- en schoolroutes. Ook de routes naar openbare voorzieningen zoals verzorgingstehuizen, scholen en winkelcentra worden standaard altijd gestrooid.
 • De strooiroutes lopen echter zodanig door de gemeente dat iedere bewoner in de bebouwde kom binnen een acceptabele afstand op een gestrooide weg komt.
 • Er zijn twee manieren om te strooien. Er wordt preventief gestrooid als er gladheid wordt verwacht. Men gebruikt dan een speciaal zout dat op het wegdek blijft plakken en dat begint te werken zodra er sneeuw of ijzel valt. Als er al sneeuw of ijzel is gevallen dan wordt er met standaard-strooizout gestrooid.
 • Is er een gevaarlijke situatie door gladheid? Meldingen over de openbare ruimte, dus ook bij gladheid, kunnen worden gedaan via MijnGemeenteApp. Dit is een speciale app voor de smartphone. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon bellen met de gemeente op 0485-854 000.

insjabloon-04_gladheidsbestrijding_logo-mijngemeenteapp.jpg

 

Wat kun je zelf doen?

Je helpt de strooiploegen als je de stoep voor je woning bij sneeuwval veegt. Het is maar een kleine moeite en veel voetgangers zullen je dankbaar zijn. Bij openbare gebouwen en locaties waar de zoutstrooiers niet goed bij kunnen, worden zoutbakken geplaatst. Vrijwilligers zorgen er vervolgens voor dat het strooizout wordt uitgestrooid.

 

Strooiroutes

Wil je zien hoe de strooiroutes lopen? Deze kun je online bekijken via www.gislandvancuijk.nl/cook/gladheidsbestrijding 

 

Tegemoetkoming energiekosten voor stichtingen en verenigingen

 

Stichtingen en verenigingen voor binnensport, buitensport, jeugd en gemeenschapshuizen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Zij staan onder financiële druk door de gestegen energieprijzen. Zij kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen voor de energiekosten.

 

Hoogte vergoeding

Verenigingen en stichtingen die in 2022 een variabel contract bij een energieleverancier hebben, komen in aanmerking voor de vergoeding. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het meest recente jaarverbruik zoals op de jaarnota staat. Er wordt gerekend met het verschil tussen het energieplafond van de rijksoverheid en de energieprijs op peildatum 3 oktober 2022.

 

Nieuwe situatie in 2023

Naar verwachting komen verenigingen en stichtingen die in 2023 een nieuw contract moeten afsluiten, ook in de problemen. De situatie wordt in 2023 dan ook opnieuw bekeken door het college. Er wordt ook bekeken of de rijksoverheid maatregelen neemt en daarmee wordt rekening gehouden.

 

Meer informatie

Stichtingen en verenigingen worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de vergoeding. Vervolgens kunnen zij de vergoeding aanvragen via de website van de gemeente.

Komt jouw stichting of vereniging in aanmerking voor een vergoeding? Of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Arno van Haren van het Team Beleid Sociaal Domein via arno.vanharen@landvancuijk.nl of via 0485 854 000.

 

Kom dan naar de Zwerfafvalbijeenkomst! 


Op zaterdag 26 november van 9.45 uur tot 12.00 uur is de Zwerfafvalbijeenkomst van Land van Cuijk. 
Ruim jij zwerfafval op? En ben je vrijwilliger of ben je geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? Dan ben je welkom bij de Zwerfafvalbijeenkomst in de Schouwburg te Cuijk. Laat je deze ochtend inspireren door de Zwerfinator die je meeneemt in zijn reis en avonturen in de strijd tegen zwerfafval. En ontmoet andere vrijwilligers die ook zwerfafval opruimen.  

SchonBezig
Zwerfafval is voor iedereen vervelend. Steeds meer inwoners van onze gemeente ruimen zelf zwerfafval op. Daar zijn we erg blij mee! De gemeente helpt hierbij. SchonBezig is een netwerk van vrijwilligers die zwerfafval opruimen. Als je je opgeeft als vrijwilliger, dan krijg je van ons spullen om zwerfafval te verzamelen, en zorgen we ervoor dat wij het zwerfafval bij je ophalen. Je bepaalt zelf wanneer, waar en hoe je gaat opruimen. Zo bepaal je je eigen #vasteprik. 

 

Materialen om op te ruimen 
Als SchonBezig vrijwilliger ontvang je een standaard set voor jouw #vasteprik. Je krijgt dan een veiligheidshesje, een prikker, handschoenen, een houder voor een afvalzak en een rol afvalzakken voor het zwerfafval. Je krijgt van ons ook een folder met telefoonnummers om volle afvalzakken op te laten halen. 

 

Aanmelden voor de Zwerfafvalbijeenkomst kan tot 20 november 2022 via gemeente@landvancuijk.nl met als onderwerp zwerfafvalbijeenkomst. 

 

Wil je meer informatie en/of je aanmelden voor SchonBezig? Kijk dan op www.landvancuijk.nl/zwerfafval 

 

Week van de mantelzorg

 

In het Land van Cuijk werden mantelzorgers afgelopen week in het zonnetje gezet, van mantelzorg is bijzonder en verdient waardering! Op verschillende locaties werden verrassingspakketjes uitgedeeld, met lokale producten.

 

Ook kunnen mantelzorgers tot 15 december de mantelzorgwaardering aanvragen. Dit is een geldbedrag van €100,- en wordt één keer per jaar uitgereikt. Je kunt de mantelzorgwaardering aanvragen via www.mvplein.nl.

 

 

 

Verduurzamen van jouw woning

 

Tijdens een energiecafé vertelt een onafhankelijk adviseur welke maatregelen je kunt nemen om jouw huis te verduurzamen om zo op elektriciteit, gas en geld te besparen. Je krijgt inzicht in de verschillende stappen die gezet kunnen worden om toe te werken naar een energieneutrale en aardgasvrije woning. Antwoorden op allerlei verduurzamingsvragen komen aan bod; Wat is voldoende isolatie en hoe zoek ik dat uit? Welke typen warmtepompen bestaan er en welke past bij mijn huis? Hoe kan ik voldoende stroom opwekken voor mijn verbruik? Hoe gaat van het gas afgaan in z’n werk? En meer.  Er zijn medewerkers van de Gemeente Land van Cuijk aanwezig voor jouw vragen over de financieringsmogelijkheden van jouw plannen. Je kunt vragen stellen en ervaringen met elkaar delen.


De energiecafés zijn tussen 19:00 - 22:00 uur. De volgende bijeenkomsten staan in de planning:

23 november in Oeffelt, locatie De Kleppenburg

30 november in  Wanroij, locatie Wapen van Wanroij

14 december in de Heeswijkse kampen,  locatie Wijkaccommodatie De Nielt.

 

 

 

Voel je je soms eenzaam? Je bent niet de enige. In Nederland voelt de helft van de mensen zich weleens eenzaam. Het kan iedereen overkomen, jong én oud. Daarom is het belangrijk om eenzaamheid te herkennen en te bespreken.

De komende weken vertellen mensen hier over hun ervaring met eenzaamheid en hoe ze hiermee omgaan. Wil je jouw verhaal ook vertellen? Dat kan eventueel ook anoniem. Je kunt contact opnemen via communicatie@landvancuijk.nl. We gaan graag met je in gesprek.

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Rogstraat te Grave
 • Tijdelijk instellen van een parkeerverbod met wegsleepregeling en het gedeeltelijk afsluiten van de weg - Weijerplein te Boxmeer
 • Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats - Deken Molmansstraat te Sint Anthonis

| Uitschrijving basisregistratie personen

 • Vertrokken met onbekende bestemming van Sangar Ahmed Arif
 • Vertrokken met onbekende bestemming van Sian Sangar Ahmed
 • Vertrokken met onbekende bestemming van Sano Sangar Ahmed
 • Vertrokken met onbekende bestemming van Saran Sangar Ahmed
 • Vertrokken met onbekende bestemming van Demény
 • Vertrokken met onbekende bestemming van Sairan Rafiq Sidiq

| Overige

 • Ontwerp-saneringsprogramma wegverkeerslawaai Land van Cuijk, betreffende de voormalige gemeente Sint Anthonis
 • Tijdelijke regeling gedeeltelijke energietoeslag Land van Cuijk 2022

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een woonhuis aan Kwekersweg 7 te Beugen
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op de grond aan Provincialeweg 6 te Beugen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een nieuwbouw bedrijfsgebouw met kantoor aan Laan De Wijze 12 te Beugen
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een bedrijfshal aan Laan De Wijze 10 te Beugen
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een bijgebouw aan Graafsedijk 29 te Beugen

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Brouwersstraat 18 te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag voor het wijzigen van een eerder verleende omgevingsvergunning aan Lionstraat 2 te Boxmeer
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Graafseweg 6, 5831AB Boxmeer

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van 4 halfvrijstaande woningen en 4 studio's aan Sambeekseweg 6b, 6c, 6d, 6e en 8, 8a, 8b, 8c te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het levensloopbestendig maken van een woning aan Jasmijn 7 te Boxmeer
 • Vergunning geweigerd voor het kappen van een boom aan Sweelinck 9 te Boxmeer

| Overige

 • Verkoop locatie ter realisatie levensloopbestendige grondgebonden woningen binnen het project Bakelgeert e.o. te Boxmeer via openbare verkoopprocedure

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het gewijzigd plaatsen van handelsreclame aan Hoogveld 16 te Cuijk
 • Buiten behandeling gelaten aanvraag voor het bouwen van een kantoor aan huis aan Heiligenberg 8 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van poorten aan de voorzijde van de woning aan Waterkering 11 te Cuijk
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Veldoven 44, 5432MC Cuijk

| Overige

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een torenkraan met manbak aan Maasveld 132 te Cuijk

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Ontwerpbesluiten

 • Ontwerpbesluit voor het brandveilig gebruik van een gedeelte van een loods aan Turnhoutseweg 5 te Gassel

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Buiten behandeling gelaten aanvraag voor het aanleggen van glasvezel voor een nieuwbouwplan aan Oliestraat/Brugstraat te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van glasvezel aan Brugstraat en Oliestraat te Grave

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het gebruik van verdieping 1 voor horeca doeleinden aan Markt 4 te Grave
 • Vergunning verleend voor het wijzigen van de hoofdpui & het vervangen van reclame-uitingen aan Pastoor Van den Hurkplein 3 te Grave
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een test schietbaan aan Arnoud van Gelderweg 111 te Grave

 

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het slopen van een veldschuur en pakhuis met garage aan De Schans 3 te Groeningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van het “Carnaval OpstartBal” op 25 november 2022 van 20.41 uur tot 02.00 uur aan Groeningsestraat 40 te Groeningen

 

Haps

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het oprichten van een landbouwloods aan Kampsestraat 49 te Haps
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een kunstwerk nabij Kalkhofseweg/Oeffeltseweg te Haps
 • Vergunning verleend voor het aanwezig hebben van één kansspelautomaat in de inrichting aan Kerkstraat 6 te Haps

 

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Ingetrokken aanvraag vergunning voor het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning aan Gildestraat 19a te Holthees

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het aanwezig hebben van één kansspelautomaat in de inrichting aan Mariagaarde 15 te Katwijk
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van tijdelijke huisvesting aan Lange Oijen 2, 4 en 4a te Katwijk

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen
Ontwerpbesluiten

 • Ontwerpbesluit voor het brandveilig gebruiken van de dagopvang aan Heistraat 28 te Landhorst

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het tijdelijk afwijken van het gebruik van een woning aan Gasthuisstraat 20 te Langenboom

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Eikenlaan 24, Langenboom’

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het gedeeltelijk verharden van een groenstrook en het plaatsen van een vangrail aan Meulenveldt 20, 20a, 20b en 20c te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het intern verbouwen van een woning aan Koestraat 35 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Millenbosch kavel 1 te Mill

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een container van 26 oktober tot en met 6 december 2022 aan Markt 26 te Mill

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Krommedijk 30 te Mill’
 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp en Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een onbemand tankstation aan Langenboomseweg 56 te Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een noodunit gilde aan Hogehoek-Rijtjes te Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het veranderen van een melkrundveehouderij aan Deurneseweg 32 te Oploo
 • Vergunning verleend voor het oprichten van een woonhuis met garage en het aanleggen van een inrit aan Blauwstraat 13 te Oploo
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tuinhuis aan Landschapspark Hoogveld te Oploo

Ontwerpbesluiten

 • Ontwerpbesluit voor het brandveilig gebruiken van het Boshuis aan Gemertseweg 44 te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het wijzigen van een raamkozijn in de voorgevel van de woning aan Jan de Rooijstraat 14 te Overloon

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een 2e inrit aan Grotestraat 37 te Sambeek

 

St. Agatha

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het vervangen van een buitendeur aan Van den Boschweg 9 te St. Agatha

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Stevensbeekseweg 3 en Rondveld ong. Sint Anthonis

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een bijgebouw aan Peelkant 72 te Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een varkensstal aan Kievitsdwarsweg 6 te St. Hubert

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in de inrichting aan Pastoor Jacobsstraat 51 te Sint Hubert

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis aan Hanenstraat te Velp

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een bedrijfshal en erfafscheiding en het aanleggen van een in- en uitrit aan Steegschenhofscheweg 4 te Velp
 • Vergunning verleend voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in de inrichting aan Bosschebaan 1 te Velp
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis aan Hanenstraat 11B te Velp
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor een termijn van maximaal 2 jaar aan Hanenstraat 11B te Velp
 • Vergunning verleend voor het verbreden van een inrit/uitrit aan Zaalheuvelweg 24 te Velp

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een rundveehouderij aan Schotschestraat 7 te Velp

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het tijdelijk huisvesten van tijdelijke werknemers aan Overloonseweg 10a te Vierlingsbeek
 • Verlenging beslistermijn voor het restylen en uitbouwen van een bestaand woonhuis aan Burggraaf 20 te Vierlingsbeek
 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan Anna van Burenstraat 2 te Vierlingsbeek

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een nieuwe erfafscheiding aan Vendelierskamp 17a te Vianen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling gelaten aanvraag voor het vervangen van een wildraster aan Louwerenberg 1 te Vianen

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een schuur aan Molenhof te Vortum-Mullem

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een woning aan Molenhof 11 te Vortum-Mullem

 

Westerbeek

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Hondsbergweg 2a,2b en 4 Westerbeek

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een oprit aan Wethouder Lindersstraat te Wilbertoord

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van twee woningen van het type 2-onder-1 kap aan Bijenkorf 1 en 2 te Wilbertoord