overloon nieuws

Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 25 januari 2022 om 19:15

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2022 een eenmalige tegemoetkoming van €200 voor de stijgende energiekosten. Inwoners met een bijstandsuitkering hoeven niets te doen. Zij zijn bekend bij de gemeente en krijgen het bedrag van €200 vanzelf. Andere inwoners die mogelijk in aanmerking komen, kunnen de eenmalige energietoeslag aanvragen via de website. Dit kan zodra er meer bekend is over de uitkering van de extra energietoeslag. 

 

Wat moet u weten

 • De uitbetaling gebeurt in het 1e kwartaal van 2022. Wanneer precies, is nog niet bekend.
 • Zodra er meer bekend is, staat de informatie op de website van de gemeente. Bijvoorbeeld over de manier van aanvragen en de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze extra energietoeslag.

 

Wie komen in aanmerking

 • Inwoners met een bijstandsuitkering
 • Inwoners met een inkomen op of net boven het sociaal minimum
 • Inwoners met een IOW-uitkering
 • AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen
 • Zelfstandige ondernemers met een laag inkomen

 

Hulp nodig?

Voor hulp met geldzaken kunt u contact opnemen met Sociom via 0485-700 500 of info@sociom.nl. 

Let op: Sociom kan geen vragen beantwoorden over de eenmalige energietoeslag.

Veranderingen in de gemeentebelastingen

 

De gemeente Land van Cuijk heft en int zelf de gemeentelijke belastingaanslagen. Dit betekent dat er, afhankelijk van waar je woont, iets veranderd kan zijn.

 

Wat is er veranderd? 

 

 • De gemeente Land van Cuijk kent geen hondenbelasting. Deze vervalt dus voor de inwoners van de voormalige gemeente Grave.
 • Vanaf 1 januari gelden voor alle inwoners van de gemeente Land van Cuijk uniforme tarieven voor de leges, rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelastingen.
 • In de voormalige gemeente Sint Anthonis deed de Belastingsamenwerking Oost Brabant in Oss (BSOB) dit. Vanaf 2022 dus niet meer. 
 • Betalingen van rioolheffing en/of afvalstoffenheffing lopen vanaf 1 januari 2022 dus via de gemeente Land van Cuijk. 
 • Voorheen betaalden de inwoners van de voormalige gemeente Boxmeer en Mill en Sint Hubert dit via Brabant Water. 
 • Voor inwoners van Boxmeer en Mill en Sint Hubert zijn daarom vanaf januari 2022 de maandelijkse voorschotbedragen aan Brabant Water verlaagd.
 • Voor de inwoners van de voormalige gemeente Cuijk verandert er niets.
 • De aanslag over 2022  komt rond 31 maart 2022. Normaal eind februari maar deze keer later.

 

Nog vragen?

Heb je nog vragen, neem dan contact op met belastingen@landvancuijk.nl.

’t Kavelt in Mill

 

Bouwrijp maken fase 1

 

 

Op maandag 24 januari is gestart met het bouwrijp maken van het terrein voor het woningbouwplan ’t Kavelt/Molenheide Buiten fase 1. Het plan ligt globaal tussen de Wanroijseweg, de Van Bogaardweg en grenzend aan de bospercelen van het Natuurgebied Molenheide.

 

 

Werkzaamheden bouwrijp maken

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit grondwerk, de aanleg van riolering (vuilwater en hemelwater), het maken van een aansluiting op de Wanroijseweg, het aanbrengen van bouwwegen en de aanleg van een wadi. De werkzaamheden duren tot half april 2022. Ook worden er in de periode april-mei 2022 door de diverse nutsbedrijven kabels en leidingen aangelegd. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de bouw van woningen. Zoals het er nu uitziet start deze woningbouw in de tweede helft van 2022. 

 

Informatie

Aannemersbedrijf Gebr. Van Venrooij BV uit Weurt voert de werkzaamheden uit. Omwonenden zijn per brief door de aannemer op de hoogte gesteld. Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met Tiemen Bronsema, Projectleider Openbare Ruimte van de gemeente Land van Cuijk. Mail: tiemen.bronsema@landvancuijk.nl

 

Meer weten over het woningbouwplan Molenheide Buiten? Kijk dan op www.molenheidebuiten.nl

Verplaatsing constructie John S. Thompsonbrug zorgt voor afsluitingen eind januari

 

De zogenoemde slim-fit-coat die wordt gebruikt voor het schilderwerk van de John S. Thompsonbrug in Grave, wordt verplaatst. Daardoor is de brug in de nacht van 26 op 27 januari afgesloten voor verkeer. Dan wordt een deel van de constructie verplaatst. 

 

Nachtafsluiting 26 januari

Op woensdag 26 januari is de brug afgesloten van 23.45 tot 05.00 uur. Dan verplaatsen we het tussenstuk van de slim-fit-coat naar de locatie van de oude aanrijdschades aan brugdeel 8 en 9, aan de Graafse kant. Door dit ’s nachts te doen hebben openbaar vervoer en landbouwverkeer er zo min mogelijk last van. Tijdens de werkzaamheden kunnen hulpdiensten wel gewoon over de brug. Fietsers kunnen onder begeleiding van de aanwezige verkeersregelaars de brug passeren via het fietspad. De te volgen omleiding wordt ter plaatse met informatieborden aangegeven.

 

Onderhoudswerkzaamheden tot eind 2022

De onderhoudswerkzaamheden die het Gelders Staalstraal- en schildersbedrijf (GSB) verricht in opdracht van Rijkswaterstaat duren nog tot eind 2022. Steeds als een brugdeel geverfd is, is een afsluiting nodig om de slim-fit-coat naar het volgende brugdeel te verplaatsen. Het schilderen van elk brugdeel duurt steeds zo’n 3 maanden. Als het schilderwerk in 2022 klaar is, zijn de typerende regenboogkleuren van het rijksmonument, die nu zijn vervaagd, weer in ere hersteld. Naast het schilderen van de bovenbouw, vervangt GSB in 2022 ook de slijtlaag van het wegdek en het fietspad van de brug. 

 

Brug zomer 2022 dicht voor vervangen wegdek

In 2022 wordt de brug meerdere weken volledig afgesloten om het wegdek over de gehele lengte te kunnen repareren. De exacte planning kan nog wijzigen maar zoals het er nu naar uit ziet zal deze afsluiting rond de zomervakantie plaatsvinden. Wanneer de uitvoeringsperiode bekend is, brengen we u hiervan op de hoogte. De zomervakantie is het meest waarschijnlijk omdat het in die periode minder druk op de weg is en er geen wegwerkprojecten in de regio voorzien zijn.

Op een nog te bepalen moment wordt ook het fietspad vervangen en tenslotte wordt de slim-fit-coat verwijderd omdat de brug dan naar verwachting helemaal geverfd is. Dat leidt in een weekend tot 2 nachten afsluiting voor al het wegverkeer. Uiteraard wordt u hierover te zijner tijd nog nader geïnformeerd. 

 

Afbeelding  ©Rijkswaterstaat – Studio Retouched

Parkeerontheffingen Cuijk, Mill en Grave Beperkte duur drie maanden verlengd

 

Sommige inwoners in de gemeente Land van Cuijk maken gebruik van een parkeerontheffing voor een blauwe zone. Parkeerontheffingen met een beperkte geldigheidsduur worden nu kosteloos drie maanden verlengd.

Harmoniseren
In de vijf voormalige gemeenten die sinds 1 januari jl. de gemeente Land van Cuijk vormen, golden verschillende regels m.b.t. een parkeerontheffing voor een blauwe zone. Dat brengt nu de situatie met zich mee dat voor inwoners van de kernen Cuijk, Grave en Mill een ontheffing geldig is tot en met 31 januari 2022. Een soortgelijke ontheffing voor inwoners van Boxmeer is echter onbeperkt geldig. De ontheffingen met een beperkte geldigheidsduur worden nu door de gemeente Land van Cuijk kosteloos verlengd tot en met 30 april 2022.

2022
Voor 1 mei 2022 krijgen inwoners die een ontheffing met beperkte duur hebben een nieuwe ontheffing voor de rest van 2022 en de eerste maand van 2023. Daarvoor wordt dan het normale parkeerontheffingstarief betaald voor een geheel jaar, minus de kosteloze verlenging tot en met 30 april.

Informatie
Vragen over dit onderwerp? Bel dan met de gemeente Land van Cuijk, telefoon 0485 – 85 40 00.

Inzameling schoon snoeihout in het buitengebied

Schoon snoeihout is zeer geschikt voor het opwekken van duurzame energie. Daarom zamelen we in het buitengebied van de gemeenten Land van Cuijk en Boekel op afroep aan huis schoon snoeihout in. Dit gebeurt tussen 28 februari en 25 maart 2022. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 17 februari 2022. 

Wat moet u doen?

 • Kijk op www.gemeentelandvancuijk.nl/snoeihout om te zien of u in aanmerking komt voor deze inzameling.
 • Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet:
 • Meld u dan voor 17 februari 2022 aan via het formulier op de website. 

Hoe werkt het?

Wanneer uw aanmelding voor 17 februari 2022 bij ons binnen is én de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, dan halen we het snoeihout tussen 28 februari en 25 maart op.

Snoeihout voor 28 februari 2022 klaarleggen

Het snoeihout dient vóór 28 februari op één hoop klaar te liggen. Dat mag alleen schoon snoeihout zonder blad zijn. Coniferen, bladhoudende takken, naaldhout, boomstronken, timmerhout, e.d. worden niet geaccepteerd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of komt u er niet helemaal uit? Neem dan contact op via gemeente@landvancuijk.nl o.v.v. Snoeihoutactie of bel naar (0485) 85 4000.

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden,

verwijzen wij u naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.


| Vergunningen

<S> Afhandelingen

 • Toestemming voor het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning voor stal 9 en de daarin te houden varkens aan Broekkant 10 te Beers
 • Ingetrokken aanvraag voor het demonteren van autowrakken aan Laagveld 13 te Cuijk

 

| Ruimtelijke plannen

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening Saxe Gotha’ Boxmeer”

 

| Verordeningen

 • Nadere voorschriften bij Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Land van Cuijk 2022
 • Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Land van Cuijk 2022
 • Nadere regels meldingsplicht evenement gemeente Land van Cuijk 2022
 • Algemene plaatselijke verordening Gemeente Land van Cuijk 2022
 • Instructie voor de griffier gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening auditcommissie gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening burgerinitiatief gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening klankbordgesprek burgemeester gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening rekenkamercommissie Land van Cuijk 2022
 • Verordening werkgeverscommissie gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening op de raadscommissies gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Land van Cuijk 2022

 

| Besluiten

 • Delegatiebesluit werkgeverschap griffie gemeente Land van Cuijk 2022


| Beleidsregels

 • Evenementenbeleid gemeente Land van Cuijk 2022
 • Regeling kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Land van Cuijk 2022
 • Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Land van Cuijk 2022
 • Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Land van Cuijk 2022
 • Gedragscode integriteit raadsleden en burgerleden gemeente Land van Cuijk 2022

 

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Vierlingsbeekseweg 69 te Overloon
 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Beerseweg 6b te Haps
 • Melding voor het oprichten van een gasdrukregelinstallatie aan Zandsteeg 11 te Sambeek
 • Melding voor het veranderen van de inrichting waarbij een beperkt deel van de tijd lasactiviteiten plaatsvinden naast de reeds gemelde activiteiten aan Hoogveldscheweg 1 C te Velp
 • Melding voor het oprichten van een camper- en caravanservicebedrijf aan Langenboomseweg 58 te Mill
 • Melding voor het veranderen van een winkel voor dier en tuin aan Loonseweg 3 te Oploo
 • Melding voor het veranderen van een kalkoenenhouderij aan Hoogeindsestraat 21 en 21a te Rijkevoort
 • Melding voor het oprichten van een groothandel in schoonmaakartikelen aan Meulenveldt 30 te Mill
 • Melding voor het veranderen van een paardenhouderij aan Overloonseweg 11 b te Vierlingsbeek
 • Melding voor het oprichten van een bedrijf voor het realiseren van staalframe voor prefab woningen aan Schuttersstraat 6 te Beugen
 • Melding voor het veranderen van een agrarisch bedrijf aan Zandsteeg 14 te Sambeek
 • Melding voor het veranderen van een gemengd landbouwbedrijf aan Overloonseweg 6 te Vierlingsbeek
 • Melding voor het veranderen van een farmaceutisch bedrijf aan Handelstraat 11 en 28 te Boxmeer
 • Melding voor het oprichten van een bedrijf voor dressuurles aan huis aan Vennenweg 3 te Maashees
 • Melding voor het veranderen van een melkveehouderij aan Hoogeindseweg 1 te Sambeek
 • Melding voor het veranderen van een akkerbouwbedrijf met caravanstalling aan Hoekstraat 6 te Rijkevoort
 • Melding voor het veranderen van een melkveehouderij aan Veerweg 3 te Vortum-Mullem

«   »