gemeentenieuws

Gepubliceerd op 15 maart 2022 om 20:03

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Spoedeisende opvang 130 Oekraïense vluchtelingen Europarcs Linden

 

De gemeente Land van Cuijk vangt op korte termijn 130 Oekraïense vluchtelingen op in het vakantiepark Europarcs aan de Kraaijenbergse Plassen bij Linden. Naar verwachting nemen de eerste vluchtelingen deze week hun intrek in de vakantiehuizen. De vluchtelingen kunnen de komende maanden in de vakantiehuizen blijven. Daarna worden ze elders gehuisvest. Inwoners van Linden zijn tijdens een inloopbijeenkomst afgelopen zaterdag bijgepraat over de gang van zaken rondom de opvang.

 

Wethouder Willy Hendriks: ‘We zijn erg blij met dit aanbod van Europarcs en hebben er het volste vertrouwen in dat de vluchtelingen hier goed worden ondergebracht. De dorpsraad in Linden heeft zich bereid verklaard om daar waar mogelijk te ondersteunen in de opvang en hulp. Daar zijn we als gemeente zeer erkentelijk voor. Naast de grootschalige opvang door de gemeente helpen ook veel particulieren. Ik vraag iedereen die Oekraïense vluchtelingen in huis neemt, dit te melden bij de gemeente. Ook zijn we nog steeds op zoek naar opvanglocaties voor meer dan 50 personen, want het Land van Cuijk wil op termijn nog eens 140 vluchtelingen onderdak bieden.’

 

Melden bij gemeente
De gemeente bekijkt de mogelijkheden voor huisvesting in enkele grotere locaties, waar mensen langer kunnen verblijven. Daarnaast moet een en ander geregeld worden rondom onderwijs, gezondheid, veiligheid en werk en inkomen. Daarbij werken we onder meer samen met Sociom, vluchtelingenwerk en onderwijsorganisaties. Voor de gemeente Land van Cuijk gaat het nu om de spoedeisende opvang van 140 mensen binnen twee weken en op termijn 280 mensen. Contact opnemen kan telefonisch via het Klantcontactcentrum onder tel. nr. 0485-854000, of via het e-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl

 

Raadsavonden Land van Cuijk

 

Raadsavonden

De eerste twee donderdagen van een raadscyclus, die steeds vier weken duurt, staan in het teken van beeldvorming. De derde donderdag vergaderen de commissies en op de vierde donderdag de raad. De raad werkt volgens het model van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Donderdagavond is raadsavond!

 

Commissies

Op donderdag 31 maart a.s. (19.30 uur) vergaderen de commissies Omgeving. 

 

Raadsvergadering

Op donderdag 7 april a.s. vergadert de raad. Ook de raad begint om 19.30 uur. 

 

Agenda’s en stukken

Op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ vindt u de agenda’s en de stukken van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ook te bereiken via de website van de gemeente (www.landvancuijk.nl).

 

Vergaderingen volgen

Via internet kunt u een vergadering live volgen of een eerdere vergadering terugkijken. Ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/. 

 

Spreekrecht

U kunt gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raads- of commissievergadering vraagt u spreekrecht aan via griffie@landvancuijk.nl. Er zijn regels voor het inspreken. Zo zijn er bepaalde onderwerpen waarover u niet kunt inspreken. Bij de commissies spreekt u in bij het desbetreffende agendapunt, bij de raad aan het begin van de vergadering. 

 

Meedoen en meepraten

Tijdens de beeldvormende raadsavonden is er ook ruimte om mee te doen en mee te praten. Dit is afhankelijk van de onderwerpen en vorm waarin deze worden behandeld. Ook staat dan het inwonerspodium op de agenda. U krijgt dan het podium voor onderwerpen waarvan u vindt dat de raad mee aan de slag moet.

 

Maatregelen rond coronavirus

Mogelijk vergadert de raad niet in het gemeentehuis maar via Teams. Wanneer de raad wel in het gemeentehuis vergadert, is dat misschien zonder publiek. Kijk steeds op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ voor de laatste informatie. Vergaderingen zijn altijd live te volgen.

 

Informatie

De griffie helpt u graag verder. U kunt ons bereiken via griffie@landvancuijk.nl. 

 

Bouwrijpmaken nieuwbouwplan Robijnlaan, Cuijk

 

Op 14 maart is aannemer Infrascoop BV gestart met het bouwrijpmaken van het nieuwbouwplan Robijnlaan. Anders dan de naam doet vermoeden, ligt dit nieuwbouwterrein niet direct aan de Robijnlaan. Het terrein ligt achter Verdeliet tussen de Wolweversgaarde en Toermalijnlaan. Het braakliggende terrein wordt voorzien van riolering, nutsleidingen en tijdelijke bouwwegen. Zodra het terrein gereed is gemaakt voor de nieuwbouwplannen wordt  er gestart met de bouw van de woningen.

 

De bouwrijpwerkzaamheden zijn eind mei gereed. De werkzaamheden veroorzaken weinig overlast maar u kunt toch enige hinder ondervinden van bijvoorbeeld vrachtverkeer door woonwijk de Valuwe. Alle omliggende woningen blijven normaal bereikbaar. De direct omwonenden ontvangen een bewonersbrief van de aannemer zodat zij met vragen direct contact kunnen opnemen met de uitvoerder van aannemersbedrijf Infrascoop BV.

 

Informatiemarkt verbouwing gemeentehuis en vernieuwing Weijerplein

Op 21 maart organiseren we een informatiemarkt over de nieuwbouw en verbouwing van het gemeentehuis in Boxmeer, de vernieuwing  van het Weijerplein, met daarbij een extra parkeervoorziening. Het projectteam presenteert de conceptontwerpen en je wordt van harte uitgenodigd vragen te stellen en ideeën uit te wisselen. 

 

Gemeentehuis

Eerder al werd besloten om de medewerkers van de gemeente Land van Cuijk in één centraal gebouw te huisvesten. De ervaring heeft geleerd dat dit efficiënter is en prettiger werkt. Het gemeentehuis van Boxmeer uitbreiden bleek de beste optie. Er is gekozen voor een toekomstbestendig en duurzaam concept dat past bij de tijd en ambities van het Land van Cuijk. Door het sluiten van uiteindelijk vier gemeentehuizen, levert de nieuwe huisvesting bovendien een besparing op voor de gemeente.

 

Weijerplein

Na het Weijerpark wordt ook het Weijerplein klimaatbestendiger gemaakt. Ook dit plein gaat een bijdrage leveren aan het tegengaan van wateroverlast bij hevige regenbuien. Het plein wordt ook groener om hittestress tegen te gaan.

Daarnaast zijn er meer parkeerplaatsen nodig vanwege de uitbreiding van het gemeentehuis. Meer werkplaatsen betekent namelijk automatisch dat er meer parkeergelegenheid moet worden gecreëerd. Om dat zo efficiënt mogelijk te doen, wordt er, op ongeveer de plaats waar jongerencentrum De Box heeft gestaan, een extra parkeervoorziening gemaakt. Een parkeervoorziening die past in de nieuwe te vergroenen omgeving van het plein. Omwonenden van het Weijerplein zijn al eerder uitgenodigd mee te denken over de verdere invulling van de conceptontwerpen.

 

Om alle belangstellenden tijd en ruimte te geven, willen we je vragen je aan te melden bij projectondersteuner Lieke Vogels via L.vogels@landvancuijk.nl. Graag hierbij aangeven dat je 21 maart aanwezig wilt zijn en in welk tijdsblok (1, 2 of 3). Ook voor andere vragen kun je terecht op dit mailadres.

 

Waar en wanneer?

De Weijer (Weijerzaal)

 

Maandag 21 maart 

Tijdsblokken:

 1. 19.15 – 19.45
 1. 19.45 – 20.15
 1. 20.15 – 20.45

 

Meer informatie

Op www.gemeentelandvancuijk.nl/weijerplein en www.gemeentelandvancuijk.nl/weijerplein vind je vanaf woensdag 16 maart de conceptontwerpen en verdere informatie over de projecten. 

 

Inschrijving pachtgrond voormalig gemeente Grave en gemeente Mill en Sint Hubert 2022 

 

Voormalig gemeente Grave

Er is nog één perceel pachtgrond bij hoogste inschrijving te verpachten. Dit betreft een perceel grasland, groot ongeveer 2.28.20 ha, gelegen aan het Waalwielpad.

 

Wilt u in aanmerking komen voor de pacht van het perceel van ongeveer 2.28.20 ha in 2022? Dan moet u een bod doen met daarin de pachtprijs per hectare (ha). Degene met het hoogste bod kan in principe het perceel in 2022 geliberaliseerd pachten. De gemeente Land van Cuijk behoudt zich echter het recht voor al dan niet tot gunning over te gaan. 

 

Voor het doen van een bod moet u in de voormalige gemeente Grave wonen en in deze gemeente over een reëel agrarisch bedrijf te beschikken. Hiervan is sprake als het hoofdinkomen uit de landbouw komt. Bij twijfel zal de jaarrekening en de gecombineerde opgave worden opgevraagd.

 

Als aan u pachtgrond wordt toegewezen, dan wordt aan u naast de pachtprijs ook waterschapslasten en de toetsingskosten van de Grondkamer in rekening gebracht.

 

In het pachtcontract staat onder andere vermeld, dat het recht van de jacht en de visserij op het gepachte aan de verpachter is voorbehouden.

 

Voormalig gemeente Mill en Sint Hubert

Er is nog één perceel bij hoogste inschrijving te verpachten. Dit betreft het perceel, groot ongeveer 2.56.10 ha, gelegen aan de Vliesweg te Langenboom. Het perceel is bij RVO aangemeld om mais te mogen zaaien.

 

Wilt u in aanmerking komen voor de pacht van het perceel van ongeveer 2.56.10 ha in 2022? Dan moet u een bod doen met daarin de pachtprijs per hectare (ha). Degene met het hoogste bod kan in principe het perceel in 2022 geliberaliseerd pachten. De gemeente Land van Cuijk behoudt zich echter het recht voor al dan niet tot gunning over te gaan.

 

Voor het doen van een bod dient u in de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert te wonen en in deze gemeente over een reëel agrarisch bedrijf te beschikken.

 

Als aan u pachtgrond wordt toegewezen, dan wordt aan u naast de pachtprijs ook waterschapslasten, ruilverkavelingslasten en de toetsingskosten van de Grondkamer in rekening gebracht.

 

Het jachtrecht op het voornoemde perceel is verhuurd aan een Wildbeheereenheid. Dit betekent dat op het voornoemde perceel pachtgrond jachtrecht zit.

 

Situatietekeningen

De situatietekeningen van de voornoemde percelen zijn te raadplegen op de website van de gemeente Land van Cuijk, www.gemeentelandvancuijk.nl/pacht

 

Bod uitbrengen    

U kunt uw bod uitbrengen door het inschrijfformulier in te vullen dat te vinden is op 

www.gemeentelandvancuijk.nl/pacht en dit formulier vóór dinsdag 22 maart 2022 te mailen naar grondzaken@landvancuijk.nl. Vervolgens krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Als u geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen en wel een bod heeft gedaan, dan moet u hierover uiterlijk op donderdag 24 maart 2022 telefonisch contact opnemen met Emile Kersten van het team Vastgoed, Grondzaken en Civiele projecten, telefoonnummer 0485-854000.

 

Officieel gemeentewapen Land van Cuijk verleend

 

 

Afgelopen donderdag, 10 maart 2022, heeft een delegatie van de Hoge Raad van Adel het officiële gemeentewapen aan de gemeenteraad gepresenteerd. De delegatie bestond uit jonkheer mr. J.P. de Savornin Lohman, voorzitter en drs. J.C.C.F.M. van den Borne, medewerker advisering / heraldisch medewerker. Het gemeentewapen is door de Koning verleend. Aan waarnemend burgemeester Hillenaar werd het officiële wapendiploma overhandigd. 

 

 

Foto bijschrift: Overhandiging wapendiploma. V.l.n.r. Waarnemend burgemeester Hillenaar,  jonkheer mr. J.P. de Savornin Lohman en drs. J.C.C.F.M. van den Borne (beiden verbonden aan de Hoge Raad van Adel als resp. voorzitter en medewerker advisering / heraldisch medewerker).

 

Gemeentewapen

Een gemeentewapen heeft betrekking op een gemeente als bestuurlijk-geografisch gebied. Wapens van publiekrechtelijke lichamen worden verleend bij koninklijk besluit. De Hoge Raad van Adel begeleidt de wapenverleningsprocedure en zorgt er voor dat de verleende wapens heraldisch kloppen. Een gemeentewapen is in die zin ook tijdloos en ‘voor altijd’. Koning Willem Alexander heeft, op voordracht van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gezien het advies van de Hoge Raad van Adel, op 28 oktober 2021 besloten aan de gemeente Land van Cuijk, een wapen te verlenen waarvan de omschrijving luidt als volgt:

In goud twee dwarsbalken, vergezeld van acht zoomsgewijze geplaatste merletten en in het hart een geopende burcht, alles van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van twaalf parels waarop drie parels.

Het gemeentewapen zal door de gemeente Land van Cuijk gaan worden gebruikt op officiële documenten zoals akten, trouwboekjes en burgemeesterspapier. Ook zal het gemeentewapen worden aangebracht op de nog te vervaardigen ambtsketen voor de burgemeester. In een vlaggenprotocol zal worden vastgelegd wanneer de officiële gemeentevlag gehesen zal worden.

 

Gemeentelijk logo

In mei 2021 werd, in de aanloop naar de gemeente Land van Cuijk, het gemeentelijk logo gepresenteerd. Dit logo is een van de dragende elementen van de gemeentelijke huisstijl. Er is een verschil tussen gemeentewapen en gemeentelogo. Een logo of beeldmerk is een uiting die met een bedrijfs- of productnaam dan wel met een organisatie geassocieerd wordt. Een logo wordt  ingezet voor de herkenbaarheid van gemeentelijke producten en diensten. Logo’s ademen de tijdgeest en worden vaak op enig moment vervangen of gerestyled. Logo’s hebben dus, anders dan een gemeentewapen, een meer tijdelijk karakter. Het logo wordt gebruikt door de gemeente als dienstverlenende organisatie en is onder andere zichtbaar op gemeentelijk drukwerk en wagenpark. Er zijn overigens gemeenten die het gemeentewapen als logo gebruiken maar de gemeente Land van Cuijk heeft daar niet voor gekozen.

xinsjabloon-officieelgemeentewapenlandvancuijkverleendfotogemeentewapen-2.jpg

 

 

Gratis zelftesten en mondkapjes voor huishoudens met een laag inkomen

 

Mensen met een laag inkomen kunnen binnenkort gratis coronazelftesten en mondkapjes afhalen op een aantal locaties in het Land van Cuijk. De gratis testen en mondkapjes worden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geleverd aan alle gemeenten in Nederland. De gemeente Land van Cuijk zorgt ervoor dat de materialen van 21 maart tot en met 27 maart af te halen zijn op een aantal locaties. Per persoon zijn maximaal 6 zelftesten en 6 mondkapjes beschikbaar.

 

Waarom?

Een zelftest is een coronatest die u zelf thuis doet, voor de zekerheid, of als u klachten heeft die passen bij corona. Het mondkapje gebruikt u in het openbaar vervoer of bijvoorbeeld op drukke plekken als u zich daar prettig bij voelt. Voor mensen met een laag inkomen kunnen de kosten voor zelftesten en mondkapjes een belemmering zijn. Het kabinet vindt het daarom belangrijk om deze mensen tegemoet te komen. De gemeente Land van Cuijk werkt graag mee aan het verspreiden van de testen en mondkapjes.

 

Voor wie?

Inwoners die in aanmerking komen, ontvangen vóór 21 maart een brief van de gemeente. Op vertoon van deze brief kunnen de zelftesten en/of mondkapjes worden opgehaald. Heeft u geen brief ontvangen, maar heeft u wel een minimuminkomen of kunt u moeilijk rondkomen? Dan mag u ook de zelftesten en mondkapjes ophalen.
De gemeente heeft een beperkte voorraad gekregen die speciaal bestemd is voor minimahuishoudens en mensen met een laag inkomen. Valt u niet in deze doelgroep, dan verzoeken wij u nadrukkelijk om geen gratis mondkapjes of zelftesten af te halen. 

 

Waar en wanneer?

De zelftesten en mondkapjes zijn op te halen van maandag 21 maart tot en met vrijdag 27 maart in het gemeentehuis in Cuijk en in de bibliotheken van Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill. De adressen en actuele openingstijden van de bibliotheken vindt u op www.biblioplus.nl of bel naar 0485 583 500. Het gemeentehuis van Cuijk is elke werkdag geopend vanaf 09.00 uur tot 12.30 uur en op woensdag tot 20.00 uur. Iedere locatie heeft een beperkte voorraad aan mondkapjes en zelftesten.

 

Zorg jij voor een ander? We gunnen jou een adempauze ofwel respijtzorg

 

Donderdag 14 april

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: Bibliotheek Boxmeer

 

Op donderdagavond 14 april 2022 organiseert Mantelzorg- & Vrijwilligersplein een bijeenkomst over respijtzorg. Respijtzorg is als het ware een adempauze voor mantelzorgers. Een ander woord voor vervangende mantelzorg. Daar heeft iedere mantelzorger weleens behoefte aan. Het belooft een zeer informatieve avond te worden met als doel meer inzicht te geven in de term respijtzorg en de mogelijkheden voor jou als mantelzorger. 

 

Ben jij mantelzorger en heb jij een adempauze nodig, maar weet je niet hoe die te organiseren?

Ben jij geholpen met vervangende mantelzorg?

 

Of werk jij bij een organisatie die vervangende mantelzorg (ofwel respijtzorg) biedt?

 

Kom dan naar de bijeenkomst en praat mee!

 

Aan bod komen:

 • Wat is respijtzorg?
 • De respijtzorgkaart: een overzicht van alle respijtzorgvoorzieningen in het Land van Cuijk;
 • Respijtzorgaanbieders vertellen over hun voorzieningen en de mogelijkheden;
 • Mantelzorgers delen ervaringen over respijtzorg en wat het hen heeft opgeleverd. 

 

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij Mantelzorg- en Vrijwilligersplein. 

 • 0485-700500 
 • mvplein@sociom.nl

 

Aanmelden voor 11 april kan ook rechtstreeks via de website www.mvplein.nl.

 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Land van Cuijk, SWZ Zorg, Sociom, Zorgboerderij De Horst, Stichting De Parel, Unik en Syntein.

 

Andere invulling Dag voor Gedecoreerden

 

Op 27 april, tijdens Koningsdag, zetten we alle inwoners van de gemeente Land van Cuijk die ooit een koninklijke onderscheiding hebben gekregen in het ‘Oranje-zonnetje’. Vóór corona werd in de voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert een eigen invulling aan deze dag gegeven.

In de gemeente Land van Cuijk zijn ongeveer 1000 gedecoreerden woonachtig. De waardering voor alle gedecoreerden blijft natuurlijk bestaan maar wordt voortaan op een andere wijze uitgevoerd. 


Waarnemend burgemeester Wim Hillenaar: “De inzet van het grote aantal betrokken vrijwilligers in het Land van Cuijk doet mij als burgemeester oprecht deugd, want een gemeenschap kan echt niet bestaan zonder deze vrijwilligers! Oproep aan alle gedecoreerden in onze gemeente: Houd uw brievenbus eind april in de gaten!” 

 

Focusbrief over dementie aangeboden

Recent hebben de gezamenlijke werkgroepen Dementievriendelijke Gemeente samen met Alzheimer regio Land van Cuijk & Gennep de focusbrief over dementie van Alzheimer Nederland aangeboden aan wethouder Willie Hendriks-van Haren. De focusbrief vraagt aandacht voor de zorg voor de groeiende groep mensen met dementie en voor de wijze waarop een gemeente er aan bij kan dragen dat mensen met dementie zo lang mogelijk en zo plezierig mogelijk mee kunnen blijven doen. In de gemeente Land van Cuijk gebeurt er al veel, voor mensen met dementie en voor hun mantelzorgers, maar er is natuurlijk altijd meer mogelijk. De focusbrief is eveneens bestemd voor raadsleden. 

 

Alle vijf de voormalige gemeenten in het Land van Cuijk waren een dementievriendelijke gemeente. In de werkgroepen zitten zowel professionals van diverse organisaties als vrijwilligers. Zij staan voor een inclusieve samenleving voor burgers met dementie en hun mantelzorgers in het bijzonder.

 

Lagere energierekening huurders met hulp van energiebespaarcoach

Op de foto: een groot deel van onze energiebespaarcoaches ging met wethouder Bouke de Bruin van Wonen, energie- en warmtetransitie op de foto. De wethouder sprak daar haar grote waardering uit voor het werk van de coaches.

Foto: Joop Smeets

 

Al 350 huurders in de gemeente Land van Cuijk hebben een gratis afspraak gemaakt met een energiebespaarcoach. Deze coaches zijn getrainde vrijwilligers, die huurders helpen bij het grip krijgen op het eigen energieverbruik én het besparen van energie. 

 

De coach kijkt samen met de bewoner van de huurwoning naar de mogelijkheden om te besparen op het stroom- en gasverbruik. Dat kan door het invullen van een energiescan waarbij gekeken wordt naar verlichting, tocht, warm water gebruik, verwarming en energieverbruik van elektrische apparaten. Met energie  besparen valt geld te verdienen en dat is handig met de steeds verder oplopende prijzen voor energie. Wethouder Bouke de Bruin: ‘Ik ben erg onder de indruk van de gedrevenheid  waarmee deze vrijwilligers aan het werk zijn. Zeker in deze periode met de snel oplopende energiekosten, is de hulp die ze bieden aan huurders erg belangrijk. Maak daarom als huurder een afspraak met de energiebespaarcoach.’ 

 

Afspraak thuis
Onze coaches werken alleen op afspraak en komen bij u thuis langs voor een energiescan, geven handige tips en beantwoorden vragen over het energiegebruik. De energiebespaarcoach kan ook adviseren welke kleine energiebesparende middelen u het beste kunt bestellen met de cadeaubon van € 45,-. Daarnaast leent de coach ook een luchtkwaliteitsmeter en energieverbruiksmanager uit. Zo krijgt u meer inzicht in uw energieverbruik (real time) en ziet u in één oogopslag of u voldoende ventileert in uw woning.

‘Ik vind het leuk om mensen te helpen, zeker ook mensen die het minder breed hebben. Ik denk dat we beter voor onze wereld moeten zorgen en daar kunnen we allemaal een steentje aan bij dragen’, aldus Amber Zonnenberg, energiebespaarcoach Land van Cuijk.

 

Aanmelden gratis advies energiebespaarcoach
Bent u huurder bij een woningcorporatie of huurt u bij een particulier en wilt u ook weten of en hoe u kunt besparen op uw energiekosten? Maak dan een afspraak met een van onze energiebespaarcoaches via: www.brabantwoontslim.nl/energiebespaaractie-huurders-land-van-cuijk,  of bel 085-0410070.

De coaches komen een aantal keren per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en op de hoogte te blijven over de laatste ontwikkelingen op het gebied van energiebesparen. Afgelopen zaterdag kwamen de coaches bij elkaar in gemeenschapshuis Het Kruispunt in Beugen. 

 

Primeur: de allereerste ‘Opa en Oma Ophaalweek’

 

Lekker Anders Dag zet opa’s en oma’s weeklang in het zonnetje 

 

Toen de nood aan de man was, in de coronaperiode, waren er gelukkig volop opa’s en oma’s die wilden oppassen. En ook nu de scholen weer ‘gewoon’ open zijn, zie je elke dag volop grootouders die de kroost komen ophalen. Als steun en toeverlaat mogen we de opa’s en oma’s van Nederland daarom weleens extra in het zonnetje zetten – en dus viert Lekker Anders Dag in de week van 14 tot en met 18 maart de allereerste Opa en Oma Ophaalweek! Een week waarin we iedereen uitnodigen om de tocht van school naar huis extra bijzonder te maken, samen met onze trotse opa’s en oma’s.

 

Lekker Anders Dag is speciaal in het leven geroepen om de dagelijkse drukte rond basisscholen in het hele land iets aangenamer én veiliger te maken. Want prettig verkeer, zo blijkt steeds weer uit onderzoek, is gebaat bij het doorbreken van de sleur: dankzij (groot)ouders en kinderen die samen bewust wat meer tijd en aandacht besteden aan hun tocht van en naar school. Intussen laten al bijna 6000 enthousiaste deelnemers in diverse steden zien dat het regelmatig prima ‘anders’ kan en dat ze daar ook nog eens een hoop plezier aan beleven.

 

Speciale tocht

Af en toe eens opgehaald worden door opa of oma: dat voelt voor veel kinderen toch extra bijzonder. En in de speciale Opa en Oma Ophaalweek doen we daar nog een schepje bovenop. Want in die week bepaal je zelf hoe je er samen een speciale tocht van maakt. Stel, opa of oma komen je normaal ook al wel vaker ophalen, dan doe je het deze week net even anders. Bijvoorbeeld door een andere route te nemen, samen, of misschien zelfs een ander vervoersmiddel te kiezen. Misschien lopen er wel vriendjes mee en ‘deel’  je je opa of oma voor die ene middag! En komen opa en oma anders eigenlijk nooit naar school, nou dan voelt het deze week natuurlijk al hélemaal anders! 

Zelfs al wonen de grootouders niet in de buurt, dan nog kun je er in deze Ophaalweek een feestje van maken. Maak foto’s en filmpjes onderweg en app ze aan je opa en oma. Of misschien kun je op een veilig plekje even facetimen? Zo voelt het toch alsof ze erbij zijn! 

 

Hele generaties

Om de feestpret nog wat te vergoten, verloot Lekker Anders Dag een lekkere prijs onder iedereen die zich aanmeldt voor deze week. En uiteraard gaat het Lekker Anders Dag-team op pad om hele generaties te interviewen tijdens hun Ophaalweek! 

 

Het idee achter lekker Anders Dag
Lekker Anders Dag is een initiatief van de basisscholen en de Gemeente, met de input van veel ouders. Het idee is eenvoudig: met je kind naar school, het is een bijzondere tocht. Hoe zorgen we er samen voor dat die ook zo bijzonder blijft? Want het is thuis en rond school vaak ook een gedoe, met drukte en auto’s. De oplossing hebben we deels zelf in handen. Namelijk door die tocht naar school af en toe net iets anders in te richten. Dat is leuk voor de kinderen, en ook goed nieuws voor iedereen op en rond school. Want met die bewuste keuze gun je jezelf en elkaar meer ruimte en minder drukte. Vanwege zijn bewezen positieve impact is Lekker Anders Dag gekozen als Finalist van de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2020.  Kijk op www.lekkerandersdag.nl voor meer informatie.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden,

verwijzen wij u naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

 

Land van Cuijk

| Mandaatbesluiten

 • Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid

 

Boxmeer


| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het veranderen van een motorcrossterrein en voor het in werking hebben van de gehele inrichting aan Rijkevoortseweg 8 te Boxmeer

 

| Ruimtelijke plannen

 • Ontwerpbestemmingsplan “Spoorstraat 72, Boxmeer”

Holthees


| Ruimtelijke plannen

 • Ontwerpbestemmingsplan “Correctie Horstenweg”


Oeffelt


| Overige

 • Melding voor het veranderen van een melkrundveehouderij aan Krolhoek 3 te Oeffelt


Oploo


| Overige

 • Melding voor het oprichten van een autogarage aan Holtmeulen 3B te Oploo

Overloon

 

| Verkeersbesluit

 • Tijdelijke wegafsluiting voor de Kleffenloop - Holthesedijk, Schaartven, Raaijweg te Overloon

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een melkrundveehouderij aan Stevensbeekseweg 37 te Overloon

 

Sambeek


| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit voor het herbouwen van een woning gedeeltelijk buiten het bouwvlak en het wijzigen van de locatie van een nog te realiseren tweede woning aan Oude Waranda 1 te Sambeek

 

Sint Anthonis


| Verordeningen

 • Verordening leges Sint Anthonis 2022

 

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Peelkant 24a te Sint Anthonis

Velp

 

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een melkrundveehouderij aan Schotschestraat 7 te Velp