overloon nieuws

Gemeenteberichten

Gepubliceerd op 22 november 2022 om 19:36

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Koninklijke Onderscheiding voor de heer Hendriks en de heer Rongen uit Vierlingsbeek


Op zaterdagmiddag 19 november zijn de heren J.H.G. (Jan) Hendriks en L.J. (Loed) Rongen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Koninklijke onderscheidingen werd uitgereikt door waarnemend burgemeester Wim Hillenaar tijdens de viering van het 40-jarig jubileum van Stichting ‘De Oude Schoenendoos’. Deze middag vond ook de uitgestelde opening van de tentoonstelling ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding plaats.

Foto: V.l.n.r. Lenie Rongen, Loed Rongen, waarnemend burgemeester Hillenaar, Jan Hendriks en Tonny Hendriks.

 

De heer Hendriks zet zich in voor Stichting ‘De Oude Schoenendoos’ vanaf de oprichting. Vanaf 1981 is hij actief als bestuurslid, fotograaf en onderzoeker. Hij verricht onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van Vierlingsbeek en Groeningen. Voor het dorpsblad schrijft hij vanaf 2015 artikelen die met name gericht zijn op de geschiedenis van de dorpen. Vanaf 2005 levert hij een belangrijke bijdrage aan het digitaliseren en professionaliseren van erfgoed in de hele provincie Noord-Brabant. Eveneens verzorgt hij sinds 2014 namens het Regionaal Bureau Toerisme Land van Cuijk rondleidingen door Vierlingsbeek en omgeving. Van 2014 tot 2015 heeft hij meegewerkt aan het boek ‘Verboden Gebied’ dat door de Stichting ‘De Oude Schoenendoos is uitgegeven ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding.

 

De heer Rongen is penningmeester sinds de oprichting van Stichting ‘De Oude Schoenendoos’ in 1981. Eveneens heeft hij alle documenten gedigitaliseerd en de website gebouwd voor deze stichting. Vanaf 2005 levert hij een belangrijke bijdrage aan het digitaliseren en professionaliseren van erfgoed in de hele provincie Noord-Brabant. Hij heeft meegewerkt aan het onderzoek naar het omzetten van genealogische data naar een duurzaam datamodel. Van 2014 tot 2015 heeft hij veel tijd besteed aan het digitaliseren van documenten die zijn gebruikt voor het boek ‘Verboden Gebied’ dat door de Stichting ‘De Oude Schoenendoos’ is uitgegeven ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding. Eveneens is de heer Rongen ruim 25 jaar werkzaam geweest bij de reservepolitie.

 

Vanwege de intensieve en betrokken inzet van de heer Hendriks en de heer Rongen op lokaal niveau, heeft de koning het besluit genomen om ze beiden te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

WIU: handig voor wijk- en dorpsraden en alle andere inwoners

 

Wijk- en dorpsraden kunnen binnenkort aan de slag met Werk in Uitvoering, oftewel WIU. In de gemeente Land van Cuijk is WIU een digitale overzichtskaart van werkzaamheden. Deze geeft een goed overzicht wat er de komende jaren staat te gebeuren aan grotere ingrepen in de openbare ruimte. Hierop zie je werkzaamheden van de verschillende afdelingen, maar ook van bijvoorbeeld nutsbedrijven (water, gas, telecom en elektra).

Op deze manier worden werkzaamheden, waar het kan, zo goed mogelijk gecombineerd. Zodat bijvoorbeeld een straat niet twee keer kort achter elkaar op de schop hoeft. De overzichtskaart is ook handig voor inwoners om te zien wat en wanneer er iets in hun omgeving speelt. Ook is bij elk project te zien wie de contactpersoon is. Op ons.landvancuijk.nl/wiu vind je meer informatie en de link naar de kaart.

 

Wensen en ideeën

Wijk- en dorpsraden kunnen deze kaart ook gebruiken om wensen en ideeën te combineren met dat wat er al staat te gebeuren. Maar ook buiten de al geplande werkzaamheden kunnen ze verzoeken voor de openbare ruimte aanleveren. Dat kan elk jaar tot 15 januari, zodat deze in de begrotingscyclus kunnen worden meegenomen. Daarmee wordt vaak sneller duidelijk wat haalbaar is, dan wanneer op een willekeurig moment in het jaar een verzoek wordt gedaan.

Wethouder David Sölez: “In de gemeente Boxmeer werd al op deze manier met WIU gewerkt. Van verschillende wijk- en dorpsraden heb ik gehoord dat dit meerwaarde had. We hopen dat het voor de andere wijk- en dorpsraden in het Land van Cuijk net zo’n handig middel wordt. WIU is op deze manier weliswaar een eenvoudige, maar ook zeer praktische uitvoering van kernendemocratie”.

 

Inwoners

Inwoners kunnen via hun wijk- of dorpsraad ideeën voor de openbare ruimte in hun omgeving aandragen voor WIU. De contactgegevens van je wijk- of dorpsraad vind je op www.gemeentelandvancuijk.nl/wijk-en-dorpsraden.

 

Korte termijn pacht landbouwgrond

Bekendmaking

 

De gemeente Land van Cuijk verpacht ook gronden voor een korte periode, meestal voor een jaar. Vaak gaat het om percelen landbouwgrond, die op termijn ook voor andere doeleinden kunnen worden ingezet (woningbouw, natuurontwikkeling, ruilgrond o.i.d.). Zolang er nog geen concrete plannen zijn, worden ze kortdurend verpacht.

 

In afwachting van de vaststelling door de raad van de gemeente Land van Cuijk van de nota Grondbeleid en van de nota Pachtbeleid is besloten om de gronden, die in aanmerking komen voor een kortdurende verpachting, vooruitlopend op het nog vast te stellen beleid voor het jaar 2023 te verpachten.

 

De gemeente is daarom van plan om voor het tijdvak 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 de beschikbare landbouwpercelen in geliberaliseerde pacht uit te geven. De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht. De inschrijving staat open vanaf 8 november tot en met 2 december 2022.

 

Heb je naar aanleiding van de bekendmaking, de procedure of de op de website te raadplegen informatie vragen of wens je een toelichting dan kun je contact op nemen met de medewerkers van het cluster Grondzaken. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente 0485-854 000 of via gemeente@landvancuijk.nl. Op de website van de gemeente kun je zien welke gronden worden verpacht en hoe je daarvoor in aanmerking kunt komen. Ga naar www.gemeentelandvancuijk.nl/pacht2023

 

Onder de loep: bosbeheer in de gemeente

Start werkzaamheden Gasselse Bos

De gemeente Land van Cuijk streeft naar gezondere, afwisselendere en structuurrijkere bossen. Daarom worden er regelmatig boswerkzaamheden uitgevoerd. Deze week starten zulke werkzaamheden in het Gasselse Bos. Het onderhoud duurt een maand. Dit doen we om dieren en planten te laten floreren en zodat het bos veerkrachtiger wordt. Zo kunnen bezoekers er ook in de toekomst optimaal van genieten.

Wat houdt bosbeheer in?

Om de bossen gezonder te maken moet er een aantal dingen gebeuren. Denk hierbij aan (kleinschalig) kappen van bomen om plaats te maken voor nieuwe soorten, het ringen van bomen en het dunnen van jonge bosopstanden (dit is een herkenbaar gedeelte van het bos, vaak met bomen van dezelfde soort en leeftijd. Het doel hiervan is een goede balans vinden tussen natuur, recreatie en houtproductie. Daarbij maakt beheerder Bosgroep Zuid Nederland zoveel mogelijk gebruik van de natuurlijke processen in het bos. Volgend jaar zullen nieuwe bomen en struiken geplant worden in het Gasselse Bos.


Markering met kleuren

Verschillende bomen zijn al voorzien van een gekleurde markering op de stam. Dat noemen we ‘blessen’. De kleur of plaats van de markering vertelt wat de bedoeling is:

 • bomen die men moet gaan kappen krijgen een oranje markering op de stam.
 • bomen die zijn aangewezen voor het netwerk van Oude, Aftakelende en Dode bomen (OAD) krijgen een blauwe markering. Deze bomen worden nooit meer gekapt vanwege de waarde die dood hout heeft hebben voor de dieren, planten het ecosysteem. Dieren halen er bijvoorbeeld voedsel uit en maken er holen in.
 • bomen die we gaan ‘ringen’, krijgen een oranje ‘R’ onderop de stam.
 • bomen die op dit moment belangrijk zijn voor in het bos levende beschermde diersoorten, krijgen een groene markering en worden niet gekapt of beschadigd.

Bomen kappen doen we niet zomaar. Over de keuze van de te kappen bomen is goed nagedacht. Hierbij wordt gekeken naar iedere boom en het doel: een gezonder, afwisselender en structuurrijker bos.


Ruimte maken door ‘dunnen’

Een van de werkzaamheden dit najaar is ‘dunnen’. Daarbij worden enkele bomen weggehaald om ruimte te maken voor andere bomen. Als de bomen in een bos te dicht op elkaar komen te staan, gaat dit namelijk ten koste van de groei en de gezondheid van iedere boom. Door te ‘dunnen’ kunnen de beste bomen op een goede manier uitgroeien. Ook vergroot het de structuurverschillen in het bos. Denk hierbij aan verschillen tussen open en dicht bos, jong en oud bos en de aanwezigheid van een kruiden-, struiken- en boomlaag. Deze afwisseling maakt het bos aantrekkelijker voor vele planten- en diersoorten, maar natuurlijk ook voor recreanten die het bos graag bezoeken.


Beheersbaar houden van exoten

Exoten zijn planten en bomen die van oorsprong niet in de Nederlandse natuur aanwezig waren, zoals de Amerikaanse Vogelkers en de Amerikaanse eik. Deze bomen kunnen zich massaal uitbreiden in de lichte omstandigheden die nu in het bos te vinden zijn. Het zorgen voor meer structuur en de aanplant van de ontbrekende soorten, maakt dat er minder licht valt op de bodem. Hierdoor krijgen deze exoten niet de kans om op grote schaal uit te groeien en te verjongen en hoeven ze niet bestreden te worden.


Zorgen voor oude bomen

We wijzen ook bomen aan die nooit meer worden gekapt en dus kunnen uitgroeien tot oude bomen. Deze bomen zullen uiteindelijk op natuurlijke wijze afsterven. Afstervende en dode bomen zijn bijzonder waardevol voor veel planten en dieren, waaronder insecten, paddenstoelen, mossen, korstmossen en vogels zoals spechten.

Het ringen van bomen

Om op korte termijn het aandeel dood hout in de bossen te verhogen, wijzen we ook enkele bomen aan om te ‘ringen’. Hierbij zagen we de bast aan de onderzijde van de stam door zodat de boom afsterft. Op die manier krijgen we ‘staande, dode bomen’ in het bos die versneld waardevol zijn voor de hierboven genoemde soorten. Niet alleen als voedselbron, maar ook als nestgelegenheid. Natuurlijk staat de veiligheid van de bezoekers van het bos staat altijd voorop. Zo worden er nooit bomen geringd die direct langs de paden staan.


Aanplant van ontbrekende soorten

Op plekken waar ruimte komt, zullen we volgend jaar nieuwe bomen en struiken planten van verschillende soorten, zoals linde, haagbeuk, veldesdoorn, hazelaar en boskers. Dit zijn soorten die nu niet of nauwelijks in het bos voorkomen, maar hier wel van nature thuis horen en een belangrijke plaats innemen in de voedingsstoffenhuishouding van bos en bodem. Door juist deze soorten terug te planten, neemt de soortenrijkdom in het bos toe.

 

 

Verduurzamen van jouw woning

 

Tijdens een energiecafé vertelt een onafhankelijk adviseur welke maatregelen je kunt nemen om jouw huis te verduurzamen om zo op elektriciteit, gas en geld te besparen. Je krijgt inzicht in de verschillende stappen die gezet kunnen worden om toe te werken naar een energieneutrale en aardgasvrije woning. Antwoorden op allerlei verduurzamingsvragen komen aan bod; Wat is voldoende isolatie en hoe zoek ik dat uit? Welke typen warmtepompen bestaan er en welke past bij mijn huis? Hoe kan ik voldoende stroom opwekken voor mijn verbruik? Hoe gaat van het gas afgaan in z’n werk? En meer. Er zijn medewerkers van de Gemeente Land van Cuijk aanwezig voor jouw vragen over de financieringsmogelijkheden van jouw plannen. Je kunt vragen stellen en ervaringen met elkaar delen.

 

De energiecafés zijn tussen 19:00 - 22:00 uur. De volgende bijeenkomsten staan in de planning:

30 november Wanroij, locatie Wapen van Wanroij

6 december Boxmeer, Elzendaalcollege

14 december Heeswijkse kampen, locatie Wijkaccommodatie De Nielt.

 

 

Boomfeestdag gemeente Land van Cuijk

 

Vorige week werd de Boomfeestdag gevierd in het Land van Cuijk. Voor de officiële opening plantten kinderen van basisschool de Bongerd uit Haps met wethouder David Sölez aan de Raamweg in Cuijk een boom. Op deze plek worden door Ebben 5000 inlandse bomen geplant. De leerlingen van de Bongerd plantten alvast de eerste 30 bomen en maakten wenskaartjes. De Boomfeestdag werd georganiseerd door de gemeente Land van Cuijk in samenwerking met de IVN en de firma Ebben.

 

 

 

 

 

 

Budgetcoaching

 

Een hoge energierekening kan betekenen dat je anders met je geld moet omgaan. Het is soms lastig om zelf een goed overzicht te maken van je uitgaven en keuzes te maken waar je kunt besparen. Een budgetcoach kan hierbij helpen. Ook kan een budgetcoach met je meekijken van welke regelingen je gebruik kunt maken. Inwoners van de gemeente Land van Cuijk kunnen gratis met een budgetcoach in gesprek gaan.

 

Inloopspreekuur 

Op maandagen organiseren we een vrije inloop in Cuijk. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over hun eigen financiële situatie.

 

Wanneer: Maandag tussen 10.00-14.00 uur (tot en met 19 december)

Waar: Dienstencentrum Cuijk, Zwaanstraat 7

 

Persoonlijk gesprek

Het is ook mogelijk een persoonlijk gesprek aan te vragen. Bel voor het maken van een afspraak met de frontoffice van het Sociaal Domein op 0485-854 444. Of mail naar 

inkomensondersteuning@landvancuijk.nl.

 

 

Afvalkalender ook dit jaar digitaal


Gemeente Land van Cuijk vindt het belangrijk om haar inwoners juist en effectief te informeren. Door informatie digitaal te verspreiden kan de gemeente snel inspelen op actualiteiten. De afvalkalender is daarom ook dit jaar alleen digitaal beschikbaar. Op deze manier weten de inwoners altijd wat de juiste inzameldag van het afval is, ook als het is een keer anders is dan normaal. De papieren afvalkalender is al snel niet meer actueel als een ophaaldag wijzigt. Het is daarnaast kostenbesparend en ook nog eens duurzaam omdat het papier en transport voorkomt. De afvalkalender voor 2023 is vanaf halverwege december beschikbaar via de website en DeAfvalApp.

 

DeAfvalApp
DeAfvalApp heeft meer voordelen dan de papieren afvalkalender dankzij handige functies. In DeAfvalApp staan de ophaaldata en via de app kun je herinneringen ontvangen, zodat je niet meer vergeet om je afval aan de weg te zetten. Ook krijg je een melding als een ophaaldag wijzigt. Dat is handig tijdens bijvoorbeeld gladheid en sneeuw. Daarnaast bevat de app informatie over het scheiden van afval en milieustraten. DeAfvalApp is te downloaden in de App Store (voor iPhone of iPad) of Google Play Store (voor mobiel of tablet).

Website
Naast DeAfvalApp staan de ophaaldagen en de afvalkalender ook op onze website www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender. Je kan via de website de ophaaldagen koppelen aan je eigen agenda op je mobiele apparaat (iCal) of de kalender downloaden. Heb je vragen over het scheiden van afval, containerlocaties van oud papier en luiers en (mini)milieustraten kijk dan ook op de website voor meer informatie.

Toch op papier?
Wil je de afvalkalender 2023 liever op papier? Print dan de afvalkalender uit via de website. Dit kan vanaf halverwege december. Als dit niet lukt, bel ons dan via telefoonnummer 0485-854000 dan denken we met je mee voor een oplossing.

In week 50 publiceren we algemene informatie over afval en milieustraten op de gemeentepagina in de krant. Vanwege 20 verschillende routes in Land van Cuijk en Boekel is het niet mogelijk om de afvalkalender ook op de gemeentepagina van de krant te publiceren. De routes zijn op postcode ingedeeld en door een kern of wijk lopen soms meerdere routes.

 

 

Check it out

 

Vanaf deze week krijgen de tweedeklassers van Metameer, Pro College en Elzendaalcollege het Helder Theater in de klas. In korte sketches maken de acteurs leerlingen bewust van de gevolgen van verschillende keuzes ten aanzien van alcohol en drugs. Dit is onderdeel van het lessenproject ‘Check It Out’, een project in het kader van alcohol/drugspreventie. Een samenwerking van de scholen met de GGD, Novadic-Kentron en gemeente.

 

Afgelopen donderdag 17 november was de ouderavond. Het Helder Theater liet met allerlei herkenbare sketches zien met welke dilemma’s ouders van puberkinderen soms te maken hebben.

De GGD vertelde over de ontwikkeling van het puberbrein, Novadic-Kentron en een kinderarts van het Maasziekenhuis bespraken de risico’s van alcohol en drugs. Op de avond zijn 270 ouders geweest. Het was een avond met veel informatie over hoe je als ouder deze lastige onderwerpen met je kind kunt blijven bespreken.

 

 

 

Marianne, 53 jaar

 

“Ik was 18 toen ik merkte dat ik me eenzaam voelde. Er is veel nodig geweest om hier overheen te komen. Op mijn 51e is dat gelukt. Ik zal er hier wat over vertellen, in de hoop dat het een ander kan helpen. Nog voordat ik merkte dat ik eenzaam was, voelde ik me regelmatig alleen. Dat begon zo rond mijn 10e. Ik had weinig contact met mijn vader. Mijn moeder werkte hard. Er was regelmatig ruzie, waarna ik dacht: waarom ben ik hier eigenlijk? Op mijn 18e ging ik op mezelf wonen. Dan moet je het allemaal alleen gaan doen. Ik merkte toen dat ik veel miste.

 

Het was moeilijk om mezelf te accepteren, want ik voelde me niet goed genoeg. Ik begon de lat steeds hoger te leggen voor mezelf. Al gauw zag ik de tekortkomingen niet alleen in mezelf, maar ook in anderen. Ik kon geen contact meer maken en keerde steeds meer in mezelf. Dat heeft tien jaar geduurd.

Sommige mensen om me heen merkten wel iets aan me, maar ik was niet in staat om erover in gesprek te gaan. Een relatie had ik in die tijd wel, maar ook de vriend had problemen. Vaak trek je elkaar dan toch aan. Op een of andere manier schaamde ik me ervoor om professionele hulp te zoeken. Ik vond dat ik genoeg hulp had gezocht en het zelf maar eens op moest lossen.

 

Gelukkig ben ik toch verschillende soorten hulp blijven zoeken. Op z’n tijd heb ik nog steeds een gesprek met een professional. Uiteindelijk heeft ook mijn geloof mij geholpen bij het accepteren van mezelf. Het eenzame gevoel is weg en ik groei nog steeds. Ik ben lid geworden van het koor en bouw daar ook leuke contacten op. Ook voel ik meer contact met de vrienden die ik al had, doordat ik beter in mijn vel zit.

Dat zoveel mensen in Nederland zich eenzaam voelen, vind ik ernstig. Als je er middenin zit, is het toch lastig om erover te praten. Een tip die ik heb is om open te staan voor hulp. Ook is het belangrijk om te beseffen dat eenzaamheid iedereen kan overkomen. Soms denkt iemand niet eenzaam te kunnen zijn omdat hij of zij een partner heeft. Maar wat blijft er over als de partner ooit wegvalt? Daarom is het waardevol om bijvoorbeeld ook een sport- of verenigingsleven op te bouwen. Het helpt als je met iemand kunt praten.”

 

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Uitschrijving basisregistratie personen

 • Vertrokken met onbekende bestemming van L.M. Bakanek
 • Vertrokken met onbekende bestemming van S. Nadaraja
 • Vertrokken met onbekende bestemming van C. Benhamimed
 • Vertrokken met onbekende bestemming van K. John
 • Vertrokken met onbekende bestemming van R.M. Ştefănescu
 • Vertrokken met onbekende bestemming van L.I. Cruceriu
 • Vertrokken met onbekende bestemming van C. Badescu
 • Vertrokken met onbekende bestemming van P.M. Rombouts
 • Vertrokken met onbekende bestemming van D.M. Pascu
 • Vertrokken met onbekende bestemming van R.F.J. Van Erp
 • Vertrokken met onbekende bestemming van M. Ganea
 • Vertrokken met onbekende bestemming van S. Janz

| Overige

 • Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Land van Cuijk 2022
 • Didam-arrest: eén-op-één verhuur gemeentegrond
 • Publicatie Anterieure Overeenkomst
 • Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten gemeente Land van Cuijk 2022

 

Beers

| Omgevingsvergunning

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Beerseweg 15 te Beers
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Windpeluw 9 te Beers

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Prinsenstal 31 te Beers

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het gewijzigd bouwen van een bedrijfsgebouw en milieuneutrale wijziging van de inrichting aan Vuursteenstraat 10 te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van 2 woningen aan Van Beckumstraat 2 en 2a te Boxmeer
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een schuur en realiseren van een inrit aan Cornelis Evertsenstraat 5 te Boxmeer
 • Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van bestaande kantoorruimte aan Karel Doormanstraat 19 te Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het (intern) verbouwen van een boerderij aan Zevenhutten 17 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een entresolvloer aan Smidstraat 70 te Cuijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning aan Magnolia 8 te Cuijk
 • Rectificatie: Vergunning geweigerd voor het toestaan van kamerbewoning voor maximaal 4 personen aan Robijnlaan 83 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een bedrijf aan huis in de garage aan Zadelmakersdreef 15 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het vervangen van kozijnen en een deur aan Kleefkruid 74 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een berging aan Nagelkruid 35 te Cuijk

| Overige

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een afvalcontainer aan Dijkskruin 39 te Cuijk

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van 30 zonnepanelen in tuin aan Ten Holtweg 3 te Gassel

| Overige

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Gassel, Wijnroemer 6’

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen in de tuin aan G.W. Lovendaalsingel 1 te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een uitweg aan Airborneplein 17 te Grave

Afhandelingen

 • Vergunning geweigerd voor het aanleggen van een inrit aan Maasstraat 25 te Grave
 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van woning, het na-isoleren en het plaatsen van een hellend dak op de berging aan Habsburgsestraat 33 te Grave

| Overige

 • Vergunning verleend voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in de inrichting aan Maasstraat 20 te Grave

 

Haps

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen van het bedrijfspand aan Straatkantseweg 30 te Haps
 • Vergunning verleend voor het veranderen van gevels van het pand aan Beerseweg 31a te Haps
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een logistiek gebouw aan Klopsteen 3 te Haps

| Overige

 • Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Haps, Putselaarstraat 9’

 

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis aan Horstenweg kavel G 1683 te Holthees

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Liefkeshoek 69, 5433KJ Katwijk

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het verplaatsen van bestaande activiteiten naar een bestaande bedrijfshal aan Lange Linden 22a te Katwijk

 

Langenboom

| Overige

 • Vastgesteld wijzigingsplan Langenboom, Langenboomseweg 147

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitweg aan Dorpsstraat 4 te Ledeacker

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het gebruiken van landbouwgrond voor een tractorpullevenement aan Paddenhoolseweg te Mill

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een amfibieënpoel aan Krommedijk 22 te Mill
 • Vergunning verleend voor het intern verbouwen van een woning aan Koestraat 35 te Mill
 • Vergunning verleend voor het aanleggen van een voedselbos aan Graafseweg 38 te Mill
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een tijdelijk gronddepot aan ’t Kavelt te Mill
 • Vergunning geweigerd voor het tijdelijk huisvesten van personeel in een bedrijfspand aan Parallelweg 4 te Mill

| Overige

 • Vergunning verleend voor het houden van een loterij tijdens de hobbymarkt op 11 december 2022 aan de Wester te Mill

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het tijdelijk gebruiken (1 jaar) van een overkapping en een terras aan Grotestraat 10a te Oplo
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van 12 nieuwbouwwoningen en 4 inritten aan Watermolenstraat 3 tot en met 3f en Leeuwenleen 4 tot en met 10 en 9 tot en met 13 te Oploo
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning aan Watermolenstraat 3G te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van de woning aan Merseloseweg 17 te Overloon
 • Ontwerp-omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van het clubhuis aan Stevensbeekseweg 2B te Overloon

| Overige

 • Vergunning verleend voor het houden van een loterij op 7 januari 2023 in de kantine van de voetbalvereniging SSS’18 aan Raaijweg 11 te Overloon

 

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het kappen van een boom aan Grotestraat 9 te Sambeek

 

St. Agatha

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het aanleggen van een extra inrit aan Kuilen 32 te St. Agatha

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het kappen van 4 bomen aan Remmensberg te Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het toestaan van een kantoorfunctie aan Pastoor Jacobsstraat 47e te St. Hubert
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis met aanbouw aan Kruithoorn 44 te St. Hubert

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een woonhuis aan Ceresstraat 27 te Stevensbeek

Afhandelingen

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een rundveehouderij met akkerbouw aan Mullemsedijk 4 en 6a te Stevensbeek

 

Velp

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Valkhofscheweg 8 te Velp
 • Melding voor het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering aan Intendanceplantsoen 1 te Velp

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een bedrijf aan huis aan Overloonseweg 3a te Vierlingsbeek

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een vrijstaande veranda aan Koebaksestraat 17 te Vianen
 • Vergunning verleend voor het veranderen en aanleggen van grind ten behoeve van camperplaats aan Berkenkamp 59 te Vianen

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Vianen, Boskamp 16’

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een dakopbouw aan Beekstraat 4 te Wanroij

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van zonnepanelen in een veld opstelling aan Peelstraat 19 te Wanroij
 • Vergunning verleend voor het wijzigen van een reeds verleende bouwvergunning voor een werktuigenloods aan Park 2 te Wanroij

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verlagen van de stoeprand aan Verbindingsweg 19 te Wilbertoord

«   »