Gemeentenieuws Land van Cuijk

Gepubliceerd op 18 januari 2022 om 19:47

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Portefeuilleverdeling college Land van Cuijk

Na een snelle en constructieve coalitievorming, is het nieuwe college van B&W voortvarend aan de slag gegaan. Als vervolg op de portefeuilleverdeling in grote lijnen, zijn nu ook de onderliggende onderwerpen over de collegeleden verdeeld. 

 

Burgemeester Bestuur & Veiligheid

Wim Hillenaar Openbare orde & veiligheid

Handhaving

Dienstverlening

Communicatie en coördinatie kernendemocratie

Personeel & Organisatie

Regionale Samenwerking (waaronder Euregio)

Ambassadeursrol Water en natuur

 

Bouke de Bruin Wonen, energie- en warmtetransitie

(1e loco)

Woonbeleid/ volkshuisvesting

Woonwagenbeleid

Huisvesting arbeidsmigranten

Energietransitie

Warmtetransitie

Doorontwikkeling kernendemocratie

 

Willy Hendriks-van Haren WMO, welzijn & participatie

(2e loco)

WMO

Participatiewet & arbeidsmarkt

Welzijnsbeleid (inclusief Sociom)

Statushouders, asielzoekers en inburgering

Sociale werkvoorziening

Collectief doelgroepenvervoer

Volksgezondheid

Sport

Accommodatiebeleid

Kernendemocratie

 

 

Joost Hendriks Jeugd, onderwijs & cultuur

(3e loco)

Jeugdhulp- en beleid

Onderwijs/ Kinderopvang

Armoedebestrijding/ Schuldpreventie 

Inkomensondersteuning

Bibliotheekwerk

Kunst & Cultuur

Monumenten, erfgoed en archeologie

Kernendemocratie

 

Maarten Jilisen Financiën & Economie 

(4e loco)

Financiën

Belastingen

Economische zaken

Grondexploitaties

Regionale Economische samenwerking

Evenementen, markten en kermissen

Recreatie & Toerisme

Inkoop-/aanbestedingsbeleid

ICT/digitalisering

Kernendemocratie

 

David Sölez Openbare ruimte & Omgevingsdienst

(5e loco)

Openbare werken (groen/grijs)

Riolering

Omgevingsdienst Brabant Noord

Afvalinzameling & circulaire economie

Verkeer en parkeren

Vaarwegen, havens en dijken

Begraafplaatsen

Kernendemocratie

 

Mark Janssen Ruimtelijke ontwikkeling en Landbouw

(6e loco)

Ruimtelijke ontwikkeling

Vergunningen

Transitie buitengebied

Landbouw 

Pacht

Vrijkomende Agrarische Bedrijfslocaties (VAB)

Gemeentelijk vastgoed

Kernendemocratie

 

Antoinette Maas Duurzaamheid, Natuur  en Mobiliteit

(7e loco) Natuurontwikkeling (inclusief bomenbeleid)
  Klimaat

Milieu

Water, lucht- en bodemkwaliteit
  Biodiversiteit
  Mobiliteit (inclusief openbaar vervoer)

Kernendemocratie

 

Later volgt een verdeling per wethouder van aandachtgebieden op dorps- en/of wijkniveau.

Eerstgeborene gemeente Land van Cuijk

Waarnemend burgemeester Hillenaar feliciteert de trotse familie Du Croix uit Beers met de geboorte van hun dochter Bobbi

Brug bij Grave afgesloten

Aan de John S. Thompsonbrug bij Grave vinden schilder-, reparatie en onderhouds-werkzaamheden plaats. Soms is het daarbij nodig om de brug voor een kortere of langere periode af te sluiten. 

 

Op zondag 23 januari is de John S. Thompsonbrug van 07:00 uur tot 17:00 uur afgesloten voor autoverkeer. Dan wordt de slim-fit-coat verplaatst. Het fietspad blijft wel toegankelijk, verkeersregelaars ter plaatse zorgen voor een veilige doorgang voor fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten. De te volgen omleiding is voor autoverkeer gelijk aan die eerder is toegepast bij de afsluitingen. De omleiding wordt ter plaatse met borden aangegeven.

 

Op vrijdag 21 januari worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. De brug blijft die dag toegankelijk voor verkeer, maar wel worden de benodigde verkeersmaatregelen toegepast zoals halve rijbaanafzetting. Dat kan voor oponthoud zorgen.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp, ga dan naar https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/maas-onderhoud-john-s-thompsonbrug-grave. U kunt zich daar ook abonneren op een nieuwsbrief.

Veranderingen in de gemeentebelastingen

 • De gemeente Land van Cuijk kent geen hondenbelasting. Deze vervalt dus voor de inwoners van de voormalige gemeente Grave.
 • Vanaf 1 januari gelden voor alle inwoners van de gemeente Land van Cuijk uniforme tarieven voor de leges, rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelastingen.
 • In de voormalige gemeente Sint Anthonis deed de Belastingsamenwerking Oost Brabant in Oss (BSOB) dit. Vanaf 2022 dus niet meer. 
 • Betalingen van rioolheffing en/of afvalstoffenheffing lopen vanaf 1 januari 2022 dus via de gemeente Land van Cuijk. 
 • Voorheen betaalden de inwoners van de voormalige gemeente Boxmeer en Mill en Sint Hubert dit via Brabant Water. 
 • Voor inwoners van Boxmeer en Mill en Sint Hubert zijn daarom vanaf januari 2022 de maandelijkse voorschotbedragen aan Brabant Water verlaagd.
 • Voor de inwoners van de voormalige gemeente Cuijk verandert er niets.
 • De aanslag over 2022  komt rond 31 maart 2022. Normaal eind februari maar deze keer later.

Nog vragen?

Heb je nog vragen, neem dan contact op met belastingen@landvancuijk.nl.

Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

Door middel van het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt’ wordt de Weerd bij Oeffelt verlaagd en de doorgang onder de provinciale weg N264 (Duits Lijntje) groter gemaakt. Doel is een betere doorstroming van de Maas. De provincie Noord-Brabant werkt hiervoor samen met verschillende partners, waaronder de gemeente Land van Cuijk. Komende periode gaan deze partners de effecten voor het milieu in beeld brengen. In de uitgangspuntennotitie staat wat we gaan onderzoeken en hoe we dat doen. Daarbij gaat het onder meer over: alternatieven, milieu, omgeving en de manier van onderzoek. Tot en met 7 februari 2022 kunt u de notitie inzien en hierop reageren via: www.ruimtevoordemaasbijoeffelt.nl. 

Wijzigingen voor de individuele gemeenten 

Door de harmonisatie van de leges en de belastingen veranderen er kleine zaken per gemeente:

 • Land van Cuijk heeft geen hondenbelasting. Inwoners van de gemeente Grave betalen momenteel nog hondenbelasting
 • Voor de gemeente Boxmeer is er sprake van een significante stijging van de bouwleges. Vanaf 1 januari gelden deze leges voor de inwoners van Land van Cuijk. Tot die tijd gelden de tarieven van de huidige gemeenten
 • Voor de gemeente Sint Anthonis doet de Belastingsamenwerking Oost Brabant in Oss (BSOB) op dit moment de gemeentelijke heffing en invordering. Dit wordt straks gedaan door de gemeente Land van Cuijk
 • Inwoners van de gemeente Boxmeer en Mill en Sint Hubert betalen de rioolheffing en/of afvalstoffenheffing op dit moment via Brabant Water. Vanaf 2022 loopt dit via de gemeente Land van Cuijk

Boosterprik zonder afspraak mogelijk bij GGD Hart voor Brabant 

Op zes van de acht vaccinatielocaties van de GGD Hart voor Brabant is het vanaf volgende week mogelijk om zonder afspraak de boosterprik te halen. Inwoners van 18 jaar of ouder kunnen zich hiervoor dagelijks tussen 10.00 uur en 16.00 uur melden. Ook voor een 1e of 2e vaccinatie kun je op deze locaties zonder afspraak terecht.

Vrije inloop vanaf 19 januari
Inwoners kunnen vanaf woensdag 19 januari zonder afspraak voor een boosterprik terecht bij de vaccinatielocaties in Cuijk, Uden en Waalwijk. Vanaf donderdag 20 januari geldt er ook in Berghem (gemeente Oss) een vrije inloop voor de booster. Veghel volgt op zaterdag 22 januari. LET OP: er zijn enkele dagen dat er bij bovengenoemde locaties niet op vrije inloop wordt geprikt. We raden inwoners aan om vooraf altijd even te kijken op www.ggdhvb.nl/prikkenzonderafspraak voor de actuele data en tijden. De Tilburgse Koepelhal is van maandag 24 januari tot en met vrijdag 28 januari geopend voor een boosterprik zonder afspraak. Daarna sluit de Koepelhal en kunnen inwoners op afspraak terecht in het Tilburgse Willem II stadion voor zowel de boosterprik als de 1e en 2e prik.

Meer ruimte om te boosteren zonder afspraak
“Steeds meer mensen hebben hun booster al gehaald”, zegt Mark Kroese, projectleider Vaccineren. “Dat betekent dat er op steeds meer locaties ruimte is om te boosteren zonder afspraak. Als je al een afspraak hebt gemaakt die later is gepland dan kun je ook gebruikmaken van de vrije inloop op een andere locatie of een ander tijdstip. Vergeet dat niet te melden op de vaccinatielocatie, zodat je afspraak uit het systeem gehaald kan worden. Wij hopen dat de vrije inloop de drempel verlaagt om de booster te halen.”

Zo werkt het
Inwoners van 18 jaar en ouder hebben geen afspraak meer nodig om hun boosterprik te halen op de vaccinatielocaties. Ze hoeven alleen hun ID-bewijs mee te nemen. De gezondheidsverklaring kan ter plekke worden ingevuld. Er is geen vrije keuze in welk vaccin iemand krijgt. Er wordt gevaccineerd conform de landelijke vaccinatiestrategie. En op = op. Per dag is er een nieuwe voorraad.

Houd rekening met extra wachttijd op de locatie. Daarnaast is het goed om te weten dat op al onze vaccinatielocaties het dragen van een mondkapje verplicht is. Wie een stempel in het gele boekje wil, neemt dit boekje zelf mee.

Afspraak maken ook nog steeds mogelijk 

Natuurlijk kun je ook nog steeds een afspraak maken voor een 1e en 2e prik of boostervaccinatie. Dat kan online via www.coronavaccinatie-afspraak.nl of telefonisch via 0800 7070. Mét een afspraak gaat het proces op de vaccinatielocatie soms net iets sneller, omdat je dan al geregistreerd bent. Voor mensen die wel een afspraak hebben, is een aparte wachtrij op de vaccinatielocaties.

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen ook een coronavaccinatie krijgen 

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen een coronavaccinatie krijgen. Hiermee volgt het kabinet het advies van de Gezondheidsraad. Het gaat om alle kinderen in deze leeftijdsgroep. Vanaf 18 januari ontvangt de eerste groep kinderen een uitnodigingsbrief van het RIVM. Hierin staat informatie die ouders of verzorgers nodig hebben om - als zij dit willen - voor hun kind een afspraak te maken bij de GGD.

Speciale kinderstraten voor vaccinatie
Er wordt alleen op afspraak gevaccineerd zodat we alle tijd kunnen nemen voor de kinderen. Het inplannen van de afspraak is alleen mogelijk door te bellen. Het telefoonnummer staat in de uitnodigingbrief die ouders van het RIVM ontvangen. Ouders en kinderen kunnen bij de GGD Hart voor Brabant terecht op zes vaccinatielocaties in de regio. Dat zijn de locaties in Boxtel, Cuijk, Den Bosch, Oss, Tilburg (Willem II stadion) en Uden. Hier worden aparte ‘kinderstraten’ ingericht. De vaccinaties worden uitgevoerd door medewerkers die veel ervaringen hebben met het prikken van kinderen. Zij geven graag uitleg aan jou en je kind en nemen meer rust en tijd voor de prik zelf. Uiteraard ontvangt ieder kind na afloop een dapperheidsdiploma voor bewezen dapperheid tijdens de prik.

Speciaal voor kinderen: prikken met Buzzy
Veel kinderen vinden het spannend om een prik te krijgen. Daarom zetten we bij het prikken van kinderen ‘Buzzy’ in. Dit is klein apparaatje in de vorm van een lieveheersbeestje. We zetten Buzzy op de bovenarm van het kind, waar de prik wordt gezet. De vleugels van Buzzy koelen de plaats waar geprikt gaat worden, tegelijkertijd vibreert Buzzy om de hersens af te leiden van mogelijke pijnprikkels. De combinatie van verkoeling en vibratie, zorgt voor een positievere ervaring bij het zetten van vaccinaties. Door de afleiding en natuurlijke verdoving door het koelen, is prikken een stuk minder eng.

Kinderdosis
 
De kinderen krijgen twee prikken met een kinderdosis van het vaccin van BioNTech/Pfizer. Dit is een mRNA-vaccin dat speciaal voor kinderen is gemaakt. Het is goedgekeurd door het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. Tussen de eerste en de tweede prik moet minstens acht weken zitten. Als het kind ook nog andere vaccinaties krijgt, moet dat twee weken voor of na de coronavaccinatie gebeuren.

Ouders beslissen over vaccinatie
Bij kinderen onder de 12 jaar beslissen de ouders of zij hun kinderen wel of niet laten vaccineren. Omdat de kinderen minderjarig zijn is het ook nodig dat er één ouder of verzorger meekomt naar de priklocatie. De ouder of verzorger die niet meekomt moet wel geïnformeerd zijn en ook toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie.

Benoeming leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat:

 

Martens, A.J.R.G. (Albrecht) , wonende te Cuijk;

Jeckmans - van den Bungelaar, G.D.W. (Corine), wonende te Boxmeer;

van Gemert, M.J.W. (Maarten) , wonende te Mill en

van den Berg, M.C. (Marco) , wonende te Boxmeer,

 

bij besluit van 3 januari 2022 zijn benoemd  tot lid van de raad van de gemeente Land van Cuijk.

 

 Het betreft benoeming in de vacatures die zijn ontstaan wegens de benoeming tot wethouder van:

-de Bruin-van Vught, B.A.M.(Bouke);

-Hendriks, J.M.F. (Joost) ;

-Janssen - van Gaal, M.M.J. (Mark) en

-Hendriks-van Haren, W.A.G.M. (Willy).

 

  Plaats: 

Cuijk

  Datum: 

 3 januari 2022

De voorzitter voornoemd,

W.A.G. Hillenaar

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden,

verwijzen wij u naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

Vergunningen

<S> Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor de doorbraak van een draagmuur t.b.v. een verbouwing aan Perenboom 9 te Cuijk

| Verordeningen

 • Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Land van Cuijk 2022
 • Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening Starterslening gemeente Land van Cuijk 2022
 • Financiële verordening Land van Cuijk 2022
 • Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Land van Cuijk 2022
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Land van Cuijk 2022
 • Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Land van Cuijk 2022
 • Bouwverordening gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Land van Cuijk 2022
 • Archiefverordening gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening Stimuleringsregeling duurzaamheid voor (sport)verenigingen gemeente Land van Cuijk
 • Inspraakverordening gemeente Land van Cuijk 2022
 • Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Land van Cuijk 2022
 • Verordening individuele studietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022
 • Treasurystatuut gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening Stimuleringsregeling duurzaamheid woningen gemeente Land van Cuijk 2022
 • Klachtenverordening gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Land van Cuijk 2022
 • Beheerregeling informatiebeheer gemeente Land van Cuijk 2022
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Land van Cuijk 2022
 • Winkeltijdenverordening gemeente Land van Cuijk 2022

 

| Ruimtelijke plannen

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening Saxe Gotha’, Boxmeer
  (ter inzage vanaf 19-01-2022)


| Besluiten

 • Besluit aanwijzing toezichthouders gemeente Land van Cuijk 2022
 • Mandaatbesluit burgemeester Land van Cuijk 2022
 • Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Land van Cuijk 2022
 • Aanwijzingsbesluit aantal evenementen gemeente Land van Cuijk 2022
 • Mandaatbesluit college gemeente Land van Cuijk 2022
 • Nota Bodembeheer PFAS Noord-Brabant met bijbehorende Bodemkwaliteitskaart PFAS Noord-Brabant

 

| Beleidsregels

 • Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Land van Cuijk 2022
 • Beleidsregel informatiebeheer gemeente Land van Cuijk 2022
 • Beleidsregels Terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Land van Cuijk 2022
 • Reglement Burgerlijke Stand gemeente Land van Cuijk 2022
 • Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Land van Cuijk 2022
 • Beleidsregels Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Land van Cuijk 2022
 • Beleidsregels Verhaal van bijstand gemeente Land van Cuijk 2022
 • Beleidsregel artikel 35 van de Alcoholwet gemeente Land van Cuijk 2022
 • Beleidsregels Bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Land van Cuijk 2022
 • Beleidsregels Kostendelersnorm Participatiewet gemeente Land van Cuijk 2022
 • Beleidsregels Wet taaleis gemeente Land van Cuijk 2022
 • Beleidsregels handhaving kinderopvang gemeente Land van Cuijk 2022
 • Beleidsregel Wet Bibob gemeente Land van Cuijk 2022
 • Beleidsregels Kostendelersnorm Participatiewet gemeente Land van Cuijk 2022
 • Regeling budgethouders gemeente Land van Cuijk 2022