Home » regionieuws » Veiligheidsbeleving 2018 wordt vergroot door buurtpreventieapp

Veiligheidsbeleving 2018 wordt vergroot door buurtpreventieapp

Gepubliceerd op 27 september 2018 om 20:51

Steeds meer Nederlanders zijn actiever betrokken bij wat er in hun wijk speelt. Met digitale middelen zoals apps wordt dit mogelijk gemaakt. Een aansprekend voorbeeld is de buurtpreventieapp Veiligebuurt.nl die inmiddels ruim 200.000 deelnemers telt. Reden voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid om te onderzoeken of en hoe deze digitale platformen bijdragen aan de veiligheidsbeleving onder burgers. Avans Hogeschool voerde een verkennend onderzoek uit onder 442 respondenten tussen de 20 en 79 jaar oud in Nederland. Met als hoofdvraag:

Is digitale buurtpreventie succesvol?
Veiligheid vergroten onder burgers
De app Veiligebuurt.nl is opgezet met als doel om de veiligheid en de beleving daarvan onder burgers in eigen buurt en wijk te vergroten. Tevens willen de makers van deze app burgers stimuleren om meldingen te maken van High Impact Crimes zoals woninginbraken, maar ook de frequentie van het aantal meldingen te verhogen.
 
Frequentie verhogen van meldingen
Bijna driekwart van de respondenten reageert positief op de vraag: ‘Draagt de app Veiligebuurt.nl bij aan het sneller melden van verdachte situaties?’ Deze groep geeft aan hier sneller melding van te maken dan vóór dat zij gebruikmaakten van de app. Opvallend is dat niemand van de respondenten een negatieve veiligheidsbeleving ervaart als het gaat over informatie over onveilige situaties uit hun buurt. Een onveilig gevoel wordt dus niet bewerkstelligd met de app Veiligebuurt.nl.
 
Veiligheidsbeleving is combinatie van middelen
Maar wordt het positieve veiligheidsgevoel onder de respondenten vergroot door het digitale platform Veiligebuurt.nl? “Veiligheid bereik je niet met een app alleen”, aldus een van de respondenten. Die geeft aan dat veiligheidsbeleving vooral een combinatie is van middelen, zoals gecertificeerd hang-en-sluitwerk, bewustwording onder burgers en de bereidheid om verdachte situaties te melden. Een ander geeft aan dat “veiligheid vooral doen is”, zoals deelname van de wijkagent aan de app.
 
Is digitale buurtpreventie succesvol?
Het gebruik van Veiligebuurt.nl maakt dat er aan een grotere mate van veiligheidsbeleving bij de wijkbewoners wordt gecreëerd. En die bewoners zijn bereid om vaker meldingen te doen van verdachte situaties. De app focust zich bovendien op beeldmateriaal: een succesfactor voor burgers die niet talig zijn en/of burgers die minder met cijfers hebben. Meer dan de helft (56%) van de ondervraagden geeft aan dat zij een veiliger gevoel hebben in hun omgeving op het moment dat er buurtpreventie actie is. Samenvattend gaat het om een optimale integratie van openbare én sociale veiligheid die worden ondersteund door digitale middelen.
 
Kansen voor politie en gemeenten
Een kans voor de buurtpreventieapp is dat de politie én gemeente deel moeten nemen hierin. Ruim 80% was er voorstander van dat beide partijen hieraan een steentje bij kunnen dragen. Meer bekendheid van de app zou ook een verbeterpunt zijn volgens 17% van de respondenten. Zij geven aan dat de app niet naar behoren kan functioneren als er te weinig deelnemers zijn. Gemeentes en lokale kranten zouden Veiligebuurt.nl beter kunnen promoten door het (online) delen van succesverhalen van de app.
 
Whatsapp-groepen versus Veiligebuurt.nl
Whatsapp is zo opgezet dat groepen vooral een sociale functie hebben, waarin zij informatie kunnen delen met elkaar, vaak met emotie. Daarnaast is deelname aan een Whatsapp-groep niet anoniem. Veiligebuurt.nl daarentegen heeft de optie om anoniem deel te nemen.
 
Digitale buurtpreventie vergt als ‘new kid on the block’ verder onderzoek
Uit buitenlandse voorbeelden is inmiddels bekend dat digitale buurtpreventie meer mensen betrekt bij de veiligheid in eigen buurt. Over de impact op het werk van veiligheidsprofessionals en op buurtpreventieteams is daarentegen nog weinig bekend. Ook de rol van digitale technologie en -data en de ethische vragen die datadeling opwerpen, vergen nader onderzoek dat het Avans lectoraat Digitalisering en Veiligheid organiseert.
 
 
 (bron Fotoloet)


«   »