overloon nieuws

Home » regionieuws » Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater

Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater

Gepubliceerd op 24 mei 2020 om 10:13

Door de aanhoudende droogte, hoge temperaturen en daaraan gekoppelde effecten op de waterstanden stelt waterschap Aa en Maas per 20 mei 2020 een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in.

In het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen. Ook het besproeien van tuinen en sportvelden uit sloten en beken is verboden. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is. Nog niet eerder is het verbod zo vroeg ingesteld.

Kaart onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater

Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden op bovenstaande tekening.

(Bekijk de kaart digitaal(opent in nieuw venster)

Uitzonderingen op het verbod

De volgende beken, sloten en kanalen waar voldoende water in aanwezig is: 
- benedenstroomse gedeelte van de Sambeekse uitwatering en benedenstroomse gedeelte van de Raam;

- Kanaal van Deurne, Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse);

  1. Water gebruikt voor het blussen van branden;
  2. Weidepompen voor het water geven aan vee;
  3. Het onttrekken van water via peilgestuurde drainage;
  4. Deelnemers aan de pilot Bier, Boer, Water voor het conserveren en hergebruiken van water;
  5. Onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt. Voorbeelden van gewassen/teelten die niet als kapitaalintensief worden aangemerkt, en dus niet mogen worden beregend, zijn: grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen.

Wees zuinig met water

Lambert Verheijen, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, roept inwoners en agrariërs op om zuinig om te gaan met water: "Wij doen alles wat mogelijk is om boeren, tuinders en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien. Maar dat is in droge periodes niet eenvoudig. Door de droogte zakt het water in sloten en beken snel weg en dat geldt helaas ook voor het grondwater. Om deze droogte tegen te gaan, is het belangrijk dat we zuinig omgaan met water en het water dat er is samen vasthouden. Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt.”

Waarom een onttrekkingsverbod?

Het waterschap wil verdere daling van het waterpeil voorkomen en voldoende watervoorraad behouden voor de warme en droge periode die nog komt. Door lage waterstanden kan er namelijk schade aan oevers en kades worden aangericht. Daarnaast is er kans op een verslechtering van de waterkwaliteit, doordat door de hoge buitentemperatuur het water opwarmt. Hierdoor bevat het water minder zuurstof en dat is dodelijk voor planten en dieren.meer informatie vindt u op https://www.aaenmaas.nl/actueel/nieuws/2020/mei/onttrekkingsverbod-oppervlaktewater/


«   »