Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 7 februari 2023 om 20:09

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Installatie burgemeester live te volgen via Youtube

 

Op woensdag 8 februari wordt Marieke Moorman geïnstalleerd als burgemeester van Land van Cuijk. De bijzondere raadsvergadering begint om 19.30 uur en zal rond 20.45 uur afgelopen zijn.

Het is vanwege de grote belangstelling helaas niet meer mogelijk om de vergadering in Hotel Riche bij te wonen. De installatie is echter ook live te volgen via Youtube. (vergadering 8 februari aanklikken).

 

Openingstijden gemeentehuis tijdens carnaval

In verband met carnaval is het gemeentehuis gesloten op maandag 20 en dinsdag 21 februari.

Maandagochtend is de balie Burgerzaken - alleen op afspraak - van 9.00 tot 11.00 uur geopend voor aangifte burgerlijke stand. Maandag 20 en dinsdag 21 februari zijn we wel telefonisch bereikbaar.   

 

Ambitieuze afspraak met Mooiland en Wonen Vierlingsbeek om 1.200 in plaats van 300 woningen te bouwen

 

Gemeente Land van Cuijk, woningcorporaties Mooiland en Wonen Vierlingsbeek, stichting huurdersplatform Land van Cuijk i.o. en huurderspanel Vierlingsbeek, ondertekenden 2 februari de prestatieafspraken voor komend jaar.

 

Dit zijn de  belangrijkste (nieuwe) afspraken:

 1. In 2023 bouwen we 150 woningen en tot 2030 nemen we 1.200 woningen in de planning op.

De grootste bijstelling betreft de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. De opgave is bijgesteld van 220-310 woningen naar 1.200 woningen in 2030. Deze bijstelling wordt ondersteund door het woningbehoefteonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Mooiland. Het past ook naadloos in het nieuwe Rijksbeleid, waarbij in iedere gemeente een aandeel van 30% sociale huur wordt nagestreefd. Onderdeel van deze opgave blijft een voortdurende gezamenlijke zoektocht naar geschikte locaties.

 1. We bouwen voor alle doelgroepen.  
 2. Foto: Ondertekenaars van de prestatieafspraken: Elly Pansier ,directeur Wonen Mooiland, Bouke de Bruin, wethouder, Joke Abbring, directeur-bestuurder Wonen Vierlingsbeek, Gerrie Knuiman, huurdersplatform Land van Cuijk i.o en Ingrid Reijnders huurderspanel Vierlingsbeek Wonen.

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar doelgroep, nadere invulling voor de komende jaren vindt plaats aan de hand van de nog op te stellen woonvisie.

 1. Met flexwoningen zorgen we voor huisvesting voor 100 personen.

De woningcorporaties en de gemeente gaan actief op zoek naar flexlocaties voor zo’n 100 bewoners. Als deze ruimte is gevonden, plaatst Mooiland in 2023 alvast 30 en Wonen Vierlingsbeek 4 flexwoningen.

 1. We zorgen voor voldoende woningen voor de WMO-doelgroep.

Via de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) worden mensen die dat nodig hebben begeleid zodat ze kunnen blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Op het gebied van wonen is afgesproken dat maximaal 20% van het totaal aantal verhuurde sociale huurwoningen wordt bemiddeld aan kwetsbare doelgroepen. Op die manier blijven er voor de WMO-doelgroep voldoende woningen beschikbaar.

 1. Versnellen het plaatsen van zonnepanelen.

In het kader van de duurzaamheid en het beperken van de energiearmoedeval maken woningcorporaties het mogelijk versneld zonnepanelen te plaatsen. Ook worden woningen met slechte labels E,F,G versneld verbeterd. Een uitvoeringsplan hiervoor wordt in 2023 opgesteld en er wordt gestart met de uitvoering. Het streven is dat in 2030 het woningbezit van de corporaties gemiddeld een label A heeft.  De corporaties verbeteren ook D Labels.

Wethouder Bouke de Bruin: “Ik ben heel blij met de goede samenwerking met Mooiland en Vierlingsbeek Wonen. Op deze manier gaan we er samen voor om de wachtlijsten op een sociale huurwoning te verkorten. Maar ook woningen voor kwetsbare doelgroepen en duurzaamheid worden goed geborgd in de nieuwe afspraken”.

 

Elly Pansier, directeur Wonen, stichting Mooiland: “We hebben onze ambitie flink opgeschroefd qua aantal nieuw te bouwen sociale huurwoningen in de gemeente Land van Cuijk. En voor de realisatie daarvan hebben we elkaar als partners hard nodig! Om het credo bouwen, bouwen, bouwen waar te kunnen richten we ons daarom nu samen als eerste op locaties, locaties, locaties!". 

Joke Abbring, directeur-bestuurder, Wonen Vierlingsbeek: “We staan samen aan de lat voor een aantal grote uitdagingen. Denk aan de behoefte aan betaalbare, duurzame woningen en de groeiende behoefte naar langer zelfstandig wonen. Ik ben blij dat we met elkaar jaarlijks onze afspraken borgen in prestatieafspraken en samenwerken in de uitvoering.  De brede samenwerking zeker nu is hard nodig!

 

De vertegenwoordigers van de huurdersverenigingen van Mooiland en Wonen Vierlingsbeek geven aan zich goed meegenomen en gehoord te voelen in de gemaakte prestatieafspraken.

 

Korte termijn pacht landbouwgrond

Bekendmaking

De gemeente Land van Cuijk verpacht ook gronden voor een korte periode, meestal voor één jaar. Vaak gaat het om percelen landbouwgrond, die op termijn ook voor andere doeleinden kunnen worden ingezet (woningbouw, natuurontwikkeling, ruilgrond o.i.d.). Zolang er nog geen concrete plannen zijn, worden ze kortdurend verpacht.

 

De gemeente is daarom van plan om voor het tijdvak 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 beschikbare landbouwpercelen in geliberaliseerde pacht uit te geven. In december 2022 heeft de gemeente al een eerste inschrijvingsronde gehouden. Niet alle percelen zijn na deze inschrijvingsronde gegund. Daarnaast zijn er nog enkele andere percelen beschikbaar gekomen.

 

De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht. De inschrijving staat open vanaf 7 februari 2023 tot en met 28 februari 2023. Hebt u meerdere bedrijven die ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel dan kunt u echter maar voor één bedrijf inschrijven.

 

Heeft u n.a.v. de bekendmaking, de procedure of de op de website te raadplegen informatie vragen of wenst u een toelichting dan kunt u contact op nemen met de medewerkers van het clusters Grondzaken. De medewerkers van het clusters Grondzaken bereiken via het algemene nummer van de gemeente 0485-854000 of via gemeente@landvancuijk.nl.

 

Op de website van de gemeente www.gemeentelandvancuijk.nl/pacht2023 kunt u zien welke gronden worden verpacht en hoe u daarvoor in aanmerking kunt komen. Op deze tekening staat vermeld of het bouw- of grasland betreft. Indien het grasland is dient het ook grasland te blijven.

Er zijn 3 specifieke kaartnummers waar afgeweken wordt van de pachttermijn van één jaar.

 

Dit betreft kaartnummers: LIB120, LIB150 en LIB 134, deze percelen worden verpacht voor een periode van 8 maanden tot 1 september 2023.

Het perceel met kaartnummer LIB135 komt per 1 april 2023 pas beschikbaar.

 

Inzameling schoon snoeihout in het buitengebied

Schoon snoeihout is zeer geschikt voor het opwekken van duurzame energie. Daarom zamelen we in het buitengebied van de gemeenten Land van Cuijk en Boekel op afroep aan huis schoon snoeihout in. Dit gebeurt tussen 27 februari en 24 maart 2023. U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met 19 februari 2023.

Wat moet u doen?

 • Lees eerst op onze website de voorwaarden voor het aanbieden van snoeihout, om te kijken of u in aanmerking komt voor deze inzameling.
 • Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet:
 • Meld u dan voor 20 februari 2023 aan via www.gemeentelandvancuijk.nl/snoeihoutactie

Hoe werkt het?

Wanneer uw aanmelding voor 20 februari 2023 bij ons binnen is én de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, dan halen we het snoeihout tussen 27 februari en 24 maart op.

Snoeihout voor 27 februari 2023 klaarleggen

Het snoeihout dient vóór 27 februari op één hoop klaar te liggen. Dat mag alleen schoon snoeihout zonder blad zijn. Coniferen, bladhoudende takken, naaldhout, boomstronken, timmerhout, e.d. worden niet geaccepteerd.

 

Jongerenwerkers in het Land van Cuijk

Vanaf maart 2023 gaan binnen het hele Land van Cuijk jongerenwerkers van Sociom aan de slag om bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid op straat. Zij worden een aanspreekpunt voor zowel jongeren als buurtbewoners en kunnen daarbij hun netwerk inzetten.

 

Een Land van Cuijk-brede werkwijze

Door de voormalige gemeenten binnen het Land van Cuijk werd jongerenwerk op straat op verschillende manieren uitgevoerd. Daarom is er nu gekozen voor één werkwijze. Sociom was al actief in alle voormalige gemeenten, maar zal vanaf maart met de jongerenwerkers nog intensiever inzetten om ook de jongeren in de openbare ruimte meer te kunnen bezoeken en te horen. Het doel is om elkaar te zien, te kennen en samen de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte te bewaken en/of te verbeteren. Het jongerenwerk richt zich onder meer op maatwerk, preventie, ontwikkeling, zelfredzaamheid, eigen kracht en samenhang.

 

Taken van de jongerenwerkers

Coördinatie

De jongerenwerkers zijn contactpersonen voor jongeren, buurtbewoners, externe partners en de gemeente. Zij zijn te vinden op straat, in de buurten, bij scholen, in de jongerencentra, op social media en op andere locaties waar jongeren zijn. Samen met jongeren/de omgeving zetten ze signalen zoals klachten, overlast of wensen om in acties, met behulp van hun netwerk. Het aanbod voor jongeren hebben zij in beeld, waardoor ze passende matches kunnen maken. Ook bieden de jongerenwerkers ondersteuning bij nieuwe initiatieven van of voor jongeren.

 

(Preventieve) activiteiten

Naast het bespreekbaar maken van het gedrag en het oppakken van signalen, richten de jongerenwerkers zich vooral ook op de ontwikkeling van de jongeren. Door talenten en mogelijkheden te stimuleren, helpen zij de jongeren om hun ambities te ontdekken en hiermee aan de slag te gaan. Dit doen de jongerenwerkers bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren of rolmodellen te betrekken. Daarnaast pakken zij signalen op en zijn ze sturend in het gedrag van jongeren.

 

Beoogd maatschappelijk effect

Vanuit één integrale werkwijze worden jongeren gestimuleerd om zich te ontwikkelen, wat bijdraagt aan de preventie van overlast of crimineel gedrag onder jongeren. Met zowel focus op de samenwerking met partners, een overkoepelend beeld en vooral aandacht voor het individu, is het doel om samen de veilige leef- en leeromgeving verder te ontwikkelen.

 

Overdracht

De voormalige gemeenten binnen het Land van Cuijk benaderden jongerenwerk op straat op verschillende manieren. Voor het hele Land van Cuijk vindt waar mogelijk dan ook een overdracht plaats, waarbij de jongerenwerkers van Sociom bestaande signalen en afspraken in beeld brengen. De straatcoaches, die in de voormalige gemeente Boxmeer actief zijn, zullen na hun overdracht vanaf maart 2023 vervangen worden door de jongerenwerkers van Sociom.

 

Pilot

De inzet van jongerenwerk betreft een pilot voor de periode van maart 2023 t/m december 2023. Gedurende deze periode zullen tussenevaluaties plaatsvinden, waarna gekeken wordt naar de voortzetting.

 

De gebiedsmakelaar: hoe kan hij/zij jou en jouw kern helpen?

 

In de gemeente Land van Cuijk zijn gebiedsmakelaars de verbindende schakel tussen jouw kern en de gemeente. Iedere kern heeft een eigen gebiedsmakelaar. Maar wat doen deze ambtenaren nou precies? En wat kunnen ze voor jou en jouw dorp of stad betekenen? In dit artikel leggen zij het je uit.

Wat doet een gebiedsmakelaar?
“Ik ben de contactpersoon voor groepen inwoners die goede ideeën hebben voor hun straat, wijk of kern en hiermee (samen met de gemeente) aan de slag willen. Ik kijk mee wat er van de gemeente nodig is om het idee uit te voeren. Daarna breng ik de initiatiefnemers in contact met mijn collega’s  in het gemeentehuis die verder kunnen helpen. Net als een ‘gewone’ makelaar breng ik dus ‘vraag en aanbod’ bij elkaar. Alleen dan niet van huizen maar van goede ideeën, wensen en behoeften van groepen inwoners uit de kernen,” vertelt Jos Jongenelen, gebiedsmakelaar van de gemeente.

 

Waarom zijn er gebiedsmakelaars?
Collega José Jacobs vult het verhaal van Jos aan: “De gemeente Land van Cuijk wil graag in samenwerking met inwoners zorgen voor dorpen en wijken waar het fijn wonen is. Dan is het belangrijk dat groepen inwoners, die graag met een goed idee aan de slag willen, op een gemakkelijke manier met de gemeente in contact komen. Als gebiedsmakelaar ben ik jullie vraagbaak, meedenker en gemeentelijke wegwijzer ineen.”

Kun je bij de gebiedsmakelaar bijvoorbeeld dan ook terecht voor een defecte straatlantaarn?
Gebiedsmakelaar Marieke Kerstens-Gerrits legt het uit. “Natuurlijk mag je altijd bellen maar deze meldingen kan ik zelf niet oplossen. Ik zal je dan doorverwijzen naar de MijnGemeente-app (zie www.gemeentelandvancuijk.nl/melding-over-de-buitenruimte). Hier kan je je melding online doorgeven. Mocht je dat niet  handig vinden, dan kan bellen met onze collega’s van het Klant Contact Centrum natuurlijk ook: 0485-854000.”

 

Zijn gebiedsmakelaars ook de contactpersoon voor de wijk- en dorpsraden?
“De wijk- en dorpsraden hebben een eigen contactpersoon. Dit zijn onze zogeheten contactfunctionarissen wijk- en dorpsraden”, vertelt Andrea Rouland-van Boven, ook gebiedsmakelaar van het eerste uur. “Wél stemmen we regelmatig zaken met hen af. En wist je dat we intensief samenwerken met de gebiedswethouder? Dit is het gezicht in de kern namens het gemeentebestuur.”

 

Wat zou je tot slot willen zeggen?
Als laatste gebiedsmakelaar komt Tiny Strik aan het woord. “De afgelopen tijd heb ik mijn kernen steeds beter leren kennen. Ik zie projecten van de grond komen, ontmoet steeds meer inwoners. Ik hoop ook in 2023 veel mensen tegen te komen. Nodig mij of mijn collega’s ook gerust uit als je een goed idee voor je straat of wijk hebt, of ergens anders tegenaan loopt waarover je graag in contact komt met de gemeente. Wij staan voor jullie kern!”

Heb je ook een initiatief en wil je contact daarover met de gemeente? Neem contact op met de gebiedsmakelaar van jouw kern of wijk. Op www.gemeentelandvancuijk.nl/gebiedsteams vind je alle gegevens.

 

Raadsavonden Land van Cuijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsavonden

De eerste twee donderdagen van een raadscyclus, die steeds vier weken duurt, staan in het teken van beeldvorming. De derde donderdag vergaderen de commissies en op de vierde donderdag de raad. De raad werkt volgens het model van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Donderdagavond is raadsavond! Openbare vergaderingen en bijeenkomsten van de raad beginnen in de regel om 19.30 uur.

 

Commissies

Op donderdag 2 maart vergadert de Auditcommissie (17.30 uur) en de commissies Omgeving en Inwoners.

 

Raadsvergadering

Op donderdag 9 maart a.s. vergadert de raad.

 

Agenda’s en stukken

Op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ vindt u de agenda’s en de stukken van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ook te bereiken via de website van de gemeente (www.landvancuijk.nl). U vindt er ook steeds de actuele informatie m.b.t. aanvangstijd en locatie.

 

Vergaderingen volgen

Via internet kunt u een vergadering live volgen of een eerdere vergadering terugkijken. Ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/.

 

Spreekrecht

U kunt gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raads- of commissievergadering vraagt u spreekrecht aan via griffie@landvancuijk.nl. Er zijn regels voor het inspreken. Zo zijn er bepaalde onderwerpen waarover u niet kunt inspreken. Bij de commissies spreekt u in bij het desbetreffende agendapunt, bij de raad aan het begin van de vergadering. Spreek bij voorkeur in bij een commissie. De raad heeft dan nog meer tijd om uw inbreng te wegen en te betrekken bij het uiteindelijke besluit.

 

Meedoen en meepraten

Tijdens de beeldvormende raadsavonden is er ook ruimte om mee te doen en mee te praten. Dit is afhankelijk van de onderwerpen en vorm waarin deze worden behandeld. Ook staat dan het inwonerspodium op de agenda. U krijgt dan het podium voor onderwerpen waarvan u vindt dat de raad mee aan de slag moet.

 

Informatie

De griffie helpt u graag verder. U kunt ons bereiken via griffie@landvancuijk.nl.

 

Cultuurvisie Land van Cuijk

Presentatie op woensdag 8 maart

Als grootste gemeente van Brabant met een uitgebreid aanbod van kunst en cultuur, is het belangrijk om een cultuurbeleid te maken dat past bij de kansen en trends van deze tijd. Natuurlijk moet het cultuurbeleid aansluiten bij de behoeften van onze inwoners en cultuuraanbieders. Daarom zijn inwoners en aanbieders de afgelopen maanden gevraagd mee te denken.

 

Bijeenkomst voor aanbieders van kunst en cultuur

Het concept van de Cultuurnota wordt gepresenteerd aan aanbieders van kunst en cultuur, of hierbij betrokken. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

Datum: 8 maart

Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) tot 21.30 uur

Locatie: Schouwburg Cuijk.

Aanmelden is niet nodig.

 

Ideeën opgehaald

Op 21 september zijn gesprekken gevoerd met de commerciële en gesubsidieerde aanbieders van kunst en cultuur in het Land van Cuijk. Een grote groep organisaties, stichtingen, verenigingen en ZZP’ers die werkzaam zijn in de kunst en cultuur of die kunst en cultuur aanbieden was aanwezig.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • wegafzetting i.v.m. koopzondagen en zaterdagen 2023 - Burg. Verkuijlstraat en Steenstraat, Centrum in Boxmeer

| Overige

 • Besluit aanwijzing toezichthouders gemeente Land van Cuijk 2023

Beers

| Overige

 • Melding voor het plaatsen van een propaangastank bij een particulier aan Grensweg 4 te Beers
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tafeltje met eventueel een partytent, vlag en plantgoed op 4 februari 2023 aan Louis Jansenplein in Cuijk, nabij de Kloosterhof in Beers en nabij de parkeerplaats aan de Burg. Verstraatenlaan in Mill

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Transportcentrum 2, 5835CT Beugen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het renoveren van bestaand dak en plaatsen dakkapel aan Brouwersstraat 5 te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Wim de Körverstraat 35, 5831AN Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Raamweg ongenummerd Cuijk - kadastraal CUI00 M 700
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Kleefkruid 68, 5432EE Cuijk
 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Heiligenberg 8, 5431SC Cuijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het wijzigen van een praktijkruimte naar wonen aan Jan van Cuijkstraat 4a te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een zonnelaadstation aan Stationsstraat 20 te Cuijk
 • omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een reclamebord Beerseweg 4a, 5431LC Cuijk

| Overige

 • Vergunning verleend voor het organiseren van evenement ‘2 Uurkes vurraf’ op 18 februari 2023 aan Grotestraat 23A te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het wijzigen van de leidinggevenden aan Grotestraat 14 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tafeltje met eventueel een partytent, vlag en plantgoed op 4 februari 2023 aan Louis Jansenplein in Cuijk, nabij de Kloosterhof in Beers en nabij de parkeerplaats aan de Burg. Verstraatenlaan in Mill
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een zonnelaadstation aan Stationsstraat 20 te Cuijk
 • Melding voor de verandering van een metaalbewerkingsbedrijf aan Van Galenweg 21 en 23 te Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten Meester Bongaardsweg 12, 5364PM Escharen

| Overige

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een communicatiemast van 25 meter aan Egweg ongenummerd te Escharen

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Ingetrokken toestemming voor het oprichten van een campingplaats aan Kapellaan 9 te Gassel
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een extra oprit aan Molenakker 3a te Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Mgr.Borretweg 1, 5361AP Grave
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Smient 60, 5361SR Grave

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het aanleggen van een uitweg aan Airborneplein 17 te Grave

| Overige

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een trailer op 3 februari 2023 nabij St. Henricusweg in Grave

Haps

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het plaatsen van erfafscheiding, het aanleggen van extra inritten en verharding ten behoeve van de toekomstige uitbreiding van het bedrijfsgebouw aan Kokerbijl 18 te Haps

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning geweigerd voor het huisvesten van arbeidsmigranten in een bestaande bedrijfswoning aan Lange Linden 26 te Katwijk

 

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Ingetrokken toestemming voor een motorcrossterrein aan Fazantenweg 15 te Langenboom
 • Bekendmaking buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning Vierhoeksweg 32, 5453KC Langenboom

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Toven 10, 5846AS Ledeacker

 

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een 2 onder 1 kapwoning aan Jo de Kuperstraat 8 en 10 te Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Bakhuisweg 2a, 5451HC Mill
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een nieuw bedrijfsgebouw aan Beerseweg 36 te Mill
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Mill, Gagelweg 9’
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Arsenaal 1 Mill (MIL00 F 4807) Kavelnummer 9
 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Arsenaal 1 te Mill
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een vrijstaande bosvilla Arsenaal 6 Mill F 4815

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het gedeeltelijk verharden van de groenstrook, het uitbreiden van de uitweg en het plaatsen van een vangrail aan Meulenveldt 20, 20a, 20b en 20c te Mill

| Overige

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tafeltje met eventueel een partytent, vlag en plantgoed op 4 februari 2023 aan Louis Jansenplein in Cuijk, nabij de Kloosterhof in Beers en nabij de parkeerplaats aan de Burg. Verstraatenlaan in Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Katsestraat 18, 5441 XC Oeffelt (kadastraal BMR00 Z 5256)

| Overige

 • Melding voor het plaatsen van een propaantank aan Hogehoek 4 te Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een luchtwasser aan Hoogveld 3 te Oploo

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een varkenshouderij aan Hoogveld 3 te Oploo
 • Vergunning verleend voor het organiseren van een wielerronde op 2 april 2023 aan Vloetweg/Grotestraat, de Watermolenstraat en de Loonseweg te Oploo

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning de Hosteij 6, 5836EB Sambeek

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van “Brouwplaats Carnaval” op 18, 19 en 20 februari 2023 aan de Brink te Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Voortsestraat 25, 5454GR Sint Hubert
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Lange Schoolstraat 1, 5454GS Sint Hubert

Afhandelingen

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Sint Hubert, Hapseweg 3'

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Kloosterstraat 2, 5844AN Stevensbeek
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Lindelaan 32, 5844AG Stevensbeek

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een loods aan Stevensbeekseweg 3 te Stevensbeek

 

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit voor het herbouwen van de stallen als bedrijfsloodsen aan Kiekuutweg 1 te Vierlingsbeek
 • Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk huisvesten van tijdelijke werknemers Overloonseweg 10a, 5821EE Vierlingsbeek

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Franssenstraat 98, 5434SJ Vianen

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel woning Sint Cornelisstraat 10b Vortum-Mullem Sint Cornelisstraat 10b, 5827AL Vortum-Mullem
 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Sint Cornelisstraat 2a, 5827AL Vortum-Mullem

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen van een bestaand woonhuis aan Hank 35 te Wanroij

| Overige

 • Melding voor de uitbreiding van een supermarkt aan Lepelstraat 1 te Wanroij

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan Bijenkorf 7 te Wilbertoord