Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 3 januari 2024 om 19:52

Nieuws uit het Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint-Anthonis.

Best inwoners van Cuijk,

 

Vanaf 2025 is het gemeentehuis in Cuijk niet meer in gebruik.  We zijn heel benieuwd wat de inwoners uit Cuijk, van jong tot oud, het liefst zien op deze plek. Extra woningen zijn in deze tijd natuurlijk voor de hand liggend. Maar voor wie en hoe wil je dat het er uitziet? En misschien leven er wel heel andere ideeën voor deze centrale plek in het dorp. Van bedrijfsverzamelgebouw, een park, een medisch centrum of een combinatie van een aantal dingen. Voordat we gaan onderzoeken wat er allemaal kan, willen we weten wat de wensen zijn, zodat we deze kunnen meenemen in het onderzoek.

 

Ben je benieuwd naar de ideeën van je dorpsgenoten?

 

Kom naar de inspiratiessessie op 13 januari in de ochtend van 10 tot 12 in het gemeentehuis in Cuijk.

 

Heb je zelf een goed idee en kun je uitleggen waarom?

 • Vertel het die ochtend in een pitch (meld je aan op communicatie@landvancuijk.nl)
 • Plaats je idee tussen 13 en 31 januari op ons.landvancuijk.nl/hartvancuijk
 • Stop je idee tussen 13 en 31 januari in de ideeënbus in de hal van het gemeentehuis
 • Er zijn leuke (Cuijkse) prijzen te winnen.

 

Subsidie onderhoud monumenten

Met het onderhoud van een gemeentelijk monument zijn kosten gemoeid. Eigenaren van een monument kunnen een tegemoetkoming krijgen in deze kosten. Sinds 1 januari geldt in heel de gemeente dezelfde regeling. Tot die tijd golden nog de afspraken uit de voormalige vijf gemeenten.

 

Maximale subsidie

Per gemeentelijk monument kan een vergoeding voor 50% van de kosten worden aangevraagd. De maximale tegemoetkoming is €2.500 per vijf jaar. Dit bedrag is nadrukkelijk bestemd voor onderhoud, en niet voor verbetering van het monument.

 

Subsidie aanvragen voor 2024

Gewoonlijk is het de bedoeling om in het jaar, voorafgaand aan de uitvoering van onderhoud, subsidie aan te vragen. Omdat de regeling pas aan het eind van 2023 is vastgesteld, is het eenmalig mogelijk om in januari subsidie aan te vragen.  Dit kan nog tot 31 januari 2024. Ga hiervoor naar www.gemeentelandvancuijk.nl/monumenten.

 

Begin het jaar goed: verplant kansarme jonge bomen voor klimaat en biodiversiteit

Nog geen goede voornemens voor het nieuwe jaar, maar wil je wél iets voor het klimaat en de biodiversiteit doen? Doe mee aan de oogstdriedaagse! Op deze drie dagen, georganiseerd door Meer Bomen Nu (samenwerkingspartner van onze gemeente), worden jonge boompjes geoogst om ze elders in opnieuw te planten. Zo krijgen duizenden bomen een tweede leven. In onze gemeente, net op de grens tussen Westerbeek en het nabijgelegen Elsendorp, kun je op vrijdag 5 en zondag 7 januari meehelpen en jonge boompjes gratis meenemen.

Interesse? Je kunt je aanmelden als vrijwilliger om mee te helpen de boompjes uit te steken (je mag dan zelf ook gratis boompjes meenemen) of als afhaler van gratis boompjes. Je moet je wel vooraf aanmelden als vrijwilliger of afhaler. Dat kan via https://meerbomen.nu/regios/noord-brabant.

Over de locaties
In natuurgebied de Krim nabij Westerbeek worden op de genoemde dagen grove dennen en berken uitgestoken, die meteen meegenomen mogen worden. Ook op andere locaties in de provincie, buiten onze gemeente, zijn er oogstlocaties te vinden waar je mee kunt doen. Het up-to-date overzicht van oogstdagen in Noord-Brabant vind je op https://meerbomen.nu/regios/noord-brabant.

Over het oogsten

De gemeente Land van Cuijk werkt samen met Meer Bomen Nu. Deze organisatie zorgt dat bomen van ongewenste locaties naar gewenste locaties worden verplant. Ze verzamelen bijvoorbeeld overdadige zaailingen, oftewel jonge bomen, uit natuurgebieden die op een kansarme plek staan. Bijvoorbeeld als deze boompjes te weinig licht krijgen of te dicht bij een pad staan en anders worden gemaaid. Door deze met vrijwilligers uit te steken, of te stekken of 'oogsten', kan Nederland versneld vergroenen.

Vrijwilligers en oogstlocaties gezocht in de regio Land van Cuijk
Meer Bomen Nu is nog op zoek naar landeigenaren, landgoederen, campings of andere groenstroken die samen willen kijken of een zaailing-reddingsactie plaats kan vinden op hun terrein. Ook zijn vrijwilligers die willen meehelpen met het uitsteken van de zaailingen, verplaatsen, verzorgen of planten van harte welkom. Men kan zich aanmelden op de website van meerbomen.nu en/of zich melden bij coördinator Stijn Mertens via noordbrabant@meerbomen.nu.

 

Fotobijschrift: Vrijwilligers steken jonge boompjes uit tijdens een eerdere oogstdag in natuurgebied De Vilt in Beugen

 

1 januari 2024: Start subsidie kernendemocratie 2024 

 

Op donderdag 9 maart 2023 heeft de gemeenteraad de Kadernotitie Subsidieverlening Kernendemocratie 1.0 vastgesteld. In deze kadernotitie staat onder andere vermeld welke uitgangspunten en voorwaarden gelden voor subsidies aan wijk -en dorpsraden en voor inwonersinitiatieven. Het subsidiebeleid is in het algemeen bestemd voor de wijk- en dorpsraden en in het bijzonder voor inwonersinitiatieven. 

 

Subsidie voor Inwonersinitiatieven (incidenteel)  

Om inwonersinitiatieven te ondersteunen, heeft het college van B&W de Subsidie voor Inwonersinitiatieven (incidenteel) vastgesteld. Deze regeling is vooral in het leven geroepen om met name inwonersinitiatieven mogelijk te maken en de KernenCV’s te realiseren. Het collectief maatschappelijk belang staat hierin centraal. Het gaat om initiatieven waarvoor aantoonbaar draagvlak is en dat naar onze mening waardering verdiend. Hier is weer voor ieder gebied van de wijk- of dorpsraad in totaal 7.500 euro beschikbaar. 

 

Een idee voor jouw wijk? 

Heb je zelf, met een groep inwoners samen of met jouw vereniging, een idee voor jouw wijk en heb je dit nog niet ingediend? Wacht dan niet te lang, want de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Vanaf 1 januari 2024 kun je subsidie aanvragen via https://www.gemeentelandvancuijk.nl/subsidies#aanvraag-subsidie-kernendemocratie. Deadline voor deze subsidieregeling Inwonersinitiatieven is op 1 november 2024. 

 

Structurele subsidie aan wijk- en dorpsraden

Een wijk- of dorpsraad vervult een belangrijke rol in de verbetering en instandhouding van de leefbaarheid van de eigen kern of wijk. Om het werken als wijk- of dorpsraad mogelijk te maken en om hen hierin financieel te ondersteunen, zijn de volgende twee subsidieregelingen vastgesteld:

 1. Subsidie voor de Kernactiviteiten wijk- en dorpsraden 2024 (€ 3.000,-).
 2. Subsidie voor de activiteit Facilitering en Ondersteuning kernendemocratie wijk- en dorpsraden 2022 (€ 2.500,-).

Deze subsidies kunnen wijk- en dorpsraden vanaf 1 maart aanvragen via https://www.gemeentelandvancuijk.nl/formulieren/aanvraag-subsidie-wijk-en-dorpsraden. Om voor deze subsidies in aanmerking te komen moet de wijk- of dorpsraad jaarlijks én tijdig hun aanvraag indienen. De raden zijn hier zelf verantwoordelijk voor.  Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Land van Cuijk moet dit vóór 1 mei in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend zijn.

 

Overzicht aanvragen 2023 

Van april tot november 2023 konden er voorstellen ingediend worden voor de subsidie die voor 2023 beschikbaar was gesteld. Wil je weten wat voor aanvragen zijn toegekend en om welke initiatieven het gaat? Kijk dan op onze www.onslandvancuijk.nl . Hier komt ook een overzicht van de nog beschikbare subsidie voor 2024. 

 

Meer informatie

Kijk ook eens op ons.landvancuijk.nl voor informatie over jouw kern. Heb je dan nog vragen stel die aan de gebiedsmakelaar van jouw kern. De contactgegevens staan op de website.

 

Alle toegekende subsidies zijn te vinden op https://ons.landvancuijk.nl/meegedacht/inwonersinitiatieven/ AFBEELDING: 4. QR-code-OnslandvanCuijk-subsidies

4qr-code-onslandvancuijk-subsidies.jpg

Fotobijschrift: Initiatief Werelds koken, Mill. Ontmoeting en verbinding tussen vrouwen met verschillende achtergronden en uit diverse culturen

 

Uitnodiging informatieavond Dorpsplan Langenboom

 

Op dinsdag 9 januari 2024 vindt een informatieavond plaats inzake het Dorpsplan Langenboom.

 

Wanneer: Dinsdag 9 januari 2024

Hoe laat: 19.00 uur tot 20.30 uur

Waar: Kantine voetbalvereniging S.E.S., Dennendijk 12 , 5453 KG Langenboom.

 

 

De Stichting Eigen Kweek (initiatiefnemers) met adviseurs en vertegenwoordigers van de gemeente Land van Cuijk zullen die avond aanwezig zijn. Deze avond is bedoeld om je een goed beeld te geven van het ontwerpbestemmingsplan en alle vragen te beantwoorden. Je aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

 

Wat is de inhoud van het plan?

De Stichting Eigen Kweek is al geruime tijd bezig om in goed overleg met zowel de gemeente als met de Langenboomse gemeenschap het Dorpsplan Langenboom voor te bereiden en uit te voeren. Het Dorpsplan Langenboom richt zich op een aantrekkelijk, leefbaar en toekomstbestendig dorp. Op de locatie Dorpshart vindt een ambitieuze transformatie van de kerk plaats, ter plaatse van ‘De Wis’ worden nieuwe appartementen ontwikkeld en de voormalige pastorie(woning) wordt gesplitst in twee woningen. Op de locatie Sportpark worden de sportieve mogelijkheden uitgebreid. Deze ontwikkelingen binnen de locaties Dorpshart en Sportpark sluiten niet aan op de huidige bestemmingen, bestemmingsgrenzen en bouwvlakken. Het opgestelde (ontwerp)bestemmingsplan ‘Dorpsplan Langenboom’ maakt deze gewenste ontwikkelingen juridisch planologisch mogelijk.

 

Ontwerpbesluiten

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken bekend dat de onderstaand(e) ontwerpbesluit(en) en bijbehorende stukken ter inzage worden gelegd:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsplan Langenboom’.
 2. Voor deze ontwikkeling wordt geen ontwerpexploitatieplan ter inzage gelegd. Er zal voor de vaststelling van het bestemmingsplan een anterieure exploitatie c.q. samenwerkingsovereenkomst worden gesloten voor het verhaal van de kosten.

 

Waar en wanneer kun je de stukken inzien?

Wij nodigen je uit om het ontwerpbestemmingsplan in te zien. Deze ontwerpbesluiten liggen zes weken ter inzage van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024. De stukken zijn digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op de plannaam ‘Dorpsplan Langenboom’ of op plannummer NL.IMRO.1982.BPLaDorpsplan-ON01. Het bestemmingsplan is tijdens openingstijden ook in te zien op het Gemeentehuis, Louis Jansenplein 1, in Cuijk. Als je het bestemmingsplan op het gemeentehuis wil inzien, neem dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via ro@landvancuijk.nl of telefoonnummer 0485-854000.

 

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen online via een DigiD-formulier, schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan kun je online indienen via de website: www.gemeentelandvancuijk.nl/formulieren/zienswijze-indienen. Een schriftelijke zienswijze hierover richt je aan de gemeenteraad van Land van Cuijk, postbus 7, 5360 AA Grave. Voor algemene informatie over het plan of een mondelinge zienswijze kun je telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Hoe verloopt de procedure verder?

De zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden beoordeeld door burgemeester en wethouders. Per zienswijze wordt aangegeven of, en op welke wijze de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het (al dan niet aan de hand van de zienswijze of ambtshalve aangepaste) ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Afbeelding: 8. Logo eigen kweek Langenboom

 

Afbeelding: 8. glvc_logo_liggend_vDEF

 

Bomenonderhoud gemeente Land van Cuijk 2024

In de gemeente Land van Cuijk wordt ieder jaar ongeveer een vierde deel van het gemeentelijk bomenbestand gecontroleerd. Met deze werkwijze komt elke gemeentelijke boom eens in de vier jaar aan de beurt. Bij de controle wordt gekeken of de bomen nog gezond en veilig zijn Denk bijvoorbeeld aan het handhaven van een minimale doorrijhoogte of het verwijderen van dode takken. Indien nodig wordt een boom gesnoeid of in het uiterste geval geveld (kappen).

 

Dit jaar worden de bomen in gebied Noord (Beers, Cuijk, Escharen, Gassel, Grave, Haps, Katwijk, Langenboom, Linden, Mill, Oeffelt, Sint Agatha, Sint Hubert, Velp, Vianen en Wilbertoord) door de firma Vitaboom Boomverzorging uit Rijkevoort gesnoeid in de periode januari tot en met juli 2024. Bomen waarbij geconstateerd is dat snoeien wegens gezondheids- of veiligheidsredenen direct nodig is, worden met voorrang aangepakt.

 

Dit jaar worden de bomen in gebied Zuid (Beugen, Boxmeer, Groeningen, Holthees, Landhorst, Ledeacker, Maashees, Oploo, Overloon, Rijkevoort, Sambeek, Stevensbeek, Vierlingsbeek, Vortum-Mullem, Wanroij Westerbeek) door de firma Jos Kanters Groenvoorziening uit Erp gesnoeid in de periode  januari tot en met juli 2024. Bomen waarbij geconstateerd is dat snoeien wegens gezondheids- of veiligheidsredenen direct nodig is, worden met voorrang aangepakt.

 

In januari 2024 zullen wij starten met het verplanten van een grote boom aan de Mees-Karekiet te Boxmeer.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeven van waterberging in de wijk.

De boom wordt op een andere nabij Beugenseweg in Boxmeer terug geplant waar deze verder kan uitgroeien.

 

In de periode december 2023 t/m februari 2024 zijn wij ook bomen aan het planten op verschillende locaties die in voorgaande jaren zijn gekapt.

 

Gedurende deze werkzaamheden kun je enige hinder ondervinden, wij vragen hiervoor je begrip.

 

Via bijgaande link kun je op de site zien waar de te snoeien/vellen en te planten bomen op staan.

https://www.gislandvancuijk.nl/cook/bomen

 

Alzheimercafé

‘We zijn zelf het medicijn’: Het effect van een gezonde leefstijl.

 

Dementie is een nare aandoening die niet te genezen is. En het aantal gevallen neemt de komende jaren schrikbarend toe. In Brabant harder dan in de rest van het land. Dat ruim 30% van de gevallen van dementie te voorkomen is door een bepaalde leefstijl is bij maar weinig mensen bekend. 
Maar wat als er al een diagnose is? Wat voor effect kan een gezonde leefstijl dan hebben?

 

Gastspreker is Tom Jacobs, gezondheidsbevorderaar en werkzaam bij de GGD Hart van Brabant, specialist ouderen.

 

Inloop/aanvang: 19.00/19.30 uur

Organisatie: Alzheimer Land van Cuijk & Gennep i.s.m.

Dementie Vriendelijke Gemeenschap Land van Cuijk,

Pantein en Sociom

Locatie: Castella, Cantheelen 6.200 in Cuijk, vergaderruimte

Citadel 1e etage, voor iedereen vrij toegankelijk

Meer informatie: tel. 06-2399 5798

Gratis toegang en de koffie/thee staat klaar

5logo-alzheimer.jpg

 

In kader met logo GGD plaatsen

 

Gebruik je nog geen vitamine D? Start er nu mee!

Vitamine D is van belang voor een goede weerstand, botopbouw en een goede werking van de spieren. De belangrijkste bron van vitamine D is het zonlicht, maar je kunt ook vitamine D uit voeding halen. Dat is belangrijk in deze donkere wintermaanden. Naarmate we ouder worden kan de huid niet voldoende vitamine D op te nemen, ook wanneer u veel buiten bent. Ook bij mensen met een donkere huidskleur is het lastiger om voldoende op te nemen via de huid.

 

Voor meer informatie over vitamine D, kijk op: www.voedingscentrum.nl

 

 

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Het aanpassen van de bebording - aan Derpshei en Kerkpad te Overloon
 • Tijdelijke verkeersmaatregel ivm NK Maasheggenvlechten - tussen Oeffelt en Beugen
 • Tijdelijke verkeersmaatregel voor het instellen van een parkeerverbod - aan het 14 Oktoberplein te Overloon
 • Tijdelijke verkeersmaatregel voor het instellen van een parkeerverbod - aan Sint Cornelisstraat 18 te Vortum-Mullem
 • Tijdelijke verkeersmaatregelen voor het evenement Kuukse Elfkroegetocht - te Cuijk
 • Reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - aan Koninginnedijk te Grave
 • Reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - aan Oranjeboomstraat te Mill

| Overige

 • Kennisgeving voorgenomen verkopen (binnen ruilovereenkomst) ten behoeve van ontwikkeling Maasheggengebied
 • Publicatie verkoop gemeentelijke grond
 • Beleidsregel: Wonen in het Groen – Zuid
 • Participatie: Kennisgeving ter inzage legging
 • Verordening tot het vervallen verklaren van de Verordening forensenbelasting Boxmeer 2021
 • Verordening reinigingsheffingen Land van Cuijk 2024
 • Verordening rioolheffing Land van Cuijk 2024
 • Verordening marktgelden Land van Cuijk 2024
 • Didam-arrest: één-op-één verkoop gemeentegrond
 • Verordening liggelden woonschepen Land van Cuijk 2024
 • Legesverordening Land van Cuijk 2024
 • Verordening reclamebelastingen Land van Cuijk 2024
 • Verordening onroerendezaakbelastingen Land van Cuijk 2024
 • Verordening scheepvaartrechten Land van Cuijk 2024
 • Aanwijzingsbesluit gebieden voor inzet cameratoezicht Boxmeer

Beers

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw op bestaande aanbouw Maalstoel 12, 5437BW Beers NB

| Overige

 • Publicatie overeenkomst project “Buitengebied, Blauwe Steen, perceel 1737, Beers”
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Beers, Hoenderstraat 3-3a

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Lange Heggen West ongenummerd in Beugen, kadastraal bekend, sectie F, nummer 3924 (kavel 508)
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Lange Heggen West ongenummerd in Beugen, kadastraal bekend gemeente Boxmeer, sectie F, nummer 3919 (kavel 508)
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfspand met kantoor voor NAFVSM Romeinenstraat - Laan de Wijze Ongenummerd, Beugen - kadastraal BMR00 S 926

| Overige

 • Publicatie verkoop gemeentelijke grond bedrijvenpark Sterckwijck/Health Campus te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor een nieuwe kennisgeving voor de BRZO ivm afname gevaarlijke stoffen Raamstraat 1-3 en Exportstraat 43 en Wim de Korverstraat 51 Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een leidingbrug Wim de Körverstraat 35, 5831AN Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen van een BRZO bedrijf, Raamstraat 1-3, Exportstraat 43 en Wim de Korverstraat 51 Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk herplaatsen van bedrijfsmuseum in tuin/park Wim de Körverstraat 35, 5831AN Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een carport Parklaan 42, 5831HW Boxmeer

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Spoorstraat 74, 5831CM Boxmeer

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Boxmeer, Steenstraat 80-82, Rapenstraat

 

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning Hof van Cuijk ong. Cuijk CUI00 C 6020
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakkapel Hazeleger 108, 5431HN Cuijk

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het oprichten van een woonhuis Jan van Cuijkstraat ongenummerd, Cuijk - kadastraal CUI00 C 6020
 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het onderhouden en verduurzamen van het pand Galberg 6, 5431KZ Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning Merletplein 18 Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een inrit Grotestraat 134, 5431DM Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanbrengen van zonnepanelen op het dak en het bouwen van een bijgebouw Kerkstraat 10, 5431DS Cuijk

| Overige

 • APV-vergunning verleend voor Aanwezigheidsvergunning Cafetaria Padbroek Berenkuil 1, 5431LE te Cuijk Berenkuil 1, 5431LE te Cuijk
 • Standplaatsvergunning verleend aan Quynh-Ly voor de verkoop van Vietnamese producten op het Valuweplein in Cuijk
 • Alcoholwetvergunning verleend voor Alcoholwetvergunning Model A Maasstraat 3, 5431EB Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van steigerwerk en container van 8 januari t/m 1 maart 2024 Nabij De Wiel en Vorstendom in Cuijk
 • Verordening tot vervallen verklaren van de Verordening parkeerbelastingen Cuijk 2021
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van carnavalsactiviteiten op 09/02/2024 tot en met 13/02/2024 Grotestraat 58, 5431DL Cuijk
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van 2 uurkes Vurraf op 10/02/2024 Grotestraat 23a, 5431DG Cuijk

Escharen

| Overige

 • Standplaatsvergunning verleend voor het verkopen van oliebollen op 31/12/2023 Muziekvereniging Eendracht Escharen Burgemeester de Bourbonplein, Mgr Borretweg , Kerplein Escharen

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk in gebruik nemen van de gronden ten behoeve van 25 kampeerplekken gemeente Grave, sectie M, nummer 339, achter Kapellaan 9 in Gassel

| Overige

 • Publicatie overeenkomst project “Krekelberg 13, Gassel”

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Valkhofscheweg ongenummerd (kavel 4) Grave

| Overige

 • Ontwerpbesluit Maatwerkvoorschriften - Mgr. Borretweg 21a, Grave
 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Mars en Wijthdijk 5 Grave

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten in woonunits Kevelaersedijk 1, 5826AN Groeningen

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfspand Kokerbijl 17 - 19, 5443PV Haps

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Hoefseweg 2, Haps
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Haps, Kerkstraat 14-16

 

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van woonfuncties in een bestaand kantoorpand en bedrijfswoning Gildestraat 23, 5824AA Holthees

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Horstenweg Oost Holthees

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een opbouw op een bestaande uitbouw Liefkeshoek 29, 5433KJ Katwijk NB

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dieseltank Korte Oijen 2, 5433NE Katwijk NB

| Overige

 • Verleende vergunning voor het overbrengen en gebruik van explosieven ten behoeve van de reiniging van de ketels en installaties aan Lange Oijen 31 te Katwijk NB

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming van een kerkgebouw Kerkstraat 6, 5445AD Landhorst
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van uitbreiding nevenactiviteiten De Quayweg 7, 5445NP Landhorst

 

Langenboom

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Maurikstraat 25-Campagnelaan 10, Langenboom
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsplan Langenboom’
 • Aankondiging inzake dorpsplan Langenboom

 

Ledeacker

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Ledeacker, Sassekamp 9

 

Linden

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis Lommerstraat 6, 5439NP Linden

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 16 appartementen Spoorstraat ong. Mill MIL00 G 2534

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een extra oprit Nachtegaalstraat 9, 5451XP Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 2 seniorenwoningen Stationsstraat 38a en 38b Mill - kadastraal Mill G 2535

 

Oeffelt

| Overige

 • Publicatie overeenkomst project “Buitengebied Oeffelt, Hogehoek ong.”
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 5 containers Europlein ong. Oeffelt
 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Oeffelt, Brakels Eng

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming Schipperspeel 4 en 4a, 5841CL Oploo
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor her realiseren van bedrijfsgebouwen Loonseweg 6, 5841CR Oploo
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een modulaire trainingsfaciliteit Tweede Stichting 19, 5841DC Oploo
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouwen Loonseweg ong. Oploo (nabij nr. 20) OLO00 M 890/892
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk realiseren van een terras bij Koffiehuus Ons Moe Grotestraat 10A, 5841AB Oploo
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een garage/schuur Gemertseweg 16, 5841CD Oploo

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een woonhuis met bijgebouw Watermolenstraat 3e in Oploo

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oploo, Driehoek 11, 11a en 11b
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oploo, Stootershutweg 6

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Crooijmansweg 2, 5825JL Overloon
 • Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een sanitair unit en een propaangastank Holthesedijk 6a, 5825JG Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Koningsspil ongenummerd in Rijkevoort (BMR00 W 1768, kavel 516)

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een werktuigenloods Sassekamp 10, 5447PM Rijkevoort
 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het melden van het gebruik van het pand Hoogeindsestraat 3, 5447PD Rijkevoort

 

Sambeek

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Sambeek, Zandsteeg 7

 

St. Agatha

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning Liesmortel 27b, 5435XH Sint Agatha

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de "Nacht van" op 03/02/2024 Liesmortel 46, 5435XJ Sint Agatha

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een loods Sambeeksedijk 10A, 5845ES Sint Anthonis
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en verduurzamen van een rijksmonument Noordkant 11, 5845EX Sint Anthonis
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van verouderde woning Bosweg 11, 5845EA Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken van een kantoor met logiesfunctie Vlagberg 28, 5845EC Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouw Pastoor Jacobsstraat ongenummerd in Sint Hubert (MIL00 R 1550)
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk gebruik van een hal voor statische (binnen)opslag kermisattributen Ericaweg 2, 5454NM Sint Hubert
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van loodsen Achterdijk ong. Sint Hubert MIL00 R 95
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een pre-mantelzorgwoning Kerkpad 18, 5454GK Sint Hubert

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het afronden van de landschappelijke inpassing van het ondernemerspark Kloosterstraat ongenummerd in Stevensbeek (OLO00 M 747)

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan “Stevensbeek, Stevenshof, Fase II’

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en gedeeltelijk slopen van de woning Venstraat 2, 5363SM Velp

| Overige

 • Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Velp, Mariëndaal’

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning 't Hulder ongenummerd in Vierlingsbeek (VLB00 C 3213)
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande woning Grotestraat 35, 5821AB Vierlingsbeek
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning met 2 inritten Hulder ongenummerd, Vierlingsbeek - kadastraal VLB00 C 502

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen een woning en het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak Overloonseweg 1, 5821EE Vierlingsbeek

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Vierlingsbeek, Molenweg 15

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van een woonboerderij Franssenstraat 98, 5434SJ Vianen NB (sectie B, nummer 3551)
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning Franssenstraat 87, 5434SG Vianen NB
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde Koebaksestraat 20, 5434ST Vianen NB

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woonhuis Steeg 4, 5446XN Wanroij
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van nieuwbouw kindcentrum De Sprong Lindenplein 17, 5446AV Wanroij
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping De Elzen 2, 5446WJ Wanroij

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een natuurvijver Oosteind 2, 5446PM Wanroij

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Wanroij, Peelstraat 4b, 6, 11 en 15 en uitbreiding bedrijventerrein Molenveld

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een varkensstal Boveneind 5, 5843BC Westerbeek

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ingetrokken – Noordstraat 80, Wilbertoord

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Wilbertoord, Van Ophovenlaan 66