overloon nieuws

Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 27 december 2022 om 15:27

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (BRP), geheimhouding en inzagerecht

 

Kloppen jouw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) nog?

Het is van groot belang dat de, in de basisregistratie opgenomen gegevens over jou, juist en actueel zijn. Niet alleen om oneigenlijk gebruik of misbruik tegen te gaan, maar ook omdat dit van belang is voor een groot aantal BRP-afnemers die voor hun bedrijfsvoering in belangrijke mate afhankelijk zijn van de persoonsgebonden adresgegevens uit de BRP. Bij BRP-afnemers moet je denken aan belastingdienst, pensioenfondsen, ziektekostenverzekeringen, uitkeringsinstanties, GGD, Waterschappen, Kamer van Koophandel en andere (semi) overheidsinstanties.


Waarom is het belangrijk?
Het is belangrijk om de juiste en meest actuele adresgegevens van inwoners voorhanden te hebben bij bijvoorbeeld de voorbereiding op en de bestrijding van eventuele rampen. Bij calamiteiten is het van essentieel belang dat de lokale autoriteiten beschikken over de juiste gegevens van de -in een getroffen gebied- woonachtige personen.

 

In de BRP zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in onze gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden automatisch verstrekt aan (semi-) overheidsinstellingen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

Geheimhouding

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke gegevens aan deze instellingen worden verstrekt. Dit is een wettelijke verplichting, je kunt hier niets tegen doen. Soms kunnen ook andere instanties of instellingen om gegevens uit de basisregistratie vragen. Als je dat wilt voorkomen, kun je om de geheimhouding van die gegevens verzoeken.

Met DigiD

Regel het direct via www.gemeentelandvancuijk.nl bij het product Geheimhouding persoonsgegevens.


Zonder DigiD
Vraag het formulier Geheimhouding persoonsgegevens via gemeente@landvancuijk.nl.


Inzagerecht

Als je wilt weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over jou zijn verstrekt kun je schriftelijk een overzicht opvragen bij de gemeente. Richt jouw verzoek plus een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan:
Burgemeester en wethouders
T.a.v. Team Burgerzaken
Postbus 7, 5360AA Grave.

 

Voor het maken van een veilige kopie van het identiteitsbewijs adviseren wij je om gebruik te maken van de KopieID-app van de Rijksoverheid.
Binnen enkele weken krijg je dan het overzicht (kosteloos) thuisgestuurd.

 

Welke gegevens de overheid over jou heeft vastgelegd kun je ook inzien met je DigiD op  www.mijnoverheid.nl.

 

Twijfel je aan de juistheid van jouw gegevens in de BRP, neem dan contact op met de Team Burgerzaken, telefoon 0485-854 000 of stuur een mail naar gemeente@landvancuijk.nl.

 

Sluiting gemeentehuis Boxmeer

 

Het gemeentehuis in Boxmeer gaat eerder dicht dan gepland. Om energie te besparen sluiten we het gemeentehuis al op 1 januari in plaats van 1 april 2023.

Voor de start van de nieuwe gemeente is besloten om de baliefunctie van Burgerzaken in Boxmeer open te houden tot de start van de verbouwing van dit gemeentehuis. Nu de energieprijzen erg zijn gestegen, en we met elkaar zuinig moeten omgaan met energie, is het niet verstandig om het gemeentehuis in Boxmeer, voor de beperkte openingstijd, verwarmd te houden.

 

Cuijk twee avonden open

De sluiting betekent dat iedereen voortaan in het gemeentehuis van Cuijk terecht kan voor paspoorten, rijbewijzen en zo. Het gemeentehuis zal vanaf dan twee (cliënt)avonden open zijn: op maandag en op woensdag tot 20 uur. De eerste maandagavondopenstelling is op maandag 9 januari. Een afspraak maken kan via https://landvancuijk.mijnafspraakmaken.nl/Client/

 

Gemeente Land van Cuijk zet samenwerking door binnen het Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o.

 

Gemeenten, provincies en belanghebbenden werken sinds 2016 samen binnen het Geopark Peelhorst en Maasvallei (in oprichting). Een bijzonder gebied waarvan de historische verschijnselen nog steeds te zien zijn. Eén van de doelen is om het gebied uiteindelijk tot UNESCO-gebied aan te laten merken. De gemeente Mill en Sint Hubert was één van de gemeenten die meedeed. De gemeente Land van Cuijk zet dit voort en gaat verder met de samenwerking. In dit artikel lees je wat het Geopark i.o. eigenlijk is en waar in de gemeente je de historische verschijnselen met eigen ogen kunt zien.

Geopark Peelhorst en Maasvallei
Het gebied van de Peelhorst en Maasvallei is uniek in Nederland. Bewegingen in de aardkorst - die tot op de dag van vandaag nog steeds actief zijn- hebben geleid tot een breukenstelsel in de bodem, wat een landschap heeft gevormd met horsten (hoog, waar het grondwater omhoog komt) en slenken (laag, waar het droger is). Door de ijzerrijke grond in dit gebied zie je dat het water dat uit de horsten komt roestbruin is. Dit bijzondere verschijnsel heet wijst en komt nergens anders ter wereld voor!

 

Dwars door de gemeente
Geografisch loopt het gebied van Oss en Bernheze met de Maas als noordelijke en oostelijke grens in zuidoostelijke richting tot aan Roerdalen en Roermond. De westelijke flank omvat gemeenten als Deurne en Leudal. De gemeente Land van Cuijk maakt er nadrukkelijk onderdeel van uit. De breuk loopt namelijk dwars door de gemeente.

Bijzonder is dat de hoge gedeelten nat zijn waardoor vroeger talrijke beken, wijstgronden, veen- en moerasgebieden konden ontstaan. Dit heeft en had zijn weerslag op mens, cultuur, flora en fauna. Dit gebied met haar bijzondere verhaal moeten we koesteren en ook voor de toekomst in stand houden.

 

Wat kun je van de breuk zien in de gemeente?
De gevolgen van de breuk is op verschillende plekken in de gemeente Land van Cuijk heel goed te zien. Vooral in de omgeving Mill en Sint Hubert kom je wat effecten tegen.

 • Omgeving Mill/Sint Hubert

  Rondom Mill en Sint Hubert kun je zomaar je teen stoten tegen een brok ijzer. Heel bijzonder, want waar kom je dit als grondstof nog zomaar tegen? Ook kun je hier het ijzerhoudende water zien met de specifieke roestbruine kleur.
  Sint Hubert is koploper op het gebied van ijzererts. Dat werd er vroeger in de grond gevonden. Voor de landbouw was de ontginning een crime. De grond moest geschikt gemaakt worden maar was te drassig, waardoor grondbewerking (met paarden of machines) niet mogelijk was. Dit moest allemaal met de hand gebeuren.

  In Sint Hubert staat het standbeeld ‘de ijzerbroekwerker’ voor de kerk. Dat is een directe link  naar het Geopark i.o.
  De brokken ijzer die in de omgeving gevonden zijn liggen erbij. Broeksteen werd gebruikt als funderingsmateriaal, onder meer als fundering en in de muren van de kerk.

 

Invoegen afbeelding: 07_ Ijzerbroekwerker René & Peter van der Krogt

Foto De Ijzerbroekwerker in Sint Hubert. Foto: René & Peter van der Krogt, https://standbeelden.vanderkrogt.net

 

Watermolen Oploo

In de middeleeuwen (maar ook later nog) werden op veel plaatsen watermolens gebouwd. De locatie voor deze watermolens is mede door de Peelrandbreuken bepaald. De sterke kwel voor de breuken zorgde voor een min of meer constante wateraanvoer, terwijl het hoogteverschil tussen horst en slenk voor extra verval zorgde. De meest geschikte locatie voor een watermolen ligt óp of iets stroomafwaarts waar een beek een breuk kruist. Aan de oostkant van de Peelhorst staat de watermolen in Oploo, liggende op de Tegelenbreuk.

(zie afbeelding 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breuklijnen Wanroij

Zowel ten oosten en westen van het dorp Wanroij liggen breuklijnen. In het westen (nabij vakantiepark De Bergen) ligt het brongebied van riviertje De Raam (zie afbeelding
2). In het grondwater, dat wordt opgestuwd door versmering van de breuklaag, zijn veel mineralen en ijzer opgelost. Wanneer dit ijzerrijke water met lucht in aanraking komt, oxydeert het ijzer ("roest") en slaat neer. Door jarenlange oxydatie ontstond vooral ten oosten van Wanroij een laag (of meerder lagen) ijzeroer. In het broek tussen Wanroij en Rijkevoort (maar ook bij Sint Hubert) werd veel zogenaamde broekstenen aangetroffen. De brokken ijzeroer werden onder meer gebruikt als bouwmateriaal. Vooral bij fundamenten worden ze regelmatig in de regio aangetroffen. Voor de afvoer van het materiaal werden een paardentram aangelegd vanuit het broek tot aan een depot langs de Maas bij Beugen, waar de ijzeroer kon worden verscheept.

 

 

 

Foto Brongebied van De Raam (Foto: waterschap Aa en Maas)

 

 

 

 

 

Herstel en instandhouding
De bijzondere verschijnselen van de peelrandbreuk willen we niet kwijt. Daarom wordt er onderzoek gedaan, maar ook wordt er al gewerkt aan herstel van het verschijnsel en de instandhouding daarvan. Zo wordt de sponswerking in het watersysteem hersteld en draagt het bij aan droogtebestrijding. Zowel landbouw als natuur profiteren daarvan.

UNESCO
Unesco is het meest bekend om het Werelderfgoedverdrag en de daarbij behorende Werelderfgoedlijst. Het verdrag heeft als doel om erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de mensheid, beter te kunnen bewaren voor toekomstige generaties. Natuur- en geologische gebieden, zoals het Geopark Peelhorst en Maasvallei (in oprichting), kunnen hier ook onder vallen.

Uiteindelijk is het gezamenlijke doel om de Unescostatus te verkrijgen. Daar zijn meerdere redenen voor. Allereerst hebben we te maken met een uniek en bijzonder gebied, met bijzondere flora en fauna, waterhuishouding en cultuurhistorie. Daarnaast we beschikken over een mooi verhaal in onze regio. Het verhaal van de invloed van de breuken op wijst, het ontstaan van veen, de verplaatsing van de Maas en de interactie van de mens met het landschap.

De meerwaarde voor de gemeente Land van Cuijk van deelname aan het Geopark zit op meerdere fronten. Met een tweede Unescogebied -de Maasheggen zijn al UNESCO gebied- binnen de gemeentegrenzen zetten we de gemeente nationaal en internationaal nogmaals op de kaart, trekt het gebied bezoekers en toeristen en wordt de vrijetijdseconomie gestimuleerd. Maar zeker zo belangrijk is dat deze aandacht ook zorgt voor het behoud van de unieke aardkundige, culturele, landschappelijke en natuurwaarden.

Om de status te bereiken zal de komende jaren nog verder samengewerkt moeten worden met (natuur)organisaties, vrijwilligers, gemeenten en andere stakeholders.

Meer weten over het Geopark i.o.? kijk op www.peelhorstenmaasvallei.nl of schrijf je in voor de nieuwsbrief via www.peelhorstenmaasvallei.nl/digitale-nieuwsbrief/.

 

Frisse Start 2023 met de IkPas campagne


Woon jij in de gemeente Land van Cuijk? We dagen je uit om het alcoholgebruik in januari een maand op pauze te zetten! Dit jaar vindt er een strijd tussen de gemeenten Land van Cuijk en Oss plaats: De gemeente met in verhouding de meeste deelnemers die zich registeren voor IkPas, wint de battle. Land van Cuijk gaat natuurlijk voor de winst!

 

Geen vaste gewoonte

Ook wethouder David Sölez doet mee! Waarom? "Met de feestdagen vind ik het prima om af en toe een drankje te nemen. Maar ik vind het ook belangrijk om me daarna weer bewust te worden dat het geen vaste gewoonte moet worden. Daarom doe ik mee met IkPas!" aldus Sölez.

 

Doe je mee?

Met een maand pauze ervaar je zelf wat de voordelen van een tijdje niet drinken zijn. Dit kan veel voordelen hebben, zoals beter slapen, je lichamelijk en mentaal fitter voelen, afvallen én geld besparen!

Meer dan genoeg voordelen dus!

 

Land van Cuijk zet daarom in januari 2023 het alcoholgebruik weer een maand op pauze. Doe je mee? Inschrijven kan via www.ikpas.nl

08_logo-ikpas-battle.jpg

 

 

 

Samen aan de slag met de gebiedsontwikkeling Sint Hubert-Wanroij

 

In de hele gemeente Land van Cuijk gaan we de kwaliteit van het buitengebied verbeteren. Zo gaan we ook samen met de bewoners en ondernemers aan de slag met het gebied tussen Sint Hubert en Wanroij.

 

De directe aanleiding om nu met dit gebied aan de slag te gaan, zijn de lopende ontwikkelingen van een aantal boerenbedrijven. De gemeente is al met een aantal ondernemers in gesprek over de toekomst van hun bedrijf. Dit geeft mogelijk ruimte voor nieuwe ontwikkelingen voor bijvoorbeeld wonen, natuur en recreatie en bij het gebied passende vormen van landbouw.

 

De bewoners en ondernemers van het gebied, ontvangen hierover een brief. Woon je niet in het gebied, of heb je geen brief ontvangen, maar wil je wel op de hoogte gehouden worden? Meld je aan via gemeente@landvancuijk.nl om de ‘nieuwsbrieven gebiedsontwikkeling Sint Hubert en Wanroij’

via e-mail te ontvangen.

 

Maak eenzaamheid bespreekbaar

 

Eenzaamheid is een onderwerp, waar nog steeds een groot taboe op rust. Mensen praten er niet over en vragen er ook niet snel over aan elkaar. Maar het is er wel. Reden genoeg om dit onderwerp daarom extra onder de aandacht te brengen en onze ervaringen en bevindingen hierover te delen.

Wij zijn Iris, Maartje en Marit studenten van de HAN Nijmegen. Afgelopen halfjaar hebben wij meegewerkt aan het project eenzaamheid bij Sociom. Met dit project willen we hier meer licht op laten schijnen, om het wél bespreekbaar te maken.

Onze ervaringen en bevindingen

Voor dit project hebben we verschillende acties ondernomen om eenzaamheid onder de aandacht te brengen in Land van Cuijk. Eén van die acties was mensen aanspreken op de straat/markt.

Maartje (student verpleegkunde)
“Het was hierbij de bedoeling om eenzaamheid te bespreken en het erover te hebben. Dit omdat eenzaamheid best wel een taboe gespreksonderwerp is. We hadden hierbij een aantal vragen voorbereid gerelateerd aan eenzaamheid, om deze vervolgens te stellen aan mensen rond de 40-60 jaar op straat. Dit heeft ons uiteindelijk vele mooie gesprekken opgeleverd met verschillende mensen.”

Marit (student fysiotherapie)
“Een andere actie die we hebben uitgevoerd was het rondbrengen van de signaleringskaart bij kappers en uitvaartbranches. De signaleringskaart biedt informatie over hoe je eenzaamheid kan herkennen en welke acties je zelf kan uitvoeren om te helpen. Door het rondbrengen van de signaleringskaart, hebben we bij verschillende kappers in Boxmeer ook kunnen vertellen waarom het zo belangrijk is, om eenzaamheid onder de aandacht te brengen. Met als gevolg dat we de kaart bijna overal neer mochten leggen.”

Iris (student verpleegkunde)
“De actie die mij het meeste bij is gebleven is het ‘Samen Soepen’. Zo hebben we in De Parasol in Cuijk samen met de bewoners soep gegeten. Hierbij hebben we veel gesprekken gevoerd met mensen, wat ons ook verder heeft geholpen bij andere acties die we hebben ondernomen.”

Tijdens dit project hebben we veel geleerd. Soms moesten we wel even uit onze comfortzone stappen met bijvoorbeeld het aanspreken van mensen op straat. Daarnaast zijn we er ook écht achter gekomen dat mensen niet snel praten over eenzaamheid. Maar dat het wel belangrijk is om dit bespreekbaar te maken en houden. Zelf weten we nu beter hoe we met iemand het gesprek aan kunnen gaan over eenzaamheid, hoe we dit kunnen signaleren en waar we ze naartoe kunnen verwijzen als hier behoefte aan is. Deze tools nemen we ook zeker mee in onze opleiding en later ook in ons werk.

Meer weten?
Wil je ook meer weten over eenzaamheid en hoe jij dit bespreekbaar kunt maken?
Kijk op www.sociom.nl/herkeneenzaamheid.

 

LOODS IN KATWIJK OP SLOT NA VONDST HENNEPKWEKERIJ/-STEKKERIJ

De burgemeester van het Land van Cuijk heeft besloten een loods aan de Everdineweerd in Katwijk voor een periode van zes maanden te sluiten. De politie had onlangs in de betreffende loods een hennepkwekerij/-stekkerij aangetroffen voor de productie van drugs. De sluiting vloeit voort uit de zogenaamde Opiumwet, die een burgemeester de bevoegdheid geeft om woningen of bedrijfspanden waarin drugs aanwezig zijn - of waar voorbereidingshandelingen daartoe worden getroffen - tijdelijk te sluiten.

Criminelen

De onderwereld krijgt steeds meer voet aan de grond in de bovenwereld. Criminelen zijn vaak op zoek naar leegstaande schuren of loodsen om daar hun hennepkwekerij of -stekkerij te vestigen. Het grote aantal leegstaande loodsen brengt daarmee veel onveiligheid en gevaren met zich mee.
De sluiting van een drugspand - zoals in Katwijk - is geen keuze, maar echt noodzaak. We willen onze inwoners en ondernemers zoveel mogelijk beschermen tegen de gevaren die met drugs te maken hebben. Bij deze gevaren kun je denken aan bijvoorbeeld brandgevaar en andere risico’s die met de productie van drugs te maken hebben, maar ook de kans op overvallen.

Herkennen

Het is aan ons allen om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Aan de buitenkant is niet altijd zichtbaar wat er in een pand gebeurt. Toch zijn er signalen die hennepteelt of de productie van synthetische drugs zouden kunnen doen vermoeden. Denk hierbij aan afgeplakte ramen en deuren die altijd dicht zijn; (dichte) rolluiken waar geen logische aanleiding voor is; roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak; het pand maakt een verlaten indruk; de in- en uitloop van mensen waarvan het vermoeden bestaat dat ze geen relatie hebben met het betreffende pand; geur en/of, stankoverlast (‘anijslucht’); condens op de ramen; kunstlicht (gloed van felle lampen) en/of licht in een ruimte dat altijd blijft branden; de installatie van camera’s of andere beveiligingsmaatregelen; of een zoemend of ronkend geluid (van ventilatoren).

Meld anoniem of bel vertrouwenspersoon ZLTO
Heeft u het vermoeden dat er in een pand een hennepkwekerij, XTC-lab of andere drugs aanwezig is? Meld wat u weet, ook als u twijfelt! U kunt anoniem een melding doen via de telefoonlijn Meld Misdaad Anoniem (0800 7000) of contact opnemen met de gemeente Land van Cuijk (0485 854000). Daarnaast heeft het ZLTO een vertrouwenspersoon voor mensen (zowel leden als niet-leden) die in het buitengebied wonen en in dit verband iets willen melden. Dit kan telefonisch via 06 29 52 02 66.

 

Bomen verplant

 

Op verschillende plaatsen in het Land van Cuijk zijn afgelopen week bomen verplant. Daar moest een andere plek voor worden gezocht, omdat de bomen op de oorspronkelijke plaats bijvoorbeeld te dicht bij andere bomen of gebouwen stonden en niet konden uitgroeien. Of omdat ze op een terrein stonden, waar ze (tijdelijk) weg moesten omdat er bijvoorbeeld nieuwe huizen worden gebouwd.

 

Als gemeente hechten we veel waarde aan onze grote bestaande bomen en gaan we hier duurzaam mee om. Door ze bijvoorbeeld op een plek te zetten waar ze wel uit kunnen groeien tot mooie bomen. Hierdoor dragen ze ook meer bij aan de biodiversiteit en tegen hittestress. Afgelopen week zijn bomen verplant naar de Lage Akker in Overloon, de Sportlaan in Rijkevoort en naar de Bilderbeekstraat, Klaproos, Kamille en Frans Halsstraat in Boxmeer.

13_boomverplaatsen1-1.jpg

 

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • onverplicht fietspad - Hoenderstraat te Ledeacker

| Overige

 • Gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022.2

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Laan de Wijze ongenummerd Beugen
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Voordtstraat 7A, 5835CH Beugen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van magazijnstellingen in een nieuwbouw bedrijfspand aan Vuursteenstraat 7 te Beugen

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Sambeeksedijk ongenummerd, Boxmeer/Sint Anthonis BMR00 Q 96 + Oploo L 43 t/m 49, 281 en 230
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Sint Anthonisweg ongenummerd, Boxmeer - BMR00 L 2940
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van reclame op de voorgevel/ramen en het plaatsen van een trottoirbord aan Steenstraat 29 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van appartementen aan Steenstraat 26, 28, 28a en 30 te Boxmeer
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Bakelgeertstraat en Burgemeester Verkuijlstraat ongenummerd Boxmeer BMR00 L 3583

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het isoleren/verduurzamen van het dak en het plaatsen van een dakkapel aan Veerstraat 37 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een betonpomp en betonmixer op 9 december 2022 aan Julie Postelsingel ongenummerd, achter de ROC te Boxmeer

| Overige

 • Publicatie verkoop gemeentelijke grond sectie L nummer 3583 welk perceel is gelegen tussen de Marijkestraat en de Bakelgeertstraat te Boxmeer.
 • Melding voor het veranderen van een vuurwerkverkooppunt aan Het Zand 18 te Boxmeer

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Stationsstraat 20, 5431CD Cuijk
 • Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van een praktijkruimte naar wonen aan Jan van Cuijkstraat 4A te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van 24 woningen en 17 appartementen aan Cuijkse Canthelen (kadastraal CUI00 A 6661) te Cuijk
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Grotestraat/Hapsebaan ongenummerd Cuijk, kadastraal CUI00 C 3953
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Korte Molenstraat 15, 5431DT Cuijk
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Waterkering 12, 5432KE Cuijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het vergroten en veranderen van de woning aan Ewinkel 6 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van metselstenen achter het huis aan Zwaardvegersstede 35 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een geschakelde bedrijfshal en het aanleggen van 2 uitritten aan Van Galenweg 23 nabij (kadastraal Cuijk B 3544) te Cuijk

| Overige

 • Vergunning verleend voor het verkopen van vuurwerk aan particulieren op 29, 30 en 31 december 2022 aan Gildekamp 17 te Cuijk
 • Kennisgeving melding brandveilig gebruik Smidstraat 30, 5431BH Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een extra oprit aan Molenakker 3a te Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Leuvensestraat 25, 5361BW Grave

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een steiger in de periode van 14 december 2022 t/m 23 december 2022 aan Hamstraat 3 te Grave
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een test-schietbaan aan Arnoud van Gelderweg 111 te Grave

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het slopen en asbest verwijderen van schuur en veldschuur aan De Schans 3 te Groeningen

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan ‘Passtraat 1 Groeningen’

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester Moorenstraat ongenummerd, Haps - CUI00 K 3828

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een vrijstaande pastorie-woning aan Liefkeshoek ong. kavel F 1199, naast nr. 43 te Katwijk
 • Aanvraag vergunning voor de Wing Goes Wet strandfeest op 23 juni 2023 aan Lange Linden 35a (Parkeerplaats Heeswijkse Plas) te Katwijk

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen van MFA De Stek aan Kerkstraat 31 te Landhorst

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Monseigneur Bekkersstraat 54 - 56, 5846AJ Ledeacker

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verkopen van frites en snacks op 19 februari 2023 aan Stippent te Ledeacker

 

Linden

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning De Geest 8, 5439NJ Linden

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Kalverstraat 8a, 5823AK Maashees
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Kalverstraat 8, 5823AK Maashees
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Jo de Kuperstraat ong. Maashees kavel G 1694 te Maashees

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een woning aan Jo de Kuperstraat 6 te Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Merelweg 3, 5451XB Mill
 • Ingetrokken aanvraag voor het kappen van 2 bomen in verband met het bouwen van een woning aan Bogaardweg ongenummerd (kadastraal Mill R 771) te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het installeren van een warmtepomp aan Haringsestraat 10 te Haps
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis aan Leeuwerikstraat ong. kavel F 4817 te Mill
 • Ingetrokken aanvraag voor het plaatsen van een nieuwe erfafscheiding aan Vendelierskamp 17a te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis aan Spreeuwstraat 10, kavel F 4579 te Mill
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Hoogveldseweg 1, 5451AA Mill
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Leeuwerikstraat ong. Mill kavel MIL00 F 4815

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van woningen en een combinatie/zorggebouw aan Houtwolstraat 110 t/m 130, Parallelweg 42 t/m 48, Wanroijseweg 2 t/m 2c (kadastraal Mill D2510 + 2537) te Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Veerweg 8, 5441PL Oeffelt

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een loods aan Werveld 2 te Oeffelt

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Katsestraat 18, Oeffelt
 • Melding voor het plaatsen van een noodunit die gebruikt wordt als clubhuis/schuilhut aan Rijtjes/Hogehoek te Oeffelt

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis met vrijstaand bijgebouw en het creëren van een inrit/uitweg aan Leeuwenleen 5 (kadastraal Oploo M838) te Oploo

Afhandelingen

 • Ingetrokken omgevingsvergunning aan Watermolenstraat 5a te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Theobaldusweg 54, 5825BL Overloon - BMR00 L 1577

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het splitsen van een woning en het maken van een uitweg aan Venrayseweg 34 te Overloon

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen van een voormalig kerkgebouw tot MFA - Multifunctionele accommodatie aan Grotestraat 65 te Sambeek

| Overige

 • Melding voor het oprichten van een MFA (multifunctionele accommodatie) aan Grotestraat 65 te Sambeek

 

St. Agatha

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van een boerderij aan Heerstraat 22 te St. Agatha

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Sambeeksedijk ongenummerd, Boxmeer/Sint Anthonis BMR00 Q 96 + Oploo L 43 t/m 49, 281 en 230
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een loods aan Stevensbeekseweg 3 te Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verkopen van frites en snacks op 11 februari 2023 nabij Breestraat 1D te Sint Anthonis

| Overige

 • Melding voor het niet meer houden van pluimvee en het slopen van twee stallen, het verwijderen van de eier- en kadaververkoeling en het bouwen van een loods aan Stevensbeekseweg 3 te Sint Anthonis

Sint Hubert

|Overige

 • Publicatie verkoop gemeentelijke grond, kadastraal bekend, gemeente Mill, sectie C nummer 2132 welk perceel is gelegen achter de Grootvenseweg/Lange Schoolstraat te Sint Hubert.

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Lactariaweg 40, 5844AJ Stevensbeek
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Ceresstraat 27, 5844AC Stevensbeek

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen op de grond aan Pastoriestraat 19 te Velp
 • Vergunning verleend voor het verduurzamen en verbouwen van de woning met een uitbouw en terras aan Bronkhorstweg 38 te Velp

| Overige

 • Melding voor het plaatsen van een propaantank bij een horeca-bedrijf aan Bosschebaan 1 te Velp

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Spoorstraat 49, 5821BC Vierlingsbeek

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een legkippenstal aan Kerkstraat 63 te Westerbeek
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 30 zonnepanelen op het grasveld aan Berkenkamp 53 te Vianen

Afhandelingen

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Verlenging beslistermijn voor het gedeeltelijk gebruiken van de bestaande woning als bed & breakfast aan Provincialeweg 5A te Vortum-Mullem

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het wijzigen van de situering van de woning bij de eerder verleende omgevingsvergunning aan Molenhof 6 te Vortum-Mullem

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een bestaand woonhuis aan Hank 35 te Wanroij

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hulsbeek 1, Blauwstraat 7B en 8, Walsert 13’ Wanroij

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Van Ophovenlaan ong. Wilbertoord kavel P 1154
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Moerboom III - Kavel 3 en 4

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verlagen van de stoeprand/aanleggen van een uitweg aan Verbindingsweg 19 te Wilbertoord