Gemeenteraad Land van Cuijk stemt in met begroting 2023 Verhoging OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing niet nodig

Gepubliceerd op 19 november 2022 om 11:58

Tijdens een levendige vergadering heeft de gemeenteraad van Land van Cuijk de Programmabegroting 2023 - met 35 stemmen voor en 1 tegen – aangenomen. Ook de Bestuursrapportage 2022 - een periodieke rapportage van het college aan de raad, waarin B en W verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en nieuwe ontwikkelingen - kon op instemming van de gemeenteraad rekenen. 

De Bestuursrapportage 2022 werd unaniem aangenomen. Om de begroting sluitend te krijgen was geen verhoging van de Onroerend Zaakbelasting (OZB), rioolheffing of afvalstoffenheffing nodig. Zelfs de min of meer gebruikelijke inflatiecorrectie - een verhoging van zo’n 3% - bleef achterwege. Gelet op de gedurende het afgelopen jaar fors gestegen energie- en andere lasten, besloot de raad dat een extra verhoging van de belastingdruk voor inwoners niet noodzakelijk was.


Moties en amendementen
Tijdens de begrotingsbehandeling werden twee amendementen (voorstellen tot aanpassing) en 28 moties (een verzoek van de raad aan het college om bepaalde zaken op te pakken of uit te voeren) door de raad ingebracht. Na de besprekingen en mede door diverse toezeggingen van de zijde van het college, werden 12 moties ingetrokken en 16 ter stemming voorgelegd. Van deze 16 zijn er 10 in meerderheid aangenomen en 6 afgewezen. Ook beide ingediende amendementen zijn door de gemeenteraad aangenomen. Hierna een korte samenvatting van de aangenomen amendementen en moties.

 

Foto

Donderdag 10 november overhandigde wethouder Financiën Maarten Jilisen - namens het college - de eerste Programmabegroting 2023 van de gemeente Land van Cuijk aan burgemeester Wim Hillenaar, voorzitter van de gemeenteraad. Wethouder Jilisen bood de begroting aan in een speciaal daarvoor gemaakt houten koffertje, zoals dat ook jaarlijks gebeurt tijdens Prinsjesdag in Den Haag.

In het koffertje (geïntroduceerd door Han van Oort, burgerlid van de gemeentelijke auditcommissie) zat de begroting, die weer was gelegd in een fraaie, speciaal hiervoor gemaakte boekomslag van perkament. Deze boekomslag is gemaakt door professioneel boekbinder Broeder Edgar Claes van het Kruisherenklooster in Sint Agatha. De geboorte van een mooie traditie.

 

Aangenomen amendementen

Niet autoriseren deel investeringsschema 2023
De raad heeft hiermee besloten dat niet alle in de begroting opgenomen voorgenomen investeringen direct uitgevoerd mogen worden. Voor een deel van de investeringen moet het college een raadsvoorstel maken, zodat de gemeenteraad zich hier expliciet over kan uitspreken.

 

Vergroten bestaanszekerheid
De raad heeft hiermee besloten dat een grotere groep inwoners in aanmerking kan komen voor gemeentelijke aanvullende financiële regelingen en kwijtscheldingen, door het percentage van de bijstandsnorm te verhogen van 115% naar 120%.

Aangenomen moties

Invulling provinciale rotondes Land van Cuijk
Ga met de provincie in gesprek om provinciale rotondes - samen met lokale initiatieven en/of marktpartijen - in te richten en te beheren. Pak verzoeken over invulling van deze rotondes op en breng deze verzoeken bij de provincie onder de aandacht.

 

Energieopslag
Neem de mogelijkheden van verschillende vormen van energieopslag op in de voortgangsrapportage van de RES (Regionale Energiestrategie) en breng deze onder de aandacht in het Land van Cuijk.

Groen gas
Start een haalbaarheidsstudie naar de technische realisatie van zogenaamde groen gas-hubs (knooppunten van biogas-infrastructuur) in de gemeente. Ondersteun bedrijven in het traject van vergunningverlening en blijf over deze hubs in gesprek met de regio, de provincie en de netbeheerder. Onderzoek of groen gas-hubs voor een Green Deal met de rijksoverheid van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Versterken communicatie gemeente-inwoners en tussen inwoners onderling
Zet in 2023 en 2024 ook in op andere dan de gebruikelijke communicatiekanalen voor gemeentelijke publicaties, om zodoende beter aan te sluiten bij de behoeftes van onze inwoners.

Inkomensafhankelijke hulp bij huishouden Wmo
Onderzoek of de financiële draagkracht van inwoners voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo kan worden betrokken (dus of een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd kan worden om zodoende de druk op deze voorzieningen en de kosten voor de gemeente te laten afnemen). Hierbij vooruitlopend op een aangekondigde wetwijziging.

 

Aanvragen ruimtelijke ordening
Maak de toetsing van conceptaanvragen voor ruimtelijke ontwikkelingen weer mogelijk op de kortst mogelijke termijn; niet later dan 1 januari 2023.

Aandacht voor flexwonen
Neem beleid voor snelle realisatie van tijdelijke woningen, tiny houses en andere bijzondere (flexibele) woonvormen integraal op in de woonvisie voor het Land van Cuijk, samen met beleid voor spoedzoekers. Kom met een duidelijke doelstelling voor het te realiseren aantal tijdelijke en flexibele woningen voor 2030 en geef in de planvorming een hoge prioriteit aan deze woonvormen.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Maak, op basis van energiescans, adequate middelen vrij voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, het gemeentelijk wagenpark en materieel en start zo snel mogelijk met de uitvoering daarvan. Gebruik deze voorbeelden in de communicatie over het verduurzamen van gebouwen.

 

Woningbouw
Informeer de raad periodiek over de voortgang van de woningbouw in de gemeente Land van Cuijk, waarbij de voorkeur uitgaat naar twee keer per jaar.

 

Lokale producten
Ga in overleg met verschillende initiatiefgroepen, die inwoners aanmoedigen tot het kopen van lokale producten, om te praten over de rol die de gemeente kan pakken om dit verder te ondersteunen. Stel u actief op en neem een voortrekkersrol om te zorgen dat lokaal geproduceerde producten makkelijk en goed verkrijgbaar zijn.

 

schermafbeelding2022-11-15om193937.png

Cijfers
Alle uitgangspunten en speerpunten van de Programmabegroting 2023 zijn natuurlijk vertaald naar cijfers. Naast een overzichtelijke “Begroting 2023 in één oogopslag” (zie de pagina hiernaast) vindt u hieronder twee diagrammen met een overzicht van inkomsten en uitgaven van de gemeente Land van Cuijk voor 2023. De volledige Programmabegroting 2023, inclusief alle cijfers en highlights per programma vindt u op https://landvancuijk.begrotingsapp.nl.

 

 

Donderdag 10 november overhandigde wethouder Financiën Maarten Jilisen - namens het college - de eerste Programmabegroting 2023 van de gemeente Land van Cuijk aan burgemeester Wim Hillenaar, voorzitter van de gemeenteraad. Wethouder Jilisen bood de begroting aan in een speciaal daarvoor gemaakt houten koffertje, zoals dat ook jaarlijks gebeurt tijdens Prinsjesdag in Den Haag.

In het koffertje (geïntroduceerd door Han van Oort, burgerlid van de gemeentelijke auditcommissie) zat de begroting, die weer was gelegd in een fraaie, speciaal hiervoor gemaakte boekomslag van perkament. Deze boekomslag is gemaakt door professioneel boekbinder Broeder Edgar Claes van het Kruisherenklooster in Sint Agatha. De geboorte van een mooie traditie.

insjabloon-02_begroting-ineenoogopslag.jpg