Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater

Gepubliceerd op 15 juni 2023 om 20:06

Het is al sinds 12 mei droog en we hebben te maken met een noordoostenwind en hoge temperaturen. Hierdoor is er sprake van veel verdamping en dalen de waterstanden in sloten en beken snel. 

Reden voor waterschap Aa en Maas om een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in te stellen. Het is immers van groot belang zo zuinig mogelijk met het nog beschikbare water om te gaan. Het verbod gaat in op donderdag 15 juni 2023 en geldt voor het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen. Hier mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien. Het verbod geldt totdat het waterpeil weer op niveau is.

Onttrekkingsverbod Aa en Maas Foto:

Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden op bovenstaande tekening. Bekijk hier de kaart online.

Uitzonderingen op het verbod

  1. De volgende beken, sloten en kanalen waar voldoende water in aanwezig is:
  • Sambeekse uitwatering benedenstrooms stuw Waranda;
  • Raam benedenstrooms stuw Kammenberg;
  • Hertogswetering;
  • Kanaal van Deurne, Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse);
  1. Water gebruikt voor het blussen van branden;
  2. Weidepompen voor het water geven aan vee;
  3. Het onttrekken van water via peilgestuurde drainage;
  4. Onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt. Voorbeelden van gewassen/teelten die niet als kapitaalintensief worden aangemerkt, en dus niet mogen worden beregend, zijn: grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen.

Waarom een onttrekkingsverbod?

We willen ervoor zorgen dat het water in de sloten en beken niet verder zakt en dat ze droogvallen. Als we langer wachten, lukt het vaak niet om het peil weer op de goede hoogte te krijgen. Door dit te doen, hopen we dat er nog voldoende water in de sloot of beek blijft staan voor de rest van de zomer. Als de waterstand laag is, kan de waterkwaliteit achteruit gaan, omdat door de hoge temperatuur het water warmer wordt. Hierdoor zit er minder zuurstof in het water en dat is dodelijk voor planten en dieren. Ook kan er door een lage waterstand schade aan oevers en kades ontstaan.voor meer informatie zie bron:https://www.aaenmaas.nl/actueel/nieuws/2023/juni/onttrekkingsverbod-oppervlaktewater/