overloon nieuws

Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 19 september 2023 om 19:46

Nieuws uit het Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint-Anthonis.

 

Nieuwe datum voor thema-avond masterplan Dommelsvoort

De thema-avond over het (concept)masterplan van Waterpark Dommelsvoort op 21 september gaat niet door. Het Milieueffectrapport (MER) en het uitwerkingsplan zijn nog niet compleet genoeg om te kunnen bespreken. Ook hebben we nog geen reactie van de provincie ontvangen en willen we meer tijd nemen voor de reacties die zijn binnengekomen. Hierdoor schuift de planning op. We maken de nieuwe planning én een nieuwe datum voor de thema-avond nog bekend.

Voor het waterpark is een concept ‘masterplan’ gemaakt. Dit plan laat zien hoe het waterpark en de omgeving eruit komen te zien. Daarmee is het een belangrijkuitgangspunt voor de vergunningverlening. Om een besluit te kunnen nemen over het masterplan, moeten we goed weten welke gevolgen het waterpark heeft voor het milieu en de omgeving. Dit komt te staan in het Milieueffectrapport (MER). Het MER en de (milieu) onderzoeken zijn nu nog niet compleet genoeg.

Aandacht voor mening omgeving
Over het concept masterplan spraken de gemeente en ontwikkelaar TopParken de afgelopen tijd uitgebreid met mensen uit de omgeving en betrokken partijen. Bijvoorbeeld tijdens keukentafelgesprekken en een informatieavond. Ook ontvingen we verschillende schriftelijke reacties. We vinden het belangrijk om zorgvuldig naar alle reacties te kijken. Hiervoor is meer tijd nodig. Ook heeft de provincie als bevoegd gezag nog geen reactie gegeven. Deze reactie is wel nodig om over het masterplan uiteindelijk een besluit te kunnen nemen.

Zorgvuldigheid gaat voor snelheid
Wethouder Maarten Jilisen vindt het jammer dat we de eerder gemaakte planning niet halen. Maar hij benadrukt dat zorgvuldigheid echt voor snelheid gaat. Zeker bij zo’n groot project als Waterpark Dommelsvoort. “De effecten op de omgeving, het milieu en de economie moeten helder zijn om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over het masterplan. Daar nemen we meer tijd voor en dat is goed voor alle betrokken partijen.”

De stappen in (Concept) Masterplan Waterpark Dommelsvoort

Op dinsdag 23 mei 2023 is het concept masterplan Waterpark Dommelsvoort vastgesteld door het college van B&W. Het concept masterplan laat zien hoe het vakantiepark aan de zuidkant van de Kraaijenbergse Plassen er uit komt te zien. Over dit concept masterplan is de afgelopen tijd gesproken met de omgeving via keukentafelgesprekken en een informatieavond. Ook vond een informatieavond plaats voor de gemeenteraad. Een volgende stap is dat het concept masterplan wordt aangepast naar een ontwerp masterplan. Er is meer tijd nodig om alle milieugevolgen van het plan in beeld te brengen. Het gevolg is dat het besluit over de vaststelling van het masterplan later plaatsvindt. Dit houdt weer in dat de verdere (planologische) uitwerking van het masterplan onder de nieuwe Omgevingswet komt te vallen.

 

Waterpark Dommelsvoort

Waterpark Dommelsvoort wordt ontwikkeld door TopParken. Het water- en natuurrijke recreatiepark gaat bestaan uit zo’n 550 recreatiewoningen en 400 ligplaatsen voor boten. 

 

Meer info: www.gemeentelandvancuijk.nl/dommelsvoort

 

Start sloop voormalig werkterrein Danone Nutricia in Cuijk


Halverwege september wordt een start gemaakt met de sloop van het voormalig werkterrein van Danone Nutricia aan de Grotestraat in Cuijk. De aanbesteding is afgerond en het werk is gegund aan sloopaannemer M. Heezen B.V. uit Eindhoven. Deze partij gaat het voormalige fabrieksterrein slopen en het daarmee stapsgewijs vrij maken voor de toekomstige woningbouw die hier gaat plaatsvinden. De gunning blijft binnen het beschikbaar gestelde budget om de werkzaamheden uit te voeren.

Wethouder Maarten Jilisen: ‘Sinds 1 juli 2023 zijn de bedrijfsactiviteiten van Danone Nutricia volledig verhuisd naar de nieuwe fabriek op bedrijventerrein Park Laarakker. Sindsdien heeft de gemeente Land van Cuijk het voormalige terrein van Danone Nutricia, aan de Grotestraat in Cuijk, in beheer. Nadat de sleutel symbolisch werd overgedragen aan de gemeente zijn we aan de slag gegaan met het demonteren en ontmantelen van de nog aanwezige procesinstallatie in de fabriek en het omliggende terrein.’

Halverwege september start de aannemer met het inrichten van het werkterrein en het plaatsen van de bouwhekken. Eind september wordt stapsgewijs gestart met het slopen van de gebouwen aan de westzijde en de oostzijde van het terrein. Begin oktober starten ze met het machinaal slopen van de fabriekshallen en het kantoorgedeelte aan de westzijde van de Grotestraat. Begin november is de verbindingsbrug over de Grotestraat aan de beurt. De verwachting is dat de sloop van het totale fabrieksterrein in de zomer van 2024 is afgerond.


Het uiteindelijke doel is het gebied in te richten voor woningbouw. Om dit te realiseren starten we na de sloop met diverse onderzoeken die hiervoor nodig zijn, zoals een bodemonderzoek en onderzoek naar archeologie op deze locatie. De ambitie is om hier uiteindelijk 140 woningen te realiseren in verschillende categorieën. Appartementen, twee-onder-een-kapwoningen en dijkwoningen als sociale huurwoningen, huur in de vrije sector en koopwoningen.


Thuis in Land van Cuijk

 

Sinds enige tijd zijn we als gemeente bezig met het opstellen van een nieuwe woonvisie. Hierin beantwoorden we vragen als: hoe zorgen we ervoor dat iedereen goed kan wonen in Land van Cuijk? Welke typen woningen zijn daarvoor nodig?

 

Onlangs heeft iedereen mee kunnen denken over de woonvisie tijdens een bijeenkomst of door het invullen van een online enquête. We hebben inmiddels een uitgebreid verslag van de avond en een samenvatting van de ingevulde enquêtes gepubliceerd op ons.landvancuijk.nl/woonvisie.

 

Wij zijn als gemeente, in samenwerking met adviesbureau Companen, druk in de weer met het opstellen van de eerste conceptversie van de nieuwe Woonvisie. Begin 2024 wordt de Woonvisie aangeboden aan de gemeenteraad van Land van Cuijk.

 

Lever je elektronisch afval in tijdens E-waste Race

 

Tien scholen in het Land van Cuijk en Boekel zijn druk bezig met de E-waste Race. Scholen gaan de strijd aan met elektronisch afval. De scholieren gaan op pad om elektronische apparaten bij mensen aan huis in te zamelen. Daarbij leren ze ook wat je met dit afval nog allemaal kunt doen. De kinderen en hun omgeving worden zich bewust van recycling en inwoners raken hun elektronisch afval op een verantwoorde manier kwijt. Met de E-waste Race maken we het inzamelen van e-waste leuk, leerzaam en gemakkelijk!

 

Laat e-waste thuis ophalen

Woon je in de buurt van een van de deelnemende scholen, dan kun je tot donderdag 5 oktober gemakkelijk en gratis je elektronisch afval thuis laten ophalen. Dit doe je door je elektronisch afval online aan te bieden op de website: www.ewasterace.nl. Je geeft zelf een aantal afhaalmomenten op en de scholieren geven aan wanneer het hen uitkomt.

 

Wat valt onder e-waste?

Elektronisch afval zijn kapotte of oude apparaten met een stekker eraan of een plek voor een batterij. Denk hierbij aan een oud toetsenbord, kapotte waterkoker, defect mobieltje maar ook aan oude of kapotte kabels en adapters. Inktcartridges, losse batterijen en losse accu’s vallen niet onder e-waste en mogen dus niet worden ingeleverd. Kun je zelf batterijen uit de apparaten halen? Haal deze dan voor het inleveren uit de apparaten.

Je helpt de scholen en het milieu

Wanneer je klein elektronisch afval apart inlevert, zorg je ervoor dat schadelijke stoffen niet in het milieu terechtkomen en er minder grondstoffen uit de aarde hoeven te worden gehaald. De E-waste Race maakt het je gemakkelijk doordat leerlingen het afval thuis komen ophalen. De kinderen krijgen punten voor het ingezamelde e-waste en de school met de meeste punten wint een geheel verzorgd schoolreisje. Dus bied je kapotte of oude elektronische apparaten online aan!

 

Sportcafé gemeente Land van Cuijk: presentatie Sportnota
Een aantal keer per jaar organiseert de gemeente Land van Cuijk een sportcafé voor alle sportverenigingen en sport- en beweegaanbieders in het Land van Cuijk. Hier worden relevante en actuele thema’s op het gebied van sport en bewegen besproken. Afgelopen woensdag 13 september kwam een groot aantal bestuursleden van sportverenigingen bijeen in de kantine van voetbalvereniging Olympia ‘18 in Boxmeer. Het sportcafé stond ditmaal in het teken van de Sportnota die in voorbereiding is bij de gemeente en van paracommerciële horeca.

Als gevolg van de fusie van de vijf gemeenten naar de gemeente Land van Cuijk is er behoefte aan een nieuw sportbeleid, waarin de doelen met betrekking tot sport en bewegen voor de komende jaren worden vastgelegd. Het sportbeleid wordt uitgewerkt in de Sportnota van de gemeente Land van Cuijk. De gemeente wil dat het sportbeleid aansluit op de behoeften en wensen van de inwoners. Sporters en sportverenigingen is daarom gevraagd om mee te denken en samen invulling te geven aan het te vormen beleid.

In de concept Sportnota komen een aantal pijlers naar voren:

  • Inwoners stimuleren tot meer sporten en bewegen;
  • Vitale verenigingen;
  • Sporten in de openbare ruimte/ongeorganiseerde sport;
  • Breedtesport en topsport.

 

Tijdens het sportcafé werd het concept van de Sportnota aan de sportverenigingen gepresenteerd. Vervolgens kregen de verenigingen de gelegenheid om hun reactie hierop te geven en mee te denken over de verdere invulling van de Sportnota. De waardevolle input die de verenigingen leverden wordt meegenomen in het definitieve ontwerp van de Sportnota, die naar verwachting in december wordt besproken in de gemeenteraad.

 

Na de bespreking van de concept Sportnota werd er een presentatie gegeven over de nieuwe regelgeving omtrent de Drank- en Horecawet voor paracommerciële horeca zoals sportkantines.   

 

Ideeën voor de herdenking van 80 jaar bevrijding 2024/2025?
Meld u aan voor de brainstormsessie op 1 november 2023 in Grave

Van september 2024 tot en met augustus 2025 herdenken we dat Nederland 80 jaar geleden werd bevrijd. In het zuiden van Nederland gebeurde dat in 1944, de rest van ons land volgde in 1945. Heeft u ideeën voor de herdenking? Wilt u meedenken en -helpen? Dan bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een eerste brainstormsessie. Noteer woensdagavond 1 november 2023 alvast in uw agenda en meld u aan via kabinet@landvancuijk.nl.

 

Het lijkt nog wat vroeg, maar voordat we het weten is het september 2024. Dan begint de periode waarin we vieren dat Nederland in 1944/1945 bevrijd werd van de Duitse bezetter. Wat kunnen we leren van toen, nu er steeds minder ooggetuigen zijn die het leed van dichtbij hebben meegemaakt? En hoe kunnen we ervoor waken dat zoiets nú en in de toekomst niet meer gebeurt? Juist in deze tijd blijkt maar weer eens hoe kwetsbaar onze vrijheid is. Ook de gemeente Land van Cuijk wil graag aandacht besteden aan 80 jaar bevrijding en vrijheid. In eerste instantie door te  inventariseren wat er al zoal leeft en speelt in de gemeente en daarnaast door enthousiaste en betrokken inwoners en initiatieven bij elkaar te brengen.

Brainstormsessie Land van Cuijk

Mogelijk heeft u of uw organisatie al ideeën voor activiteiten. Sommige initiatieven kunnen misschien worden versterkt door samenwerking. En wie weet welke nieuwe initiatieven er ontstaan. Heeft u een mooi idee? Bent u enthousiast en wilt u meedenken of -helpen? Kom dan naar de brainstormsessie ‘herdenking 80 jaar bevrijding Land van Cuijk’ op woensdagavond 1 november 2023 in Catharinahof, Koninginnedijk 252, 5361 CR Grave, aanvang 19.30 uur.  Aanmelden kan vóór 15 oktober via kabinet@landvancuijk.nl. Noteer bij het onderwerp ’80 jaar bevrijding’ en vermeld in uw mail uw naam, het aantal personen waarmee u komt en of u als particulier of als organisatie aanwezig bent. Eind oktober ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld meer informatie over de bijeenkomst.

 

Graag willen we u tevens attenderen op de provinciale Inspiratiedag Brabant Herinnert. Deze vindt plaats op donderdag 2 november in het Stadhuis van Tilburg (Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg)  van 10-17 uur. Net als de gemeentelijke brainstormsessie is dit bedoeld voor initiatiefnemers en organisatoren van WOII gerelateerde activiteiten rondom herdenken en herinneren, en vrede en vrijheid. Kijk ook eens op www.brabantherinnert.nl.

 

 

 

 

Grave herdenkt Operatie Market Garden en bevrijding

Zondag 17 september 2023 vond bij het Airborne-bevrijdingsmonument bij de John S. Thompsonbrug in Grave een ceremonie plaats die in het teken stond van de bevrijding van de stad Grave op 17 september 1944. Deze officiële ceremonie begon met een fly-by van historische vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. Veel (militair)genodigden uit binnen- en buitenland en belangstellenden waren hierbij aanwezig. Burgemeester Marieke Moorman en wethouder Joost Hendriks legden een krans bij het bevrijdingsmonument namens het Land van Cuijk.

Struikelstenen gelegd in Oeffelt en Cuijk

Op zondag 17 september werden op 4 locaties in het Land van Cuijk struikelstenen gelegd. In Oeffelt werden in Kerkstraat-Noord struikelstenen gelegd. In Cuijk werden de struikelstenen gelegd in de Parallelweg, Molenpad en Maasstraat. Dit initiatief is afkomstig van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Diverse genodigden waren hierbij aanwezig.

 

Met zijn project genaamd ‘Stolpersteine’ wil Demnig de herinnering aan slachtoffers van het naziregime levend houden. Deze slachtoffers omvatten onder andere Joodse mensen, zigeuners, verzetsmensen en mensen die werden vervolgd vanwege hun politieke overtuiging, seksuele geaardheid, geloof of handicap.

 

In Oeffelt was wethouder Willy Hendriks-van Haren namens het college aanwezig en in Cuijk wethouder David Sölez. In Oeffelt werden drie struikelstenen gelegd en in Cuijk werden in totaal dertien struikelstenen gelegd op drie locaties. Wethouder David Sölez “Stolpersteine helpen om zij die vermoord werden om wie ze waren weer een gezicht en plek in onze samenleving terug te geven”.

 

Wereld Alzheimer Dag: Poppenkastvoorstelling voor kinderen en hun (groot)ouders

Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag 2023 op 21 september speelt Frank Peters de poppenkastvoorstelling Weet jij wie ik ben? voor kinderen en hun (groot)ouders.

 

In "Weet jij wie ik ben?" draait het allemaal om Koning Bollebuik. Koning Bollebuik vergeet zijn afspraken. Heeft soms moeite om zich iets te herinneren en weet niet altijd het juiste woord te vinden. Is Bollebuik ziek? Jan Klaassen wil zijn goede vriend graag helpen en krijgt hulp van andere vrienden.

 

In deze voorstelling wordt het thema dementie behandeld. Op speelse wijze wordt uitgelegd hoe dementie een mens kan veranderen.

 

De voorstellingen vinden plaats in de bibliotheken van in het Land van Cuijk en Gennep. De toegang is gratis, maar wel graag een kaartje reserveren via Biblioplus – Agenda.

  • 21 september 15:00 uur Bibliotheek Grave
  • 23 september 13:00 uur Bibliotheek Boxmeer 
  • 25 september 15:00 uur Bibliotheek Sint Anthonis
  • 28 september 15:00 uur Bibliotheek Mill
  • 30 september 10:00 uur Bibliotheek Gennep

Land van Cuijk penning voor Kees Lenkens uit Oploo

Uit handen van burgemeester Marieke Moorman ontving de heer Kees Lenkens uit Oploo op zondag 17 september,  de Land van Cuijk penning. Dit als blijk van waardering voor zijn jarenlange en vrijwillige inzet op diverse gebieden. Hij ontving deze gemeentelijke onderscheiding tijdens het VBTS toernooi van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden.

 

Gildebroeder
Een gildebroeder in hart en nieren. Zo wordt Kees Lenkens omschreven. Bijna 40 jaar is hij bestuurlijk actief geweest bij het Sint Matthiasgilde in Oploo.  Voor zijn verdiensten binnen het gilde is hij in 2013 benoemd tot Erelid. Voor de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk verzorgde Kees jarenlang onder andere het wedstrijdsecretariaat tijdens de Vrije- en kringgildedagen en is hij tevens lid van de Gilde Advies Commissie die het kringbestuur en de 30 gilden van de kring adviseert. Daarnaast is hij ook al 25 jaar actief bij de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (204 gilden). Voor de tweede opeenvolgende keer is Kees ook nu weer betrokken bij de organisatie van het Federatie Toernooi Brabantse Gildes op 17 september 2023 in Oploo.


Land van Cuijk penning

De Land van Cuijk-penning wordt toegekend als blijk van waardering en dankbaarheid voor zeer bijzondere verdiensten voor de gemeente Land van Cuijk.  De (vrijwillige) inzet kan zich op velerlei terreinen voordoen zoals sport, wetenschap, cultuur, historie, etc. en heeft een gemeente brede uitstraling. Binnen, maar ook buiten zijn/haar ‘werkterrein’ vervult de kandidaat een ambassadeursrol. Door zijn/haar inzet draagt de kandidaat bij aan een positieve beeldvorming van zowel de organisatie waarvoor hij/zij zich inzet, als van de gemeente.

 

Workshops & Informatiebijeenkomsten

 

 

› Voor mantelzorgers | Informatieavond levenstestament

27.09.2023 | 19.30 - 21.00u | Myllesweerd, Kerkstraat 3, Mill

Wat als je zelf niet (meer) kunt beslissen? Dat kun je voor zijn door jouw

wensen vastleggen in een levenstestament.

› Voor vrijwilligers | Informatieavond vrijwilligersverzekering

10.10.2023 | 19.30 - 21.00u | Oelbroeck, Breestraat 1-D, Sint Anthonis

Wat houdt de vrijwilligersverzekering in en voor wie geldt de verzekering?

› Voor vrijwilligers | Workshop besturen in beweging (i.s.m. SESAM - academie)

25.10.2023 | 19.00 - 21.00u | Sociom, De Raetsingel 5, Boxmeer

Tijden veranderen en dit zorgt steeds weer voor nieuwe uitdagingen voor

besturen van stichtingen en verenigingen.

 

› Voor ex-mantelzorgers | tweedaagse bijeenkomst

26.10.2023 & 02.11.2023 | 10.30 - 12.30u | Klooster St. Agatha, Kloosterlaan 24, St. Agatha

Wat als je geen mantelzorger meer bent? Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst

kunnen wij je helpen bij een nieuwe invulling.

 

› Voor vrijwilligers | Workshop Een frisse blik op werving van vrijwilligers

02.11.2023 & 30.11.2023 | 19.00 - 21.00u | Sociom, De Raetsingel 5, Boxmeer
Vind jij het lastig om vrijwilligers te werven of behouden voor jouw vereniging

of stichting? Dan is deze workshop echt iets voor jou!


«   »