overloon nieuws

Aanleg robuuste heideverbinding in de Overloonse Duinen

Gepubliceerd op 22 december 2020 om 20:07

In bosgebied de Overloonse Duinen start begin volgend jaar een heideherstelproject. De werkzaamheden bestaan uit herstelmaatregelen op heideterreinen zelf en het realiseren van open corridor tussen de heideterreinen. Door deze robuuste verbinding tussen de verschillende heidegebieden krijgen de planten en dieren die er leven alle kansen om zich optimaal te ontwikkelen. Op die manier koestert de gemeente het gebied, zodat het behouden blijft voor de toekomst.

Heideherstel en heideverbinding bieden kansen voor zeldzame soorten

Het bosgebied van de Overloonse Duinen wisselt af met open heideterreinen en unieke jeneverbesstruwelen. De begroeiing bestaat hier uit droge heide met kenmerkende soorten als klein warkruid en kruipbrem. Ook de levendbarende hagedis, de boskrekel, de blauwvleugelsprinkhaan en de bruine eikenpage hebben hier hun leefgebied gevonden. Deze soortrijkdom is mede te danken aan de herstelmaatregelen die in het verleden al zijn gerealiseerd. Daarbij werd de strooisellaag verwijderd, zodat er open zand en heide kon ontwikkelen. Ook zijn de jeneverbesstruwelen destijds vrijgezet.

Ontwikkeling heideverbinding

Om deze positieve ontwikkeling van het gebied verder door te zetten, is het belangrijk om een heideverbinding te realiseren. De heideterreinen liggen nu verspreid in de Overloonse Duinen. Om vitale populaties van de aanwezige plant- en diersoorten te behouden, is uitwisseling met populaties uit andere delen van het gebied erg belangrijk. Om deze reden komt er een open verbinding tussen oost en west. Hiervoor is een deel van het bos tussen de heideterreinen open gekapt. Aan de randen van de verbinding ontstaat zo ruimte voor de ontwikkeling van een geleidelijk opgaande bosrand met inheemse bomen en struiken. Denk aan de inlandse eik, de vuilboom en de lijsterbes. In het midden blijft de verbindingszone open met lage kruidenrijke heidevegetaties. Door ook hier op sommige plaatsen de strooisellaag te verwijderen en vervolgens heidemaaisel met kiemkrachtige zaden uit te strooien, krijgt de vegetatieontwikkeling alle kansen.

Wat merken bezoekers van de werkzaamheden in het bos?

De werkzaamheden vinden plaats aan het begin van het nieuwe jaar. Tijdens de werkzaamheden zijn bezoekers zoals altijd welkom in het gebied. Daarbij is het wel belangrijk dat men goed oplet en voor de eigen veiligheid afstand houdt tot het werk en de machines. Soms zijn paden tijdelijk afgesloten of minder goed toegankelijk, maar zodra de werkzaamheden klaar zijn, worden alle paden weer vrijgegeven en indien nodig hersteld.

Meer informatie?

Bosgroep Zuid Nederland begeleidt de werkzaamheden in opdracht van de gemeente Boxmeer. Voor vragen kan men contact opnemen via (040) 20 66 360.

meer info op bron:www.boxmeer.nl/inwoners/nieuwsberichten


«   »