Jongeren maken meer kans op een woning

Gepubliceerd op 25 januari 2024 om 17:08

Gemeente Land van Cuijk, woningcorporaties Mooiland en Wonen Vierlingsbeek, stichting huurdersplatform Land van Cuijk en huurderspanel Vierlingsbeek, ondertekenden op 25 januari de prestatieafspraken voor komend jaar.

Op de foto V.l.n.r. Wethouder Bouke de Bruin-van Vught, Ingrid Reijnders (Huurderspanel Vierlingsbeek), wethouder Willy Hendriks-van Haren, Gerto Reijnders (Huurdersplatform Land van Cuijk), Carly Jansen (Mooiland), Joke Abbring (Wonen Vierlingsbeek), Luc van Dreumel (Huurdersplatform Land van Cuijk) Bert Linskens (Mooiland).

 

Dit zijn de belangrijkste (nieuwe) afspraken:

  1. We zorgen ervoor dat jongeren een grotere kans maken op huisvesting

Door een deel van de vrijkomende woningen niet volgens het wachttijdensysteem te verdelen, maar te verloten neemt de slaagkans om een woning te verkrijgen voor jongeren verhoudingsgewijs toe. Wonen Vierlingsbeek zal maximaal 10% van de vrijkomende woningen op deze wijze aan jongeren toewijzen. Mooiland gaat na of het lotingsaandeel in het nieuwe woningvindsysteem Thuispoort (voorjaar 2024) verhoogd kan worden naar 30%.

 

  1. In 2024 en volgende jaren werken we voortvarend aan de bouw van 231 nieuwe woningen

Afgesproken is om 1.200 woningen te bouwen tot 2030.  De productie hiervan komt goed op gang. In 2022 en 2023 realiseerden we 156 nieuwe sociale huurwoningen en in 2024 gaan we aan de slag met 231 woningen.

  1. We stimuleren woningsplitsing

In 2023 zijn de mogelijkheden voor (pre)mantelzorg woningen en generatiewoningen verruimd. In 2024 volgen aanvullende vormen van woningsplitsing waaronder friendscontracten.

 

  1. We verbeteren de leefbaarheid

In de wijk Bakelgeert-Noord zetten de gemeente en Mooiland hun activiteiten voort om met gerichte activiteiten en budgetten de leefbaarheid en veerkracht in de wijk te verbeteren.

In 2024 gaan we aan de slag met paradijsvogelwoningen. Dit zijn veilige prikkelarme woningen voor een kleine groep inwoners binnen de gemeente Land van Cuijk met gedragsproblemen waarvoor dit een wenselijke voorziening is.

 

  1. We gaan aan de slag met collectieve warmte-oplossingen

In de kernen Escharen, Maashees, Beugen en Vierlingsbeek zijn de mogelijkheden voor de toepassing van (collectieve) alternatieve warmte-oplossingen verkend. Op basis van deze dorpen wordt een blauwdruk opgesteld die het proces in andere kernen en wijken zal ondersteunen en versnellen.

  

Wethouder Bouke de Bruin-van Vught: “Met deze nieuwe prestatieafspraken zorgen we samen voor meer woningen die geschikt zijn voor verschillende (specifieke) doelgroepen. Ook jongeren krijgen meer kans op een woning. Dit zorgt voor betere doorstroming op de woningmarkt. Door het bundelen van onze krachten hopen we dat meer inwoners van Land van Cuijk sneller een geschikte woning vinden’’.

Carly Jansen, directeur-bestuurder, Mooiland: “Ik ben er trots op dat we samen dit mooie pakket aan afspraken hebben neergezet. We gaan aan de slag om meer jongeren in Land van Cuijk aan een woning te helpen. Ook bouwen we veel nieuwe woningen en daarmee bevorderen we de doorstroming. Naast nieuwbouw renoveren we van 2023 – 2024 ruim 1800 woningen in Land Van Cuijk. Samen zetten we onze schouders eronder!”

Joke Abbring, directeur-bestuurder, Wonen Vierlingsbeek: “Om ervoor te zorgen dat iedereen in Land van Cuijk passend kan wonen zijn er meer goede en betaalbare (sociale) huurwoningen nodig. We hebben met elkaar een stevige ambitie benoemd waar we samen onze schouders onderzetten. Deze nieuwe prestatieafspraken maken het mogelijk!