Home » Nieuws » Optimalisatie peilbeheer St. Anthonis - Boxmeer

Optimalisatie peilbeheer St. Anthonis - Boxmeer

Gepubliceerd op 20 mei 2018 om 12:58

Waterschap Aa en Maas werkt de komende jaren samen met belanghebbenden uit de streek aan de optimalisatie van het watersysteem binnen de gemeenten St. Anthonis en Boxmeer. Het waterschap stelt voor het gehele projectgebied een GGOR op, een Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime. Dit is nodig vanwege veranderend grondgebruik, nieuwe wensen en behoeften uit de streek en klimaatverandering. We houden het watersysteem gezamenlijk goed tegen het licht om het zo optimaal mogelijk in te richten.

In het huidige watersysteem worden kansen en knelpunten ervaren in het dagelijks waterbeheer. Waterpeilen en grondgebruik zijn niet overal optimaal op elkaar afgestemd. De wateraanvoer en waterafvoer kan worden verbeterd.

Daarnaast gaan we in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met meer periodes van langdurige droogte of kortstondige hevige regenval. Dit betekent dat een veerkrachtig en dynamisch watersysteem nodig is om hier goed mee om te kunnen gaan.

Veranderde bedrijfsvoering en grondgebruik stellen andere eisen aan het waterbeheer dan in het verleden. En weersextremen, die vaker kunnen voorkomen, zijn het gevolg van een veranderend klimaat. Daar kunnen we niet omheen, dus moet het watersysteem hier zo goed mogelijk op worden voorbereid.

Daarom gaat waterschap Aa en Maas de komende jaren samen met de streek de water aan- en afvoer en peilbeheersing optimaliseren. Dat gebeurt in samenspraak met betrokkenen en vanuit verschillende belangen.

Locatie

Het projectgebied omvat de gemeenten St. Anthonis en Boxmeer, waaronder het stroomgebied van de Oeffeltsche Raam en de Oploose Molenbeek. Zie hieronder een kaartje van het beheergebied van waterschap Aa en Maas, de rode cirkel omlijnt het projectgebied.

Maatregelen: wat gaat er gebeuren?

De optimalisatie van het peilbeheer resulteert uiteindelijk in:

  • Een betere balans tussen peilbeheer en de lokale waterbehoefte;
  • Minder sprake van wateroverlast onder normale weersomstandigheden en daar waar mogelijk bij weersextremen;
  • Kansen voor lokale waterberging worden optimaal benut;
  • Waterkwaliteitsdoelstellingen (ook ecologisch) worden gehaald.

De komende jaren wordt gewerkt aan een gebiedsdekkende visie met een concreet pakket aan maatregelen om dit te realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatiseren van stuwen om het waterpeil beter te kunnen reguleren of het afspreken van gewenste streefpeilen.

Status en planning

In 2018 en 2019 worden tijdens bijeenkomsten in de streek de behoeften en informatie uit het gebied in kaart gebracht. Om dit zo concreet mogelijk te kunnen doen is het projectgebied opgedeeld in vier deelgebieden (Landhorst/St. Anthonis, Oploo/Stevensbeek, Boxmeer en Vierlingsbeek). Bekijk hier de verdeling van de deelgebieden op kaart. Vervolgens wordt een visie opgesteld, een streefpeilenplan en concreet pakket aan maatregelen. Na vaststelling van deze plannen worden de maatregelen in 2020 en 2021 uitgevoerd.

Streekbijeenkomsten 2018

Om de behoeften en informatie uit de streek als het gaat om het peilbeheer samen in kaart te brengen, worden (in samenwerking met de lokale ZLTO-afdelingen) vier streekbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt gestart met een toelichting op het project. Vervolgens worden ideeën, wensen en knelpunten met behulp van kaartmateriaal in grove lijnen in kaart gebracht. Iedere grondeigenaar is welkom. Wij hebben personen die kadastraal gezien tenminste 1 perceel grond bezitten van minimaal 5 hectare deze uitnodiging gestuurd. Indien u grondeigenaar bent in het projecgebied, dan bent u vrij om een of meerdere streekbijeenkomsten te bezoeken. De inhoudelijke toelichting op het project is per deelgebied gelijk. De volgende bijeenkomsten staan gepland:


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.