Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 30 januari 2024 om 19:10

Het Gemeentenieuws uit het Land van Cuijk is een belangrijke bron van informatie voor de inwoners van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint-Anthonis. Dit nieuwsplatform biedt een overzicht van ontwikkelingen, evenementen, besluiten en projecten die van invloed zijn op het dagelijks leven in deze regio.

Tijdelijk Noodfonds Energie:

Huishoudens met hoge energierekening en lager inkomen kunnen steun aanvragen


Huishoudens met een lager inkomen en een hoge energierekening kunnen terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening gedurende de zes maanden na hun aanvraag. De uitbetaling gaat via de energieleverancier. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds aanvragen op www.noodfondsenergie.nl

 

Het Noodfonds kijkt hoe hoog de energierekening is in vergelijking met het gezamenlijk inkomen in het huishouden. Als de energierekening meer dan 8 of 10% van het inkomen bedraagt, dan betaalt het Noodfonds de rest van de energierekening via de energieleveranciers. Het maakt niet uit welke leverancier het huishouden heeft. In vergelijking met vorig jaar komen mensen eerder in aanmerking.

 

Voor wie is het Noodfonds Energie?

Huishoudens kunnen een check doen op de site van het Noodfonds om te kijken of ze

in aanmerking komen voor steun uit het Noodfonds. De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het Noodfonds:

 • Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dat gaat concreet om 3200 euro (alleenstaand) en 4480 euro (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld en exclusief toeslagen.
 • Huishoudens hebben zelf een energiecontract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier.
 • De energierekening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 8 tot 10 % van het gezamenlijk bruto-inkomen: Voor mensen tot 130% van het sociaal minimum hoger dan 8% van het gezamenlijk bruto-inkomen, of voor mensen tot 200% sociaal minimum hoger dan 10%.
 • Het Noodfonds betaalt de rest van de maandelijkse energierekening boven deze 8 tot 10 % van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden.

 

Waar kan je steun aanvragen?

De aanvraag van het Noodfonds kan worden gedaan op www.noodfondsenergie.nl. Huishoudens kunnen daar terecht om de aanvraag via computer of via de app te doen. Ook familieleden, vrienden of hulpverleners kunnen daar via een machtiging de aanvraag voor iemand anders doen. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 maart 2024. Huishoudens met vragen kunnen terecht bij de landelijke hulplijn van het Noodfonds.

Wegafsluitingen en wegomleidingen

 

Lichtjesoptocht Boxmeer

Elk jaar wordt het evenement “Boxmér Praolt en Straolt” (lichtjesoptocht) georganiseerd op de zaterdag voor carnaval.

 

Dit jaar wordt het georganiseerd op carnavalszaterdag 10-02-2024 tussen 17:30 en 22:30.

In deze periode zijn de volgende wegen afgesloten:

Spoorstraat,

St. Rochusrotonde,

Steenstraat,

Sambeekseweg.

 

Er worden omleidingen ingesteld:

 

Vanaf Beugen en de A77 de richtingen:

Rijkevoort, St. Anthonis, station: volg de route via Sterckwijck, Voordstraat, Parallelweg, Graafseweg.

Sambeek, Verpleeg- en verzorgingstehuis Madeleine: via Beugenseweg, Karel Doormanstraat, Raetsingel, Het Zand.

 

Vanaf St. Anthonis en de A73 de richtingen:

Rijkevoort is normaal via de Graafseweg bereikbaar.

Station Boxmeer via de Wim de Korverstraat.

Maasziekenhuis, Beugen via Graafseweg, Parellelweg, voordstraat, Laan de Wijze

Sambeek, Madeleine: Volg de route: Graafseweg, Parallelweg, Voordstraat, Sterckwijk, Beugenseweg, Karel Doormanstraat, Raetsingel, Het Zand.

 

Vanaf Sambeek de richtingen:

Maasziekenhuis, Beugen, A77, Madeleine, Rijkevoort, St. Anthonis en station volg de Route: Het Zand, Raetsingel, Beugenseweg, Sterckwijk.

 

Metworstrennen Boxmeer

Op carnavalsmaandag 12-02-2024 vindt de jaarlijkse Metworstrennen plaats.

Hiervoor zijn omleidingen ingesteld voor carnavalszaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en carnavalsmaandag van 03.00 tot 18.00 uur.

 

In deze periode zijn de volgende wegen afgesloten:

 

Carnavalszaterdag:

Provincialeweg tussen Sambeek en Vortum Mullem

 

Carnavalsmaandag:

Provincialeweg tussen Sambeek en Vortum Mullem

Grotestraat tussen Sambeek en Boxmeer

 

De omleiding vanaf Vierlingsbeek:

Via Voortweg, Groeningsestraat, Herselsedijk, Langstraat, Radioweg, Sint Janslaan.

 

De omleiding vanaf Sambeek:

Via Sint Janslaan, Radioweg, Langstraat, Herselsedijk, Voortweg, Groeningsestraat.

 

Gratis jonge bomen en struiken voor iedere inwoner
Uitdeelacties op 3 februari en 2 maart

 

Deze winter geven lokale vrijwilligers van 3 IVN-natuurorganisaties (De Maasvallei/Boxmeer, De Groene Overlaat/Cuijk en Grave) gratis jonge bomen en struiken aan inwoners van het Land van Cuijk. Dit maakt deel uit van het grote Plan Boom-project, dat tot doel heeft in vier jaar tijd ongeveer 1 miljoen bomen in Brabant te planten. De gemeente staat als groene organisatie achter deze actie en schenkt daarom 1500 bomen.

De uitdeelacties vinden plaats op 3 februari en 2 maart 2024, tussen 10.00 en 12.00 uur, op verschillende locaties in dorpskernen (zie hieronder). Bij strenge vorst worden de acties uitgesteld. Elke persoon mag maximaal vier verschillende boompjes meenemen. Er is keuze uit verschillende soorten plantgoed, zoals Gelderse roos, lijsterbes, hazelaar, en meer. In totaal zijn er ongeveer 3000 boompjes en struiken beschikbaar.

Mensen in het buitengebied die meer willen planten, kunnen hun wensen kenbaar maken via landvancuijkgroen@outlook.com, inclusief hun adresgegevens. Er wordt dan gekeken naar subsidiemogelijkheden en eventuele vervolgacties van Plan Boom.

 

Uitdeellocaties:

3 februari tussen 10.00 en 12.00 uur:

Cuijk: Louis Jansenplein (marktplein)

Beers: De Kloosterhof/Grotestraat 14

Mill: Parkeerplaats Burg. Verstraatenlaan

Sint Anthonis: Parkeerplaats Oelbroeck

Westerbeek: Parkeerplaats centrum

Stevensbeek: Patersveld

Oploo: Graancirkel

Vierlingsbeek: Vrijthof

Gassel: Gentstraat (bij het kerkhof)

Linden: Dorpshuis de Burcht (let op: hier wordt in de middag uitgedeeld)

Sambeek: Pastoor de Vochtplein

Oeffelt: Leitingplein

Beugen: Kerkplein

Maashees: Bij kerk

2 maart tussen 10.00 en 12.00 uur:

Haps: Parkeerplaats Marijkeplein

St. Agatha: MFA De Agaat

Vianen: Parkeerplaats kerk / Café De Hei

Wilbertoord: Muziekkiosk St. Josephplein

Escharen: Kerkplein


Meer weten over Plan Boom? Kijk op www.planboom.nl.

 

Vraag vóór 1 maart alsnog de waarderingssubsidie voor verenigingen en stichtingen aan


Het subsidiebeleid van de gemeente Land van Cuijk is geharmoniseerd. Hierdoor komen sommige verenigingen of stichtingen nu alsnog in aanmerking voor een waarderingssubsidie in 2024. De subsidieaanvraag moet vóór 1 maart 2024 ingediend worden. Het gaat om verenigingen of stichtingen voor kunst, cultuur en erfgoed, sport, jeugd en welzijn en gezondheid.

 

De voormalige gemeenten Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis, Grave en Mill en Sint Hubert hadden ieder een eigen subsidiebeleid. Vanwege de samenvoeging tot de gemeente Land van Cuijk is er nu één subsidiebeleid voor de hele gemeente Land van Cuijk. De gemeenteraad heeft dit subsidiebeleid vastgesteld.

Sommige verenigingen en stichtingen kwamen volgens het beleid van de voormalige gemeenten niet in aanmerking voor de waarderingssubsidie. Volgens het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Land van Cuijk, kunnen zij deze waarderingssubsidie alsnog aanvragen. Deze subsidieaanvragen moeten zij vóór 1 maart 2024 indienen. Dit kan via www.gemeentelandvancuijk.nl/subsidies.

Vanaf 1 maart 2024 is het vervolgens mogelijk om de waarderingssubsidie voor 2025 aan te vragen.

 

Inzameling schoon snoeihout in het buitengebied


Schoon snoeihout is zeer geschikt voor het opwekken van duurzame energie. Daarom zamelen we in het buitengebied van de gemeenten Land van Cuijk en Boekel aan huis schoon snoeihout in. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 15 februari 2024.

Op www.gemeentelandvancuijk.nl/snoeihoutactie kunt u zien of u in aanmerking komt voor deze inzameling. Ook vindt u daar het aanmeldformulier. Wanneer uw aanmelding vóór 15 februari bij ons binnen is én de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, dan halen we het snoeihout op tussen 26 februari en 23 maart. Hoe en wanneer u het snoeihout klaarlegt, leest u ook op www.gemeentelandvancuijk.nl/snoeihoutactie

 

Topparken neemt tussenstap in ontwikkeling Waterpark Dommelsvoort

Door de invoering van de omgevingswet, reacties uit de omgevingsdialoog en de huidige marktomstandigheden kiest TopParken voor een tussenstap in de ontwikkeling van Waterpark Dommelsvoort. Deze tussenstap bestaat uit een reflectie op de huidige plannen en zal uitmonden in een aantal scenario's. Hierbij wordt aanpassing van het oorspronkelijke plan niet uitgesloten. De scenario's worden opgesteld met in het achterhoofd een breed spectrum van belangen en perspectieven en met een sterke nadruk op harmonieuze inpassing in het landschap. Deze verkenning wordt voor het zomerreces vervolgens aan het college/de gemeente voorgelegd.

Reactie gemeente op de voorgestelde tussenstap

Gelet op de zorgpunten vanuit de omgeving en de omvang en impact van het project, vindt de gemeente Land van Cuijk deze tussenstap een verstandige manier om de situatie te analyseren en met een (mogelijk) aangepast plan te komen. De gemeente wacht met belangstelling deze vervolgstap af.

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen - aan Pastor Bogersplein te Sint Hubert
 • Reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - aan Burgemeester Raijmakerslaan te Grave

| Uitschrijving basisregistratie personen

Vertrokken naar onbekende bestemming

 

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij of zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingevolge artikel 2.22 van de Wet BRP besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten wegens vertrek uit Nederland. Dit betekent dat hij of zij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboorte-datum

Adres

Datum besluit

E.R. Sparen

31-08-1988

Muntlaan 1, 5361 ME Grave

22-01-2024

P. Vasylevskyy

30-09-2003

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

22-01-2024

L. Shydlovska

16-02-1999

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

22-01-2024

D.S. Korinets

22-02-2001

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

22-01-2024

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie.

 

Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

| Overige

 • Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten gemeente Land van Cuijk 2022
 • Hotspotlijsten voormalige gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis
 • Beleidsregel toepassing artikel 2.6, onderdeel j, sub 3c van de Legesverordening Land van Cuijk 2024
 • Voorgenomen ingebruikgeving gemeentegrond Land van Cuijk
 • Didam-arrest: eén-op-één verkoop gemeentegrond
 • Water- en rioleringsprogramma 2024-2026 Land van Cuijk

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het ver- en herbouwen van een bedrijfspand Transportcentrum 8, 5835CT Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen en het verwijderen van opschot en lage begroeiing Nabij Overloonseweg tot Vortum Mullem (De percelen kadastraal bekend onder Boxmeer, sectie T, nummers 325 en 387 en sectie U, nummer 869)
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw en een dakterras op een woongebouw Sint Jozefstraat 1e, 5831JW Boxmeer

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van 2 appartementen in een bestaand woongebouw Koorstraat 62a en 26a, Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het terug plaatsen van een garagedeur Gele Lis 23, 5432HR Cuijk

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel op voorzijde dak Plataan 9, 5432KT Cuijk

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de 38e Kuukse Elfkroegetocht Louis Jansenplein, Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor het tijdelijk parkeren van een vrachtwagen op 06-02-2024 Veldweg 8, 5431CJ Cuijk
 • Ontheffing Alcoholwet verleend voor Café Tante Pollewopke Elf Kroegentocht op 13-02-2024 Maasstraat 3, 5431EB Cuijk
 • Ontheffing Alcoholwet verleend voor ontheffing Alcoholwetontheffing Café Goei Volluk Elf Kroegentocht op 13-02-2023 Kerkplein ongenummerd, Cuijk
 • Ontheffing Alcoholwet verleend voor Kuukse Elf kroegentocht op 13-02-2024 Grotestraat 38, 5431DK Cuijk
 • APV-ontheffing verleend voor ontheffing Alcoholwet De Posthoorn Elf Kroegentocht 13-02-2024 Maasstraat 1, 5431EB Cuijk
 • Ontheffing Alcoholwet verleend voor Café de Bond Elf kroegentocht op 13-02-2024 Grotestraat ongenummerd, Cuijk
 • Ontheffing Alcoholwet verleend voor Café-Tapperij Kansas Kuukse Elf Kroegetocht op 13-02-2024 Parkeerplaats hoek Kerkstraat / Deken vd Ackerhof, Cuijk
 • Ontheffing Alcoholwet verleend voor Café Toebes Elf Kroegetocht op 13-02-2024 Ingetekende geometrie
 • Ontheffing Alcoholwet verleend voor Ala-Turca Elf kroegentocht op 13/02/2024 Maasstraat 7, 5431EB Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van peilgestuurde drainage op landbouwpercelen Escharen - kadastraal GVE00 N 158

 

Grave

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Dokter Kanterslaan 296 Grave
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Pronkzitting carnaval Grave op 02, 03 en 04-02-2024 Loswal Grave
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van containers op 5 februari 2024 Naast de kerk, nabij Hoofdwagt 10 in Grave

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een pre-mantelzorgwoning Lokkantseweg 1, 5443PE Haps

 

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verplaatsen van een BSO Heistraat 1, 5445AR Landhorst

 

Langenboom

| Overige

 • Kennisgeving melding brandveilig gebruik voor het brandveilig gebruiken van het pand Dier en Tuin De Hinde Langenboom Rogstraat 17, 5453RE Langenboom

 

Ledeacker

| Overige

 • Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, Ullingen 8’

 

Linden

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk wijzigen gebruik recreatiewoning naar permanente bewoning Hostert 9a t/m 9e Linden

 

Oeffelt

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de carnavalsoptocht in Oeffelt op 11-02-2024 Kern Oeffelt

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang Grotestraat 97a, Sambeek - kadastraal BMR00 M 489

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een bedrijfsloods Hoogeindseweg 15, 5836CA Sambeek

 

Sint Anthonis

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Sint Anthonis, RvR Peelkant Oost

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakkapel voorzijde en vervangen dakkapel achterzijde woning Franssenstraat 114, 5434SK Vianen NB

 

Vierlingsbeek

| Overige

 • Kennisgeving melding brandveilig gebruik voor het brandveilig gebruiken van 3 te verbouwen studio's Soetendaal 5, 5821BL Vierlingsbeek

 

 

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een toiletwagen, plaskruis en 2 tenten van 23 t/m 25-022024 Kwikstraat 6, 5446AL Wanroij

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een natuurvijver Amansweg 20, 5455RD Wilbertoord