Stikstof is struikelblok voor re-activering De Peel !!

Gepubliceerd op 3 december 2023 om 18:44

Eind september werd door Defensie breed uitgemeten dat stikstof niet langer een probleem is voor re-activering van vliegbasis De Peel.Na overleg met Werkgroep Behoud de Peel, heeft onze werkgroep het rapport waarop Defensie zich baseert, kritisch doorgelicht. Conclusie: het onderzoek voor Defensie deugt niet; stikstof is een niet te nemen hindernis voor re-activering van De Peel.

Defensie heeft door het bureau HaskoningDHV een onderzoek laten doen naar de stikstof-emissie en -depositie

op en rond basis De Peel, indien deze met stationering van F-35 vliegtuigen wordt ge-reactiveerd.

Het onderzoek van HaskoningDHV rust op een vergelijking tussen een ‘bestaande’ referentiesituatie en een beoogde doelsituatie waarin met de F-35 wordt gevlogen.

Betoogd wordt dat re-activering van de basis met de F-35 niet zal leiden tot een grotere uitstoot van stikstof, dan in de referentiesituatie. Voor de referentiesituatie wordt teruggegrepen op een aanwijzing voor stationering van een squadron F-16 uit 1960 en een ‘indicatieve’ geluidsruimte uit 1978.
Op De Peel is vanaf de jaren ’60 echter nooit sprake geweest van een jaarstationering van een squadron F-16’s. De Peel was en is ook volgens de huidige aanwijzing uit 2001 (SMT-2) een
reservebasis, die kortstondig (enkele maanden per jaar) werd gebruikt. In 1993 is de basis ge-deactiveerd voor het vliegen met vastvleugelige toestellen. Oftewel: er mag nu niet met jachtvliegtuigen worden gevlogen.

HaskoningDHV gaat er vanuit dat aan een jaarstationering met F-16’s ook een stikstofruimte is gekoppeld. Van een dergelijke referentiesituatie is echter geen sprake. Er is geen aanwijzing voor een jaarstationering van een squadron F-16’s.
Sterker nog: de ‘indicatieve’ geluidsruimte uit 1978 is nooit wettelijk vastgesteld. Op grond van uitspraken van de Raad van State (1998, 2008) staat vast dat de geluidsruimte een louter informatieve betekenis heeft. Als basis voor een Aanwijzings- of Luchthavenbesluit heeft het geen enkele betekenis. In het kader van de Wet Luchtvaart bestaat de geluidsruimte dus niet. Laat staan dat je daar een stikstofruimte aan zou kunnen koppelen.

Conclusie

De basis De Peel is als vliegbasis ge-deactiveerd. Er is een Luchthavenbesluit nodig om weer te kunnen vliegen. Er is geen referentiesituatie waarin gerekend kan worden met jaarstationering van F-16’s. Aan de geluidsruimte -die wettelijk niet bestaat- kan dus geen stikstofruimte worden verbonden. Stationering van F-35’s leidt dus tot forse stikstofemissie en is een niet te nemen hindernis voor re-activering van De Peel !!

 

 

Werkgroep De Peel - Zuidelijk Land van Cuijk (waarin 2 burger-leden van COVM De Peel) St. Werkgroep Behoud de Peel
Werkgroep “Bezorgde paardenhouders”

De werkgroepen zijn niet tegen Defensie en de noodzaak van oefenen. Integendeel. Maar de Peel is vanuit geluid en milieu al overbelast met luchthavens Weeze, Eindhoven en Volkel. In dit relatief kleine gebied, dat niet alleen dichtbevolkt, maar ook kwetsbare natuur kent, nog een vliegbasis met F-35’s toevoegen, gaat te ver.

Er moeten betere alternatieven te vinden zijn in NAVO-verband.

 

De Reactienota op de Stikstofrapportage van HaskoningDHV is bijgevoegd.bron:https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports